Podávacie zariadenie na pridávanie prísad vo forme dvoch drotov do roztaveného kovu

Číslo patentu: 256094

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jakubov Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka podávacieho zariadenia na pridávanie dvoch drôtov do roztaveného kovu a rieši problém mechanizácie rýchleho a optimálneho dávkovania prisad najmä v skujňovacich procesoch panvovej metalurgie.Pridávanie prisad do tekutého kovu pri skujňovacich oceliarenských procesoch sa prevádza vo forme drôtu, a to bud plného alebo plneného príslušnými prísadami. Celé zariadenie sa skladá z odvíjačky drôtu,na ktore je uložený zvitok drôtu, ďalej z podävacieho zariadenia, ktoré drôt podáva a rovná a je hlavnou a rozhodujúcou časťou celého zariadenia, ďalej z tvarovaných zavádzacích trubiek, ktoré slúžia na zavádzanie drôtu do skujňovacej nádoby.Sú známe podávacie zariadenie na pridávanie prisad vo forme dvoch drôtov do roztaveného kovu, ktoré sú konštruované tak,že pohon obidvoch drôtov je riešený jedným motorom cez pevný prevod. To spôsobuje, že rýchlosť podávania u obidvoch drôtov je rovnaká, čo nedovoľuje pridávanie dvoch drôtov rôzneho priemeru naraz alebo pridávanie plného a plneného drôtu súčasne, ktoré vyžadujú rôznu rýchlosť podávania.Uvedené nedostatky odstraňuje podávacie zariadenie na pridávanie prisad vo forme dvoch drőtov do roztaveného kovu podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch hnacích motorov napojených cez príruby na rozvodovku, na ktorej vrchnej časti je pripevnené prítlačné zariadenie. Rozvodovka je tvorená ľavou a pravou rozvodovou časťou a každá je samostatne poháňaná jedným z hnacích motorov cez spojky. Ľavá rozvodová časť je vybavená ľavým hnacím hriadeľom opatreným kužeľovým ozubeným sükolim, pevným ozubeným kolesom, voľnobežným ozubeným kolesom zabezpečujúcim otáčavý pohyb pravej rozvodovej časti a podávacou kladkou pre vstupnú dráhu ľavého drôtu, dalej je vybavená troma unášacími hriadelami opatrenými v smere podävacej kladky dolnými rovnacimi kladkami vytvárajúcimi dráhu lavého drôtu.Pravá rozvodová časť je vybavená obdobnými prvkami ako ľavá rozvodová časť s tým rozdielom, že pravý hnací hriadeľ je opatrený dolnou rovnacou kladkou a posledaný unášací hriadeľ je vybavený podávacou kladkou pre vstupnú dráhu pravého drôtu. Pritláčanie a vedenie drôtov z vrchnej strany zabezpečuje prítlačné zariadenie, ktoré sa delí na ľavé prítlačné zariadenie pre .ľavý drôt a pravé prítlačné zariadenie pre pravý drôt. Každé prítlačné zariadenie pozostáva z pritlačnej kladky opatrenou pružinou, staviteľnou skrutkou s ručným ovládacím kolesom a z merača množstva drôtu, ktorý je zložený z clony a snímača, ďalej každé pritlačné zariadenie pozostáva z dvoch horných rovnacích kladiek, z ktorých každá je opatrená sta 4Výhody podávacieho zariadenia na pridávanie prisad vo forme dvoch drôtov do roztaveného kovu podľa vynálezu sú hlavne v možnosti pridávania dvoch drôtov plných alebo plnených súčasne alebo samostatne,a to buď rovnakých, alebo rôznych priemerov, s možnosťou plynule meniť rýchlosť podávaných drôtov. Toto rýchle a presné podávanie prisad má za následok ich rýchle a rovnomerné roztavenie V celej šírke tekutého kovu, čim sa zvýši kvalita kovu a šetria sa pridávané prísady.Na pripojených výkresoch je schematicky znázornená podávacie zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 nárysný pohľad na podávacle zariadenie, na obr. 2 je rez A-A cez podávacie zariadenie v mieste pohonu a na obr. 3 je rez B-B cez podávacie zariadenie v deliacej rovine rozvodovky.Dva hnacie motory 1 sú paralelne napojené cez príruby 2 na rozvodovku 3, na ktorej vrchnej časti je pripevnené prítlačné zariadenie 4. Rozvodovka 3 je tvorená ľavou rozvodovou časťou 31 a pravou roz vodovou časťou 32 a každá je samostatnepoháňaná jedným z hnacích motorov 1 cez spojky 5. Ľavá rozvodová časť 31 je vybavená ľavým hnacim hriadeľom 7 opatreným kužeľovým ozubeným súkolim 8, pevným ozubeným kolesom 9, voľným ozubeným kolesom ll zabezpečujúcim otáčavý pohyb pravej rozvodovej časti 32 a podávacou kladkou 14 pre vstupnú dráhu .