Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelných silikonových kaučuků

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká kompozice hydrosiiyĺačně vulkanizovatelných eilikonových kaučuků.V V technické praxi, zejména ve zpraoovatelakém a elektrotechnickém průmyslu se roetouci měrou uplatňuji silikonové elaetomery zeeiřované hydroeilylačni reakci (např. Rubb. World l 84,3(1981. V porovnání s redikálově vulkanizovanými ailikcnovými kaučuky je Jejich přednoeti snadné manipulace, dobré mechanická vlastnosti vulkanizátů a nízká vytvrzovaci teplota. Vulkanizace neni navíc doprovázena vznikom škodlivých zplodin. Pro výše uvedené vlastnosti jsou vhodnými zalévacimi hmotami pro elektrotechnické součáetky.. značná pozornost byla věnována složení eilikonových kompo 2105 a to jak z hledieka,atruktury, tak i volby vhodného hydrosilylačniho katalyžátoru. Najčastěâi používané katalyzátory jsou eloučeniny a komplexy platiny (Us pat. 3 516 945, 3 725 497.Doeavadni kompozioe však nejsou bez nedostatků. Jednimz nich je skutečnost, že základni složkou podléhajici hydros 1 ly~ lačni vulkanizaoi jsou obvykle polysiloxany obsahující reaktivni vinylmetyleiloxy jednotky, tj. funkční skupiny nezakončujioi že tězoe polymeru. V důsledku jejich nerovnoměrné distribuceáe obvykle polymerni síť vulkanizátü nepravidelná, což zvyšuje obsah eolu a zhorěuje mechanické vlastnosti kaučuku.K těmto nedoetatkům významně přiepivá 1 dosavadni používáni vyeokomolekulárnich po 1 y(hydrogen(mety 1)siloxanů) jako siřup áici mložky s relativně nizkým obaahem Si-H vazeb, což snižuje pravděpodobnoet interekce vinylekupiny e Si-H vazbou a tim 1 hydroáilylačniho zeaitěni. Důsledkem je opět nepravidelná polymer ni 81 259674Tyto nevýhody odstreňuji kompozice podle vynálezu, jež jsou zaleženy na telechelických po 1 y(si 1 oxanech) obsahuJícichreaktivni vinyldimetylsiloxany nebo vinylfenylmetylsiloxy jednotky je-. ko terminální skupiny zakončujici řetězec polysiloxanu v kombinaci s nizkomolekulárnimi poly(hydrogen)(metyl)eiloxany, ktoré slouží jako siťudici složka při hydrosilylačni vulkanizaci a doeud v těchto kompozicícb použity nebyly.Iravidelnoet vzniklé polymerni sítě a velmi dobrá vulkanizovatelnost i při normální teplotě je právě důsledkem kombinace telechelického základního polymeru s vioefunkčnim nižemolekulárnim síčuáicim činidlem.Ibdstatou vynálezu je kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelných silikonových kaučuků složené z 80 až 95 dilů telechelických polysiloxanů o průměrné molekulové hmotnosti 1.105 až 2.105 končených siloxyskupinami e vazbou křemik-vinyl, přednostně ve formě vinyldimetylsiloxy~ nebo vinylmetylfenylsiloxyskupin, 5 až 20 dílů po 1 y(hydpogen(mety 1)si 1 oxanů) obsahujicich alespoň tři vazby křemik-vodů.e katalyzátorů hydrosilylačniho zesitěni předstevovaných sloučeninami a komplexy platiny a rhodia, přednostně kyselinou chloroplatičitou, komplexy platiny s vinylsiloxany,b 1 e(hą-cyk 1 ooktadien)1,-dichlororhodným komplexem, tetra(karbony 1)1,-dichlororhodným komp 1 exemdi(norbornadien)1 u,-dichlororhodným komplexem a (1,5-cyklooktadien)-2,4-pentandionátem rhodným, přičemž se použije po 1 y(hydrogen(mety 1)siloxenu) o průměrné molekulové hmotnosti 5.102 až 1.104. V kompozici lze použit 1 kombinaci několika vinylpolymerů 1 síčujici dimety 1 metyl(hydrogen)ei 1 oxanových kopolymerů. Jako katalyzátorů hydrosilylačniho zesitěni lze použit sloučenin a komplexů platiny a rhodia, s výhodou kyseliny chloroplatičité, komplexů platiny s vinylsiloxany a dimernich komplexů rhodia vybraných ze skupiny zabrnujici bis(hą-cyk 1 ooktadien)1,-dichlorodirhodný komplex, tetra(karbonyl)7 u,4 dichlorodirhodný komplex, di(norbornadien)7 u,ý-dichlorodirhodný komplex a (1,5-cyklooktadien)-2,4-pentandionát rhodný. Výběr katalyzátoru závisí na podmínkách technologického,zpracování kompozice a je určen zejména požadavkem na etálost kompozice při skladování a požadovanou dobou.a teplotou vulkanizaca. Dvěme poeléze uvedenými požadavky je určena i voľba vhodné koncentrace použitého katalyzátoru. 