Viacvretenový posuvový vreteník

Číslo patentu: 259369

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zoň Vincent

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka viacvretenového posuvovêho vreteníka, pozostávajüceho z telesa, v ktorom sú uložené jednotlivé pracovné vretená napojené na spoločný pohon a opatreného posuvovým ústrojenstvom, ako aj vodiacim puzdrom.Doteraz známe postupové jedn.oúčelové obrábacie stroje majú svoje viacvretenové vreteniky konštruovane pre upevnenie na posuvovú pracovnú jednotku, ktorá jednak poháňa pracovné vretená a jednak udeľuje viacvretenovému vreteníku aj rýchloposuv a pracovný posuv. Postupový jednoúčelový stroj má takéto viacvretenové vreteníky spravidla v každej pracovnej polohe, avšak s menším počtom vretien. Tým sa zvyšuje konštrukčne zložitosť, ako aj výrobná náročnosť zariadenia.Uvedené uevýhady odstraňuje viacvretenový posuvový weteník podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vodiace puzdro je ieporiadanê v geometrickom strede telesa vreteníka a je otočné a suvne uložené na centrálnom hriadeli otočného bubna. Na prírubu telesa vreteníka je ďalej prlpevnená medzistena a veko, ktoré je svojím centrálnym otvorom tiež nasunuté na vodiacom puzdre. Na vonkajšej ploche veka sú pripevnené jednak piestnice pracovných valcov a jednak nosné puzdro pastorka náhonu, ktorý je v zábere s pomocným ozubeným kolesom, pripevneným k hlavnému ozubenému kolesu, otočne uloženému na vodiacom puzdre, pričom hlavné ozubené koleso je V zábere s ozubenými kolesami jednotlivých vretien, ktorých zadné ložiská sú opreté jednak o veko a jednak o pružný krúžok v pritlačnom venci.Výhoda viacvretenového posuvového vreteníka podľa vynálezu vyplýva z toho, že vretená pre všetky pracovné polohy obrábacieho stroja sú sústredené v jednom vreteníku súosovom s otočným bubnom a posuvne uloženom na jeho centrálnom hriadeli. Tým sa zníži výrobná náročnosť vreteníka ako celku. Navyše sa účelne využije centrálny hriadel otočného bubna a dosiahne sa vysoká tuhost sústavy obrobok v upínači otočného bubna a nástroj vo vreteni viacvretenového posuvového vreteníka.Príklad vyhotovenia viacvretenového posuvového vreteníka podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje osový rez časťou posuvoveho vreteníka, obr. 2 nárysný pohľad na vreteník ako celok s čiastočným rezom v mieste pracovného valca, obr. 3 bokorysný pohľad na vreteník ako celok s čiastočným rezom v radiálnej rovine, prechádzajúcej pracovnými valcami, centrálnym hriadelom a dražkovaným hriadelom, obr. 4 uloženie vretena so zapichovacou, či plánovacou hlavou,obr. 5 dištančnú vložku s otvorom pre závitovacie vreteno a obr. 6 uloženie zosilneného vretena v typizovanom vreteníku.Viacvretenový posuvový vreteník pozostáva z telesa 21, v ktorom sú uložené jednot 4live pracovne vretena 18, napojené cez hlavné ozubené koleso 20, pomocné ozubené koleso 1 U, ozubený pastorok 5 a drážkovaný hriadel 9 na spoločný pohon. Teleso 21 je opatrené aj posuvovým ústrojenstvom a vodiacim puzdrom 24. Vodiace puzdro 24 je usporiadané v geometrickom strede telesa 21 vreteníka a je otočne a suvne uložené na centrálnom hriadeli 26 otočného