Stabilizační převodový mechanismus počítadla

Číslo patentu: 261786

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šír Karel, Klíma Josef, Hruda Zdeněk, Flok František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ł -,. J . vynález se týká stabilizačního płevodőváho mechenismu počítadla u objemových průtočných f mlčidel kepelných paliv. zejména pri velkovýdeji ve skladoch pohonných hmot.I Při velkovýdeji kapalin, například pohonných hmt, je mnohdy třeba natočit počítadlo umístčne na sčłiči do vhodne polohy tak, aby obeluha mohla dobłe sledovat płi výdeji údaje na počitadle.ükolem vynalezu je vytvořit atabilizační prevodový meohanismus k natáčení počítadla,včetnč- jeho naetaveb, umošñujíoí jeho libovolné ustavení v horizontálním eměru během výdaje nebo po výdeji podle potřebýobll-lhľ- NOVÉ řešení ma vyloučit nutnost nesprávneho płičítání nebo odečítání číselné hodnoty na valečcích počítadla. při jeho natočení do vhodné polohy pro spravne sledovaní obsluhou.Jedno ze známých Iařínení k natáčení počítadla cest/Ava r mechanismu umístĺného uvnitř počitedla s omesením jeho natáčení jen po výdeji.Jiné name zařízení k natáčení počitadlablokuje nastavenou polohu jen v několika polohách také s ouezením otačení počítadla jen po výdeji.Nevýhodou těchto známých zařízení je jejich značná alołitost, přičemž uvedená zarízení jsou nĺročná jek na výrobu tak také obsluhu. Dalií jejich nevýhodou je, že při natočení počítadla v průběhu výdeje vznika možnost nesprávneho płičítání nebo odečítaní údajů na vllečcích počítadla.Uvedená nevýhody odstraňuje etebilizační prevodový mechanismue podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestava z horního otočněho tčlese a spodního otočného tčlese,je jsou spolu pevne spojene a umístčna ve válcovem tělese opettenćm płírubou s pšipevněným víkem. v jeho ose je umístčno pouzdro. ve kterém je uloiena hrídelke opetłena náhonovým ozubeným kolem, otočné uloženým prvním ozubeným kolem a druhým ozubeným kolem, płičemž ve , N víku je upevnčn první noanýčep. na něm je otočnč ulołeno první ozubene dvojkolo a v čelní ,etlně spodního otočného täleea je upevnčn druhý nosný čep. na němł je otočné uloženo druhé oeubenê dvojkolo.První- oaubeně dvojkolo je v záberu s prvním ozubeným kolem a s druhým ozubeným kolem,płičemł druhé ozubené dvojkolo je v záberu s náhonovým ozubeným kolem a s prvním ozubeným kolem. Na vnčjčím průběru herního otočného tělesa je vytvořen výstupek s doraaovými ploškami,płičemł na čelni horní části valcováno tělesa je vytvořena zaračka pro vymezení úniu natáčení počitedla. Ve vnitřní spodu části válcového telesa je Vytvořeno odlehčení. ve kterém je umistěne ploche pružina, dosedajicí s płedpêtím na vnitřní valcovou plochu valcového telesa. NVýhodou uvedeného stabilizačního pževodového mechaniemu je jeho jednoduchoet, přičemž umožňuje plynule natáčení počítadla, včetně jeho naetaveb, během výdeje nebo po výdeji s vyloučením chybné registrace vydavaného mnoiatví kapalných paliv. Další výhoda uvedeného łeiení .pouvà v ton, že stabilizační prevodový meohanismus je proveden jako aemostatný vestsvný celok, e molnoetí plynulého natáčení v~obou smeroch bud be omezení nebo a omesením úhlu natočení prostřednictvím dorazů.Jedno z možných provedení je achematioky znázornčno na priložených výkresoch, kde na obr. l je znazorněn narys etabilizačního pfevodovdho mechanismu v podelném řezu a na obr. 2 je nhorněn půdorye stabilizačního płevodoveho mechanismu v častečnám řezu vedeném rovinoustabilizační prevodový mechenisme podle vynalezu sestava z vtlcovéno telesa g opetreneho ve spodní časti ptírubou g ee zevitovými otvory g pro připojení na rotační průtočne nnčłidlo., Na płírubł 2 je prostřednictvím łroubú 37 upevnčno-víko l. Ve spodní části válcového telesag nad víkem 1 je natačivč uloleno spodní otočné těleeo 1 opatłeně nákružkem § 6. V horníčásti vtlcoveno těleoe 5 je netáčivě uloieno horní otočné těleeo 3 spojené prostřednictvím äroubů. se spodním otočným těleoem 4. Horní otočná tůleao g je opetřeno přirubou, ve ktere jsou vytvořeny otvory gg pro připojení neznčzorněneho počítadla. uprostřed víka l je umístěno pouzdro 2. ve kterém je otočně ulolene hřídelke lg. No jednom konci hřídelky lg je prostřednictvím pouzdra 3 v dutině druhého orubeného kolo lg o prodlouženým nňbojem. Druhé ozubenekolo lg je otočné uloženo v pourdru lg upevněném v ćelní stäně gg spodního otoćného těleoe1. ve viku L je upevněn první nooný čep 1, na kterém je otočné uloäeno první ozubené dvojkolo g axiłlně zajištěná podlořkou gg o pojiotným krouřkem gł. V čelní etěnä gg spodního otočnáho tě 1 esa.A je upevněn druhý nosný čep lg, na kterém je otoćnä uloženo