4Pro některé účely, např. při použití uvedených kompozic jakozalévecícb hmot v elektrotechnioe, je výhodné základni kompozici 259674-3 doplnit plnivem. Jako plnivo lze využít anorganickýoh materiálą, Jako např. kaolinu, mletého vápence, přednoatně oxidu křemičitého. Množství plniva závisí na užití kompozioe a může tvořit až 50 hmot. kompozioe.Barvu výohozi kompozice lze upravit barevnými pigmonty či sazemi.Kompozice podle vynálezu poskytují po vulkenizaoi číre kau Á čuky, 5 hladkým nelepivým povrchem, bez viditelných závad.Dále uvedené příklady ilustrúji vynález, aniž by jej vymezovaly nebo omezovalyoKompozice hydroailylačně vulkanizovatelného eilikonového kann čuku skládaàici se ze 100 3 lineárniho po 1 y(dimety 1 ei 1 oxanu) obsahujioiho 1 mol dimetylvinylsiloxenovýohjednotek a maáieiho střední relativní moleknlovou hmotnost 15.000, 10 3 dimetyl-me~.tyl(hydrogen)eiloxanového kopolymeru obsahujioiho 36 mel motyll (hydrogen)siloxan 0 výeh jednotek a maáioiho střední relativní mo lekulovou hmotnost 2.000 a 5 mg tetruücarbonwn-LI.ćľ-diohlorodi-v rhodného komplexu byla-podrobena vulkanizaoi při teplote 15 o°c po l h. Byl ziskán čirý vulkanizát e h 1 adkýmne 1 epivým povrchem bez viditelnýoh derektů s obsahom 6,4 z som.Eřik 1 ad 1.byl zopakován a tim rozdilem, že misto tetra(kaŕbengJJ-,zągquomomairnoanono komplexu tým po řadě použito bis(hàoyklooktadien)1.B-diohlorodirhodného komplexu, ďí(borbornadiezú-u,vť-diohlorodirñodného .komplexu, 1,5-cyk 1 ooktaa 1 en-2.4 ~ l épentandionátu rhodného a komplexu platinw e 1,3-difenyl-155-d 1 ~ motyl-1,5-divinvldisiloxanem. vo všech případech byly niekán 0 vulkaniséty etejnýoh vlastnosti, Jako v přikladu 1 a e obsahom solu nižším než 10 . ýIřiklad 6 h V- . - . Iłiklad 1 byl zopakován s tim rozdilem že misto tetra(kar bonvI)di 1 p.g-dichlorodirhodneho komplexu býlo použito 6 mskyse lin ohloroplatičité ve Iormä 0.1 M roztoku v isopropanolu a eňěebyla vytvrzována při teplotä à 5 °G po 48 h. Vulkanizát stednúch vlastnosti Jako V přikladu 1 obsahoval 8.2 eo 1 u.Knmpozice seatávajioi zo 190 g lineárnihó po 1 y(dimety 1 si 1 oxanu)ô střední relativní mólekulové hmotnosti 190.000 terminovaného motylfenylvinylsiloxanovými jednotkami 10 5 rozvětveného poly(mety 1 si 1 oxanu) o atředni relativní molekulovć hmotnosti 1000 dbsahuaiciho 10 metylfenylvinylvinylsilçxanových jednotek, 10 3 dimetyl-mety 1(hydrogen)siloxanového kopolymeru popsanéhó v při~kladu 1, 6 mg kyseliny ahloroplatičitě vo formě 0,1 M roztokuv tetrahydroturanu byla vulkanizována pri 15 o°c po 1 nrelativní molekulové hmotnosti 600 s obaahem 0,8 vodiku ve for-mě SiàH vazeb, 5 5 âimetyl-mety 1(hydrogsn)siloxanového 0 kopolymsru o střední relativní moloknlové hmbtnosti 10.000 s obsahem 0,4 vodiku vo formě Si~Hvazeb, 10 mg komplexu platiny a 1,1,3,3-tetrametyl-13-divinyldisiloxanem a směa byla vulkanizována přiPříklad~ , Ke kompozici popaanó v pŕik 1 adu.1 byio přidáno 150 5 křemb nn.umloťého na čáatečky o průměrné.ve 1 iknati 0,1 až 6 uma 2 bar- uvioioh eazi Nigros Sia eměsibylą vnlkanizována při 1 oo°c po 5 h.40 L V přikladech 7 až 9 byly ziakán no 1 epivéŕu 1 kanizáty sh 1 adkým-povrchem bez viditelných dafąktů 3 obsahom sala nižším než 10 5

MPK / Značky

MPK: C08L 83/04, C08G 77/04

Značky: vulkanizovatelných, kaučuku, silikonových, hydrosilylačně, kompozice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-259674-kompozice-hydrosilylacne-vulkanizovatelnych-silikonovych-kaucuku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelných silikonových kaučuků</a>

Podobne patenty