Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Mynález se týká zámkové soustavy okrouhlého pletacího stroje pro výlübu gunčochového zboží, obsahující zámky pro ovládání jehel a pod nini uložených stoprů,pro pletení hladkých, chytových e zesilovaných vazeboJsou známy maloprůměrové okrouhlé pletací stroje pro výrobu punčochového zboží, které vyrábí úplety s rovným zesílením. Jedná se např. o zesilování chodidlo nebo o zesilování za účelem provedení značky pro sešití špice. Např. v USA petentovém spisu číslo 3 726 lll je popsánm zařízení pro zesilování, které pro zvedéní Jehel do zesilovací polohy potřebuje dvě i více řad kolének na stoprech, které spolupracují se dvěma zámky. Jeden z těchto zámků máodeazené pracovní hrany, které slouží ale .jen pro zesilovánía Toto dodsazení odpovídá rozdílu dvou eousedních délek kolének. Tento zámek pak slouží pouze k tomu, aby zvedal stopry do dosahu dalšího zámku, který zvedá stopry, resp. jehly do zesilovací polohy.Výše uvedené uspořádání nejde použít u strojů, které mají malý počet řad kolének na stoprech a kde všechny řady kolének jsou využity pro další funkce nezbytné pro vytvoření úpletu bez rovného zesílení. Rovněž p strojů s více řadami kolének stoprů, které řadu kolének pro rovné zesílení mají, vzniká často nový požadevek na nějakou další funkci, což vede k rozsáhlé rekonstrukci stroje.Uvedené nevýhody jsou v podstatě řešeny tím, že v alespoň jednom pletecím systému, v dráze stoprů před zvedacím zámkem jehel do uzavírací polohy, je uspořádán radiálně přísuvný zvedací zámek se dvěma radiálně odsazenými zvedacími hranami, přičemž výška zvedací hrany, která je blíže k jehelnímu válci odpovídá chytové úrovnía výška druhé zeailovací úrovni, přičenž šířka zvedací hrany pro zvedání do cłzytové úrovně je větší než rozdíl výšok nejdelších a ne Jhatších kolének.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že jedním zámkom ,je zabezpečena dvo ,jí fxmkce na stroji bez nároku na další řadu kolének.Zařízení podle vynálezu ,je v příkladném provedení znázorněno na .výkreau, na němž značíobr, l schematicky uspořádání zámků pletacíhoeyetému pro ovládání stoprů a jehel se znázorněním průběhu Jehel,obr. 2 echematiclçy výšky skupin kolének stoprů .jedné řady s polohami přiřazeného radiálně příeuvného zámku. ~Známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním válcem, v .jehož drážkách Jsou posuv ně uloženy jehly l a pod nimi stopry 2. Zámková soustava pro ovládání zmíněných jehel l a stoprů 2 má dva pletací systémy, z nichž,jeden je opatřen v dráze Jehel l zatahovacím zámkem 1 a zvedacím zámkom l pro zvedání ,jehel do uzavírací po 1 ohy Před zvedacímzám~ kem g je v dráze kolének etoprů uspořádána sada zvedacích zámků ia nad nimi radiálně přísuvný zvedací zámek á. Dále .je tu uspořádán zámkový lu-oužek 1., Zvedací zámek 6 má dvě radiálně odaazené zveda cí hrany g a § 2 stejného sklonu. Zvedací hrana g je blíže k behal-é nímu váloi, přičemž .je jí výška odpovídá chytové úrovni jehel. zvedací hrana § 2 .je dále od jehelního válce, přičemž .její výška odpovídáprůběhu jehel l v zeeilovací úrovni. Šíüz i) (obr. 2) zvedací hrany á odpovídá výšce ne ,jdelších kolének g pro zvedání do chytové úrovně. Šířka 6 l 2 zvedací hrany 6 g pak odpovídá rozdílu výšky nejdelších kolének g pro platení cląytových oček a výšky kolének 22 pro volbu jehel l do zesilovací polohy.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při plateníúpletu s oblastí rovného zesílení je radiálàě příauvný zvedací zámek 6 přisunut až k Jehelnímu válci, což je znázorněno polohou C na obr. 2. Zvedací hrana 61 zvedá kolénka g a g etoprů 2, ježpřínáleží ,jehlám l pro tuto řadu do ohvtové výšky, Jak .je znázorněno plnou čarou a. Návazně pak zvedącí zámek i zvedá príslušné Jehly l z chytové do uzavírací polohy podle čáry 34. Kolénka g qstoprů a s nimi príslušné jehly ł ,jsou zvedám oběma zvedacími hranami §la Qg až do zesilovací polohy podle přerušované čáry gz nad ústí 1 zesilovacího vodiče.Jestliže se neplete zesilovaný úplet, radiálně přísuvný zvedaçí zámek Q je svou zvedací hranou gg odsunut z dosahu kolének gg, a to buä do polohy §, kdy zvedací hrana áł působí na všechna kolénka gł, gj,nebo do polohy 5, kdy jsou zvedána pouze delší kolénka gg pro pletení chytových vzorů. Při tomto pletení chytových vzorů Je zvedací zámek 1 vypnut a je zapnut některý ze zvedacích zámků 5. Po loha 5 je zároveň přípravnou polohou při přisouvání zámků do polohy ° B a C PŘEDMĚT VYNÄLEZUZámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, obsahující zámky pro ovládání jehel a pod nimi uložených stoprů, pro pletení hladkých, chytových a zesilovaných vazeb, vyznačující se tím, že v alespoä jednom pletacím systémuv dráze stoprů (2) před zvedacím zámkem (4) jehel (1) do uzavírací polohy jcúspořádán radiáłně přísuvný zvedací zámek (6) se dvěma radiálně odsazenými zvedacími hranami (61, 62), přičemž výška zvedací hrany (61), která je blíže k jehelním válcg odpovídá chytové úrovni,a výška druhé zesilovací úrovni, přičemž šířka (611)zvedací hrany (61) pro zvedání do chytové úrovně je větší než rozdíl výšek (22, 23) nejdelších a nejkratších kolének (22, 23).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/32

Značky: soustava, zámková, stroje, okrouhlého, pletacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263035-zamkova-soustava-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty