Alkalický čisticí a desinfekční prostředek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká alkalického čisticího a desinfekčního prostředkn pro komplexní čistění a desinfekci nádob, strojových částí a zařízení pro prvovýrobu mléka a mlékarenských linek. Je známá řada čisticích, desinfekčních i komplexních přípravků (J. Doležálek v knize Mikrobiologie mlékárenského a tukařského průmyslu, SNTL, Praha 1962 S. Hrubý a spol. Mikrobiologie V hygieně výživy, Avicenum, zdravotnícke nakladatelství, Praha 1984 L. Kratochvíl Mlékáreneký průmysl, príloha časopisu Náš chov 9/B 5-1). Jedná se o čistící, desinfekční a kombinované přípravky. Účelem jejich použití je odstranění mechanických nečistot (zbytků mléka), zvlaště však podstatné snížení kontaminace mléka nežádoucími patogenními mikroorga nismy.Jako jednoduché alkalické čistici,prostředky se používají hydroxidy alkalických kovů,kalcinovaná soda, jako kyselé - kyselina dusičná, fosforečná nebo sírová. Komplexní (kombinované) prostředky mají jak čistící a odmaštovací účinek, tak i desinfekční účinnost. Obsahují vedle čisticích složek (hydroxid sodný, tenzidy) i desinfekční složky většinou na báziV řadě případů se jedná o vysoce účinné prostředky, mající však některé nedostatky,např. obsahují drahé a nedostatkové chemikálie, mají nepřízenivý vliv na životní ýrostředí,korodují čištěná zařízení a z hlediska bezpečnosti práce vyžadují některá bezpečnostní opatření.Uvedené nevýhody odstraňuje alkalický prostředek podle vynálezu, který obsahuje l 0 až 20 i hmot. cca 50 roztoku hydroxidu alkalického kovu, 15 až 30 hmot. křemičitanu alkalického kovu, l až 10 hmot. polyfosfátu alkalického kovu a sloučeninu s aktivním chlorem v množství odpovídajícím 1 až 10 hmot. aktivního chloru. Tento prostředek může dále obsahovat 0,1 až 10 hmot. uhličitanu sodněho nebo draselného, 0,1 až 2 hmot. anionaktivního nebo mionogenniho tenzidu, 0,3 až 5 hmot. odpěňovače na bázi silikcnových olejů a 0,1 až 1,5 hmot. komplexotvorných činidel nebo vodu. Tento alkalícký čistící a desinfekční prostředek podle vynálezu usnadňuje čištění tím, že snadno rozpustí nebo emulguje a suspenduje tuky, bílkoviny i minerální látky. Prostředek je tvořen z alkalických složek sestávajících z křemičitanu alkalického kovu, hydroxidu alkalického kovu, uhličltanu alkalického kovu nebo jejich směsi,polyfosfátů, tenzidů, komplexctvorných činidel a sloučenin s aktivním chlorem. Křemičitany alkalických kovů (sodný, draselný nebo jejich směs) slouží k neutralizaci kyselých znečištěnín,suspendují jemné částice do pracího roztoku, ínhibují korozi zvláště neželezných kovů. Jsou ve formulaci prostředku obsaženy V 15 až 30 hmot. Hydroxidy alkalických kovů provádí neutralizaci kyselých složek a převádí je na sloučeniny ve vodě rozpustné nebo do dispersní formy. A 1 kalickéuh 1 ičitany působí podobně a protože jsou levnější, umožňují snížení ceny výrobku. Polyfosfáty napomáhají stabilizaci vodných roztoků, emulgují částice a mají významné inhibiční vlastnosti, zvláště proti korozi železných kovů. S výhodou se používá tri-, tetra-,nebo hexamethafosfát popřípadě jejich směsi v množství 1 až 10 vahových. Jako tenzidy se používají ethylenoxidované aminy nebo alkoholy obsahující 8 až 18 atomů uhlíku a 5 až 20 ethylenoxidových jednotek nebo alkylarylsulfonové kyseliny nebo jejich soli s B až 12 atomy uhlíku v alkylovém zbytku. Sloučeniny