Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

256 32 » vynález se týká modifikovaného polyamidu se zvýšenou rázovou houževnatostí.Řada vynikajících mechanických vlastností polyamidů předurčuje tento termoplast pro jeho široké uplatnění V technické praxi na výrobu mechanicky namáhaných strojních součástí a výro~ bu polotovarů pro další zpracování. Pro některé náročnější aplikace však polyamidový materiál nevykazuje dostatečnou houževnatost. Optimálních hodnot houževnatosti dosahuje polyamid po kondicionování při obsahu vody asi 3 . Kondicionování je však proces časové náročný, nehledě na to, že výsledkem jsou produkty s kolísajícími vlastnostmi podle relativní vlhkosti prostředí, jemuž jsou vystaveny. Při aplikaci polyamidových výrobků při nízkych teplotách pak tato nožnost nepřichází v úvahu vůbec. Vysokomolekulární typy polyamídů, které se používají zejména pro vytlačování, vykazují zlepšenou houževnatost, jejích nevýhodou jsou však horší tokové vlastnosti a v důsledku toho obtížnější zpraoovatelnost.Několikanásobného zlepšení houževnatosti »polyamidů ve srovnání s kondicionováním lze dosáhnout modifikací polyamidů jinými polymerními materiály.K nejzajímavějším modifikátorům na bázi líneárních polyolefinů patří polyetylen, po 1 ypropylen,resp. kopolymery etylenu a propylenu roubované nenasycenou mono- nebo dikarboxylo» vou kyselínbu, například kyselinou akrylovou nebo ma 1 einanhyd~ rídem /conv. Ital. Scio Macromol., atti, 5 th, Assoc Ital. Sci. Technol. Macromol., Milan, Italy, 366-70/. Polyolefinické ionomery, které se vyznačují dobrou snášenlivostí s polyamidy, se256 320 mohou uplatnit přímo jako modifikétory, častějí však bývsji využívány jen jako zprostředkujíci složka pro smiseni polárniho polyamídu s nepolárním polyolefinickým modifikátorem, tzv. kompatibílisatory /Uap. Pat. 82 87 456, Eur. Pat. Appl. 72480/.Nejúčinnějšími modifikátory polyamidů z hlediska zvýšení jejich rázové houževnatosti jsou elastomery. Mezi nejvýznamnější látky tohoto typu patří modifikátory na bázi roubovsného polybutadienu, např. styrenem a akrylonítrilem /NSR Pat. 2 906 222/ nebo akryláty /NSR Pat. 2 941 025/, dále modifikátory na bázi ethylenpropylendienového kaučuku, butadienakrylonitrilového kaučuku /US. Pat, 4 356 286/ a blokového dien-styrenového kaučuku /JPN Pat. 81163182/. Použití výše jmenovaných modifíkátorů je vázáno na přítomnost kompstibilisátorů.Vynález se týká modífikovaného polyamidu pro vstříkování a vytlačování, který je vyznačen tím, že je tvořen směsi 40 až 95 hmot. polyamidové složky a 5 až 60 hmot. elastomerové složky. Polyamídovou složkou může být polyamid 6, připravený hydrolytickou nebo aniontovou polymerscí 6-kaprolaktamu, nebo polyamíd 12 vhodné jsou i kopolymery 6-kaprolaktamu a l 2-dodekanlaktamu. Polyamídovou složku modifikovaného kompozitu může tvořit dále polysmid 6,6 či 6,10 nebo 11 a jejich kopolymery.Elastomerní složku modifikovaného polyamidu tvoří buč homopolymery izoprewu nebo butadienu nebo statistické kopolymery butadienu se styrenem, případně jejich směsi.Modifikovaný polyamid tvořený některým z uvedených polyamidů, nebo jejich směsi a-dále některým z uvedených elastomerů nebo jejích směsi, obsahuje dále aditíva upravujicí tekutost taveniny nebo modifikujíoí i strukturu s užitné vlastnosti polymeru. K těmto adítivům patří zejména organické barviva nebo pigmsnty, maziva, jako jsou mastné kyseliny, soli a estery mast ných kyselín a jejích směsi, práškovítá