Viacvretenový postupový automat s otočným bubnom

Číslo patentu: 259370

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zoň Vincent

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka viacvretenověho postupového automatu s otočným bubnom, určeného na opracovanie drobných obrobkov v sériovej a hromadnej výrobe.Doteraz známe postupové automaty s otočným bubnom sú spravidla zložené z otočného bubna a pinolových jednotiek. räto koncepcia vzhladom na značný počet pinolových jednotiek je zložitá a nákladná, pričom nutné stavebné rozmery pinolových jednotiek zväčšujú obežný priemer otočnéhobubna a obmedzujú ich počet. Pre malé ob- robky hromadne výroby sa naopak vyžadujú menšie rozmery a vysoký počet pracovných vretien, aby sa V jednej pracovnej polohe mohlo opracovávať súčasne viac ob robkov. Tento ciel by sa mohol dosiahnutaj pri klasickej koncepcii jednoúčelových strojov, ale za cenu nepomerne vysokej zložitosti, nákladov a stavebných rozmerov. Známe je aj usporiadanie otočného bubna spolu s viacvretenovými posuvovými vreteníkmi na spoločnom centrálnom hriadelt CS A 0 č. 249 948, kde centrálny hriadel je otočne uložený v ložiskách bočnícobrábacieho stroja, otočný bubon s upínačmi je pevne spojený s centrálnym hriadeľom a na oboch stranách otočného bubna je na centrálnom hrladeli otočne a posuvné uložený viacvretenový posuvový vreteník CS AO č. 259 369. Vretená sú koncentrované v spoločnom telese vreteníka, sú vybavené ozubeným prevodom od spoločného náhonu a niekoľkými paralelnými pracovnými valcami,ktoré vykonávajú pracovný a spätný zdvih kompletného vreteníka. U týchto základných usporiadaní nie je však doriešená ich spojitost s obräbacím automatom ako celkom so zreteľom na čo najmenšie vonkajšie rozmery automatu, jeho malú hmotnost a účelnü montáž.Hore uvedené požiadavky komplexne spĺňa nová koncepcia viacvretenového postupového automatu s otočným bubnom podľa vynálezu, zloženého zo skriňovej frémy, otočného bubna upevneného na centrálnom hriadeli, na ktorom je aspoň z jednej strany otočného bubna uložený aj viacvretenový posuvový vreteník, ďalej z náhonov, dopravnika triesok a ovládania, ktorého podstata spočíva v tom, že uzavretá skriňova fréma, zložená zo základnej dosky, ľavej a pravej bočnice a plášte, je v oboch bočniciach opatrená priebežnýml otvormi, v ktorých sú upevnené priruby, a priebežnými výrezmi, cez ktoré prechádza nádrž dopravníka triesok. Na výstupkoch oboch bočníc sú upevnené náhonovê elektromotory vretien,pravá bočnica je opatrená prídavnou skriňou pre náhonové ozubené koleso, upevnené na centrálnom hriadeli a opatrené polohovacimi puzdrami. Na veku prídavnej skrine je ďalej namontovaný náhon bubna a polohovacie zariadenie a v prírubách je otočne uložený centrálny hriadeľ. Pracovné valce vlacvretenových posuvových vretenikov sú upevnené na prírubách a vodiaca kon 4zola upevnená na viacvretenovom vreteniku je vybavená nosičom narážok pre riadiace spínače upevnené na fréme stroja.Výhody viacvretenového postupového automatu s otočným bubnom podľa vynälezu spočívajú hlavne v jednoduchosti a variabilnostl, malých rozmeroch, nízkych výrobných nákladoch a vo vysokom výkone, danom velkým počtom pracovných vretien.Príklad vyhotovenia viacvretenového postupověho automatu s otočným bubnom podla vynálezu je znázornený na výkresoch,na ktorých je na obr. 1 nakreslený nárys,na obr. 2 pôdorys v reze, na obr. 3 bokorys a na obr. 4 bokorys v reze podla čiary A-A.Hlavné časti vlacvretenového postupového automatu s otočným bubnom sú skriňová tréma 26, otočný bubon 12 s centrálnym hriadelom 1 U a víacvretenové posuvove vreteníky 9, 29. Uzavretá skriñová tréma 26,zložená zo základnej dosky 11, ľavej bočníce 8, pravej bočnice 24 a plášťa 28, je v oboch bočniciach 8, 24 opatrená priebežnými otvormi 23, v ktorých sú upevnené príruby 3, 21 a prlebežnými výrezmi 25, cez ktoré prechádza nádrž 13 dopravníka 14 triesok. Na výstupkoch 2, 18 oboch bočníc B. 24 sú upevnené náhonové elektromotory 1, 17 vretien 15. Pravá bočnica 24 je opatrená pridavnou skriñou 19 pre náhonové ozubené koleso 2 D upevnené na centrálnom hriadeli 1 U a opatrené polohovacími puzdrami 32. Na veku 30 prídavnej skrine 19 je ďalej namontovaný náhon 27 bubna 12 a polohovacie zariadenie 33. V prírubách 3,21 je pomocou radiálnych a axiálnych ložísk otočne uložený centrálny hriadel 10, na ktorom sú po oboch stranách otočného bubna 12 dalej posuvne uložené viacvretenové posuvové vreteníky 9, 29, ktorých pracovné valce 6 a puzdra náhonového hriadela 