Zařízení pro ojednocování vláken u spřádací jednotky

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro ojednocování vláken u spřádací jednotky, zahrnující v ojednocovacím tělese vyčesávací váleček a k němu upravený podévací váleček s přítlačným stolečkem, opatřeným přítlačnou plochou, ekvidistantní ke korespondující části válcové plochy podávacího válečku, přičemž přítlačný stoleček je vs styku s pružinou a je upraven výkyvně na čepu uchyceném v ojednocovacím tělese.Je známa celá řada zařízení pro ojednocování vláken, kde přítlačná plocha stoleěku pro přítlak pramene na válcovou plochu podávacího válečku je rovná nebo zakřivená. Podle čs. autorských csvědčení č. 158 411 nebo č. 236 356 je známo provedení, kde přítlačná plocha přítlačného stolečku je ekvidistantni ke korespondující části válcové plochy podávącího válečku. Přítlačný stoleček je ve styku s pružihcu pro zajištění jeho přítlaku na podávací váleček, přičemž je uložen výkyvně na čepu, uchyceném v ojednocovacím tělese.Cep je vůči přítlačné ploše přítlačného stolečku upraven odaazeně tak, že od spojnice středu vyčesàvacího válečku se stykovým bodem na podávacím válečku jevytvořeno rameno,na kterém se přítlačná ploche vykyvuje kolem čepu přítlačná plocha, ekvidistantní k válcové ploše podávacího válečku se pak pohybuje nejen od uvedené válcové plochy podávacího válečku,ale i ve směru jeho pohybu, čímž se mění jejich vzájemné geometrické poměry.U všech zařízení tohoto typu dochází při průchodu pramene stiskovou oblastí mezi přítlačnou plochou e částí válcové plochy podávacího válečku k vratným pohybům přítlačnáho elementu, vyvolaným hmotnou nestejnoměrností pramene. Vlivem geometrického uspořádání se v průběhu pohybu přítlačného elementu mění ailové poměry ve stiskové oblasti, a tím se mění poměry pro fixeční účinek působící na vlákna vystavené silovým účinkům vyčesávacích zubů vyčesávacího válečku. Důsledkem tohoto stavu je možnost vydělování shluku vláken,které potom zhoršují kvalitu procesu předení. Použitím pramenů rozdílné dálkově hmotnosti dochází ke změnám funkce stiskové oblasti (místo skutečného stisku pramene se přemistuje podél obvodu poâávacího válečku).Nedostatkem tohoto známého řešení je tedy změna skutečně polohy stiskové linie v závislosti na nestejné síle pramene. Navíc některá známá provedení nevylučují, aby při velkém výkyvu přítlačného elementu - např. při znvádění pramene, nepřišel pŕítlačný element do nežádoucího styku s ojednocovacím orqánem.Ukolem je vyřešit optimální konstrukční uložení přítlačného stoleěku, u kterého by přítlačná plocha, ekvidistantní k válcove ploše podávacího válečku, se při vykyvování geometricky neodchylovala od své polohy vůči válcové ploše podávacího válečku a současně zvolit optimální vzdálenosti mezi dotykovým bodem na podávacim válečku a čepem vůči vzdálenosti dotykového bodu ke středu vyčesávacího válečku.Uvedený úkol řeší zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že čep pro uložení přítlačného stolečku je upraven V ojednocovacím těleee tak, aby jím procházela bud polopřímka vedená ze středu vyčesávacího válečku a dotýkající se válcové plochy podávacího válečku v dotykovém bodě, kterým vedená spojnice ze středu podávacího válečku, rozděluje protilehlou přítlačnou plochu přítlačného stolečku na dvě poloviny, nebo alespoň kterákoliv krajní polopřímka, vycházející ze středu vyčesávacího válečku a svírající s polopřímkou úhel menší než 10 °.Výsledkem tohoto uspořádání,je, že je zajištěn rovnoměrný přítlak po celé ploše přítlačné ploçhy přítlačného etolečku na pramen a protilehlou válcovou plochu podávacího válečku,při vykyvováni v důsledku nestejnoměrnosti pramene. Tím se získá zejména kvalitnější příze,nebot se odstraňuje vyčesávání shluků vláken.