Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Aswopm B.H.FycbKon, E.E.Eropon, C.H.KopHaen,D.A.KceHooHToB, B.B.HymxuH,M.A.Porauen, B.B,Co 6 onen, T.B.CTonHbaà H A.H.Hxymna Bananwenbzaawopm Hassaune Hsoöpereuux BMEKTOPHsoópeweune oruocurca K cwpyüuun Harnerarennn vasa E qacrn vcwpoücmna conen n Kanepu cuemeunn H Moxer 5 HTb ncnonbsonauo B cncreuax xounuúnouupoaaanx Bosnyxa na newawenbnux annaparax. ~Hsnecren àxeuwop, Komopúňnx cnnmenna ypoBHamyMa nunonneu c unnnunpnqecxmu KODHYCOM H coocno pacnonomeHHuMnÁKaMepoü cuemehná H nummysopou, odpasymmmun Memy coöoň HOHOCTB, noxnmqeunvm K nampyóxy sxexrnpyeuoro pasu,a Hapyxnme nonepxnocru Kanepu cuemennn unnnngpuqecxoro nopnyca HOKDHTH 5 nöponeMnmHPYwmHM Marepnanom 1. .Ocnoanun neocrarkou sroro sxexwopa nsnnewcn Manan 9 mexTnnnocrb cnneHun yponun myua, max Rak sayxoaoe asnyqeuue qepes crenxu xauep cMemeuna He npeaumaew 1 ~ 2 ow oömeü snyxonóä MOMHOCTH H nosrony nnxnunaunn smoro usnyqeuua sa cqer HBHBCEHHH nnñponeunmnpymmero noxpmrnx He npunonuw x omyrnMony cuneumm oömero yponnn myMa.Hsaecwenrraxme exexwop, conepxamm conno c myuononasnnmmuum rpeyrqnnumMH syónauu u xauepy cnemeunn, orpaanuuwenbnax cweuxa Koropoñ coennueua c xopnycqu nocpecwaom xonbysopuoü-H numwysopnoä npocwasox 2.Ocnonumm Heocrarxou smoro smexropa nnnnełcn Manaa 9 ®ůeKTHBHOCTb cunauns ypoann myma, uTo.orpaHHquaaer OÓHECTB npnueuenn smexropoa.Henan usoöpereunn asnnercn pacmnpeuue oönacrn npnmeneuna nymeu noaumennn smmexrnanócrn uonasnennxmyMa 3 mnboxou nanasone napaueŕpon nonanaenoro rasa. 260017Hnn ocmuxenun nocwaaneunoň uenn 0 CHOBaHHH Tpeyroňššux syöuoa pacnoňoxe-H Hu no pKpyxHocTH Buxonnoň KpoMKH conna, a Konum cmexabm syöuoa OTOPHYTH B npoTnBononoxHue cTopoHu, COOTBETCTBGHHO K ocu KaMepu cmemeuun H ee orpa Hnqurenbnoň CTGHKE, Koropaa raxxe, xax H numóyaopnan npocTanKa nepůopuponana.u orpaąuuuaaer Konbuenym nonoc 7 h,sanonHeHHym MaTepnanoM c puxnoň nbnoxnncroň CTpYKTYp 0 ň.oHa Hr.2 noxasaua KOHCTpyKuHH conna sxexropaHa ur.3 noxaaana KOHCTDYKHHH myuornymamero ysna Kamepm cMemeHHn.Bmexrop 1 conepmnm conno 2 c myMonoaBnHmmnMH ayöuamn 3 H Kanepy 4 cMemenus. QrpaHHunTenbHan crenxa 5 xauepm cmemennn 4 coenuueua c Kopnýcou 6 nocpencrnon Konàysopuoů 7 H nàmysopupň 8 npocranox. Ocuosannn Tpeyronbnmm syöuos 3 pacnonomenu no oxpyxuocrn Bmxonoü Kýbuxu çonna 2, a Konum cnexnux syönon 3 oworuywu n npornsononoxnue croponu, coornercraenno K oçn xamepu 4 cnemennn H ee orpanuqnrenbuoü cmeuxn 5 0 rpaHnuHTenbHan crenxa 5 KMepH 4 cMemeHna n nůůysopnan npqcwanxa 8, nepůopupoaànuue ownepcrnnnn 9 oöpasymr nuecwe c KOPHYCOM 6 xonbueaym H 0 n 0 cTb IU, KOT 0 paH 3 anonHHeTca myMonornomam mn Mawepnanom 114 ć puxnoů nonoxnucroü cwpyxwypoů. -Hpu paőowe sxexwopa n pesynbrare nsauoeücwanx crpyn Bbmokonanopnororasa c owornywunn syőuauu 3 qacrornuü cnexrp oópasymmerocn myna nnonsmeusercnz ocnosnan qacrb snyxoaoü sueprun HsnyuaeTcH npu Bmcoxax qacworax,owopue öucrpo saryxamr H súąexwunno nornomamrcn mymonornomammnnn snemenraq MH Kamepm cmemennn H Hysopa. TaKHM oöpasoM 2 axexrobe o 6 ecňewuaaercn.nornomenne myua Henocpeucrnenuo B Mećre ero oöpasosannx. KpoMe aroro, ororuywme syöuu pañouero conna oöecneqnnamw nona 3 neHHe.nHuKperHux uacror 3 oöpa 3 ymmeMcn myme. . . 