Elektricky vodivý spoj kolajnicových pásov

Číslo patentu: 254007

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kollár Vojtech, Kollár Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka elektricky vodiveho spojenia koľajnicových pásov na koľajových obvodoch reléových zabezpečovacích zariadení staničných a traťových.Riešenie doterajšieho stavu elektricky vodivého spojenia koľajnicových pásov na koľajových obvodoch reléových zabezpečovacích zariadení staničných a tratových spočíva v tom, že susedné koľajnicové pásy sú prepojené vodivou elektrickou koľajnicovou prepojkou navarenou na hlavu koľajnice. Nevýhodou týchto riešení je nedokonalé navarenie koľajnicovej prepojky na hlavu koľajnice v dôsledku nerovnakej hrúbky zvarovaných častí, čim dochádza v prevádzke k častému odpadávaniu prepojok a tým sú spôsobené poruchové stavy zabezpečovacieho zariadenia a narušené vodivé spojenie pre vedenie zpätnýoh prúdov, ktoré sa potom nedostávajú do napájacich staníc najkratšou cestou. Ďalšou nevýhodou koľajnicových prepojok podľa doterajšieho stavu je nutnosť koľajovej Výluky za účelom opätovného navarenia, čo spôsobuje podstatné narušenie grafikonu vlakovej dopravy, čo zasa spôsobuje škody na elektrickej energií a pracovných silách. Ďalšou nevýhodou riešení podľa stávajúceho stavu je, že pri opakovanom navaraní koľajnicových prepojok dochádza k narušenia mriežkovej štruktúry materiálu hlavy koľajnice, čo v konečnom dôsledku má za následok ulomenie časti hlavy koľaje a tým ohrozenie bezpečnosti vlakovej dopravy.Nedostatky doterajšieho stavu úplne odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že koľajnicové spojky sú opatrené otvormi, ktoré umožňujú dilatáciu koľajnicových pásov. Upevñovacia skrutka je na rozšírenom konci vodivo spojená medenou prepojkou, ktorá elektricky vodivo spojuje susedné koľajnicové pásy a je konicky zúžené, čím umožňuje vytvoriť elektricky vodivé spojenie medzi telom upevňovacej skrutky a stojinou koľajnicového pásu.Hlavná výhoda predmetu vynálezu spočiva vtom, že vodivá koľajnicová prepojka je mechanicky pevná, nedochádza k nepredvídanému elektricky vodivému rozpojeniu,čímje zabezpečená jej, funkčná spoľahlivosť. Ďalšou výhodou predmetu vynálezu je,že elektricky vodivě spojenie nie je nutné zabezpečovať zvarovaním, čím možno vykázať úsporu energie, nie je nutné zabezpečovat výlukv koľaji, teda nie je narušovaný grafikou vlakovej dopravy. Tým, že nie je nutné opakované privarovanie medenej prepojky, nedochádza k ulomeniu hlavy koľajnice, čím sa ušetrí výmena koľajnicového pásu a teda i koľajivo. Ďalšou výhodou predmetu vynalezu je, že pri nutnej oprave koľajnicového styku, nie je potrebné vylúčiť koľaj z prevádzky, pretože nie je potrebný zvarovaný spoj, ale postačí fyzická výmena poškodených častí spoja. Ešte ďalšia výhoda spočíva v úspore farebných kovov tým, 4že nedochádza k znehodnocovaniu medených prepojok ani v prípade nutnosti rozpojenia styku a k úspore pracovných síl, pretože k oprave koľajnicového styku nie je potrebný zvárač, či vodič motorového vozidla,ale postačí iba jeden človek, napríklad pochôdzkár. Medzi výhody je možno zaradiť i úsporu zvýšenej spotreby elektrickej energie v pripade výlukovej činnosti vyvolanej z titulu opravy koľajnicového styku.Na