bubna. Na prírubu 16 telesa 21 je ďalej pripevnená medzistena 1, ako aj veko 2, ktoré je svojím centrálnym otvorom 11 tiež nasunuté na vodiacom puzdre 24. Na vonkajšej ploche 3 veka 2 sú pripevnené jednak piestnice 28 pracovných valcov 27 a jednak nosné puzdro pastorka 5 náhonu, ktorý je v zábere s pomocným ozubeným kolesom 10, prípevneným k hlavnému ozubenému kolesu 20,otočne uloženému pomocou valivých ložísk 22 na vodiacom puzdre 24. Hlavné ozubené koleso 2 D je V zábere s ozubenými kolesami 17 jednotlivých vretien 18, ktorých zadné ložiská B sú opreté jednak o veko 2 a jednak o pružný krúžok 8 V prítlačlnom venci 7. Alternatívne je na hlavné ozubené koleso 2 D súosov-o s ním upevnené prídavné ozubené koleso 19. Toto slúži pre prípad,že, by niektoré z vretien 18 malo mat inú rýchlosť otáčania, ako je tá, ktora je daná dimenziami hlavného ozubeného kolesa 20 a jemu prlslúchajúceho ozubeného kolesa 17 vretena 18. Medzi veko 2 a k nemu prlľahlé vallvě ložisko 22 hlavného ozubeného kolesa 20 je vložený dištančný krúžok 14, vymedzujúci axlálnu vôľu týchto ložísk.ZZ. Posuvné uloženie vodiaceho puzdra 24na centrálnom hriadeli 26 je realizované prostredníctvom nastavitelnýeh klzných vložiek 25. Medzi príruby klzných vložiek 25 a čelá vodiaceho puzdra 24 sú vložené delené krúžky 13. Tým, že pracovné valce 27 sú upevnené na tréme stroja, zatial čo ich piestnice 28 sú svojími vonkajšími koncami priskrutkované na veku 2 vreteníka, pričom tieto pracovné valce 27 sú navzájom rovnobežne a usporiadané do trojčlennej priestorovej sústavy, symetrickej okolo centrálneho hriadela 26, je teleso 21 vreteníka dostatočne blokované proti pootočeniu. Kedže teleso 21 vreteníka je nalisované na osadení 23 vodiaceho puzdra 24 a s vodiacim puzdrom 24 je pevne spojená klzná vložka 25, sa všetky uvedené časti iba posúvajú na centrálnom hriadeli 26, ale sa s ním neotàčajú. Pracovné valce 27 slúžia na vyvodenle rýchloposuvu vpred, pracovného posuvu a rýchloposuvu späť do základnej polohy, prostredníctvom narážkovej lišty Spojenej s telesom 21 vreteníka. Za účelom mazanie je do horného závitového otvoru 15 vreteníka privádzaný olej, ktorý maže jednak ozubené kolesá 10, 17, 19, 20, valive ložiská 6, 22, 36, a otvorom 12 zateká aj do mazacích drážok nastavitelných klzných vložiek 25 a vypúšta sa dolným závitovým otvorom 38. Vretená 18 sú uložené na pá 253359rovaných ložiskách s kosoúhlym stykom,pričom zadné ložiská 3 sú opreté o veko prostrednictvom pružného krúžku B, uloženého v drážke prítlačného venca 7. Vŕtacie pracovné vretena 13 síl vybavené nenakresleným automatickým upínanĺm kužeľovej stopky, pričom kolik 4 slúži k jej uvoľnenia V polohe výmeny nástrojov. V prvom prípade obr. 1, 2, 3 má viacvretenový posuvový vareteník dvanásť polôh, z ktorých deväť je obsadených štandardnými vŕtacími pracovnými vretenami 18, prípadne vretenami 32 so zapichovacou, či plánovanou hlavou obr. 4, kedy zadné ložiská i ostávajú bez zmeny a na predné uloženie je v tom istom otvore použité valčekové ložisko 33 typu NN. Otvor v telese 21 si vyžaduje malú (1 pravu, veko 2 si nevyžaduje nijaký. V desiatej polohe 29, jedenástej polohe Sl a v dvanástej polohe 31 sú