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiložených výkresech,kde na obr. 1 je ojednocovací zařízení spřádací jednotky s podávacím válečkem a přítlačným stolečkem, na obr. 2 je detailni znázornění možného provedení.Zařízení pro ojednocování vláken u spřádací jednotky sestává z ojednocovacího tělesa l, v jehož válcové dutině 3 je upraven vyčesávací vâleček Q, opatřený vyčeeávacími zuby 5. V místě přívodu pramene 5 vláknitého materiálu je ve vybräní Q, propojujícím dutinu 3 s vnějším atmosférickým okolím ojednocovacího těle 5 a,ł, upraven podávací váleček 1 s váhummm plochou g. K válcové ploše Q podávacího váleěku 1 je upraven přítlačný stoleček g, opatřený přítlačnou plochou lg, která je ekvidistantní ke korespondující válcové ploše Q podävacíbo válečku 1V příkladných provedeních na obr. l a 2 je přítlačná plocha lg přítlačného stolečku 2 přehnaně vzdálena od válcové plochy g podávacího válečku 1 pro znázornění vzájemných geometrických vztahů. Přítlačná plocha gg přítlačného stolečku 3 je rozdělena na dvě stejné poloviny v místě dotykového středového bodu llspojnicí gg, která prochází uvedeným dotykovým středovým budem ll a středem lg podávacího válečku 1.Přítlačný stoleček 2 je uložen výkyvně na čepu lg, který je v ojednocovacím tělese l, upraven tak, aby jím procházela prodloužené polopřímka g (obr. 1) vedená ze středu Q vyčesávacího válečku g k dotykovému středovému bodu ll a dále. Mezi přítlačným stolečkem g a ojednocovacím tělesem l je upravena pružina lg, pro zajištění přítlaku přítlačné plochy lg přítlačného stolečku 2 na pramen § k podávacímu válečku 1. 1Uchycení čepu li v ojednocovacím tělese l tak, aby jím procházela zmíněná polopřímka A je nejoptimálnější řešení, neboř pak pohyb resp. vykyvování přítlačné plochy lg přítlačného stolečku g je vůči válcové ploše 3 podávacího válečku 1 prakticky pouze v radiálním směru a z hlediska jejich vzájemné geometrie se obě plochy §, gg vůči sobě neposouvají. Relativně jejich správné postavení lze ještě zajistit, resp. dosáhnout, když se uvedený čep 35 nachází alespoň na některé krajní polopřímce 51, 52 (obr. 2), které svírají s polopřímkou A úhel menší než 10 °.Vedle tohoto základního zlepšení lze získat optimální konstrukční řešení určením vhodných poměru vzdálenosti mezi dotykovým bodem 3 a středem 9 vyčesávacího válečku 3 vůči středu § čepu li. Optimální poměr vzdálenosti 5 mezi středem Q otáčení vyčesávacího válečku Q a dotykovým bodem 3 a vzdálenosti Q mezi dotykovým bodem 3 a středem § čepu 35 pro uložení přítlačného stolečku 2 se phybuje v rozmezí KL 0,5 až 1,95.Toto rozmezí je dáno rozsahem pohybu přítlačného stolečku 3 vlivem rozdílu tlouščky pramene. Při KL 1,95 u běžně používaných průměrů vyčesávacích válečků 60-75 mm, je čep li již příliš blízko a vlivem pohybu stolečku se mění příliš geometrie stiekové linie.Při KL 0,5 se pak neúměrně zvětšují konstrukční rozměry spřádací jednotky.Pracovní činnost uvedeného zařízení je běžně známa. Pramen 3 je ručně obsluhou zaveden do svěrného stiaku mezi podávací váleček 1 a přítlačný stoleček 2. Otáčením podávacího válečku 1 blíže neznázorněným zařízením, je pramen § poeouván k vyčesávacímu válečku,g,který svými zuby 5 vyčesává z pramene jednotlivá vlákna lg a dopravuje je do dopravního kanálu ll, kterým jsou vedena do neznázorněného spřádacího zařízení, např. známého spřádacího rotoru. Jednotlivé nepřesnosti V tlouščce pramene 3, které způsobují výkyvy přítlačného stolečku g nemají v tomto provedení vliv na změnu přítlačných sil na pramen § v profilu přítlačné plochy gg přítlačného stolečku 2.1. Zařízení pro ojednoccvání vláken u spřádací jednotky, zahrnující v ojednocovacím tělese vyčeaávací váleček a k němu upravený podávací váleček 5 přítlačným stolečkem, opatřeným přítlačnou plochou, ekvidistantní ke korespondující části válcové plochy podávacího válečku, přičemž přítlačný stoleček je ve styku s pružinou a je upraven výkyvně na čepu uchyceném v ojednocovacím tělese, vyznačující se tím, že čep (14) pro uložení přítląčnéhostolečku (9) je upraven v ojednocovacim tělese (1) tak, že jim prochází buä polopřímka(A) vedená ze středu (0) vyčesávacího válečku (3) a dotýkajici se válcové plochy (8) podávacihoválečku (7) V dotykovém bodě (T), kterým vedená spojnice (12) ze středu (13) podávacíhoválsčku (7) rozděluje protilehlou přítlačnou plochu (10) přítlačného stolečku (9) na dvě poloviny, nebo alespoň kterákoliv krajní po 1 opřImka,(A 1, A 2), vycházejíci ze středu (0)2. zařízení podle bodu 1, vyznačujicí se tim, že poměr vzdálenosti (K) mezi středem(0) otáčeni vyčesávacího válečku (3) a dotykovým bodem (T) A vzdálenosti (L) mezi dotykovým bodem (T) a středem (S) čepu (14) pro uložení přitlačného stolečku (9) je 0,5 až

MPK / Značky

MPK: D01H 7/895

Značky: vláken, spřádací, ojednocování, jednotky, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-257227-zarizeni-pro-ojednocovani-vlaken-u-spradaci-jednotky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ojednocování vláken u spřádací jednotky</a>

Podobne patenty