Zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem

Číslo patentu: 261181

Dátum: 12.01.1989

Autor: Vaněk František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem.Teplotní kompenzace prováděná v současné době při používání značně teplotně závislých měřicích čidel - např. Hallových sond - vychází z použití samostatných čidel teploty,umístěných tak, aby snímaly teplotu kompenzovaného prvku.Nevýhodou tohoto způsobu řešení je především to, že teplota kompenzačního prvku teoreticky nikdy není totožná, což se projeví zejména v průběhu změn teplot okolí, kdy zpravid 1 a.mezi těmito prvky vznikne teplotní rozdíl, který je zdrojem chyb měření.V případě, že kompenzovaný prvek je možno napájet konstantním proudem, je možno uvedenou nevýhodu odstranit zapojením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že kompenzovaný prvek je připojen mezi výstup a invertující vstup napájecího zesilovače, jehož neinvertující vstup je připojen na první pól zdroje referenčního napětí. Zpětnovazební odpor pro regulaci konstantního napájecího proudu kompenzovaného prvku je připojen mezi invertující vstup napájecího zesilovače a druhý pól zdroje referenčního napětí mezi výstup napájecího zesilovače a druhý pól zdroje referenčního napětí je připojen první dělič napětí. Výstupem zapojení je výstup prvního děliče napětí. Mezi první a druhý pöl zdroje referenčního napětí může být připojen druhý dělič napětí, takže výstupem zapojení je výstup prvního děliče napětí proti výstupu druhého děliče napětí. Dále může být na výstup prvního děliče napětí připojen jatm vstup zesilovače kompenzačního napětí a na výstup druhého děliče napětí připojen druhý vstup zesilovače kompenzačního napětí. Výstupem zapojení je výstup zesilovače kompenzačního napětí.Vzhledem k tomu, že zapojení dle vynálezu umožňuje měření teplot přímo na kompenzovaném prvku je jednodušším způsobem dosaženo přesnějších výsledků měření.Na připojených výkresech je na obr. 1 znázorněno zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem s jedním děličem napětí, na obr. 2 s dvěma děliči napětí a na obr. 3 s dvěma děliči napětí a rozdílovým zesilovačem kompenzačního napětí.Kompenzovaný prvek kompenzačního napětí na obr. 1 je připojen mezi výstup a vstup napájeoího zesilovače l, jehož neinvertující vstup je přípojen na první pól zdroje 3 referenčního napětí. Zpětnovazební odpor A pro regulaci napájecího konstantního proudu kompenzovaného prvku je připojen mezi invertující vstup napâjecího zesilovače l a druhý pól zdroje 2 referenčního napětí. Mezi výstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje g referenční ho napětí je připojen první dělič A napětí. Výstupem zapojení je výstup prvního děliče A napětí.Kompenzovaný prvek na obr. 2 je připojen mezi výstup a invertující vstup napájecího zesilovače l, jehož invertující vstup je připojen na první pól zdroje 3 referenčního napětí. Zpětnovazební odpor 3 pro regulaoi napájecího konstantního proudu kompenzovaného prvku je připojen mezi invertující vstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje g referenčního napětí. Mezi výstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje 3 referenčního napětí je připojen první dělič A napětí. Mezi první a druhý pôl zdroje 1 referenčního napětí je připojen druhý dělič § napětí. Výstupem zapojení je výstup prvního děliče A napětí proti výstupu druhého děliče § napětí.Kompenzovaný prvek na obr. 3 je připojen mezi výstup a invertující vstup napájecího zesilovače l, jehož neinvertující vstup je připojen na první pól zdroje Ä referenčního napětí. Zpětnovazební odpor 3 pro regulaci napájecího konstantního proudu kompenzovaného prvku je připojen mezi invertující vstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje 3 regerenčního napětí. Mezi výstup napájecího zesilovače l a druhý pôl zdroje g referenčního napětí je připojen první dělič 3 napětí. Mezi první a druhý pól zdroje g referenčního napětí je připojen druhý dělič Ž napětí. Na výstup prvního dělíče A napětí je připojen jeden vstup zesilovače 5 kompenzačního napětí a na výstup drphého děliče 5 napětí je připojendruhý vstup zesilovače Q kompenzačního napětí. Výstupem zapojení je výstup zesilovače 6 kompenzačního napětí.Funkce zapojení je následující napájecí zesilovač ł, připojený svými vstupy na zdroj g referenčního napětí Q a zpětnovazební odpor g pro regulaci konstantního napájeoího proudu probíhajícího kompenzovaným prvkem má na svém výstupu charakter zdroje konstantního proudu, tj. zdroje s vysokým vnitřním odporem. Z tohoto zesilovače l je napájen kompenzovaný prvek. Kompenzovaným prvkem probíhá konstantní proud, a proto se při změně teploty kompenzovaného prvku mění napětí na kompenzovaném prvku. ze změn napětí na kompenzovaném prvku se odvozuje kompenzační napětí buč přímo neho přes dělič 1 napětí nebo složitější formou 6 kompenzačního napětí. Kompenzačnídvěma děliči A, § napětí a rozdí 1 ovým.zesi 1 ovačem napětí je možno již běžným způsobem zpraoovávat.využití přichází v úvahu při konstrukcí čidel pro měření intenzity magnetického pole a snímače velkých střídavých í stejnosměrných proudů s galvanickým oddělením.1. zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem, vyznačené tím,že kompenzovaný prvek je připojen mezi výstup a invertující vstup napájecího zesilovače/1/, jehož neinvertující vstup je připojen na první pól zdroje /2/ referenčního napětí,přičemž zpětnovazební odpor /3/ pro regulaci konstantního napájecího proudu kompenzovaného prvku je připojen mezi invertující vstup napájecího zesilovače /1/-a druhý pól zdroje/2/ referenčního napětí, zatímco mezi výstup napájecího zesilovače /1/ a druhý pól zdroje/2/ referenčního napětí je připojen první dělič /4/ napětí a kde výstupem zapojení je výstup prvního děliěe /4/ napětí.2. zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že mezi první a druhý pól zdroje /2/ refereněního napětí je připojen druhý dělič /5/ napětí, takže výstupem zapojení je výstup prvního děliče /4/ napětí proti výstupu druhého děliče /5/ napětí.3. zapojení podle bodu 2, vyznačené tím, že na výstup prvního děliče napětí /4/ je připojen jeden vstup zesilovače /6/ kompenzačního napětí a na výstup druhého děliče /5/ napětí je připojen druhý vstup zesilovače /6/ kompenzačního napětí a kde výstupem zapojeníje výstup zesilovače /6/ kompenzačního napětí.

MPK / Značky

MPK: G01D 5/14

Značky: proudem, teplotní, prvků, zapojení, napájených, kompenzace, konstantním

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-261181-zapojeni-teplotni-kompenzace-prvku-napajenych-konstantnim-proudem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem</a>

Podobne patenty