Vypalovací konvekční pec na izolované vodiče

Číslo patentu: 261254

Dátum: 12.01.1989

Autori: Červenka Karel, Hromada Josef, Hromadová Helena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

261254 A 2 vynález se týká vypalovací konvekční pece na izolované vodiče.Vypalování opředenýoh vodičů se dosud provádí ve čtyřech rozjíždějícíh pecích seřazenýchza sebou na ovíjecím stroji. Každá pec je opatřena topnýmí tělesy, jejichž topná část je2 ocelových trubek plochooválného profilu. stávající pecní zařízení umožňuje využití pouze sálavěho tepla ze zabudovaných topných těles a svou koncepcí, čtyř za sebou seřazených samostatných pecí, je energeticky značné náročná jednak nadměrnými tepelnými ztrátami a jednak pro svou malou tepelnou účinnost. Jsou známá také zařízení, která využívají k ohřívání opředených vodičů kromě sálavého teple také proudu ohřátého vzduchu, ale tato zařízení nejsou uspořádána pro využití odpadního tepla z proudicího vzduchu k předehřevu přídavného vzduchu, takže i tato zařízení se vyznačují velkou spotřebou elektrické energie.Tyto nevýhody odstraňuje vypalovací konvekční pec na izolované vodiče, jejíž nosná konstrukce sestává ze spodní části, se kterou je pevně spojena horní část, přičemž mezi oběma těmito částmi je uložena mufle a prostor mezi muflí a nosnou konstrukcí je vyplněn tepelnou izolací, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že mufle je tvořena horním ohřívacím kanálem s pod tímto umístěným spodním pracovním kanálem, přičemž horní ohřívaoí kanál vytváří v přední části mufle spirální skříñ, ve které je oběhové kolo hlavní ventilátorové jednotky, a která je na obou stranách výtlaku dole opatřena bočními otvory ústicími do dvou bočních kanálů, které jsou propojena se sběrným kanálem ůsticím do vnitřního kanálu obklopeného vnějším kanálem výměníku umístěného po celé délce horní části nosné konstrukce,a tento vnější kanál je spojen 5 přívodním kanálem přídavného vzduchu, ústicím k hlavní venitlátorově jednotce.Výhody docílené vynálezem spočívají zejména ve využití odpadního tepla a v rychlejším přestppu tepla z ohřátého proudicího vzduchu do vodičů, čímž se urychlí vypalování vodičů,docílí se úspory energie a zvýšení produktivity práce.Vypalovací pec podle vynálezu je znázorněna na připojených výkresech, kde na obr. 1 jepodélný řez vypalovací konvekční pecí, na obr. 2 půdorys vypalovací konvekční pece, naobr. 3 příčný řez pecí v rovine A-A z obr. 1 na obr. 4 čelní pohled na pec.Nosnou konstrukcí (obr. 1) pece tvoří spodní část l, na které je uloženn horní část 3 a obě tytočásti l, 3 jsou po obvodu spojeny šrouby v jeden kompaktní celek. Mezi oběma částmi l, g nosné konstrukce je mufle 3, která je tvořeno spodním pracovním kanálem li a horním ohřívacím kanálem lg. Tento ůstí na konci mufle 3 do spodního pracovního prostoru lg otvcrem gg. Prostor mezi nosnoukonstrukcí a muflí 3 je vyplněn tepelnou izolací 1 z vláknitých materiálů. V přední části nosné konstrukce je hlavní ventilátorová jednotka Ě s oběhovým kolem ll. Na horní části g nosné konstrukce, a to po celé její délce, je umístěn výměník g tepla, který sestava z vnějšího kanálu gg, uvnitř kterého je vnitřní kanál gl. Na zadní části nosné konstrukce jsou umístěny další dva ventilátory (nezakreslenol, z nichž jeden má ústí 1 vyvedeno na konci mufle Q do spodníhc pracovního kanálu lg a druhý ventilátor má vyústění gg vyvedeno do vnějšího kanálu gg výměníku g. Na začátku a na konci nosné konstrukce jsou upevněna řetězová kola lg s nekonečným řetězem ll, procházejícím spodním pracovním kanálem lg mufle 3 a spodni částí l nosné konstrukce. Na začátku spodního pracovního kanálu li je vyjimatelně vložen sběrný plech lg. V horní části g je přední část nosné konstrukce uzavřena víkem gl hlavní ventilmnrové jednotky 3, ke které ústí přívodní kanál gg předehřátého přídavného vzduchu, který je spojen s vnějším kanálem gg výměníku 2 (obr. 3). Horní ohřívací kanál lg vytváří v přední části mufle g.spirální skríň lg (obr. 2), ve které je oběhové kolo ll hlavní ventilátorové jednotky Q. Na obou stranách výtlaku spirální skříně gg (obr. 1),a to v její dołní části, jsou boční otvory lg, které ústí do bočních kanálů Q. Tyto jsou spojený se sběrným kanálem gg, který ústí do vnitřního kanálu gł spojeného s výstupom do atmosféry. V horním ohřívacím kanálu lg jsou umístěna rámová topná tělesa 31 (obr. 3). Vývodní svorníky gg rámových topných těles 35 jsou pružné propojeny se svorníkami ve svozovnici gg na boku pece. Mufle 3 je uložena na nosných vodítkách 5, která jsou pevně spojene se žebry gg uchycenými na spodní části l nosné konstrukce pece. Spodní pracovní kanál