Řídicí systém rychlého měření multiplexovaných analogových signálů s různou dobou ustálení

Číslo patentu: 258528

Dátum: 16.08.1988

Autori: Haas Karel, Kudrnovský Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zapojení mikropočítačem řízeného systému rýchleho měření multiplexovaných analogových signálu s automaticky nastavitelnou dobou pro ustálení napětí na výstupu zesilovače podle volby rozsahu měřeného signálu.známá zapojení mikropočítačem řízených jednotek pro styk s prostředím používají proměření analogových signálu programového řízení. Před každým měřením se vždy volí postupně rozsah, adresa měřeného kanálu a podle zvoleného rozsahu se za příslušnou dobu, potřebnou pro ustálení napětí na výstupu zesilovače, vyšle povel k měření. Platnost dat po skončení měření se potvrzuje tak, že do mikropočítače se vyšle signál přerušení. Po odebrání změřených dat mikropočítačem se provedou tyto programem řízené operace znovu pro následující měřený kanál. Všechny tyto kroky nutné pro změření jednoho kanálu, mají vliv na celkovou dobuUvedené nevýhody odstraňuje zapojení řídícího systému rychlého měření multiplexovaných analogových signálu s různou dobou ustálení podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom,že první vstup registru adresy kanálů a rozsahů je spojen s prvním z adresových vodičů,-první vstup registru počtu kanálů a režimů s druhým z adresových vodičů, první vstup registruvstupníeh dat se třetím z adresových vodičú a první vstup registru povelů se čtvrtým z adresových vodičň, přičemž druhé vstupy registru adresy kanálů a rozsahu jsou spojeny s druhými vstupy registru počtu kanálů a režimů, s prvními výstupy registru vstupních dat, s druhými vstupy registru povelů a s datovou vstupní a výstupní sběrnicí, přičemž třetí vstup registru adresy kanálů a rozsahu je spojen se třetím vstupem registru počtu kanálů a režimu, s třetím vstupem registru povelů a se záznamovým vodičem a druhý vstup registru vstupních dat je spojen sečtecím vodičem, zatímco výstupy rozsahů registru adresy kanálů a rozsahu jsou spojeny s prvníml vstupy dekodérů rozsahu a s prvními vstupy jednotky styku s prostžedím, je jeho záznamový výstup spojen s prvním vstupom prvního součtového obvodu a jeho výstupy adresy kanálů jsou spojený s druhými vstupy čítače kanálů, jehož první vstup je spojens výstupom prvního součtového obvodu, třetí vstup s třetím vstupem čítače počtu kanálů, s druhým vstupem součinoveho hradla a s druhým výstupom registru vstupních dat a jeho výstupy adresy kanálů se třetími vstupy jednotky styku s prostředím, jejíž druhý vstup je spojens výstupem časovacích obvodu, jejichž třetí vstup je spojan s prvním výstupem jednotky styku s prostředím, druhý vstup s prvním vstupem klopného obvodu a s výstupem třetího součtového obvodu a první vstupy jsou spojeny s výstupy dekodéru rozsahu, jejichž druhý vstup je spojen se třetím výstupom registru počtu kanálů a režimu, jehož první výstupy jsou spojený s prvními vstupy čítačs počtu kanálů, druhý výstup s prvním vstupem druhého součtového obvodu, čtvrtý výstup s prvním vstupem druhého součinového hradla a pátý výstup s prvním vstupem prvního součinověho hradla, jehož výstup je spojen s druhým vstupem třetího součtového obvodu, jehož první vstup je spojen s výstupom druhého součinového hradla s druhým vstupem spojeným se vstupní svorkou, přičemž druhý vstup prvního součtového obvodu je spojen s výstupom čítače počtu ikanálů s druhým vstupom klopneho obvodu a s druhým vstupem druhého součtovéhc obvodu. jehožvýstup je spojen s druhým vstupom čítače počtu kanálů, zatímco výstup klopného obvodu je spojen se čtvrtým vstupem jednotky styku s prostředím, jejíž druhé výstupy jsou spojený s třetími vstupy registru vstupních dat a výstup registru povelů je spojen s třetím vstupem třetího součtového obvodu.Zapojením řídicího systému rychlého měření multiplexovaných analogových