Forma na výrobu kuličkových klecí

Číslo patentu: 259725

Dátum: 17.10.1988

Autor: Michel Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká formy na výrobu kuličkových ložiskových klecí z plastické hmoty pro kuličkové vedení na válcových sloupcích, zejména pro llsovací nástroje.V současné době se při výrobě ložiskových klecí z plastické hmoty používa forma,která se po zastříknutí klece ve střikacím lisu otevře a z přední desky se ručné vyjme vtoková vložka, ze které se odstraní vtok.-Ze zadní desky je lisem vytlačena vložka s trny a klecí do poloviny délky středního-trnu a ta se ručné vyjme z formy. Následuje vyražení trnů, které se provádí pod ručrnim llsem pomoci vyražeče na .podložce,která je na ložisku. Tímto se uvolni vlastní klec a lehkým tlakem se vymačkne z vložky ven. Při opěvtném sestavení formy se vložka s trny vloží do fázky v podložce, do které se vsune m-ontážní trn. Na tento montážní trn se trny ručné domáčknou a nakonec se příkryjí objímkou, která zajišťuje při vkladání do formy trny před vypadnutím. Tato objímka se sejme z podložky a upřiloží se na fäzku zadní desky, která vystře-dí vložku. Potom se vložka »s trny v-máčkne do tormy. Na střední trn se nasune vtoková v-ložka, celá forma se uzavře a je připravena k dalšímu zastřiknutí.Výroba klecí z plastické hmoty pomocí této formy je velmi pracná a časové náročná. Toto je způsobeno zejména rozebiránim a sestavováním nástroje při odstříknutí každé klece.iný druh formy používaný při výrobě klecí z plastické hmoty je takový, kde se ve formě odstříknou segmenty budoucí klece .a klec je potom z těchto segmentů slepena do líbovolné výšky.Nevýhodou této výroby klecí je však poměrně velká pracnost při jejich lepení.Většlnu těchto nevýhod odstraňuje vynález, který slpočĺvá v tom, že forma na výrobu kuličkových ložiskových klecí z plastické hmoty pro kuličkové vedení na válcových sloupcích, zejména pro lisovací nástroje s přední deskou, střední doskou,-rozpěríiou deskou, zadní deskou, s trny s.půlkulatou hlavou se strany zabnoušenou,s vyrážečem po celém obvode prstovitě vyfrêzovaném -do šroubovice a vložkou trnů s otvory .pro držáky trnů rozmistěnými do šroubovice, má na přední desce točně na» kuličkách uložen vyrážeč, který je opatřen zvýšeným koncern se skosenými náběhy a na téže přední desce uchycenu stahovaci vložku, která je na konci opatřena kuželovým .náběhem a mezi touto stahovací vložkou a vyrážečem jsou ve šroubovici umístěny hlav-y trnů, jejichž poslední řada je zajištěna proti pootočenl dorazovou vložkou,přičemž s výhod-ou trny uložené ve šroubevici v horním půlkruhu vložky trnů jsou opatřeny pružinami.Výhodou formy na výrobu ložiskových klecí podle vynálezu je, že klece z plastické hmoty je možno vyrábět na automatických lisech v libovolné dělce a průměru. Další výhodou v-ynálezu je, že se značné sníží pracnost a časová náročnost při výrobě klecí.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavu formy na výrobu ložiskových klecí v nárysu, kde střední a přední deska je v částečném řezu, obr. 2 vyrážeč v nárysu, a to v pravé části v pohledu a v levé části v řezu, obr. 3 stahovací viožku v řezu, obr. 4 trn v nárysu a půdorysu, obrázek 5 vložku trnů v nárysu a bokorysu,kde nárys je proveden v levé částiv pohledu a v pravé části v řezu.-Forma na v.ýrobu ložiskových klecí z plastické hmoty podle obr. 1 je sestavena z přední desky B, ve které je otočné uložen na kuličkäch 1 U vyrážeč 3, který je po celém obvodě prstovitě frézován d-o šroubovice a konce těchto prstů jsou z vnější strany opatřeny kuželovým náběhem. Vyrážeč 3 je k přední desce E přichycen na jpevno přidělanou stahovací vložkou 4, která je na svém konci z vnější strany opatřena kuželovým náběhem. Trny 1 jsou uloženy v střední desce 7 a vložce trnů 2, kde jsou uspořádaný do šroubovice.Aby nedocházelo k pootočeiíí trnů 1 ve formě, jsou zajištěny dorazovou vložkou 11,která svým zúženým koncem dosedá na zabroušenou stranu trnů 1. Při za-vírání formy zajíždí vyrážeč 3 svými prsty volně pod hlavy trnů 1 společně se stahovací vložkou 4, která svým skoseným náběhem tlačí na hlavy trnů 1 a t-y se zasouvají do pracovní polohy. Po zásrřiku do formy se vysune vyrážsč 3 společně sa stahovącí vložkou 4 ven ze střední desky 7, přičemž vyrážeč 3 tlačí svým zvýšeným koncern na hlavy trnů 1 ze spodu a udavá jim pohyb kolmý k ose formy, van z výlísku. Tím dochází k uvolnění výlisku klece ve formě a ten je potom vyhazovačem 12 vyhozen z formy. Po vysunutí vyrážeče 3 při otevření formy jsou trny 1 umistěny v horním -půlkruhu vložky trnů,2 drženy v mimopracov-ní poloze pružinami 5, které jsou umístěny mezi vložkouForman na výrobu ložiskových klecí podle vynálezu umožňuje výrobu ložisk-ových klecí z plastické hmoty pro lisovací nástroje jako náhradu za ložiskové klece kovové,nebo spojované ze segmentů při zachování stejné kvality a životnosti. Formu ložiskových klecí podle vynálezu je možné použít ve všech organizacich, ve kterých se zabývají výrobou lisovacích nástrojů.1. Forma na výrobu kuličkových ložiskavých klecí z plastické hmoty pvo kuličkové vedení na válcových sloupcích, zejména pm lisovací nástroje s přední deskuou, střední doskou, rozpěrnou deskou, zadní deskou, s trny s půlkulatou hlavou ze strany zabnoušenou, s vyrážečem po celém. robvodě prstovitě vyfrézovaném do šroubovice a vložk-ou rtrnů s otvory pro držáky trnů rozmístěnými dno šroubovlce vyznačená tim, že na přední desce B je ročné na kuličkách 10 uložen vyrážeč 3, který e opatřen zvýšeným koncem se skosenýml náběhy a na téže přednídesce 6 je uchycena sbahovvací vložka 4,která je na konci uopautřena kuželovým náběhem a mezi touto stahnvací vložkou 4 a vyrážečem 3 jsou ve šroubovlcl umístěny hlavy trnů 1, jejichž poslední řada je zaištěna .proti poortočení dora-zovuou vložkou 11.2. Forma na výrobu ložiskových klecl spodle bodu 1, vyznačená tím, že trny 1 uložené ve šroubovici v horním pülkruhu vložky trnů 2 jsou opatřeny pružinami

MPK / Značky

MPK: B29C 33/30

Značky: výrobu, kuličkových, klecí, forma

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-259725-forma-na-vyrobu-kulickovych-kleci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Forma na výrobu kuličkových klecí</a>

Podobne patenty