Zapojení dvou mikropočítačů se společnou sběrnicí

Číslo patentu: 260667

Dátum: 12.01.1989

Autori: Herold Jiří, Bernkopf Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. 260 667 Avynález se týká zapojení dvou mikropočítačů se.společnou sběrnící, přičemž přístup je orga nizován podle požadavků uživatele.Dosud známá zapojení vznikela na základě požadavku vytvořit spojení dvou počítačů,prscujících ve vzájemné se zálohujícím zapojení. Řešil se problém zâlohování celých počítačů, např. minipočítačů nebo pouze centrální procesorové jednotky. První případ je náročný na mechanické provedení a zastevěný prostor, druhý případ neřeěí otázku zvýšení spolehlivosti celého počítače. VUvedené nevýhody podstatně snižuje zapojení dvou mikropočítačů se spoločnou sběrnící podle předloženého vynálezu, kde sběrnioe prvního mikropočítače a sběrnice druhého mikropočítače jsou připojeny jednotkami rozhraní ke společné sběrnioi a řídící vstupy jednotek rozhraní jsou spojeny s výstupy obvodu kontrolní logiky, přičemž mikropočítače a napájecí vstupy obvodů rozhraní a kontrolní logiky jsou spojeny s výstupem bloku napájení. Podle druheho význaku je blok napájení tvořen dvěma zdroji, spojenými propojovacím obvodom.Hlavní výhody tohoto zapojení spočívají v tom, že umožňuje zvýšení spolehlivósti zařízení, které je řízeno mikropočítačem, a dále konstrukcí, která zabírâ minimální prostor. Velikost lze volit podle potřeby, a to 1 poměr velikostí jednotlivých částí. Systém má jednoduché mechanické provedení. Lze snadno doplnit různé kontrolní obvody pro průběžné sledo vání stavu systému.Na obr. 1 je blokově schéma zapojení, na obr. 2 schéma konkrétního mechanického uspořádání.vynález bude blíže popsán podle přiložených obrázků. Na obr. 1 jsou sběrnioe 4, a j mikropočítačů i a g přes jednotky rozhraní § a 1 spojeny se spoločnou sběrnicí 2. Obvod kontrolní logiky g je výstupom g spojen s řídicím vstupom § 1 jednotky rozhraní § a výstup § 2 s řídicím vstupom 1 jednotky rozhraní 1. Mikropočítače 1 a g, obvod kontrolní logiky § a jednotky rozhraní 6 a 1 jsou napájeny zibloku napájení °I 1.Jednotky, které majíbýt prvním nebo druhým mikropočítačem ovládány se připojují ke společné sběrnioi g. Přístup mikropočítačů 1 a. g na polečnousběrnici g e uskutočňuje prostřednictvím jednotek rozhraní Q a 1. organizaci tohoto přístupu pak zajiätuje obvod kontrolní logiky 8 podle požadavků uživatele. Blok napájení 11 umožňuje zálohování napájení mikropočítačů 1 a g, jednotek rozhraní á a 1, obvodu kontrolní logiky g a jednotek připojenýoh ke společné sběrnici j.V uspořádání podle obr. 2 jsou všechny obvody realizovány na doskách s ploänými spojí. Spoločná sběrnice 1 a sběrnioe mikropočítačů i a ž jsou vytvořeny na. společné desc-e sběr-nic g. Mikropočítače 1 a 2 sestávají každý ze dvou jednotek připojených ke sběrnioím 5 a ž pomocí blíže neznázorněných konektorů. Obvod kontrolní logiky § je řeěen tak, že je rozdělen na dvě části, které jsou realizovánv na doskách jednotek rozhraní § a 1 a funkčné spojeny prostřednictvím společné sběrnice j. Hikropočítač l je prostřednictvím sběrnice g napájen ze zdroje lg, mikropočítač g je prostřednictvím sběrnioe 5 napájen ze zdroje lg. Prostředniotvím společné sběrnioe 1 jsou ze .zdrojů lg a 1 g spojených propojovaoím obvodom l zálohovaně napájeny jednotky rozhraní g s. 1, obvod kontrolní logiky g a jednotky, které se