signálů s ruznou dobou ustálení podle vynálezu lze dosáhnout optimálně krátké doby měření na jeden kanál dosažitelný pro daný typ mikropočítače a dané hardwarové obvody multlplexoru, zesilovače a analogově-číslicového převodníku. Umožňuje automatické opakované měření až 32 kanálů maximální dosažitslnou rychlostí, nebo rychlosti danou externími spouštěcímí signály. Další výhodou zapojení dle vynálezu je možnost řízení více násobných vzorkovacích obvodů s následným rychlým měřením ovzorkovaných hodnot napětí.Na připojeném výkresu je nakresleno blokové schéma zapojení řídícího systému rychlého měření multiplexovaných analogových signálu s různou dobou ustálení dle vynálezu. zapojení sestává z registru l adresy kanálů a rozsahů, jehož první vstup lg je spojen s prvním z adreIovýchvodičů Agg, první vstup zl registru 3 počtu kanálů a režimu s druhým z adresovýchz adresových vodičů § 93, první vstup 3 registru g počtu kanálů a režimü s druhým z adresových vodičü § 25, první vstup gł registru 1 vstupních dat se třetím z adresových vodičůggg a první vstup il registru 3 povelů se čtvrtým z adresových vodiču ggg, přičemž druhé vstupy ll registru l adresy kanálů a rozsahu jsou spojeny s druhými vstupy 33 registrug počtu kanálů a režimu, 5 prvními výstupy gg registru 3 vstupních dat, s druhými vstupygg registru l adresy kanálů a rozsahů je spojen se třetím vstupem gg registru gpočtu kanálů a režimu, s třetím vstupem 3 registru A povelů a se záznamovým vodičem gg a druhý vstup3 registru 3 vstupních dat je spojen se čtecím vodičem 52, zatímco výstupy 33 rozsahu registru l adresy kanálů a rozsahů jsou spojeny s prvními vstupy łgl dekodéru lg rozsahua s prvními vstupy łáł jednotky lâ styku s prostředím, je jeho záznamový výstup lg spojens prvním vstupem äł prvního součtového obvodu É a jeho výstupy lg adresy kanálů jsou spojeny s druhými vstupy lg čitače 1 adresy kanálů, jehož první vstup ll je spojen s výstupem ââ prvního součtového obvodu 5, třetí vstup 1 s třetím vstupem gg čítače g počtu kanálů s druhým vstupem g součinového hradla g a s druhým výstupem a registru g vstupních dat a jeho výstupy 13 adresy kanálů jsou spojeny se třetími vstupy lži jednotky lg styku s prostredím, jejíž druhý vstup lgg je spojen s výstupem lg časovacích obvodů lg, jejichž třetí vstup lggje spojen s prvním výstupem lg jednotky lg styku s prostředím, druhý vstup łgg s prvním vstupem łgl klopného obvodu lg a s výstupem llg třetího součtového obvodu ll a první vstupy lgl jsou spojeny s výstupy lg dekodéru lg rozsahu, jejichž druhý vstup jgg je spojen se třetím výstupem g§ registru g počtu kanálů a režimů, jehož první výstupy gg jsou spojenys prvními vstupy gl čítače g počtu kanálů, druhý výstup gg s prvním vstupem gl druhého součtového obvodu É, čtvrtý výstup 21 s prvním vstupem lg druhého součinového hradla lga pátý výstup gg s prvním vstupem gł prvního součinového hradla 3, jehož výstup gâ je spojen s druhým vstupem ll třetího součtového obvodu ll, jehož první vstup lll je spojen s výstupem lg druhého součinového hradla lg s druhým vstupem jpg spojeným se vstupní svorkou§ 32, přičemž druhý vstup gg prvního součtového obvodu § je spojen s výstupem gí čítače§ počtu kanálů s druhým vstupem lg klopného obvodu lg a s druhým vstupem gg druhého součtového obvodu 5, jehož výstup gg je spojen s druhým vstupem gg čítače 5 počtu kanálů, zatímco výstup lg klopného obvodu lg je spojen se čtvrtým vstupem lg jednotky lg styku s prostředím, jejíž druhé výstupy läá jsou spojeny s třetími vstupy gg registru Q vstupních dat a výstup 53 registru A povelů je spojen s třetím vstupem ll třetího součtového obvodu ll.