Způsob odsiřování plynů, zejména spalin, suchým způsobem

Číslo patentu: 256455

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jílek Pavel, Karásek Viktor, Rott Jiří, Černoch Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynâlez se týká způsobu odsiřování odpadních plynů, zejména spalinľsuchým způsobem.Při dosavadních suchých způaobech je vstupní alkalický materiál, nejčastěji jemně mletý vâpenec, dávkován do oblasti vyšších teplot spalovacích zařízení, ťd. obvykle do oblasti hořáků nebo přímo do hořáků, kde za teplot vyšších než 80000 kalcinují a vzniklé oxidy, zejména oxid vápenatý, se vážou s oxidem siřičitým na siřičitan a síran vápenatý.Nevýhody dosavadníoh řešení spočívají především v tom, že část vstupní látky, nejöastěji vápence, nezkalcinuje nebo naprokalcinuje zcela e tento materiál se neúčastní reakce s oxidem siřičitým. Další nevýhodou je, že materiál, který prošel oblastí najvyšších teplot, zkalcłnuje tím způsobem, že povrch čáetice vlivem vysoké teploty částečně nebo úplně slinuje, čímž se materiál stane pro sorboi neaktivní. Tato skutečnost platí zejména pro nejmenší částice s největším poměrem plochy k objemu, které tímto poměrem reprezentují nejdůležitější část vstupního materiálu proefektivnost sorpce. Posléze je nedostatkom, že doba setrvání čás tioe v teplotním rozmezí nutném pro kalcineci a pro sorpci Je relativně velice krátká, čímž se snižuje možnost úplného proreagování veškerého vstupujícího materiálu. Pokud Jsou za účelem sorpce oxidu siřičitého používány přímo oxidy nebo hydroxidy vstupních materiálů, tedy zejména oxid nebo hydroxid vápenatý, je možno je sice dávkovat do oblastí nižších teplot a nehrozí zde nebez-2 A V 255 455 pečí slinutí, ale Jejich využití je omezeno nízkou dobou setrvâní čâetioe v oblasti optimálních teplot pro sorpci, tá. rozmezí teplot 25 o°c až 5 oo°c.Dosud se při aditivním odsiřování používá vápenec nebo vápno o zrnitosti 20 zbytku na sítě 0,090 mm, doba eetrvání v teplotně vyhovující oblasti je průměrně 2 s u malých kotlů, až 658 s u velkých kotlů. Kaloinaoe se uskutoční v mezích 6 qň 80 celkového množství vstupního aditíva pro sulfataci je z aditiva využito asi 20 řrNevýhody Jsou odstraněuy postupom podle vynálezu, jehož podstata spočíváv tom, že proces sorpce probíhá ve fluidní vrstvě,ve ktoré fluidizaěním médiem je proud spalín v oblasti teplot 25000 až SQOOC, dtj. mimo oblast spalovaoího prostoru. Jako sorpční materiál jsou používány oxid a hydroxid vâpníku, případně odpadní látky z chemických procesů s většími obsahy těchto materiálů.Výhody způsobu podle vynâlezu spočívají zejména v tom, že doba setrvání částice ve styku se spalinami je o mnoho řádů větší než při dávkování materiálu do spalovaoí komory celého proudu spalin Při použití způsobu podle vynálezu je možno použít hrubší mletí sorpčního materiálu, což je ekonomicky výhodnější než dávkování materiálů velmi jemně mletýoh. Sorpcí oxidu siřičitého na materiáloch fluidní vrstvy vzniká síran a siřičitan vâpenatý, který vzhledem ke své vyšší märné hmotnosti se ve fluidní vrstvě separuje do spodní části této vrstvy, čehož je s výhodou využíváno při periodickém nebo trvalém odvodu části fluidní vrstvy tato část je odváděna ze spcdní části fluidní vrstvy, čímž se zmenší podíl nezreagované složky vstupního aditiva v odváděné části. Vynález lze provést na zapojení, u něhož mezi kotel a odlučovač spalin je zařazeno odsiřovací zařízení s fluidním ložem.S výhodou může být uplatněn způsob podle vynálezu na zapojení, při kterém je nejjemnější podíl sorpčního materiálu, dávkovaného do fluidní vrstvy a unášeného proudem spalín z fluidni vrstvy, zaohycován v následně zařazeném mechanickém odlučovačí a vracen opět do fluidní vrstvy. pVýhodou tohoto způsobu je zejména možnost