3 ®eKTuBHoe cauenue ypoann myma CHOCOÓCTBVET pacmnpeanm oönacwu npnMeHeHun rasocrpyňnux 3 xeKropoBnpn onuoapemeuuou oóecneqeunn saanuoro ypoBHn myua n KoHuuuoHupyeMux,xaönHax n orcexąx. Pacmnpenne oönacwu npuueuennn sxexropos, B uacruocTn,ynenHqeHne nxonoro naaneuux paöoqero rasa, npunonw.K yuenbmeunm ero pacxona H ymenbmeuum MaCCOľaÓapHTHHX xapaxrepncrnx Kax I camoro smexwopa, Tax H rpyöonponoon pasnaqn vasa. 4Sxexwop, coepmamnň conno c mynonoaanxmmnmn rpeyronbaumn syöuanh u Kauepy cMemeHnn,orpaxnunwennnan cTeHKa Kowopoñ coenneua c KOPHYCOM nocpecwaou Kouůysopuoň H nnmàysopuoň npocwanox, ornnuammuňca men, qro c uennm pabmupenun oönacwu npneuennn nyreu nopmmenus amůexrnsnocru nonannennn myMa B mnpoxom nnanasone-napamerpos nonanaemoro rasa, ocuoaannn rpeyronbnux syöuoa pacuonomeuu no oxpyxuocvuąnuxonnoň KDOMKH conna, a Konuu cMexHmx syőuos owornywu 3 npornsononomnme cwoponu, cobraewcrneuuo, K ocu Kanepu cMemeHHa u ee orpanuqnrennuoň cwenxe, xoropan max me, xax H nuůàyaopuax npocrasxa nep®opnpoBaHaH orpaunànaaer xonbueaym nonocrb, sanonneuaym MaTepHan 0 M c pumnoü BOHOKHHČTOŘ crpyxwypoñ.Hcwoqunku uumopnauun npnnnrue so auunanne1. Anwoňcxoe cnuerenbcwao CCCP M 442316, Kn. F 04 F 5/14, 1971 r. 2. Anwopcxoe cnuewenbcrno CCCP W 460374, Kn. F 04 F 5/14, 1973 r.Sxexwop conepxuw cónno 2 c nyuononannnmmuu TDQYFOHBHHMH syóuaum 3 H KaMepy lo cuemenua, orpanmuwennnan cweuxą 5 xoropoä coenuneaa c xopnycon 6 nocpençrnou xondjysopuoä 7 u mmysopuoü 8 npocwanox. Ocuoaaumr rpeyronbubnc syöuon 3 pacnonoteiłu no oxbyxrłícrxiüsíňionnoñ xpouxn conna 2, a KOHĽBI- einem-tm syóuoa 3 grornyru n npomnonononue cŕopbuu, coornemćmenao, x ocn KaMepm lo cuemennn H ee orpanuuwenbuoü crenxe 5,xoropas max te Kam n nůůysopnan npocwasxa 8 nepmopnponaua u orpaanqnaaer xonnnebyn nonocrb 10, sanonnenuym uarepuanóu c pmmnoä nonoxuucroñ cwpyxmypoü.Hpnsnano nsoöpereuuen no pesynbřawm sxcneprnsu, ocymecrnnennoň ľocyąapcw.aennmu Konumemou CCCP no nenau nsbupewennä n omxpuruü.Ejektor obsahující trysku s trojúhelníkovými oatruhami potlačujícími šum a směšovací komoru, jejíž hraniční etěna Je spojena s těleaem s pomocí konfuzorní a difuzorní vestavby. Vrznačující se tím, že za účelem gozšíření oblastí použití zvýšením účinnosti při potlačovšní šumu v širołcém rozAsahu parametrů přiváděného plynu, Jsou základy trojúhelníkových ostruh uloženy po obvodu výstupní hrany trysky a kónoě etyčných ostruhJabu zahnuty do protilehlých stran k oae směšovací komory a Její ohraničující atěně, která rovněž . jako difuzorováłvestavba je děrbýána a ohraničuje prstencovoudutina, zaplněnou matariálem 3 pőrovitou vláknitou struktur rou.

MPK / Značky

MPK: F04F 5/16

Značky: ejektor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-260017-ejektor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ejektor</a>

Podobne patenty