Zámek pro bezpečnostní pásy

Číslo patentu: 257223

Dátum: 15.04.1988

Autori: Burian Vladimír, Zámorský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zámku pro bezpečnostní pásy upevněného ke karoserii a ovládaného shoraZámek podle vynálezu patří do kategorie zámků, které sestávají z ploché zástrčky s výstupkem opatřeným tvarovaným vybráním a ze zásuvky s odpruženou západkou zapadajíoí do tvarovsnéhoDosud je známa celá řada typu zámků pro bezpečnostní pásy v dopravních prostředcích s různými druhy ovládání. Nejrozšířenější je ovládání z boku tělesa zámku, které však u současných konstrukcí dopravních prostředků naráží na problém nedostatečného prostoru pro ovládání vypínacího mechanismu. U velké většiny zvláště osobních automobilů je totiž úzká mezera mezi předními sedadly, nehledě k tomu, že v této mezeře jsou často umístěny prvky pro ovládání sytiče, ruční brzdy i jiné další prvky. čímž je do jisté míry omezsn přístup k vypínacím tlačítkům umístěným v boku tělesa zámku.Uvedené nevýhody odstraňuje do značné míry zámek pro bezpečnostní pásy sestávající z ploché zástrčky s tvarovaným vybráním a ze zásuvky tvořené dvěma deskamí, odpruženou západkou, vyhazovaoím mechanismem a uzavřené horním a dolním krytem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zásuvka je tvořena jednak dolní deskou opatřenou bočními ohyby se zářezy,příčným vybráním, vodicí drážkou a plošinou a jednak horní deskou s vodicími otvory, vodící drážkou a odlehčením, přičemž obě desky jsou rozepřeny bočními ohyby dolní desky a třmenem a pomocí zářezů upravených V bočních ohybech dolní desky pevně spojeny v zásuvku, jejíž plošinou, vstupními stěnami dolního krytu a dolní části čela tlačítka je vytvořen vstupní otvor pro nasunutí výstupní zástrčky, který je opřen o vodítko nasunuté do pružiny vedená ve vodicích drážkáoh dolní a horní desky, zatímco v prostoru vymezeném příčným vybráním v dolní desce a vodicími otvory v horní desce je uložena odpružená západka tvořená nosníkem a stojinami, uvnitř které jsou upravena osazení zapadající V uzamčené poloze zámku do tvarovaných vybrání zástrčky, přičemž v horním krytu zámku je suvně uloženo odpružené tlačítko,které je na hočních stěnách opatřeno vedeními, v nichž jsou vloženy zarážky upravené na bočnících páky, jejíž prosazená podpěra je v prostoru příčného vybrání dolní desky zasunuta pod vnitřní část nosníku odpružené západky.Výhodou navrženého provedení je konstrukční jednoduohost s ohledem na technologičnost konstrukce a snadná ovladatelnost vypínacího mechanismu.Příklad provedení zámku podle vynálezu je schematioky znázorněn na pripojených výkresech,kde představuje obr. 1 půdorysne uspořádání zástrčky a zásuvky, bez horního krytu á s výřezem v horní desoe, obr. 2 částečný boční řez zástrčky a zásuvky, obr. 3 půdorys a obr. 4 bokorys tlačítka, obr. 5 půdorys dolní desky, obr. 6 bokorys dolní desky, obr. 7 půdorys horní desky,obr. H nárys a obr. 9 půdorys páky, obr. 10 půdorys západky s obr. 11 půdorys vodítka.Zámek sestává ze zásuvky ł a zástrčky 1, ze západky Ž ovládané tlačítkem 2 pomocí páky 9 a z vodítka 1. sestavená zásuvka ł je uložená v dolním krytu gg a hornín krytu 35.Zásuvka ł vyobrazená na obr. 1 a 2 je tvorena dolní deskou łł a horní deskou 33, mezi nimiž je uloženo vodítko 1 odpružené pružinou Q. Desky łł a łg a třmen łg jsou navzäjem pevně spojeny založením horní desky łg do zářezů gg upravených V bočních ohybech dolní desky łł a například snýtováním, znázorněným na obr. 2. zásuvka ł je vloženo do dolního krytu QA a uzavřenn horním krytem 33, ve kterém je upraven výřez pro tlačítko Q.V dolní desce łł, znázorněně na obr. 5 a 6, je kolmo na vodicí drážku łá vytvořeno příčné vybrání ii. Dále jsou na dolní descs łł vytvoreny záchyty łg, plošina gg a boční chyby, v nichž jsou umfstěny zářezy gg. V horní desce łł dle obr. 7 jsou upraveny vodicí otvory 15, vodioí drážka łl a odlehčení łg. Po pevné spojení se v sestavě dolní desky łł, horní desky 33 a třmsne łg vytvoří jednak vstupní otvor łg pro zssunutí zástrčky g a jednak prostor pro uložení západky Ž. Vstupní otvor łg je vytvořen vstupními stěnami dolního krytu QA a plošinou gg dolnídesky ll, která je pomocí zářezů gg upravených v jejích bočních ohybech pevně spojena s horní deskou łg. Prostor pro uložení západky 5 je vytvořen kolmo na vstupní otvor lg a tvoří jejpříčné vybraní 33 v dolní desce ll spolu s vodícími otvory lg upravenými v horní desce lg. Odlehčení 8 v horní desce lg slouží pro vedení tlačítka 1 uloženého v horním krytu gg.Západka Ž, znázorněná na obr. 10, sestává z nosníku 33 e stojin 35. Vnitřní osazení 37 stojin 35 zapadají při uzamčené poloze zámku do cvarovaných