použití sorpčního materiálu, ktorý by nebylo nutné složitým způsobem třídit pro dosažení určitého minimâlního e maximálního rozměru při dávkování3 256 455 sorpčního materiálu s širokým rozmezím zrnitosti je nejjemnější podíl unášen ze zařízení do nâsledujícího odlučovače, odtud se vrací zpět. Se zvyšující se měrnou hmotností klesají čáetioe materiálu při oběhu do nižších úrovní fluidní vrstvy v závislosti na zvyšujícím se obsahu síranu a siřičitanu vápenatého a jsou pàk ze spodku vrstvy.OdůąhďyšQy. Použití materiálu, u kterého není nutno dodržet úzký rozsah jemností mletí, je ekonomicky výhodné, S výhodou je možno zařadit za odsiřovací zařízení s fluidní vrstvou tkanínový rukávový odlučovač, na kterém se zachytí nejjemnější podíly sorpčního materiálu zbylý podíl-oxidu siřičitého ze spalín reaguje při průchodu tímto odlučovačem s nezreagovaným podílem sorpčního materiálu, čímž se zvýší stupeň zaohycení oxidu siřičitého dosažený v zapojení e fluidní vrstvou.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na zapojeníchNa obr. 1 je znázorněno zapojení sestávající z kotle ł, z něhož je vyvedeno potrubí 3 spalín do odsiřovaoího zařízení 1 5 fluidním ložem, za nímž je odlučovač E spojený s komínem 1.Z kotle ł ódoházejí epaliny potrubím 3 do odsiřovacího zařízení 3 e fluidním ložem, kde dochází k zachycení oxidu siřičitého na sorpčním materiálu, odsířené spaliny odoházejí do odluöovače 5, odtud do komína íwJiná možnoet provedení způeobu podle vynálezu je uvedena schematioky na obr. 2.Na obr. 2 je znâzoŕněno zapojení sestávajíoí z kotle ł, z něhož je vyvedeno potrubí g spalín do odsiřovaoího zařízení 1 s fluidním ložem, za nímž je mechanický odlučovač Q vyvedený jednak přes rotační uzávěr 1 zpět do fluidního lože a jednak do odlučova če 5 spojeného e komínem 5. Další možnost provedení způsobu podle vynálezu je znázorněnaNa obr 3 je znázorněno zapojení eeetávající z kotle ł, z něhož je vyvedeno potrubí 3 do odsiřovaoího zařízení 1 e fluidním ložem, za nímž je sériově zapojen tkaninový odlučovač §,vyvedený přes rotační uzávěrz jednak zpět do fluidního lože a jednak přímoPřiklad 1 Způsob podle vynálezu byl uskutečněn takto Zařízení s fluidnim ložem bylo instalováno u roštového kotle a ode bíralo spaliny s teplotami okolo 26090 za ohřivákem vody. Pro aerpci bylo využite drcené vápno zrnitost 10 ů 75 mm s podílem 1001 » zbytku na sítě 2,0 mm, obsah oxidu vápenatého byl větší než 90 . Průměrné doba setrvání ve fluidním loži byla 320 5, využití aditiva bylo větší nežuo aPřiklad 2 Zařízení e fluidnim ložem bylo instelovâno u práškového kotle aodebíralo spaliny s teplotami v rozmezich 400 °Cčh 60 ° 0 z prostou ru dodatkovýoh ploch kotle. Pro eorpci byl použit droený hydroxid vâponatý s obaahen účinné složky větším než 80 e o zrnitosti baza mm za fluidnim ložem byl instalovân mechanický odstřadivý odlučovač, ze kterého byl tuhý úlet dâvkováu zpět do fluidního ložep Doba setrvání sorpöní čáetice byla průměrně 10 s,gpři deoetináoobném vrácení byl stupeň využití eorpčnąho materiálu větší než W»Vynálezu je možno použít zejména V elektrárnách a teplárnách.Způsob odsiřování odpadnich plynů, zejména epalíą suchým způsobem, vyznačený tím,že odpadni plyny, zejména spàlíny, procházejí v rozmezi teplot 250 °C až 50000 fluidním ložem, přičemž fluidízujicí vrstva je vytvořena jednak proudem odpadnich plynů,zejmena spalín, jednak oxídy nebo hydroxidy vápníku jako sorpčním čínidlem.

MPK / Značky

MPK: B01D 53/34

Značky: způsobem, odsířování, plynů, způsob, zejména, spalin, suchým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-256455-zpusob-odsirovani-plynu-zejmena-spalin-suchym-zpusobem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob odsiřování plynů, zejména spalin, suchým způsobem</a>

Podobne patenty