Profilová tyč

Číslo patentu: 259547

Dátum: 17.10.1988

Autor: Spelten Hans

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká protllové tyče se dvěma pásy a se stojinou, která je spojuje, je na.nich upevněna a má vypukliny obrácené etřídavě na jednu a» druhou stranu profílové tyče./Profilové tyče tohoto druhu jsou popsány například v německém vzoru DE-GM číslo i 84 20 684.5. V provedení podle obr. 3 této rpublikace je protilová tyč v oblastí vypuklin upevněna vždy na vnější straně místně ohraničeným svarem na obou pásech. Podle obr. z tohoto předuveřejííění je upevnění stojiny na pásech provedeno oboustrannými svary, které jsou uspořádaný místně ohraníčené v oblastí středních úseků stojin mezi jednotlivými vypuklínami.V praxi se ukázalo, že l přes mnohostrannou použítelnost takových kovových profi.lů, případ-ně profilových tyčí není možné přesně dokázat jejich zatížitelnost, což má ínezbytně za následek předímenzování. Přeudímenzovaní však znamená zvýšenou hmotnost profilových tyčí a nehosjpodárnost pří manípulací s nimi a v praktickém použití..Účel vynálezu je zlepšit profilové tyče známé z uvedeného vzoru tak, aby se dala přesně vypočítat jejích zatížítelnost a tedy »odstranit zbytočné předímenzování.Podstata vynálezu spočíva v tom, že pásy jsou upevněny na obou podélných hranách stojiny bez přerušení po celé délce hran. Tím vznikne lehký konstrukční kovový profil, který je použítelný univerzál-ně ve všech statických soustavâch a pro všechny druhy zatíže~ní, aníž by se musel upředimenzovat. Taková profilové tyče jsou jednoduché .a výrobně snadné a šetří velíká množství materíálu, hmotnosti a hmoty. Profilové tyče podle vynálezu lze přitom vyrábět bez spetzíálních v-ýrobních zařízení všude a tedy í v rozvojových zemích levně a přitom bezvadně.S výhodou jsou jaásy sestávající z kov-u upevněny nejméně jedním jednostranným »nebo oboustranným průběžným švem se stojínou, přičemž tento sva-r může procházet například po jedné straně stojiny. Podle dalšího znaku vynálezu mohou být pásy upevIněny na stojině dvěma průběžnými, to znamená nepřerušenýmí svary, ležícími na protílehlých stranách.Podle ještě dalšího význaku vynálezu je stojina ohýbané z plochěho materiálu, příčemž úseky jednotlivých vypuklin, které spolu svírají úhel, jsou spolu spojený ohnuItýmí íntegrálnímí úseky, zakřlvenýmí do ioblouku. V důsledku toho levznlkají ostrohranné přechody ani rohy, které by vedly ke změnám struktury materiálu a tedy k izeslabení na ko-ncích vypuklin a u spojů mezi pásy a stojínou. Protože se takové nelkoiítrolovatelné zeslabení v protílové tyčí podle vynálezu spolehlivě odstraňuje, je v této .tyčí teprve možné dosáhnout po celé-délce stejnoměrných vlastností a p-oužít svarů ke spojení střední stojiny a obou pásů, 4aniž by bylo potřebí složltých výrobních a zkušebních zařízení.V důsledku vynálezu lze vyrábět lprofílové tyče z kovu, jejichž zatížítelnost je bez obtíží možno zkoušet a doložit. Lze vyrábět profilové tyče s rovnými, zarhnutýmí, kuželově sbíhavými a jinak zahnutýmí úseky,jejichž průřezy stojiny jsou v podstatě lichoběžníkove Prolčllové tyče lze vyrobit jak tz hliníku, tak z oceli nebo jiněho vhodného kovu, přičemž ve všech případech je zajištěna lebka konstrukce, a to při automatizovaném bezchybném výrobním procesu. Zaoblené zahnutê hrany mezi lichoběžníkovými nebo vlnitýmí úseky stojiny zajíštují po Icelé délce stejnoměrne a tedy stejnoměrně zatížitelné vlastnosti.Profilové tyče podle vynálezu jsou proto použitelná pro všechny přípandy zartížení. Přitom lze použít jak souměrných, tak ~ne»souměrných tvarů průřezu. Pásy mohou být jak rovnobežne, tak mohou svírat určitý úhel, mohou být například kolmé nebo šíkmé vzhledem ke stojině.Vvpukliny stojiny tvoří s pásy úhel V rozmezí 10 až 170 a s výhodou mezi 6 D a 12 D°. Postranní stěny vypuklin svírají s podélnou osou, případně podélným směrem profllové tyče, případně stojiny profílově