Zařízení na provzdušňování sil, zejména obilních

Číslo patentu: 262846

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vrba Viktor, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení na provzdušňováni sil, zejména obilnich, opatřeneho svislými obvodové perforovanými větracíni potrubími a piaty,upravenými v těchto potrubích, zavěšenýni na lanech.Jsou známy různé systémy provzdušňování a Větrání sil, které však mají všechny nevýho~ du nedostatočné účinnosti. Je sice znám systém,kde jsou v sile uspořádána dvě vertikální potru~ bi po stranách a do jednoho se vzduch vhání a z druhého vyssává. přičemž do prostoru sila vstupuje a z něho vystupuje perforací stěn potrubí. Je též známo ovládání účinné délky větracího potrubí pomoci pistů, spuštěných lanem. To však má tu nevýhodu, že není možno zabezpečit provzdušňováni na tom místě, kde je potřeba s výjimkou určitého objemu u dna sila, protože čim více jsou písty vytaženy. tim větší délka potrubí je činná. To je nevýhodné též z důvodu zbytešně velké spotřeby energie.Zařízení na provzdušňování sil, zejména nbilních, podle vynálezu tuto nevýhodu odstraňuje. Jeho podstata počívá v tom, že obě perforovaná potrubí maji po své délce uspořádány plné obvodové úseky, přičemž písty uložené v potrubich jsou duté a na koncích otevřené.Toto vynálezecké provedení zabezpečuje velmi účinné větraní celeho sila.Do rànce vynálezu spadá též provedení, kdy je výtlačnô svislő potrubí nahoře uzavřeno uzavíracín krytem s těenícíni průćhody pro lane dutyoh pístú a odlâvací potrubí je dole opatřeno spodním uzavíracím krytom. Tak je možno zabezpečit velmi účinné lokalní větráníbez nutnosti větrúní celého sila,je-li lokâlní větrání potřebu.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr.1 představuje schnmatický vertikální řez silem a obr.2 je detailem dutého regulačního pístu, umístěného ve vertikálním prvzdušñovacím kanála a obr.3 je příčným řezem zařízením.Ve vertikálním sile L, opatŕeněm dnem gnapř.kuže 1 ovým, je uspořádáno alespoň jedno výtłlčné svislé potrubí Q a alespoň jedno odsávací svislé potrubí 1, přičemž obě potrubí g,5 jsou opatŕena perforovanými obvodovými úseky § a půnými obvodovými úseky §. Výtlačné svislé potrubí Q je napojeno na tlačný ventilátor 1, odsávací svislé potrubí 5 pak na odsávací ventilátor §. V obou potrubích g,5 jsou uspořädány duté písty g. utěeněně obvodovými těsnčními lg, přičemž V každém potrubí g,g jsou uspořádány jeden nebo dva duté piaty g, zavěšené na lanech ll, napojených na navíjáky lg. Potrubí §,5 i písty g mohou být libovolného průřezu, nejen kruhovàho. Lane ll spodního pístu l vždy prochází dutým prostorem uvnitř výše uloženého pístu g. Výtlačné svislé potrubí Q je nahoře opetřeno uzavíraoím krytom lg, s těsnícími průchody lg pro lana ll, odsávací potrubí 5 je dole uzavřeno spodním uzavíracím krytem lg.Se zařízením podle vynálezu se pracuje tak, že duté písty g se výškově spustí nebo vytáhnou tak,aby překryíy perforované obvodové úseky § aneboaby je odkryly tak, že se umísti do plných obvo dových úseků Q. Tak je zabezpećeno účinné provzduiňování pouze na žádaných místech sila podle putřeby,přičemž vzduch ve svislých potrubích g,g může dutý~ mi pisty g vo 1 něm svislé směru procházet, vstu povat do prostoru sila a z něj VyEtuP 0 V 8 t PŘEDMĚT VYNÄLEZU1. Zařízení na provzdušňování sil, zejména obil 2.nich, opatřené svislými obvodové perforovanými větracími potrubími s písty, upravenýmiv těchto potrubích, zavěšenými na lanech, vyznačené tím, že obě perforovaná potrubí /3,4/ mají po své délce uspořádány plné obvodové úseky /6/, přičemž písty /5/, uložené v potrubíchZařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že výtlačné svislé potrubí /3/ je nahoře opatřeno uzavíracím krytom /13/ s tčsnícími průchody /14/ pro lana /ll/ dutých pistů /9/ a odsávací svis lé potrubí /4/ je dole opatřeno spodním uzaviracím krytom /15/.

MPK / Značky

MPK: F24F 7/08, F26B 17/12

Značky: provzdušňování, zařízení, zejména, obilních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-262846-zarizeni-na-provzdusnovani-sil-zejmena-obilnich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na provzdušňování sil, zejména obilních</a>

Podobne patenty