Činnost zapojení řídícího systému podle vynálezu je následujícíPřed měřením určitého počtu kanálů s analogovými signály se nejprve do registru l adresy kanálů a rozsahu zaznamená při aktivním signálu adresy na jeho prvním vstupu lg signálem ze záznamového vodiče E 3 na jeho třetím vstupu lg hodnota adresy prvního měřeného kanálu a hodnota rozsahu z datové vstupní a výstupní sběrníce 9533 přivedené na jeho druhé vstupy ll. Analogickým způsobem se do registru g počtu kanálů a režimů zaznamenává z mikropočítačové sběrnice hodnota počtu měřených kanálů a zvolený režim.Ten určuje, zda se jedná o opakované měření s automatickým startem externími signály,nebo měření s dlouhou dobou ustálení. Záznam adresy prvního měřeného kanálu přivedené na druhé vstupy lg čítače 1 adresy kanálů se provádí na konci impulsu vysílaného záznamovým výstupem lg registru l adresy kanálů a rozsahu přes první součtový obvod § na první vstup Zł čítače 1 adresy kanálů. Z jeho výstupů 13 je adresa zvoleného kanálu přivedena do jednotky lg styku s prostředím současně s velikosti rozsahu z výstupu lg rozsahů registru l adresy kanálů a rozsahu. Hodnota rozsahu je přiváděna také na první vstupy łgl dekodéru lg rozsahu,na jehož druhý vstup jgg je příveden signál volby režimu měření s dlouhou dobou ustálení. Výstupy ggg dekodéru lg rozsahů, které jsou spojený s prvními vstupy lgł časovacích obvodů lg určují hodnotu doby ustálení analoqových siqnálů na výstupu multiplexerů jednotky lg styku s prostředím, která je dána délkou startovacího impulsu analoqově-číslicového převodníku generovaného na výstupu lg časovacích obvodu lg. Činnost časovacích obvodu lg je podmíněna aktivním signálem adresy analogově-číslicového převodníku na jejich třetím vstupu łâł,přičemž jejich spouštěníprovede startovací signál na druhém vstupu jgg, který vzniká na výstupu lłi třetích součtových obvodu ll trojím způsobem.1. Signálem programového startu přivedeným na jejich třetí vstup llg z výstupu 51 registru A povelů, který je přímo generován mikropočítačem.2. signálem automatického startu na jejich druhém vstupu 11 gz výstupu 2 prvního součinového hradla g. Tento signál vznikne při aktivním signálu na jeho prvním vstupu gł(zvolen režim Start automatický) v okamžiku převzetí prvního bytu dat přivedených z výstupu analogově-číslicového převodníku na třetí vstupy 33 registru 3 vstupních dat mikropočítačem,kdy se na jeho výstupu QA generuje aktivní signál, který navíc inkrementuje čítač Q počtu kanálů.3. Signálem externího startu přivedeným ze svorky EXT přes druhé součinové hradlo 1 na první vstup 111 třetího součtového obvodu 11 při aktivním signálu na čtvrtém výstupuPočet měřených kanálů se mikropočítačem zaznamenáva do čítače Q počtu kanálů. Hodnota počtu kanálů je přivedena na jeho první vstupy gł a záznamový signál je generován mikropočítačem na druhém výstupu Q registru 3 počtu kanálů a režimů a přes druhý součtový obvod § přiveden na druhý vstup gg čítače 3 počtu kanálů.Dekrementující signál na jeho třetím vstupu gg při nulové hodnotě počtu kanálů vytvoří na jeho výstupu 55 přenosový impuls, projde přes první součtový obvod § na první vstup 11 čítače 1 kanálů a rozsahů a provede do něhozáznam prvního měřeného kanálu, jehož hodnota je uohována v registru 1 adresy kanálů a rozsahů.Tento signál prejde současně také druhým součtovým obvodem É a provede záznam programem zvoleného počtu kanálů, který zůstává znchován vregistru g počtu kanálů a režimu, do čítače 5 počtu kanálů. Tím se obnoví počáteční podmínky a měření pokračuje na zvolených kanálech cyklicky do počtu měření určeného programem.Startovací signál 2 výstupu jgg třetích součtových obvodů 11 nastaví klopný obvod 11 do stavu, kdy signál na jeho výstupu 153 uvede zvolené vícenásobné vzorkovací obvody v jednotce łg styku s prostredím do stavu pamstování. Následně se provede automatické měření zvoleného počtu kanálů vícenásobných vzorkovacích obvodů a po změření posledního kanálu vznikne na výstupu QA čítače E počtu kanálů signál, který překlopí klopný obvod lg do klidového stavu, kdy signál na jeho výstupu uvede zvolené vícenásobné vzorkovací obvody do stavu sledování.zapojení řídicího systému rychlého měření multiplexovaných analogových signálů s různou dobou ustálení lze použít u mikropočítačem řízených jednotek styku s prostředím určených pro rychlé měření analogových signálů, jak statických, tak i dynamických.