tyče úhel 1 ° až 89 °.V nejjednodušším provedení vynálezu sestávají pásy profilové tyče z .pásového nebo tz jíného plochého materiálu. Mohou však být í z jakýchkolív otevřených nebo uzavřených protílů líbovolného uspořádání. Rov-něž mohou být vyvälooväny za tepla jako jeden kus z kovového bloku.Poněvardž v důsledku vynálezu lze deforInacl a tedy zautížítelnost proíilových tyčí sjpolehlivě vypočítat, lze tyto tyče nejen optímálně dimenzovat, nýbrž hospodárně vyrobit ve všech tvarech průřezu a/nebo s jakýmkoliv profllováním.Vynález bude vysvětlen na příkladech provedení znázorněných na výkresech, kde značí obr. 1 tako-nometrický pohled na jeden konec profilové tyče podle prvního provedení vynálezu, obr. 2 vodorovný dílčí řez profílovou tyčí z obr. 1, vedený stojínou spojující oba pásy a obr. 3 až 9 vodorovné dílčí řezy, analogické s obr. 2, obměněnými vprovedeními profilové tyče.Profílová tyč 1 má horní pás 2 a dolní pás B, které jsou spolu spojený podle obr. 1 na stojato postaven-ou stojínou 4. Třebaže pásy ~ 2, 3 podle obr. 1 jsou vzájemné rovnoběžné a v podstatě kolmě ke st-ojině 4, mohou prolbíhat vzhledem ke stojině 4 i pod jiným úhlem než 90 ° a mohou spolu svírat rovněž úhel. jejích úhel ke stojině 4 může být v rozmezí od 30 ° do 150 ° .a leží s výhodou v rozsahu mezi 60 ° a 120 ° a obzvláště výhodně mezi 75 ° a 105.Pasy 2, 3 podle obr. 1 jsou z pásového, případně plochéh-o materiálu, mohou však sestávat z neznázorněných líbovolných proti 5lových tyčí s profilom U, H, z úhelniků nebo jiných profilů, mímoto z dutých skřiňových protilů s kruhovým, obdelnikovým nebo čtvercovým průřezem.Stojina 4 je v podélném směru zohýbaná tak, že tvoří střídavě na jednu a na druhou stranu vyupukliny 5 a 6, jejichž boky 7 svíraji s podélnou osou profíl-ové tyče 1 úhel mezi 1 ° a 89 °, zatímco spojovací úsek 9 mezi boky 7, 8 každé vypukliny 5 a li probíhá prakticky V podélném směru profllové tyče 1Přechod mezi boky 7 a spojovacím úsekem 9 každé vypukliny 5 a 6 je tvořen zaľobleným úsekem 8, který je zahnut v jistém poloměru. Timto způsobem nevznikají ostrohruanné prechody mezi vypuklinami 5, 6 a jejich jednotlivými úseky, které by vyvoláValy nekontrol-ovatelné změny vlastností materiálu stojiny 4.Pasy 2, 3 jsou přivařeny ke koncům stojiny 4 podle obr. 2 průběžným, to znamená nepřerušeným svarem 10. V rprovedení poľdle obr. 3 je upevněni provedeno dvěma průběžnými svary 11, 12., umístěnými z obou stran stojiny 4. e patrné, že v důsledku zaoblených úseků B mezi úseky 7 ta 9 vypuklin 5, 6 probih-ají svary 10, 11, 12 stejnoměrně a spojitě .a v důsledku toho mohou být vyrobeny ve stejném tvaru.V provedení podle obr. 4 jsou střidavě na jedné a na druhé straně stojiny 4 umístěny svary 13, 14 konečné délky, které se však doplňují v průběžné spojení mezi stojinou m 1 a pásy 2, 3.Zatímco v provedeních podle obr. 1 važ 4 má profilová tyč 1 stojinu 4 přehýbanou z lplochého materiálu, jsou podle obr. 5 a 6 pásy 2, 3 spojeny vzájemně dvěma st-ojinami 14, 15, které jsou spojeny s pásy v 2, 3 vždy jedním vnějším svarem 16, 17. V provedení podle obr. 5 leží vypukliny 18, 19 stojin 14,15 směřující ven proti sobě, zatímco podle obr. 6 jsou tyut-o vypukliny 18, 19 vzájemné přesazenľa stojiny 14, 15 jsou z plochého přehýbaného materiálu, takže nemají rohy s ostrými lhranami.Pasy 2, 3 mohou být spojeny i větším počtem stojin z přehýbaných plochých materiálů, než jsou dvě stojiny podle obr. 5 a 6.zaoblené úseky 8 jsou zvoleny tak, aby jejich poloměr odpovídal nejméně 1,5-násobku tlouštky stěny nebo» plechu materiálu stojiny 4 nebo stoljin 14, 15. Tím lze spolehlivě zabránit zeslabení materiálu V místě, 259547kde se spojité stojiny obraceji do jiného směru.Pro vynález je podstatné, aby stojiny 4. 