lg jena začátku a na konci uzavřen odnimatelnými kryty lg opatřenými průchody lg (obr. 4) pro průchod opředených vodičů.Zařízení pracuje tak, že se nejdříve spustí hlavní ventilátorová jednotka §, načež se spustí ventilátor na zadní části nosné konstrukce, který vhání přídavný vzduch vyústěním gg do výměníku g. Pak se zapne topení v topných tělesech 31. Po dosažení pracovní teploty se zavedou opředené vodiče pomocí nekonečného řetězu ll do spodního pracovního kanálu ll mufle 3, který slouží k výpalu laku na opředených vodičích proudem horkého vzduchu. K zachycení odkapávajícího laku z opředených vodičů v první fázi jejich výpalu slouží sběrný plech ll, který zabraňuje nadměrnému znečišřování spodního pracovního kanálu ll. základní okruh proudění vzduchu je vyvoláván hlavní ventilátorovou jednotkou á, která nasává vzduch ze spodního pracovního kanálu ll a vhání jej jednak z větší části do horního ohřívacího kanálu ll, kde proudí okolo rámových topnvrh těles lg, ohřívá se a otvorem gg se dostává do spodního pracovního kanálu ll a jednak je čašt vzduchu vytlačována oběhovým kolem ll bočními otvory lg ve spirální skříni lg a bočními kanály g do sběrněho kanálu lg a vnitřním kanálem zl je vedena na konec pece a ven do atmosféry. Z opředených vodičů se při spalování vylučují výpary, které se ve spirální skříni lg slučují s předehřátým přídavným vzduchem proudicím přívodním kanálem lg z vnějšího kanálu gg. Ta část vzduchu, která je vytlačována oběhovým kolem ll a která proudí vnitřním kanálem ll ven do atmosféry, předehřívá V celé délpe proudění tímto vnitřním kanálem ll přídavný vzduch, který proudĺ protisměrně vnějším kanálem lg, do kterého je vháněn ventilátorem přes vyústění gg. Tím se dosáhne, že do spirální skříně lg neproudí studený, ale předehřátý přídavný vzduch, takže rámové ropná tělesa ll mohou být dimenzována na nižší energetický příkon. Nad oběhovým kolem ll je nižší tlak než ve spirální skříni lg, což napomáha bjšímu přisávání vzduchu 2 přívodního kanálu lg. Výpary znečištěný vzduch nasátý ze spodníro pracovního kanálu ll zůstává vzhledem ke svému složení převážně ve spodní části spirá-ní skříně lg, a protože otvory lg jsou v její dolní části, proudí část znečištěného vzduchu bočními kanály Q a sběrným kanálem gg do vnitřního kanálu ll a ven do atmosféry. Hlavní proud vzduchu sesmísí s čistým předehřátým přídavným vzduchem a proudí horním ohřívacím kanálem lg a koloběh se opakuje. Další ventilátor na konci pece, který je napojen na ústí 1, se využívá pouze v případě zastavení opřádacího stroje a vhání studený vzduch do spodního pracovního kanálu ll k ochlazení opředených vodičů.1. Vypalovací konvekční pec na izolované vodiče, jejíž nosná konstrukce sestává ze spodní části, se kterou je po obvodě pevně spojena horní část, přičemž mezi oběma těmito částmi je uložena mufle a prostor mezi muflí a nosnou konstrukcí je vyplněn tepelnou izolací,vyznačující se tím, že mufle (3) je tvořena hcrním ohřívacím kanálem (13) a pod tímto umístěným spodním pracovním kanálem (14), přičemž horní ohřívací kanál (13) vytváří v přední části mufle (3) spirální Skříň (18), ve které je oběhové kolo (17) hlavní ventilátorové jednotky(5), a která je na obou stranách výtlaku dole opatřena bočními otvory (19), ústicími do dvou bočních kanálů (8), které jsou propojeny se sběrným kanálem (20) ústicím do vnitřního kanálu (21) spojeného s výstupem do atmosféry a obklopeného vnějším kanálem (22) výměníku(9) umístěného po celé délce horní části (2) nosné konstrukce, a tento vnější kanál (22) je spojen s přívodním kanálem (28) přídavného vzduchu, ústicím k hlavní ventilátorové2. Vypalovací konvekční pec podle bodu 1, vyznačující se tím, že v horním ohřívacím kanálu (13) jsou umístěna rámová topná tělesa (24), jejichž vývodní svorníky (25) jsou pružně propojeny se svorkami ve svorkovnici (26).3. Vypalovací konvekční pec podle bodu 1, vyznačující se tím, že mufle (3) je uložena na nosných vodítkách (6) pevně spojených se žebry (29) uchycenými ve spodní části (1) nosné konstrukce pece.4. vypalovaci konvekční pec podle bodu 1, vyznačující se tim, že na začátku spodniho pracovního kanálu (14) je vyjimatelný sběrný plech (12).5. Vypalovaci konvekční pec podle bodu 1, vyznačující se tim, že hlavní ventilátorová jednotka (5) je z přední části nosné konstrukce uzavřen víkem (27).

MPK / Značky

MPK: C21D 9/573

Značky: izolovaně, konvekční, vodiče, vypalovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-261254-vypalovaci-konvekcni-pec-na-izolovane-vodice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vypalovací konvekční pec na izolované vodiče</a>

Podobne patenty