Vyjímatelná skládací odlučovací vestavba odlučovače kapalných a pevných nečistot z nosného plynu

Číslo patentu: 256313

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javůrek Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

255 313 vynález se týká provedení vyjímstelná skládecí odlučovacívestavby odlučovsče kapalných s tuhých nečietot z nosného ply nu.Dosud známá provedení odlučovacíoh vestsveb odlučovečů jsou provedene tak, že jsou jako celok pevne vestavěna do tělesa odlučovače, což znemožňuje jejich demontáž, e oprava či výměna jejich poškozených částí je velmi náročná. Čištění takto provedených odlučovačů je velmi obtížné e nedokonalé. U jiných provedení jsou jednotlivé částí odlučovacích vestaveb připevněny k vestavěným mezipřírubám čí mezipřepážkán, které zase zmenšují využítelnost vnitřního prostoru tälese odlučoveče. Taká montáž e demontáž samostatných odlučovacích stupňů takto provedené vestavby je časově velmi náročná a vyžaduje namáhsvou, nepohodlnou práci v omozenám prostoru. V některýcn případech,zvláätě u vodorovných provedení, jsou jednotlivé části odlučovacích vestaveb zavěšeny nebo uložen na různých podélných vedeníoh, líštách, kolejničkách, které zmenäují vnitřní využítelný prostor tělesa odlučovečů, e navíc také vyžadují různé svislé či vodorovné mszipříruhy či mezipŕepážky. Tento způsob provedení sice usnadňuje montáž í demontáž samostatných odlučovacích stupň při jejich vyeouvání či zasouvání do tělesa odlučovače, ale jejich připevnění k mezípřepážkám či mezipřírubám je 1 nadále zdlouhavé e obtížné.Podstata vyjímatelné skládací odlučovací veetavhy odlučovače kapalných a tuhých nečistot z nosného p 1 ynus 1 ožená z jednotlivých odlučovacích stupňů spočívá v tom, že v tälese odlučovače, v jeho vnitřním prostoru u pevného dna, je vytvořen opěrný kruh, o který se opírá poslední díl odlučovací vestavby,a jednotlivé samostatná odlučovací stupně, ze kterých se skládá odlučovací vestavba, jsou po obvodě opatřeny svým pláštěm ve tvaru válce, jehož průměr je menší pouze o tolik, aby samostatný odlučovecí stupeň mohl být zesunut do tělesa odlučovače. Cela pláštü jsou upravena jako těsnicí plochy, popřípadě jsou tyto plochy již opatřen těsněním, většinou z mäkké gumy, odolné oleji a povoznímu médiu. Upevnění e utěsnění jednotlivých samostatných odlučovacích stupňů se dosáhne tím, že před první odlučovací stupeň se vloží do vnitřního prostoru telesa odlučovače u odnímatelnáho víka rozpěrný kruh, který se radiálními šrouby přichytí k tělesu odlučoveče, e pomocí podélných šroubů umístěných v rozpěrném kruhu se všechny samostatné odlučovecí stupně upevní k opěrnámu kruhu, a tím i k tělesu odlučovače,čímž se též doeáhne utěsnění jednotlivých odlučovecích stupňů. Jednotlivé pláětě samostatných odlučovecích prvků jsou na své epodní části opatřeny komunikečními otvory, které po upevnění vestavby v tělese odlučovače přiléhají na výpustné otvory vytvořené v tělese odlučovače. Pláětě odlučovacích stupňů vytvořených ze slabého plechu se nejen svou hmotnoetí, ale i hmotností vestavěného odlučovacího stuně částečně zdeformují a dosednou ve své spodní části na vnitřní stranu tělese odlučovače, což má za následek utěsnění jednotlivých výpustných otvoru k sobě.V některých případech lze plášť prvního odlučovscího stup ně nahradit konstrukcí, která přenese pouze utahovací sílu po ľ 3 Í 258 313dálných ärouhů na druhý samostatný odlučovací stupeň.Hlavni výhoay uspořádání vyjimstelné sklédscí odlučovací vestavuy odlučoveče kapelných s tuhých nečistot podle tohoto vynálezu spočívejí v tom, že upevněni s utěsněni celé odlučovaci vestavhy složene 2 jednotlivých saostatných odlučovecich stupňů je provedeno pomoci rozpěrného kruhu umistěného na začátku tělesa odlučovače u odnimatelneho víka, a jeho podélných šroubů. Tím odpadá obtížné upevňováni jednotlivých odlučovacich stupňů k tělesu odlučovačs i mezi sebou, což má za následek snadnějši a rychlejší montáž í demontáž odlučovaci vložky. Dále je těleso odlučovače bez jakýchkolivnmezípřírub či vodicich kolejnic, omezujicich využití i čištění jeho vnitřniho prostoru.Na výkrese je v řezu schemsticlqr znázorněn příklad provedení vyjimatelné skládaoí odlučovaci vestavby složené ze čtyř jednotlivých samostatných odlučovacíoh .stupňů podle tohoto vy nálezu. VTěleso odlučovače je na svém konci u pevného dna opatřeno opěrným kruhem 3, na který příléhá těsnicim čelem plášť § posledního, čtvrtého samostatného odlučovscího stupně 1, na který postupně dosedá třetí, druhý a prvni samostatný odlučovaci stupeň.1. Samostatné odlučovsci stupně 1 jsou k tělesu odlučovsče l a navzájom k sobě upevněn a utěsněny pomoci podélných šroubů Q, které jsou umistěny v rozpěrném kruhu.3, který je přípevněn k tělesu odlučovače l pomoci radiálnich šroubů 2. odtok odloučených nečístot je zejištěn komuníkačnimi otvory 2 vytvořenými v pláätich Q jednotlivých samostatných odlučovacich stupňů 1,které přiléhaji ne výpustné otvory g tělesa.odlučovače l.- 4 PREDMET vINALEzu 256 313 1. Vyjímatelná skladací odlučovací vestavba odlučovače ka palných a pevných nečistot z nosného p 1 ýnu)s 1 ožená z jednotlivých samostatných odlučovacích stupňů, vyznačená tím, že v tělese odlučovača (1), v jeho vnitřním prostoru u pevného dna, je vytvořen opěrný kruh (3), o který se opírá posledni díl odlušovaci vestavby tvořené samostatnými odlučovacimi stupni (7),které jsou opatřený po obvodě p 1 áštäm.(8), jehož rozměr je men» ěi, než je rozměr vnitřniho prostoru tělesa odlučovače (1),přičemž čela plastů (8) samostatných odlušovacich stupňů (7)se o sebe opírají a jsou k sobě i k tělssu odlučovače (1) upevněny a utěsněny pomocí podélných šroubů (6) zabudovaných v rozpěrném kruhu (4), který je umietěn ve vnitřním prostoru tělasa odlučoveče (1) u odnimatelného víka.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že v plášti (8) jednotlivých samostatných odlučovacich stupňů (7) jsou vytvořen komunikační otvory (9).

MPK / Značky

MPK: B01D 46/10

Značky: odlučovače, pevných, skládací, plynů, vyjímatelná, odlučovací, vestavba, nosného, nečistot, kapalných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-256313-vyjimatelna-skladaci-odlucovaci-vestavba-odlucovace-kapalnych-a-pevnych-necistot-z-nosneho-plynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyjímatelná skládací odlučovací vestavba odlučovače kapalných a pevných nečistot z nosného plynu</a>

Podobne patenty