pripojených výkresoch obraz 1 znázorňuje elektricky vodivé spojenie koľajnicových pásov podľa vynálezu, obraz 2 znázorňuje vodivé prepojenie susedných koľajnicových pásov, obraz 3 znázorňuje úpravu koľajnicovej spojky podľa vynálezu.Stojina 2 koľajnicového pásu V mieste styku je opatrená otvormi, do ktorých sú narazené upevňovacie skrutky 5 pozostávajúce z rozšírenej časti 12 a zúženej časti 11,medzi ktorými je prechodovä časť 6 v tvare komolého kužeľa. Po oboch stranách stojiny 2 koľajnicového pásu sú na zúženu časť 11 upevňovacej skrutky 5 nastrčené koľajnicové spojky 4 svojimi ovälnymi otvormi 10 pre umožnenie dilatácie koľajnicových pásov. Protiľahlé koľajnicové spojky 4 sú mechanicky upevnené na stojinu 2 koľajnicového pásu pomocou matíc 9 a vtláčané jedným okrajom o hlavu 1 koľaje a druhým okrajom o pätu 3 koľaje. O hlavu upevňovacích skrutiek 5 je vodivo pripevnená medená prepojka B obidvomi koncami. Kruhový otvor 7 na koľajnicovej spojke 4 zostáva nezmenený oproti pôvodnému stavu.Z hľadiska funkčnej časti je dôležité dokonalé spojenie prechodovej časti 6 v tvare komolého kužeľa upevňovacej skrutky 5,ktoré sa vytvorí fyzickým narazením upevňovacej skrutky 5 do otvoru stojiny 2 koľajnicového pásu. Z hľadiska funkčnej časti je ešte dôležité aj dokonalé prepojenie medenou prepojkou 8 hlavíc upevňovacích skrutiek 5, ktoré sú upevnené do susedných koľajových pásov.Tieto dva dokonalé prepoje sú potrebné hlavne pre spoľahlivú činnosť koľajových obvodov reléových zabezpečovacích zariadení, ale aj pre odvod zpätných trakčných prúdov. Predmet vynálezu zaručuje bezporuchovú činnosť koľajových obvodov najmä na univerzálnom autobloku, kde sa používajú dvojpásové koľajové obvody. Tieto obvody sú veľmi citlivé na symetriu v oboch koľajových pásoch. Rozdielom prúdov v jednotlivých koľajnicových pásoch sa na sekundárne strane stykového transtormátora indukuje rušivé napätie, ktoré ovplyvňuje nepriaznivo činnosť koľajových prijímačov. Na jednosmernej trakcii, keď nie je dobrý prechod trakčného prúdu, značným spôsobom nedokonalý spoj ovplyvňuje vznik bludných prúdov, ktoré spôsobujú elektrokoröziu kabiov a iných podzemných vedení. Ekonomický dopad je značný.Elektricky vodivé spojenie koľajnicovýchpásov podľa vynâlezu je možné využiť všade, kde sú vybudované reléové zabezpečovacie zariadenia na tratiach ČSD, ale aj kdenie sú vybudované takéto zariadenia, napríklad na tratiach s elektrickou trakclou.Elektricky vodivý spoj koľajnicových pásov pozostávajúci z koľajníoových spojok,zo skrutiek koľajnicových prepojov, z prepojok, kde protiľahlé koľajnicové spojky sú mechanicky upevnené upevňovacími skrutkami vyznačujúce sa tým, že koľajnicové spojky 4 sú opatrené najmenej dvomi o válnymi otvormi 10, a upevňovacie skrutky 5 majú jednak rozšírenú časť 12 a jednak zúženü časť 11 opatrené závitmi,medzi ktorými je prechodovä časť (61 v tvare komolého kužeľa, pričom upevňovacie skrutky 5 sú prepojené medenou prepojkou (8).

MPK / Značky

MPK: B61L 23/16

Značky: elektricky, pásov, vodivý, kolajnicových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-254007-elektricky-vodivy-spoj-kolajnicovych-pasov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektricky vodivý spoj kolajnicových pásov</a>

Podobne patenty