teleso 21 vreteníka, medzistena 1 a veko 2 premostené dištančnou vložkou 35 s prlebežným otvorom 33. Dištančné vložky 35 oddelujú vnútorný priestor vreteníka od vonkajšieho v tých miestach,kde vreteník nemá nijaké vlastné trretená 13, 32, 37. V desiatej polohe 29 prechádza priebežným otvorom 33 dištančnej vložky 33 samostatné závitovacie vreteno 34, ktoré nie je súčasťou vreteníka. Priebežný otvor 33 v jedenástej polohe vretenika 3 D je volný a je súosový s uvolňovacou polohou na nenakreslenom otočnom bubni obrábacieho stroja. Priebežný otvor 33 v dvanás~tej polohe 31 vreteníka je tiež volný a jesúosový s upínacou polohou na otočnombubni, avšak týmto priebežným otvorom 33 môže prechádzať buď tyčový material do upínačov, alebo vkladacie rameno automatického vkladacieho zariadenia. V inom prípade, podla povahy obrobku, môže rozmerovo zväčšený vreteník podľa výnálezu, daného typového radu, mat dvadsalštyri polôh pre štandardné pracovné vretená 13, alebo dvanásť polôh pre rozmerovo zväčšené vretená 37.Funkcia viacvretenového posuvového vreteníka podľa vynálezu v súčinnosti s otoč ným bubnom a centrálnym hriadelom 23 jenasledovná viacvretenový posuvový vreteník je prostredníctvom klzných vložiek 225 posuvne uložený po oboch stranách otočného bubna, pričom drážkovaný hriadel 9 je v zábere s náhonovým hriadelom a pracovné valce 27 sú upevnené na fréme stroja. Na povel ŠTART CYKLU viacvretenové posuvově vreteníky prostrednictvom piestnic 28 vybehnú rýchloposuvom vpred. Po vykonaní príslušných operárií pracovným posuvom sa vreteniky vrátia rýchloposuvom späť do základnej polohy, kedy nastane otočenie bubna o jeden rozstup. Ked sa vreteník vráti až do základnej koncovej polohy, potom nabehnú kolíky 4 na nenakreslené narážky, čím sú automaticky uvoľnené kuželové stopky nástrojových držiakov vo vretenách 18.Viacvretenový posuvový vreteník podľa vynálezu možno hospodárne využiť v rozličných koncepciách postupových obrábacích strojov.Viacvretenový posuvový vreteník pozostávajúci z telesa, v ktorom sú uložené jednotlivé praccvné vretená napojené na spoločný pohon a opatrený posuvovým ústrojenstvom, ako aj vodiacim puzdrom, vyznačujúci sa tým, že vodiace puzdro 24 je usporiadané v strednej časti telesa 21 vretcnika a je otočné a suvne uložené na centrálnom hriadeli 26 otočného bubna, na prírubu 16 telesa 21 je pripevnené medzistena 1 a veko 2, ktoré je svojím centrálnym otvorom 11 tiež nasunuté na vodiacom puzdre 24, na vonkajšej ploche3 veka 2 sú pripevnené jednak piestnice 28 pracovných valcov 27 a jednak nosné puzdro pastorka 5 náhonu, ktorý je v zábere s pomocným ozubeným kolesom 10, pripevneným k hlavnému ozubenému kolesu 20, otočne uloženému na vodiacom puzdre 24, pričom hlavné ozubené koleso 20 je v zábere s ozubenými kolesami 17 jednotlivých vretien 18, ktorých zadné ložiská 6 sú opreté jednak o veko 2 a jednak o pružný krúžok 8 v pritlačnom venci 7.

MPK / Značky

MPK: B23Q 5/22

Značky: posuvový, vřeteník, viacvretenový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-259369-viacvretenovy-posuvovy-vretenik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacvretenový posuvový vreteník</a>

Podobne patenty