Závěs na zakládání břemen do stromečkových regálů

Číslo patentu: 255794

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Josef, Forejt Václav, Zvánovec Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká závěsné bezvazačové manipulace s břemeny při obsluze etromečkových regálů mostovým jeřábem.Zakláuání břemene do stromečkových regálů, zejména dlouhých materiálů (tyčí, trubek, profilů, plechů), je na nízká úrovni, často dochází k nedovoleným a nebezpečným manipulacím. Stromečkově regály jsou obsluhovány bud speciálními stohovacími jeřáby, které jsou drahé, vyžadují široké uličky a mají omezené použití, nebo se používá přídavných zařízení k mostovým jeřábům. Tato zařízení mají značnou hmotnost a snižují užitečnou nosnost jeřábu, vyžadují širokou uličku (závěsy s protizávažím) nebo zabírají značný prostor nad stromeč~ kovými regály a tím snižují využití skladového prostoru.Tyto nevýhody odstraňuje závěs na zakládání břemen do stromečkových regálů sestávající z čtyřbodově zavěšeného rámu jehož podstata spočívá v tom, že prolamovaný nosník je tvorený předním a zadním příčníkem vzájemně spojených podélníky a rameny tak, že podélníky jsou střídavě připojeny k pravým sousedním koncům a levým soused» ním koncům ramen. Horní plochy ramen jsou opatřeny výsuvnými čepy s aretačním zařízením V horní poloze ovládaným nezávisle pro soustavu čepů bližších k přednímu příčníku a pro soustavu čepů bližších k zadnímu příčníku. Spodní plochy ramen jsou uzpůaobeny pro upevnění přísavek nebo magnetů a jejich ovládání je rovněž samostatné,jednak soustavy přísavek bližších k přednímu příčníku, jednak přísavek bližších k zadnímupříčníku.Prolamovaný nosník má na předním i zadním příčníku upevněny lanové úchyty a na vnějších rozích spojü ramen s podćlníky má vytvořeny vázací úchyty.Hlavní výhodou závěsu je možnost obsluhy stromečkových regálů mostovym jeřábem při minimální uličce, maximálním využití skladové výšky při jednoduché konstrukcí závěsu a nízkě vlastní hmotnosti. Závěs je vhodný jak pro tyčové materiály, tak pro ploché deskovité materiály, kdy umožňuje podebírání celých jednotek i jednotlivé odběry shore, Příklad provedení a funkce závěsu jsou znázorněny na obr. l až z3, kde obr. l představuje celkový pohled na závěs, obr. 2 představuje řez ramenem prolamovaného nosníku a na obr. 3 je půdorysný pohled na uspořádání stromečkových regálů a závěs v regálové uličce.Podle obr. l se závěs skládá z čtyřbodově zavěšeného rámu, sestávajícího z prolamovaného nosníku l tvořeného předním příčníkem g a zadním příčníkem 1 vzájemné spojených podélníky 1 a rameny 2 tak,že podélníky A jsou atřídavě připojeny k pravým sousedním koncům Q ramen 1 a levým sousedním koncům 1 ramen 5. Přední příčník g i zadní příčník 1 je opatřen lanovými úchyty Q. Prolamovaný nosník l má na vnějších rozích spojů ramen 1 s podélníky 3 vytvořeny Vázací úchyty lg. Podle obr. 2 horní plochy la ramen 5 jsou vybaveny výsuvnými čepy 2 a lg s možností aretace v horní poloze. Aretační zařízení ll ovládá samoetatně soustavu výsuvnýoh čepů Q bližších k přednímu příčníku g a soustavu výsuvných čepů lQbližších k zadnímu příčníku 1 prolamovaného nosníku L. Spodní plochy ll ramen 5 jsou uzpůsobeny pro upevnění přísavek li nebo magnetů li a jejich ovládání je rovněž samostatné, jak pro soustavu přísavek lg bližších k přednímuŕpříčníku g, tak pro soustavu přísavek li bližších k zadnímu příčníku 1.Na obr. 3 je patrné, že konzoly lg stromečkových regálů L 1 jsou proti mezerám mezi rameny 5 prolamovaného nosníku l umístěny tak, že protilehlé konzoly 1 §jsou oproti sobě posunuty. Zakládání břemen lg na konzoly lg se provede po ustavení prolamovaného nosníku L na požadovaném podlaží regálů L 1 zajetím s břemenem lg nad konzoly lg(vpravo nebo vlevo), poklesnutím prolamovaného nosníku l dosedne břemeno na konzole lg a prolamovaný nosník l se vrací do uličky. Odebrání se provede opačným sledem operací. S prolamovaným nosníkem l je možné ukládat nebo vybírat i poloviční délky břemen lg tím způsobem, že se aretují výsuvné čepy 2 nebo lg v levé nebo pravé polovině prolamovaného nosníku 1. Při provádění dílčích odběrů se zasouváprolamovaný nosník l nad břemena L 2 a pomocí přísavek li nebo magnetů li odebírá jednotlivé desky břemena lg. obdobné lze manipulovats jednotlivými deskami poloviční délky při aktivaci pravé nebo levé soustavy přísavek lg, případně magnetů li. Při náhradní manipulaci s břemeny se ruční vázací prostředky zavěšují na vázací úchyty lg prolamovaného nosníku l.Závěs pro zakládání břemen do stromečkových regálů je možno použít ve skladech hutních materiálů vybavených mostovými jeřáby, kde je požadavek na přístup ke skladové položce a kde se vyžadují í díl čí odběry.255 794 Závěs na zakládáni břemen do stromečkových regálů sestávajici z čtyřbodově zavěšeného rámulvyznačující se tim, že prolamovaný nosník (1) je tvořen přednim a zadnim příčníkem (2, 3) vzájemné Spojenými podélníky (4) a rameny (5) přičemž podélníky (4) jsou střídavě přioojeny k pravým sousednim koncům (6) a levým sousednim kohcům (7) ramen (5).Závěs na zakládání břemen do stromečkových regálů podle bodu Lvyznačující se tim, že horní plochy (12) remen (5) jsou opatřeny výsuvnými čepy (9, 10) s aretačnim zařízením (ll) v horní poloze,přičemž aretačni zařízení (11) výsuvných čepů (9) bližších k přednímu příčniku (2) a výsuvných čepů (10) bližších k zadnímu příčníku (3) je ovládáno samostatné.Závěe na zakládání břemen do stromečkových regálů podle bodů 1 a 2,vyznačujicí se tim, že spodni plochy (13) ramen (5) jsou uzpůsobeny pro upevněni přisavek (14) nebo magnetů (15) Ďřičemž ov ládáni soustavy přísavek (14) nebo magnetü (15) bližších k před nimu přičniku (2) a soustavy přísavek (14) nebo magnetů (15) bližších k zadnimu příčníku (3) je samostatné.Závěe na zakládáni břemen do stromečkových regálů podle bodu 1,vyznačujici se tim, že prolamovaný nosník Q) má na předním přičníku (2) i na zadnim příčniku (3) upevněny lanové úchyty (8) a na vnějšich rozích spojů ramen (5) s podélniky (4) je opatřen vázacimi úchyty (16).

MPK / Značky

MPK: B66C 1/16

Značky: závěs, břemen, zakládání, stromečkových, regálu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-255794-zaves-na-zakladani-bremen-do-stromeckovych-regalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Závěs na zakládání břemen do stromečkových regálů</a>

Podobne patenty