s aktivním chlorem představují nesourodou skupinu,V níž významné postavení zaujímá chlornan sodný, ostatní jako chloraminy nebo deriváty chlorisokyanurové kyseliny jsou z chemického hlediska méně výhodné. Používá se jich takové množství, aby výsledný přípravek obsahoval 1 až 10 hmot. aktivního chloru. Komplexotvorná činidla v přípravku jsou glukonan sodný, který disperguje tuky a odstraňuje jemné částice,sodná sůl ethylendiaminotetraoctové kyseliny zmňkčuje vodu, stabilízuje roztok, kyselina ethyliden-1-hydroxy-l,1-difosfonová významným způsobem komplexuje vápenaté a hořočnaté soli a současně působí jako inhibitor koroze neželezných kovů. V některých případech je nutné dodat 0,3 až 5 hmot. odpěňovače na bázi polysiloxanů popřípadě alkylbenzenů s 8 až 12 atomy uhlíku v alkylu. Používá se jako komplexní prostředek pro odmaščování, čištění a desinfekci nádob, strojových částí a zařízení pro prvovýrobu mléka a mlékárenských zpracovatelských závodů. Je vysoce efektivní pro odstranění zbytků mléka (mléčný tuk, bílkoviny,minerální látky) a nežádouoích patoqenních mikroorganismů, zvláště koliformních.Alkalický čistící a desinfekční přípravek podle vynálezu používá snadno dostupných a levnýoh činidel. vykazuje vysokou čistící s desinfekční účinnost. Podstatné zlepšení čistící A desinfekční účinnosti alkalického prostředku se dosáhne periodickým střídáním po jednotlivých pracovních cyklech s kyselým čisticím a desinfekčním připrsvkem.Zmíněný alkalický čistící à desinfekční prostředek se před použitím zředí zdravotné nezávadnou vodou, nejlépe demlneralizovnnou v poměru 0,5 l prostředku na 50 až 150 1 vody s výhodou 0,5 1 přípravku na 100 1 vody a čištění se provádí při teplotě 40 až 60 °C po qobu 10 až 20 minut. Po vypuštění roztoku se čištěná součást promyje vlažnou vodou (20 ažNásledující specifické příklady formulace alkslíckého čisticího a desinfekčního přípravku žádným způsobem neomezují rozsah předmětu vynálezu.35 g deminéralizované vody 2 g alkylarylsulfonové kyseliny obsahující 8 až 12 C V alkylu 1 9 etylenoxidované kyseliny C 12 až 15 s 2 až 10 ethylenoxidovými jednotkami 2 g polysiloxanu 2 g kyseliny etindronové6 g sodné soli trichlorisokyanurové kyseliny10 g dvojsodné soli kyseliny ethylendiaminotetraoctové a69 20 g 50 hydroxidu sodného 21 g vodního skla sodného 20 g sodné soli chloraminu p-toluensulfonamidu 2 g sodné soli qlukonové kyseliny 31 g vodyVýhodnost nově formulovaného prostředku podle vynálezu byla prokázána na základě porovnání jak v laboratorních, tak i provozních podmínkách se stávajícími prostředky. Při hodnocení prostředků byla použite metodika schválená OSVU (Ústřední správa veterinárních ústavů)Praha, pro ověřování účinnosti čistioích a desinfekčních prostředků při sanitaci strojního zařízení v zemědělskýoh a potravináŕských provozech. Posouzení účinnosti bylo prováděnoplotnovou difusní metodou (posuzována velikost ztlumové zóny od okraje aplikovaného prostředku do začátku růstu zárodkůl. Souběžně byly prováděny stanovení 2 provozníoh pokusů (stájové podmínky) na strojových zařízeních typu DZ 100, po dobu 4 týdnů. Zkoumání účinnosti bylo provedeno výplachovou metodou a stanoven počet zárodkú před a po provedenémčistění a desinfekci. účinnost jednotlivých použitých prostředků je vyjádřena v t úbytku zárodků (viz tabulka 1). Hodnocení přítomnosti koliformních ąýrodkú (fekální znečištění) je