Zařízení k výrobě emulzí

Číslo patentu: 260118

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šneberger Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení k výrobě emulzí, zejména živičných.Provýrobu emulzí je možno použít zařízení, v jehož emulgačni komoře je otočné uložen kotouč se zvlněným okrajom Do emulgační komory se.přiváději předem zprącované komponenty,které jsou otáčaním kotouče emulgovány. Zařízení tohoto jednoduchého principu je vlastně míchadlem. Není vhodné pro výrobu širšího sortimentu emulzí a ani ty emulze, které je schopno vyrábět,nemají vysokou kvalitu..Jiným známým zařízením na výrobu emulzí je koloidní mlýn. V jeho komoře tvaru komolého kužele je uložen rotor rovněž ve tvaru komolého kužele, jen s většim vreholovým úhlem. Jak na povrchu rotoru, tak na obvodové stěně emulgační komory mohou být vytvořeny drážky. Komponenty se do mlýna přiváději v oae rotoru, jehož otáčením se vytváří emulze, Která se ze mlýna-odvádí. Takové mlýny mají složitou konstrukcí a náročnou výro~bu. Ke svému provozu obvykle potřebují ještě čerpadlo, což představuje další nevýhodu.Na jiném principu spočívá zařízení, rovněž určené k vý~ robě emulzi zejména živičných, které má v emulgačni komořerotor, opatřený soustavo kanálů, které jsou na jednom konci axiálně otevřeny směrem ke vstupnímu hrdlu pro přívod emulgačních komponent a druhým konoem jsou vyústěny proti obvodové stěně emulgační komory. Účelné provedení rotoru je tvořeno dvěma souoeými kotouči, spojenými rediálními přepážkemi, tvořícimi kanály. Do zařízení se přivádějí komponenty, které vstupují axiálně do otvoru otáčejícího se rotoru. Jsou odstředivou silou vrhány proti obvodové stěně emulgační komory, čímž dochází k jejich emulgaci. Hotová emulze se ze zařízení odev bírá. I toto zařízení má některé nevýhody. Jeho konkrétní provedení bývá obvykle uspořádáno vertikálně-s letmo uloženým d rotorem. To samo při vysokých otáčkách, kterých rotor dosahuje, způeobuje rychlé opotřebení ložisek e již při jejich ne» patrném opotřebení je zařízení nepřípustně hlučné. K opotřebení ložisek a K nutnosti jejich častější výměny přispívá ještě axiální zatížení ložisek, dané konstrukcí zařízení. Vlivem otáčení hřídele letmého rotoru dochází k synchronnímu víření komponent s rotorem, což má za následek zmenšení průchodnosti zařízení ještě před vstupem komponent do oběžného ko 1 a,a tím snížení výkonu. Další nevýhoda spočívá v obtížnosti dokonalého utěenění etěn emulgační komory a tedy V úniku emulze.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k výrobě emulzí, zejména živičnýoh, podle vynáľmu, které má uvnitř emulgační ko~mory uložen rotor obsahující soustavu axiálních a rediálních kanálů, vzájemné propojených. Axiální kanály této souatavy jsou otevřeny k přívodh emulgačních komponent a její radiální kanály ústí proti obvodové stěně emulgační komory. Podstata zařízení spočívá v tom, že rotor je exiálními kanály opatřen na obou svých protilehlých bocích, přičemž v obvodové stěně jsou vytvo~ řeny přepouštěcí otvory, ústící do homogenizační komory, spojené e vývodem emulze. Pro zvýšeníúčinnosti zařízení je výhodné použít rotor, který má na svém vnějším obvodu drážką a tuto drážku předělit přepážkou. Přepážka může být spojene bud s rotorem,nebo s emulgační komorou.Výhody zařízení podle vynálezu jsou následující. Jeho konstrukůü uspořádání odstraňuje axiální síly působící na hřídel rotoru e lépe vyrovnává vliv nevyvážených hmot. Snižují se vibrace a výrazně se zmenšuje hlučnost. Zařízení neobsahuje letmo zas . věšené rotující součástí, což zvyšuje proti stávajícímu stavu jeho provozní spolehlivost. Další výhoda spočívá v tom, že jednotlivé komponenty, kupř. živice a vodní fáze, které při dávkování nemají stejnou teplotu, se přivádějí do zařízení odděleně. Živice tak neztrácí teplotu ještě před emulgací, což má příznivý vliv na jemnost emulze, Zařazením homogenizačníkomory se odstraňuje únik emulze a dále se zvyšuje její homogennost.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výhwsu v částečném osovém řezu, ze kterého je patrný způsob připojení zařízení k pohonné jednotce.Zařízení sestává z tělesa Q, opatřeného dvěmaŕpáry vstupních hrdel áł, uvnitř kterých je uložen dělený rotor g. Poloha jeho polovin je na hřídeli 1 osově vymezena rozpěracím kroužkem §. Každá z polovin rotoru g obsahuje soustavu axiáĺních kanálů gl a radiálních kanálů gg, vzájemně spojených. Axiální kanály g jsou ctevřeny směrem ke vstupním hrdlům Q a radiální kanály gg ústí proti obvodové stěně L emulgační komory L. V obvodové stěně łł jsou vytvořeny přepouštěcí otvory łg, ústící do homogenizační komory J, která ji obaluje a je opatřena vývodem 1 emulze. Drážka A vzniklé mezi oběma polovinami rotoru g zvětšuje prostor emulgační komory L. Je předělena přepážkou Ž, spojenou s obvodovou stěnou LL.Zařízení pracuje následovně. Neznáäorněným dávkovacím zařízením se podle předepsané receptury přivádějí do vstupních hrdel Q emulgační komponenty tak, že na každé straně zařízení vstupuje odděleně živice a vodní fáze. Samospádem nebo nuceně naplňujíjvnitřní prostor tělesa Q a postupují do axiálních kanálů ga dále do radiálních kanálů gg otáčejícího se rotoru g. Odstředivou silou jsou vrhány proti obvodové stěně lg, čímž docházík vlastní emulgaci. Z emulgační komory L postupuje emulze přepouštěcími otvory łg do homogenízační komory 3, kde se shromaž duje. Odtud je odebírána vývodem 1.jvývod J je účelne buä připojit k nezhdžorněnému prvku provyvození protitlaku, např. ke škrtłcímu ventilu, nebo prostě zvýšit výtlačnou výšku. Pro vyrovnávání tlaku je výhodné spojitjednotlivé dvojice vstupnich hrdel §, určených pro stejné komponenty.emulgační komoŕy je uložen rotor, obsahující soustavu axiálníoh a radiálních kanálů, vzájemné propojených, jejíž axiální kanály jsou otevřeny k přívodu emulgačních komponent a ràdiální kanály ústí proti obvodové stěně emulgační komory. vyznačené tim, že rotor /2/ je axiálními kanály /21/ opatřen na obou svých protilehlých bocích, přičemž v obvodové stěně/11/ jsou vytvořeny přepouštěcí otvory /12/, ústící do ho h)Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že rotor /2/ má na svém vnějšim obvodu drážku /4/, Která je předělena přepážkou /5/QZařízení podle bodu 1 a 2, vyznačené tím, že přepážka /5/ je spojená s obvodovoú stěnou /11/ emulgační komory /1/.Zařízení podle bodu 1 a 2,vyznačené tím, že přepážka /5/

MPK / Značky

MPK: B01F 3/08

Značky: zařízení, výrobe, emulzí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-260118-zarizeni-k-vyrobe-emulzi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k výrobě emulzí</a>

Podobne patenty