a vláknitá plniva na příklad skleněné, čedičová, polyesterová apod., nebo dále iniťiátory přeamidačnich či větvicíoh a síłovacích reakcí, jakojsou tetralaktamátohlinitan sodný nebo di-metoxoetoxo-dí-kaprolaktamátohlinitan sodný Koncentrace těchto aditiv činí 0,2 až 20 hmot. vztaženo na celkový obsah polymeru.Výhodou modifíkovaného polyemidu podle vynálezu je, že při jeho výrobě není nutná přítomnost kompatibilisátorů. Tento modiťikovaný polyamid lze vyrobit pouze ze dvou základních složek,které jsou snadno dostupné. Napřiklad statistický kopolymer se styrenem je výchozí surovinou v gumárenském průmyslu.Modifíkovaný polyamid podle tohoto vynálezu lze přípravit homogenizací výchozích složek V běžných zpracovatelských zařízenich, například V tlakovém hnětiči po dobu 15 minut při teplotách 150 až 300 °C podle typu použitého polyamídu e tvářet při teplotách 130 až 500 °C na zkušební tělesa nebo výrobky s vrubovou houževnatosti Charpy nejméně 10 kJ.m 2, měřenou při 23 °C podle ČSN 64 0612. Při měření rázové houževnatosti Charpydle téže normy se zkušební tělesa vůbec nepřerazí.Polyamid 6 s polymeračním stupněm 220 se smísí se statistickým kopolymerem styren-butadíen o obsahu 29 hm. styrenové složky v poměru 3070 hmot. . Směs se podrobí hnětení v tlakovém hnětíčí při teplotě 225 °C po dobu 15 minut, načež se zhomogenízovaný materiál vyjme, ochladí na teplotu -20 až -40 °C a rozdrti na nožovém či kledivovém mlýně na částice s maximálním rozměrem 6 mm. K takto přípravenému koncentrátu elastomeru na polyamidovém nosiči se přidá výchozí polyamid 6 a směs se upraví na koncentraci 20 hmot. uvedeného kaučuku s 80 hmot. PA 6. Potom se provede regranulace na jednošnekovém vytlačovacím stroji. Z výsledného granulátu se na vstřikovacím stroji připraví zkušební tělesa pro zkoušku rázové a vrubové houževnatosti Charpy dle ČSN 64 0612. Vstřikováni t-ěles se provede při teplotě taveníny 230 °c, teplotě formy eo °C a vstřikovacim tlaku 70 MPa. U suchých zkušebních těles se naměřila vrubová houževnatost Charpy při teplotě 23 °C 15,5 kJ.m 2 o Eělesa bez vrubu se za podmínek rázové houževnatostí ani při teplotě -20 °C nepře rážela.Příklad 2 250 326 Ke směsi granulovaného alkalického polyamidu 6 s polymeračnim stupněm 180, polyamidu 12 s polymeračním stupněm 200 a hutadienstyrenového kaučuku /obsah styrenu 50 hmot. / v poměru 403050 hmot. bylo přidáno 0,5 mol bis/2-metoxoetoxo/kaprolaktamohlinitanu sodného, vztaženo na amidové skupiny PA 6 a PA 12. Směs byla zhomogenizována a regranulována na laboratornim K 0-hnětiči s granulační jednotkou při teplotě 210 °C a prodlevě taveniny 3 až 5 minut. Získaný granulát výše popsané směsi byl zpracován na vstříkovacim stroji při teplotě taveniny 225 °G na zkušební tělesa o rozměru 80 xl 0 x 4 mm. Výsledný produkt vykazovalza sucha vrubovou houževnatost 21,3 kJ.m 2 při 23 °C 8 14,6 kJoPolyamid 6,6 0 polymeračním stupni 180 se smísí s polyizoprenem /přírodní kaučuk/ v hmot. poměru 7030. Směs se podnbi hnětení v tlakovém hnětičí při teplotách 240 °C po dobu 15 min. Dále se zpracuje jako v příkladu 1. U suchých zkušebních těles se naměříla vrubováhouževnatost Charpy při teplotě 23 °C

MPK / Značky

MPK: C08L 9/00, C08L 77/00

Značky: polyamid, modifikovaný, houževnatý

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-256326-houzevnaty-modifikovany-polyamid.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Houževnatý modifikovaný polyamid</a>

Podobne patenty