druhé ozubené dvojkolo3 nxiálně zajištěná prostřednictvím podlořky 33 e pojistného krouäku gł. Ne hŕídelce 1je pevné uchyceno prostřednictvím kolíku L 1 náhonove ozubene kolo lg. Na hřídelce lg jsounad sebou otočně uloženy prostřednictvím pouzder 3 první ozubené kolo lg e druhé ozubenékolo lg, mezi kterými je umístěne první vymezovecí podlołke gg. Mezi druhým ozubeným kolemlg a pouzdtem lg je umístěno druhá vylerovecí podlořkn 3 přičemž druhé ozubenć kolo lgje Axiálně zejištěno prostřednictvím třetí vymezovecí podložky 31 n pojistného kronäku gg.Na prodlouieném konci náboje druheho ozubeného kole lg je uchycen unášecí kolik gg. První osubené dvojkolo Q je v ráhěru jednak o prvním ozubeným kolem lg, jednak e druhým ozubeným kolem lg, přičemž druhé ozuhené dvojkolo łł je V záběru jednak e náhonovým ozubeným kolemLg, jednak e prvním ozubeným kolem lg. ve vnitřní spodní časti válcového těleoe § je vytvořeno odlehčení gg, ve kterém je umíetěno plochá pružina g. dosedajíoí s předpětim na vnitřní válcovou plochu válcového tělesa §. Plochá pružina Q působí jako třecí brzda o znjiščuje polohu počítadlo V natočené poloze. Ne vnějším průměru horníhootočného tělesa je vytvořen výetupekgg e dorezovými ploikami gg. Na čelní horní části velcového těleeo § je vytvořena zorážke gg pro vymezení úhlu natáčení počítadla. Ve víku l je vytvořena zehloubení e prvním středicím prúměrem 3 pro uetředění válooveho tčlese Q e nâkruřku gg epodního otočného tělese 5. V horní části válcového tělese §je vytvořen druhý etředicí průměr gl pro ustředäní horního otočného tělese Q. na jeho přírubě je upevněno těleec neznázorněnáho počítadla.Funkce uvedeného etnbilirečního převodového mechaniomu je náoledujícízłötáčivý pohyb hřídelky łg je přenášen od nernárorněného rotąčního prütočného měřiče prostřednictvím spojky lg. S hřídelkou lg se otáči i náhonové ozubené kolo lg, od kterého je přenáäen otâčivý pohyb přes druhé ozubené dvojkolo łł, první ozubeně kolo lg e první ozubené dvojkoio 5 na druhe ozubené kolo lg otočné uložené jednak na pouzdro 3 a jednak~v pouzdro lg.-od druhého ozubeného kola 19 je přenášen otáčivý pohyb prostřednictvím unýšecihokolíku~gQ na hřídel neznázorněného počítadla. Nntáčivý pohyb horního otočného tělesa g v obou eměrech je přeeněeynchronní s otáčením druhého ozubenáho kole lg opatřeného unášeeím kolíkem gg. Hákruýek gg vytvořený na spodním otočnám tälese 1 zajišťuje horní otočné těleeo g včetně nástavby, proti exiálnímu vysunutí z váloového täleee §. Prochá pružina 5, která vykonává funkci třecíbrzdy zejiłtuje horní otočné těleso Q v natočené poloze. omezení natáčivćho pohybu horního otočného těleea Q včetně nástavby je zajištěno prostřednictvím dorezových plošek 32 a zertžky gg.1. stnbílizační prevodový mechaniemun počítadlo u objemových průtoüných měłidel. zejmäna pro volkovýdej vo skladoch kapalnýoh paliv, vyznačující se tím, že eeatává z horního otočneho Ilona (3) a Ipodního otočněho těle Il) opetłeneno nlkzulkem (36), jež jsou spolu pevné spojene I uníltlné ve válcovem tůleae (5), opetřenem płírubou (2) n płípevnäným víkem (1).v john ono je uníutäno pouzdro (9), vo kterém je uloiene hfídelka (13) Oýhtłená náhonovým ozubeným kolem (16), otočné uloleným prvním ozubeným kolem (18) 1 druhým ozubeným kolem(19).-płíčoni vo víku 11) je upevněn první noený čep (7), na nim je otočné ulołeno první oauben 6 dvojko 1 o (B) u v čelní etěně (381 spodního otočnáho člena (4) je upevněn druhý nouný ěep (10), na něm je otočně ulołeno druhe ozubene dvojkolo (11).Í. stabílízační płevodovýmeohen 1 emua podle bodu 1, vyznnčující se tím, že první ozubené kolo (ll) e druhé ozubeně kolo (19) jsou v zeběru 3 prvním ozubeným dvojkolem IB). přičemž druhe osubené dvojkolo (11) je v tbiru s náhonovým ozubeným kolem (16) a I prvním ozubeným knlen (18).JP 3. stnbílízoční płevodpvý nechnniemus podle bodu 1. vyanačující se tím, že na vnějiímpcůnłru horního otočnćno täleae (3) je vytvołen výstupek (391 s doraaovými plołkemi (29),płíěomł na čolní horní části válcového tělean (5) je vytvořena zarúłka lao) pro vymezení uhla natáčení počítadla.I. stebilizační převodový meohonismua podle bodu 1 a 3, vyznečující Io tím, že ve vnítłní Ipodní části válcového tělesa (5) je Vytvořeno odlehčení (35), ve kterm je umíutěna plochá prułíne (6). doeedající 5 płedpětím na vnitřní válcovou plochu vâlcoveho těloea (5).

MPK / Značky

MPK: G01F 15/06

Značky: stabilizační, převodový, počitadla, mechanismus

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-261786-stabilizacni-prevodovy-mechanismus-pocitadla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stabilizační převodový mechanismus počítadla</a>

Podobne patenty