14, 15 byly z neporušeného spojitého plechoveho nebo pásového materiálu a aby byly vytvoreny přibližně lichoběžnikově se zaoblenými přechodovými úseky b, protože jintáik ,Illelzedyj/,p-očitat zatížlištelnoąst a Ěeldy op ima ne imenzo-va nosni ne o pro. 1 ovou tyč.Ukázalo se, že pro-filové tyče nebo profilové nosníky podle vynálezu lze co do za»tížitelnosti vypočítat i tehdy, když jsou jejich lichoběžníkově zahnutě stojiny spojeny s pásy pouze částečně, totiž po úsecich. Obr. 7 až 9 znáz-orňují taková provedení.P dl b . 7 d t 21 «k°à.fé délky Ešäošädäšš räámäsâäžšš 22 liclioběžníkově zohýbané stojiny 4, které probihají v podélném směru profilové tyče 1, a těmito svary 21 je stojina 4 upevněna mezi pásy 2, 3. Stojinta» 4 je tedy svařena s pásy 2, 3 pouze v těoh úseoich 22, které jsou rovnobežne s podelným směrem proti ť lhkk äšiĺešššâ SZĚàISÉ/CŽ ľäeštâjáàšřhěšžaľšesey že profilové tyče nebo nosniky vyrobené timto způsobem lze vypočitat co do nosnosti a zatížitelnosti, takže je lze vyrobit z plocheho materiálu v takzvané leh-ké konstrukci.rPodle o-br. 8 je stojina 4, procházející kolimo mezi pásy 2, 3, přivařena podobně jako na obr. 7 k pásům 3, 4 pouze -v úsecích 22,které .probihají v podélném směru profilové tyče 1, avšak tyto svary 21 jsou střídavě vytvoreny z jedné a z druhé strany.V provedení podle obr. 9 jsou opět spojeny pouze ty úseky 22 stojiny 4, které jsou rovnobežne s podélnou osou profilové tyče 1, svarem s pásy 2, 3, avšak v tomto případě jsou svary 21 vytvoreny po obou stranách úseku 22.Třebaže vynález byl popsán v souvislosti s profilovými tyčemi nebo nosníky z kovu,mohou profílové tyče sestávat i z plastu nebo z kombinace plast/dřevo nebo plast/kov. Důležité je, aby lichowběžnikově zviněné Střední stojiny 4 sestávaly z nepřerušenêvhno spojitého pásu nebo pruhu, aby byly ,prostě zlomů, které by nepřiznivě ovlivňova-ly jejtich pexł/nost. řesłšáväjí-li čásłši piíšofilovýchyčí z ,p astů a ne o i eva ne o i lovu, mohou být spolu spojeny .slepením~ 1. Profilová tyč se dvěma pásy va se stojinou, která je spojuje, je na nlch upevněna a má vypukliny obrácené střírda-vě na jednu a druhou stranu profílové tyče, vyznačená tím, že pásy 2, 3 jsou upevněny na obou tpodélných hranách stojiny 4, 14, 15 bez přerušení po celé délce hran.u 2. Profilovä tyč podle bodu 1, vyznačená tím, že pásy 2, 3 jsou upevněny na stojině 4, 14, 15 průběžným svameln 10, 11, 12,13, 14, 16, 17 uspořádaným na jedné straně nebo střídavě.3. Proďilová tyč podle bodů 1 nebo 2, vyznačená tím, že pásy 2, 3 jsou uupevněny na stojině 4 vždy dvěma vzájemně proltllehlými nepřerušenýmí svary 11, 12.4. Profilová tyč podle jednoho z bodů 1 až 3, vyznačená tím, že stojína 4, 14, 15 je ohýbané z plochého materiálu a» úseky 7, 9 jednotlivých vypwklin 5, 6, 18, 19,svírající spolu úhel, jsou spolu spojeny cellstvými za-oblenými úseky 8 ohnuątými -dwo oblouku.5. Prolílova tyč podle jednoho z bodů 1 až 4, vyznačená tím, že vypuklíny 5, 6, 18,19 stojiny 4, 14, 15 svírlají s pásy úhel10 .až 17 ~O° v podelném 1 příčném směru profilvové tyče 1.6. Profílová tyč podle jednoho z b-odü 1 až 5, vyznačená tím, že boky 7 vypuklín 5, B, 28, 19 ~sví~rají s podélnou osou profilové tyče 1 úhel 1 U až 89 °.7. Profilová tyč podle jednoho z bodů 1 až 6, vyznačená tím, že stojína sestava ze dvou nebo většího počtu pásů 14, 15 ohýbaného plochého materiálu.8. Proftlová tyč podle jednoho z bodů 1 až 6, vyznačená tím, že pásy 2, 3 a atojinva 4 sestávají z jednoho kusu za tepla tvářeného kovového bloku.9, Profilová tyč podle jednoho z bodů 1 až 9, vyznačená tím, že stojína 4 sestává z průběžného nepřerušeného pruhu nebo pásu materiálu a poloměr zaoblenvch úseků 8 odpovídá nejméně 1,5-ná-sobku tloušťky pásu.10. Profilová tyč podle jednoho z bodů 1 až 9, vyznačená tím, že průběžné svary 21 jsou uspořádany pouze na úsecích 22 stojiny 4, probíhajících V podélném směru

MPK / Značky

MPK: F16S 3/02

Značky: profilová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-259547-profilova-tyc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Profilová tyč</a>

Podobne patenty