5 s ozubeným prevodom 22 sú upevnené na prírubách 3, 21. Vodiace konzola 36, upevnená. na obvodovej časti viacvretenového posuvo vého vreteníka 9, 29 je cez nenakreslenú pozdĺžna vodiacu drážku vytvorenú v hornej časti plašťa 28, vyvedená na vonkajšiu stranu plášta 28, kde je vybavená nosičom narážok pre riadiace spínače, upevnené na plášti 28 frémy 26 stroja. Prvotným určením vodiacej konzoly 36 je viest viacvretenový posuvový vretenik 9, 29 V smere osi centrálneho hriadeľa 10, nedovolit pootočenie vreteníkov 9, 29 a odbremeniť takto náhonový hriadel 5 a pracovné valce 6 od bočných síl, ktoré by tu inak pôsobili. Viacvretenové posuvové vreteníky 9, 29 môžu byt vybavené rôznym počtom, typom a veľkosťou pracovných vretien 15, ako sú vŕtacie, zapi chovacie, ako aj priebežnými otvormi pre.závitovacie vretená závitovacieho zariadenia 38 a obslužné chápadlá manipulátora. Otočný bubon 12 môže byt podobne vybavený jednak rôznym počtom a typom upínačov 15, ako je klieštinový, priebežný, dvojstranný, špeciálny, čelustový a pod. Náho 39 UInové ozubené koleso 21 je opatrené príslušným počtom polohovacich puzdior 32. Na jednej strane nádrže 13, v ktorej je uložený dopravník 14 triesok, sú osadené čerpadlá 7 chladiacej kvapaliny a v rohoch plášta 23 je upevnené potrubie 35 pre rozvod chladiacej kvapaliny. Plášt 23 je opatrený prístupovými otvormi 4 a posuvnými krýtmi 37, pričom triesky sú do dopravníka 14 triesok usmerňované šikmými sklzmi 39, 4 G. Za účelom minimalizácie pödorysnej plochy sú skriňa rozvádzača 34, ako aj ovládací panel 31 umiestnené priamo na skriňovej tréme 26. .Funkcia stroja ako celku spočíva v koordinovanej činnosti jednotlivých funkčných celkov, ako je otočný bubon 12 na centrálnom hriadeli 10 a oboch viacvretenovýxzh posuvových vreteníkov 9, 2.3, ako aj im príslušných náhonových ústrojenstiev a pracovných valcov 6. Tieto vykonávajú rýchloposuv vpred, pracovný posuv, ako aj rýchloposuv späť, pričom sa vreteníky 9, 29 pri 7 G 6bližujú k otočnému bubnu 12, alebo sa vzďalujú odneho bez toho, že by sa pritom pootočili. Spolu s centrálnym hriadeľom 1 G sa pootáča bubon 12, a to po každom posuvovom vykle vretenikov 9, 29 o jeden rozstup. Pri každom takomto pootočení sa v čase prestoja vykoná vyberací a vkladaci úkon obrobku.Nová koncepcia s využitím otočného bubna 12 s centrálnym hriadelom ll a viacvretenových posuvových vreteníkov 9, 29 novodobého typu umožňuje stavbu nanajvýš jednoduchého, viacüčelového a vysokovýkonného viacvretenového postupového automatu pre opracovanie drobných obrobkov vo velkosériovej a hromadnej výrobe v širokom rozsahu modifikácií pre rôzne druhy obrobkov. U postupového automatu je nav-yše výborný pristup k upinačom a nástrojom. Pre obrobky, vyžadujúce si aj bočnú operáciu, umožňuje skriňové Iréma 26 aj použitie samostatných bočných, resp. radiálnych pracov-ných jednotiek.Viacvretenový postupový automat s otočným bubnom, určený na opracovanie drobných obrobkov V sériovej a hromadnej výrobe, zložený zo skriňovej frémy, otočného bubna upevneného na centrálnom ltriadeli,na ktorom je aspoň z jednej strany otočného bubna uložený aj .viacvretenový posuvový vreteník,da 1 ej z náhonov, dopravnika triesok a ovládania, ryznačujúci sa tým, že uzavretá skriňová fréma 26, vytvorená zo základnej dosky 11, ľavej bočnice 8,pravej bočnice 24 a plášta 28, je v oboch bočniciach 8, 24 opatrená priebežnými otvormi 23, v ktorých sú upevnené príruby 3, 21, a priebežnými výrazmi 25,v ktorých je uložená nádrž 13 dopravníka 14 triesok, na výstupkoch 2, 18 la vej bočnice 8 i pravej bočnice 24 sú u.pevnené náhonové elektromotory 1, 17 vretien 15, pravá bočnica 24 je opatrená prídavnou skriňou 19 pre náhonové ozubené koleso 20 upevnené na centrálnom hriadeli 10 a opatrené polohovacimi puzdrami 32, na veku 30 prídavnej skrine 19 je namontovaný náhon 27 bubna 12 a polohovacie zariadenie 33 a v prirubách 3, 21 je otočne uložený centrálny hriadeľ 10, pracovné valce 6 viacvretenových posuvových vreteníkov 9,29 sú upevnené na prírubách 3, 21 a vodiaca konzola 36 upevnené na viacvretenovom posuvovom vreteníku 9, 29 je vybavená nosičom narážok pre riadiace spínače, upevnené na fréme 26 stroja.

MPK / Značky

MPK: B23B 9/00, B23B 39/22

Značky: otočným, viacvretenový, postupový, bubnom, automat

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-259370-viacvretenovy-postupovy-automat-s-otocnym-bubnom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacvretenový postupový automat s otočným bubnom</a>

Podobne patenty