Plášť pneumatiky

Číslo patentu: 261491

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pokluda Ivo, Vondřejc Vítězslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká pláště pneumatiky s nosnou výztužnou kostrou ze syntetických, zejména polyamidových vláken.Výztužnou kostru pneumatik představuji jednak ztužovaci,vložky uložené v celém profilu pneumatiky, t.j. od patky k patcea dále nárazníkové pásy uložené V oblasti běhounu pneumatiky. Kromě těchto základních součástí jsou z textilních materiálů zhotoveny i další dílce pneumatik,na př. V oblasti pa~ tek nebo ukončení náraznikových pásů. Materiálem pro výrobu uvev dených ztužovacích dilců jsouv největší míře viskozové polyamidové a polyesterové kordové tkaniny.Při výrobě kordových niti pro vložky pneumatik se postupuje dvojím skaním. Základní hedvábi se jednosměrně zkroutí, pak se sdruží potrebný počet hedvábí a získaná nit se opět zkrouti,a to opačným směrem. Při této konstrukcí se docilí toho, že jednotlivá hedvábi jsou v kordové niti tvarovaná ve šroubovicich. Při tahových a tlakových deformacich vložek,a tedy i jednotlivých nitý za provozu pneumatiky se v zákrutech tlumí působící síly a nedochází ke zborcení konstrukce niti. Tím se dociluje požadovaná dobrá odolnost proti dynamické ünavě.Konstrukce výztužného systému kostry pláště je převážně určena počtem kordových niti v nosné i kordové tkanině, tuhosti resp. počtem jednotlivých vrstev kordových vložek atd. Konstrukce kordových niti je dána délkovou hmotnosti vláken a niti a zákrutovým koeficientom, tgj. faktorom určujícim přesný vztah mezi danou délkovou hmotnosti a zvolenou velikosti zákrutů. Správná volba dél,×kové hmotnosti a velikosti zákrutů použitých výztužných materiálů je rozhodujíci pro získání optimálních fyzikálnemechanických vlastností kordů a nití při nejvhodnějších ekonomických poměrech při vlastní výrobě kordů a tkanin. Tyto základní elementy pak určují konečné tvarové, deformační a jízdní vlastnosti pláštů pneumatik.Kordy ze syntetických, především polyamidových vláken, se pro své vysoké hodnoty fyzikálně mechanických vlastností v pneumati- n kářském průmyslu používají již řadu let. Přesto však u nich lze zjistit i některé nedostatky, které se ve svých důsledcích projeví na užitných vlestnostech pneumatik.Především je to nižší modul, citlivost vůči vlhkosti a smrštování za teple. U nevhodně volených konstrukcí kordů,s nevhodným zákrutovým koeficientem se na pláštích pneumatik projevovala rozměrová nestabilita a deformace při statickém zatížení. V oblasti styčné plochy pláště s vozovkou se objevovalo krátkodobé zploštování povrchu běhounové části pláště během parkování,které po zahřátí pláště jízdou vozidla v krátké době zmizelo. Nejčastěji se tyto závady projevovely u diagonálních konstrukcí pláštů pneumatik, ve kterých není kostra pláště držena výztužným nárazníkovým pásem, umožňujícím rozptýlení silového pole při zatížení do celého obvodu pláště.Novější konstrukce radiálních pláštů s neprotažitelným náraznikem poněkud potlačila sklon pneumatik s polyamidovými kordy k vytváření plochých míst. Na základě této skutečnosti byly vyvinuty pneumatiky s vložkami z volně zkracovaných pramenů místo standartních vložek, které znamenají snížení výrobních nákladů při zachování životnosti a jízdních vlastností pneumatiky na dosavadní úrovní.Dalším nedostatkom standartního kostrového kordu v násobně skané konstrukcí je složitost a ekonomická náročnost zpracovatelských operací při výrobě kordů. Maximálního využití pevnosti základního viskozového i syntetického hedvábí se dosahuje složitým a zdlouhavým násobným kordovým skaním, při kterém je spotřebováno značné množství energie a pracovních sil. Výkonostvýroby je pak při velké pracnosti nízká. 251491Popsané nevýhody pneumatik se známými kordovými ztužovacími vložkami do značné míry odstraňují pneumatiky, jejichž ztužovací vložky jsou zhotoveny z jednoduše skaných kordových nití s 80 - 500, s výhodou 180 - 300 zákruty/1 m délky a s délkovou hmotnosti 94 - 1000 tex.Bylo zjištěno, že pneumatiky s výztužnou kostrou podle tohoto vynálezu jsou technologicky a ekonomicky výhodnější než pneumatiky s dosavadními typy kordů a současně vykazují i některé technické výhody. Při správně volených hodnotách technických parametrů nití výztužné kostry, t.j. počtu zákrutů na 1 m a délkové hmotnosti se docílí nižší valivý odpor pneumatiky a celkově chladnější charakteristika jízdy. Současně jednoduše skané niti umožní vyšší využití pevnosti syntetických nití a zvýšení odolnosti tkaniny v plášti proti únavě.Provedené statické i dynamické zkoušky na bubnové zkušebně stejně jako zkoušky na vozidlech prokázaly rovnocené hodnoty životnosti pneumatik jako u standartních výrobků.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu uvádíme následující příklady provedení.Byly vyrobeny osobní radiální pláště (rozměry 155 SR 14 a 165 SR 13) s polyamidovou kostrou z jednoduše skaných nití 140/2 tex. Jejich vlastnosti byly porovnány se standartními plášti s viskőzovým kordovým systémem. Pláště plně vyhověly podmínkám provozu. Výsledky jízdních zkoušek uvádí tabulkaplášť výztužný dráha, km pokles pevnosti materiál 155 sa 14 viskőza 70 ooo 12-30 165 SR 13 jednoduše 70 ooo 6-7,5U nákladních radiálních pláštů rozměru 11,00 R 20 s ocelovým náraznikem bylo provedeno porovnání plášřů podle vynálezu s polyamidovým kordem z jednoduše skaných niti 140/3 tex. a zeu zkušebních pláštů k závadám vlivem únavy nového typu kordu. Pokles pevnosti V kostře je při srovnatelném namáhání.poněkudvýztužný materiál ujetá dráha pokles pevnosti v km 95Příklaá 3 U diagonálních zadních traktorových plášřů rozměru 16,9/14-30 byly rovněž srovnány polyamidové standartní kordy 140/1 x 2 tex a kordyz jednoduše skaných nití 140/2 tex. Výsledky obou typů jsou rovnocennévýztužný materiál průrazová sila statická.Byly vyrobeny pláště pro jízdní kola s kostrou z jednoduše skaných nití se zákrutem 200 z/m. Únavová odolnost kostry pláště byla sledována měřením kilometrového výkonu na laboratorní zkušebně. Zjištěná hodnota byla srovnatelná se standartním pláštěm.

MPK / Značky

MPK: B60C 9/02

Značky: pneumatiky, plášť

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-261491-plast-pneumatiky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plášť pneumatiky</a>

Podobne patenty