Řídicí systém rychlého měření multiplexovaných analoqových siqnálů s různou dobou ustálení vyznačený tím, že první vstup (16) registru (1) adresy kanálů a rozsahů je spojen s prvním z adresových vodičů (ADR), první vstup (21) registru (2) počtu kanálů a režimů s druhým z adresových vodičů (ADR), první vstup (31) registru (3) vstupních dat se třetím z adresových vodičů (ADR) a první vstup (41) registru (4) povelů se čtvrtým 2 adresových vodlčů (ADR), přičemž druhé vstupy (17) registru (1) adresy kanálů a rozsahů jsou spojeny s druhými vstupy (22) registru (2) počtu kanálů a režimů, s prvními výstupy (32) registru(3) vstupních dat, s druhými vstupy (42) registru (4) povelů a s datovou vstupní a výstupní sběrnicí (DATA), přičemž třetí vstup (18) registru (1) adresy kanálů a rozsahů je spojen se třetím vstupem (23) registru (2) počtu kanálů a režimu, s třetím vstupem (43) registru(4) povelů a se záznamovým vodičem (WR) a druhý vstup (33) registru (3) vstupních dat je spojen se ětecím vodičem (RD). zstímco výstupy (19) rozsahů registru (1) adresy kanálů a rozsshů jsou spojeny s prvníml vstupy (121) dekodéru (12) rozsahů a s prvními vstupy(151) jednotky (15) styku s prostredím, je jeho záznamový výstup (IA) spojen s prvním vstu 5 258528pem (51) prvního součtového obvodu (5) a jeho výstupy (IB) adresy kanálů jsou spoje-nys druhými vstupy (72) čítače (7) adresy kanálů, jehož první vstup (71) je spojen s výstupom(53) prvního součtového obvodu (5), třetí vstup (73) s třetúmvstupem (83) čítače (8) počtu kanálů,s druhým vstupem (92) součinového hradla (9) a s druhým výstupem (34) registru (3) vstupních dat a jeho výstupy (74) adresy kanálů jsou spojený se třetimi vstupy (154) jednotky (15) styku s prostredím, jejíž druhý vstup (152) je spojen s výstupem (133) časovacich obvodü(13), jejichž třetí vstup (134) je spojen s prvním výstupem (153) jednotky (15) styku(114) třetího součtového obvodu (11) a prvni vstupy (131) jsou spojený s výstupy (123) dekodéru (12) rozsahů, jejichž druhý vstup (122) je spojen se třetím výstupem (26) registru(2) počtu kanálů a režimů, jehož první výstupy (24) jsou spojený s prvními vstupy (81) čítače (B) počtu kanálů, druhý výstup (25) s prvním vstupem (61) druhého součtového obvodu (6), čtvrtý výstup (27) s prvním vstupem (101) druhého součinového hradla (10) a pátý výstup (28)s prvním vstupem (91) prvního součinového hradla (9). jehož výstup (93) je spojen s druhým vstupem (112) třetího součtového obvodu (11), jehož první vstup (111) je spojen s výstupom(103) druhého součinového hradla (10) s druhým vstupem (102) spojeným se vstupní svorkou(EXT), přičemž druhý vstup (52) prvního součtového obvodu (5) je spojen s výstupem (84) čítače (8) počtu kanálů s druhým vstupem (142) klopného obvodu (14) a s druhým vstupem(62) druhého součtového obvodu (6), jehož výstup (63) je spojen s druhým vstupem (82)čítače (8) počtu kanálů, zatímoo výstup (143) klopného obvodu (14) je spojen se čtvrtým vstupem (155) jednotky (15) styku s prostředím, jejíž druhé výstupy (156) jsou spojený5 třetími vstupy (35) registru (3) vstupních dat a výstup (44) registru (4) povelü je spojen s třetím Vstupem (113)třetího součtového obvodu (11).

MPK / Značky

MPK: H04M 3/18

Značky: ustálení, systém, multiplexovaných, dobou, rychlého, řídící, analogových, signálu, měření, různou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-258528-ridici-system-rychleho-mereni-multiplexovanych-analogovych-signalu-s-ruznou-dobou-ustaleni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Řídicí systém rychlého měření multiplexovaných analogových signálů s různou dobou ustálení</a>

Podobne patenty