připojují ke společné sběrnioi g. v tomto provednní bylo zařízení navrženo pro spojení dvou zálohujíoíoh se mikropočítačů. Jejich úkolem je nepřetržitá obsluha několika sériových komunikačníoh kanálů na jednotkách sěriových portů s obvody typu 8251. Jednotky sáriovýoh portů se umistují na spoločnou sběrVnioi j. Na obr. 2 nejsou znázorněny. Po zapnutí napájení přebírá automaticky obsluhu ěriovýoh portů mikropočíteč l. To je zajiětěno obvodom kontrolní logiky g. Je aktivována jednotka rozhraní g, která ftmkčně propojuje sběrnice A a g. Rozhraní je provedeno integrovaným budiči sběrnice, např. typu 3216. Běhemsvé funkce vyaílá mikropočítač 1 do registru obvodu kontrolní logiky § v pravidelných intervaloch informace o správnostisvé funkce. Pokud je definovaný sled těchto informací naruěen,vyhodnocuje obvod kontrolní logiky Q tuto situaci jako poruchu mikropočítače 1 a automatický předává funkci mikropočítači g.ve funkci je nyní jednotka rozhraní 1, jejíž provedení je obdobné, jako provedení jednotky §. Obvod kontrolní logiky § nyní vyhodnoeuje správnost funkce mikropočítače g a v případě poruchy předává řízení zpět mikropočítači 1. Každý z obou mikropočítačů, pokud neobaluhuje spoločnou aběrnici 2 a nemáeporuchu,vykonává kontrolní program, který je výhodnocován obvodom kontrolní logiky §. Zálohované napájení prostřednictvím propojovacího obvodu J je provedeno tak, aby při výpadku jednoho ze zdrojů lg nebo lg mohla být funkce zařízení zachována. Na požadované místo ae určeným způsobem předávají informace o celkověm stavu zálohovaného mikropočítačového systému, aby mohly být včas odatraňovány závady nefunkčních částí při zachování funkcezapojení podle vynálezu je použitelná zejména pro významně zvýšení koeficientu pohotovosti zařízení, řízenýoh mikropočítačem, kde se využije pro spojení dvou zálohujících se počítačů, např. zařízení elektrické požární a zabezpečovací signalizace, zařízení apřaženého řízení technologických procesů atd. Toho se dosáhne tehdy, když střední doba bezporuchového provozu jednotek§ a.1 a obvodu.§ bude vyšší, než střední doba bezporus chověho provozu mikropočítačů.1 ag. Pokud napájíme mikropočítače ze samostatných zdrojů a oba tyto zdroje použijeme k zálohovaněmu napájení obvodu na společné sběrnici, dosáhneme dalšího zvýšení apolehlivoati zapojení dle vynálezu. Další použití je pro obecný apřažoný či nespřažený provoz dvou mikropočítačů,řídícíoh zařízení.1. zapojení dvou mikropočítaěů se spoločnou aběrnioí,vyznačená tím, že sběrnioe (4) prvního mikropočítače (1) a sběrnice (5) druhého mikropočítače (2) inou připoáeny jednotkami rozhraní (6) a (7) ke společné sběrnioi (3) a řídící vstupy(61) a (71) jednotek rozhraní (6) a (7) jsou apojeny a výatupy (81) a (B 2) obvodu kontrolní logiky (8), přičemž mikropočítače (1) a (2), napájecí vstupy (62). (72) a (83) obvodů rozhraní (6) a (7) a kontrolní logiky (8) jsou apojeny 3 výa stupem bloku napájení (11).2. zapojení podle bodu 1, vyznačená tím, že blok napájení(11) je tvořan dvěma zdroji (10) a(12)spoáeným 1 propojovacím obvodom (13). A 1 výkres

MPK / Značky

MPK: G06F 13/36

Značky: sběrnicí, zapojení, mikropočítačů, společnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-260667-zapojeni-dvou-mikropocitacu-se-spolecnou-sbernici.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení dvou mikropočítačů se společnou sběrnicí</a>

Podobne patenty