vybraní 22 výstupku 21 zástrčky3. V této poloze je západka Ž přidržována pružinou É, která může být provedena jako plochápružina pevně spojená se zásuvkou l (dle obr. 2) nebo jako tvarovaná drátová pružina ukotvenána záchytech lg dolní desky lg.Páka Q, znázorněná na obrázcích 8 a 9, je konstrukčním prvkem, který slouží spolu s tlsčítkem 1 k uvolňování zástrčky 3 ze zásuvky ł zámku. Páku 2 tvoří základna opatřená bočními osazeními pro zajištění dokonalého uložení i funkce, střední prosazenou podpěrouTlačítko Q, znázorněné na obrázcích 3 a 4, je opatřeno čelem âł zakončeným výčnělkem gg. Na bočníoh stěnách tlačítka §jsou vytvořena vedení gg. Dále je v tlačítku Q vytvořena klec gg pro uložení pružiny 5, která se opírá o nos 35 vytvořený na vnitřní stěně horníhoV sestavě zámku je páka g svou základnou opřena o dolní desku il, přičemž prosezená podpěra 35 je zasunuta pod nosník 33 západky Ž. Zároveň zarážky gg upravené na bočnicích 31 páky 2 zasahují do oboustranných vedení gg tlačítka Q.Vodítko 1, vyobrazené na obr. 11, je čepem 3 nasazeno do pružiny § a oba tyto díly jsou suvně uloženy v prostoru mezi dolní deskou ll a horní deskou lg tak, že pružina g je vedena ve vodicích drážkách lg a ll, zatímco vodítko 1 se dorazy 23 opírá o výstupky upravenéna vnitřní stěně dolního krytu 25.Při zapínání bezpečnostního pásu se vsune výstupek gł zástrčky 3 do vstupního otvoru gg až do polohy, kdy výstupek gł dolehne na čelo vodítka 1. Při dalším pohybu směrem do zásuvky ł tlačí zástrčka 3 svým výstupkem gl vodítko 1 proti tlaku pružiny g směrem ke třmenu lg tak dlouho, až se tvarovaná vybraní gg .ástrčky 3 dostanou do úrovně západky 5. V této poloze pružina É opřená o nosník 2 zatląčí západku § do tvarovaných vybrání gg zástrčky3, čímž dojde k uzamknutí zástrčky g v zásuvce l zámku. V uzamčené poloze je zástrčka 3 zajiště na osazeními gl západky 5.Při vypínání zámku se tlakem na čelo gł tlačítka 1 umístěného v horním krytu 3 proti odporu pružiny 5 stlačuje tlačítko 3 dovnitř horního krytu gg. Při tomto.pohybu dochází k unášení páky 2, která je prosazenou podpěrou gg opřena o vnitřní část nosníku 23 západky Ž a zarážkami gg uložena ve vedeních gg tlačítka 3. Při zatlačení tlačítka Ä, jehož krajní vypínací polohu určuje výčně 1 ek~â§, dovnitř horního krytu 5 se páka 3 působením podélného pohybu zarážek gg a hočnic gl vykloní ze základní polohy. přičemž prosazenou podpěrou gg vysune osazení âl západky § z tvarovaných vybrání gg zástrčky g, načež vodítko 1 tlačené pružinou Q vysune zástrčku 3 ze zásuvky l zámku. Vodítko 1 se pak dorazy gg opře o výstupky upravené na vnitřní stěně dolního krytu gg, přičemž přední část vodítka 1 je umístěna mezibočnicemi 25 západky Ě. Tím je zámek připraven pro další použití.Zámek podle vynálezu lze využít v různých dopravních prostředcích a také v řadě sportovních disciplín.Zámek bezpečnostního pásu, sestávajíci z ploché zástrčky s tvarovaným vybránim a ze zásuvky tvorené dvěma deskämi, odpruženou západkou, vyhazovaćím mechanismem a uzavřené horním a dolním krytem, vyznačený tím, že zásuvka (1) je tvořena jednak dolní deskcu (11) opatřenou bočními chyby se zářezy (20), přičným vybráním (14), vodici drážkou (15), a plošinou (25)a jednak horní deskou (12) s vodicimi otvory (16), vodici drážkou (17) a odleňčenim (18),přičemž obě desky (11, 12) jsou rozepřeny bočnimi ohyby dolní desky (11) a třmenem (10) a pomocí zářezů (20) upravených v bočních ohybech dolnĺ desky (11) pevně spojeny v zásuvku(1), jejíž plošincu (25), vstupními stěnami dolního krytu (34) a dolní částí čela (31) tlačítka (3) je vytvořen vstupní otvor (13) pre naaunutí výstupku (21) zástrčky (2), který je opřen o vodítko (7) nasunuté do pružiny (8) vedené ve vodicich drážkâch (15, 17) dolní a horní desky (11, 12), zatímco v prostoru vymezeném příčným vybráním (14) v dolní desce (11) a vodicmí otvory (16) v horní desce (12) je uložena odpružená západka (S) tvořená nosnĺkem (23)a atojinami (24), uvnitř které jsou upravena oaazení (37) zapadající v uzamčené poloze zámku do tvarovaných vybrání (22) zástrčky (2), přičemž v hornim krytu (35) zámku je suvně uloženo odpruženě tlačítko (3), které je na bočnich stěnách opatřeno vedenimi (29), V nichž jsou vloženy zaražky (28) upravené na bočnicích (27) páky (9), jejíž prosazená podpěra (26) jeV prostoru příčného vybrání (14) dolní desky (11) zasunuta pod vnitřní část nosníku (23) odpružené západky (5).

MPK / Značky

MPK: A44B 11/00

Značky: pásy, zámek, bezpečnostní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-257223-zamek-pro-bezpecnostni-pasy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámek pro bezpečnostní pásy</a>

Podobne patenty