ľavého drôtu 13, dalej je vybavená troma unášacími hriadeľmi 11 opatrenými v smere podávacej kladky 14 dolnými rovnacímikladkami 15 vytvárajúcimi dráhu ľavého drôtu 13. Pravá rozvodová časť 32 je vybavená obdobnými prvkami ako ľavá rozvodová časť 31 s tým rozdielom, že pravý hnací hriadeľ 8 je opatrený dolnou rovnacou kladkou 15 a posledný unášaci hriadeľ 11 je vybavený podávacou kladkou 14 pre vstupnú dráhu pravého drôtu 12. Pritláčanie a vedenie drôtov 12, 13 z vrchnej strany zabezpečuje pritlačné zariadenie 4 deliace sa na ľavé pritlačné zariadenie 41 pre ľavý drôt 13 a pravé prítlačné zariadenie 42 pre pravý drôt 12. Každé pritlačné zariadenie 41, 42 pozostáva z prítlačnej kladky 16 opatrenou pružinou 18, staviteľnou skrutkou 19 s ručným ovládacim kolesom 20 a z merača 21 množstva drôtu 12, 13,ktorý je zložený z clony 22 a snímača 23,ďalej každé pritlačné zariadenie 41, 42 pozostáva z dvoch horných rovnacich kladiek 17, z ktorých každá je opatrená staviteľnou skrutkou 19 s ručným ovládacím kolesom 20.Drôty 12, 13 sa zo zvitku drôtov pomocou odvijačky odvinú a nasunú do vstupnej dráhy medzi podávaciu kladku 14 a prítlačnú kladku 16 a ďalej do dráhy medzi dolné rovnacie kladky 15 a horné rovnacie klad 256094ky 17. Pomocou prítlačných zariadení 41,42 sa drôty 12, 13 pritlačia k podávacím kladkám 14 a k dolným rovnacím kladkám 15 tak, aby bol zabezpečený posuv drôtov a zároveň ich vyrovnanie. Potom podľa priemeru a druhu drôtu 12, 13, sa nastaví podávacia rýchlosť na základe ktorej sa určia otáčky hnacích motorov 1. Na ovládacom pulte sa predvolí požadované množstvo prisad vo forme drôtov 12, 13, ktoré sa pridá do roztaveného kovu. Po podani ur čeného množstva drôtu 12, 13, ktoré registruje snímač 23 nastane vypnutie hnacích motorov 1.Drôty 12, 13 sa môžu podávať obidva naraz alebo iba jeden z nich, môžu sa podávať rovnakou alebo rôznou rýchlosťou.Podávacie zariadenie na pridávanie prísad vo forme dvoch drôtov do roztavenéhon kovu podľa vynalezu je možno použit najmä v oceliarenských podnikoch pri skujňovacích procesoch.Podávacie zariadenie na pridávanie prísad vo forme dvoch drôtov do roztaveného kovu, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z dvoch hnacích motorov 1 napojených cezvrchnej časti je pripevnené prítlačně zariadenie 4, pričom rozvodovka 3 je vytvorená ľavou rozvodovou časťou 31 a pravou rozvcdovou častou 32 a každá je samostatne prepojené jedným z hnacích motorov 1 cez spojky 5, kde ľavá rozvodová časť 31 je vybavená ľavým hnacirn hriadeľom 7 opatreným kužeľovým ozulueným súkolím 6, pevným ozubeným kolesom 9, voľnobežným ozubeným kolesom 10 zabezpečujúcim otáčavý pohyb pravej rozvodovej časti 32 a podávacou kladkou 14 pre vstupnú dráhu ľavého drůtu 13, ďalej je vybavená troma unášacími hriodeľami 11 opatrenými v smere podávacej kladky 14 dolnými rovnacími kladkami 15 vytvarajücimi dráhu ľavého drôtu 13, pričom pravá rozvodová časť 32je vybavená obdobnými prvkami ako ľavá rozvodová časť 31 s tým rozdielom, že pravý hnací hriadeľ 8 je opatrený dolnou rovnacou kladkou 15 a posledný unášaci hriadeľ 11 je vybavený podávacotl kladkou 14 pre vstupnú dráhu pravého drôtu 12, pričom pritláčanie a vedenie drôtu 12, 13 z vrchnej strany zabezpečuje prítlačné zariadenie 4 deliace sa na ľavé Jritlačné zariadenie 41 pre ľavý drôt 13 a prave pritlačnê zariadenia 42 pre pravý drôt 12 pričom každé pritlačné zariadenie 41, 42 pozostáva z pritlačnej kladky 16 opatrenou pružinou 13, staviteľnou skrutkou 19 s ručným ovládacím kolesom 20 a z merača 21 množstva drôtu 12, 13, ktorý je zložený z clony 22 a snímača 23 dalej každé pritlačné zariadenie 41, 42 pozostáva z dvoch horných rovnacich kladiek 17, z ktorých každá je opatrená staviteľnou skrutkou 19 s ručným ovládacím kolesom 20.

MPK / Značky

MPK: C21C 7/00

Značky: dvoch, roztaveného, podávacie, přísad, zariadenie, pridávanie, formě, drôtov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-256094-podavacie-zariadenie-na-pridavanie-prisad-vo-forme-dvoch-drotov-do-roztaveneho-kovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podávacie zariadenie na pridávanie prísad vo forme dvoch drotov do roztaveného kovu</a>

Podobne patenty