hodnocenoz počtu odběrů. Nalené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.Z chemické stability byla hodnocena stabilita prostŕedku na obsah účinné látky (aktivní chlor) a změnu pH za provozních podmínek. Přehledné údaje jsou zahrnuty v tabulce 2. Dále byla sledována korozivita materiálů (guma, sklo, dřevo, cihla, beton, železo, hliník, nátěrové hmoty, rezidua v mléce a tkáňová toxicita. Všechny uvedené hodnoty vyhovují stávajícím normám. Také odpadní vody jsou po lonásobném zředění netoxické ke všem běžně používaným testovacím kmenům prvoků. Je tedy přípravek i z ekologického hlediska nezávadný.T a b u l k a 1 Porovnání účinnosti čisticích a desinfekčních prostředkůNázev pro- S použitého Q úbytku Počet zárodků Počet odběrů účinnoststředku pracovního zárodků mikroorganismů s obsnhem koli- desinfekce roztoku v mléce po v mléce po de- formních zárod- podle plotdesinfekci sinfekci zaří- ků v mléce po nové metození desinfekci za- dyVysvětlivky k tabulce 1 a) - stenoveno ze čtyř odběrů. 0 značí nebyly přítomny, 1 značí že ze čtyř odběrů byl v jednom odběru pozitivní nálezb) - hodnocení je vyjádřeno relativní velikosti útlumové zóny pq.ap 1 ikaci přípravkuKyselý prostředek obsahuje kyselinu fosforečnou, arensulfonovou, tenzid na bázi etylenoxido~ vaných aminů, alkoholu, fenolü nebo alkylbenzenových kyselínDemyro A - složení chlornan sodný, hydroxid scdný, trifcsforečnan pentasodný, peroxió vodiku, etoxon EPA Demyro K - kyselina fosforečná Agroąan K - složení alkalický prostředek s aktivním chlorem Agrosan K forte - kyselina fosforečná a sírová Milkon ~ není k dispozici . Alkon Z-4 - methasilikát soaný, terc. fosforečnan sodný, chloramín a smáčedlaProstžedek Aktivní chlor V 9/kg pH 0 den 30 den 60 den poklesu 0 den 30 den 60 den 8 poklesu1. Alkalický čistící a desinfekčni prostředek na bázi hydroxidů a polyfosíátu alkalických kovů a sloučenin 5 aktivnímchlorem, vyznačujíci se tim, že obsahuje 5 až 10 S hmot. hydroxidu alkalického kovu, 1 až 10 8 hmot. polyfosfátu alkalického kovu, 15 až 30 hmot. křemičitanu alkalického kovu a sloučeninu s aktivnim chlorem v množství odpovidajicím 1 až 10 hmot. aktivního chloru ve vodném roztoku.2. Prostředek podle bodu 1, vyznačujici se tim. že jako polyfosfát se použije tripoly-.tetrametha- nebo hexamethafosfát alkalického kovu.3. Prostžedek podle bodů 1 a 2, vyznačujioí se tim, že obeahuje 0,1 až 10 8 hmot. uhličitanu sodnáho nebo draselného.4. Prostžedek podle bodů 1 až 3. vyznačujici se tim, že se jako sloučenina obsahující aktivní chlor použije chlornan nebo chloraminu alkalického kovu nebo derivát kyseliny chlonisokyanurové.5. Prostředek podle bodů 1 až 4, vyznačujicí se tim, že obsahuje 0,1 až 2 8 hmot.anionaktivniho nebo neionogenního tenzidu.6. Prostředek podle bodů 1 až 5, vyznačujici se tim, že se jako anionaktivni tenzid použijí tenzidy na bázi soli arensulfonových, alkansulfonových nebo alkansírových kyselín.7. Prostředek podle bodů 1 až 6, vyznačujíci se tím, že se jako neionogenni tenzid použije ethylenoxidovaný amin nebo alkohol s počtem atomů uhlíku B až 19.

MPK / Značky

MPK: C11D 7/60

Značky: prostředek, desinfekční, čisticí, alkalický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-260924-alkalicky-cistici-a-desinfekcni-prostredek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Alkalický čisticí a desinfekční prostředek</a>

Podobne patenty