Zařízení pro měření polohy lineárního krokového pohonu

Číslo patentu: 253880

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kott Josef, Haniger Ladislav, Kočandrle Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro měření polohy lineárního krokového pohonu, zejména u regulačního systému jaderného reaktoru.Ukazatel polohy lineárního krokového pohonu představuje jedno z nejdůležitějších zařízení regulačního systému. Většína výrobců těchto pohonu montuje ukazatel polohy nad vlastní mechanismus pohonu. U sériových lineárních krokových pohonů se převádí postupný pohyb tažné tyče na rotační pohyb pomocí šroubu s velkým stoupáním a dále na pohyb magnetického bočníku,který se pohybuje uvnitř cívek indikačního systému.Nevýhodou ukazatele polohy umístěného nad vlastní mechanismus pohonu je nutnost zvýšení celkového prostoru nad nádobou reaktoru téměř o 4 metry současně je toto zařízení méně seismicky odolné, a to díky svým rozmérüm.V případě použití šroubu s velkým stoupáním je sice ukazatel polohy zkrácen, ale v případě havárie, kdy musí havsrijní tyče spadnout do aktivní zóny reaktoru, musí se také roztačet šroub 0 velkém stoupání, což v sobě skrýva nebezpečí zadření šroubu a zamezení pádu tyče. To je nepřípustné z hlediska jaderné bezpečnosti.Uvedené nevýhody v podstatě odstraňuje zařízení pro měření polohy lineárního krokového pohonu, sestávající z tažné tyče, magnetického bočníku, cívek ukazatele polohy, distanční trubky, vývodů a hermetické průchodky. Jeho podstata spočívá v tom, že v tažné rouře je upevněn magnetický bočník, jímž volně prochází suchý kanál. Tento kanál je naplněn inertním plynem a uzavřen hermetickou průchodkou a v jeho horní části je umístěna nosná vložka, v níž je přestavitelně upevněna nosná tyč. Tato nosná tyč nese nejméně jednu cívku rezervního ukazatele a nejméně jednu cívku hlavního ukazatele, jejichž vývody jsou vyvedeny přes hermetickou prů chodku na konektor.Dále jeho podstata ještě spočíva v tom, že nosná tyč je pevné spojene s kostrou první cívky hlavního ukazatele a ta je pevné spojena s distanční trubkou. Tato distanční trubka je pevně spojena s kostrou první cívky rezervního ukazatele a dále jsou přes distanční trubky spojeny kostry druhé až páté cívky hlavního ukazatele, načež je přes distanční trubku spojena kostra druhé cívky rezervního ukazatele. Přes distanční trubku je rovněž spojena kostra šesté cívky hlavního ukazatele.Další podstata spočíva také v tom, že vinutí první a druhé cívky rezervního ukazatele jsou sériově spojena. Jejich krajní vývody a střední vývod jsou vyvedeny na hermetickou průchodku. Vinutí cívek hlavního ukazatele jsou spojena do série a na hermetíckou prúchodku jsou vyvedeny jejich krajní vývody a střední vývod. Propojení vinutí cívek rezervního ukazatele a propojení vinutí cívek hlavního ukazatele je provedeno vývody.Výhodou zařízení podle vynálezu je celkem jednoduchá konstrukce a technologie výroby,velice nízká impedance snímače, která podstatné usnadñuje přenos signálu a dále minimální možný počet vývodů z hermetického prostoru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje schéma mechanické konstrukce a obr. 2 elektrické zapojení zařízení podleJak je znázorněno na obr. 1, sestává zařízení podle vynálezu z tažné tyče l, magnetického bočníku g, suchého kanálu g, cívky rezervního ukazatele 3 a cívky hlavního ukazatele §,distanční trubky É, Vývodú 1, hermetické průchodky g, nosné vložky 2, nosné tyče lg, konektoru ll, krajních vývodů gł, 53, gg, 31 a středních vývodů gł, gg.V tažné tyčí 1 je uvnitř zalisován magnetický bočník g, jímž volně prochází suchý kanál3, který je naplněn inertnim plynem a je nahoře uzavřen hermetickou prúchodkou §. V horní části suchého kanálu Q pod hermetickou průchodkou g je uvnitř upevněna nosné vložka g, V nížje vytvořen uprostřed otvor se zdvihem,do něhož je našroubována nosné tyč łg, která nese cívky § hlavního ukazatele i cívky 3 rezervního ukazatele.Nosná tyč łg je pevně spojena s cívkou äl hlavního ukazatele a ta je pevně spojena s distanční trubkou Q pevně spojenou dále s cívkou 5 rezervního ukazatele, která je opět přes distanční trubku Q spojena s cívkou gg hlavního ukazatele a dále jsou stejně připojeny cívky §§, 55, §§ hlavního ukazatele a cívka gg rezervního ukazatele, až celá sestava je zakončena cívkou gg hlavního ukazatele.vinutí cívek gł, gg rezervního ukazatele je spojeno pomocí vývodů 1 do série a na hermetickou průohodku g jsou vyvedeny jejich krajní vývody gł, 5 a střední Vývod gł. Všechny civky äł, gg, gg, 55, §§, gg hlavního ukazatele jsou spojeny do série a na hermetickou průchodku § jsou vyvedeny krajní vývody 51, 51 a střední vývod gg.Cívky äł, gg, 5 hlavního ukazatele jsou prostřednictvím krajního vývodu 53 a středního vývodu gg a skupina cívek gg, gg, âg hlavního ukazatele prostřednictvím krajního vývodu gg a středního vývodu gg napájeny zdrojem konstantního proudu 0,35 A. Krajní vývody gł, 53 a střední vývod §ł jsou připojeny k rezervnímu ukazateli.Magnetický bočník 3 je pevně prostřednictvím tažné tyče Ä spojen s regulačním orgánem. Pokud je tažné tyč ł ve spodní poloze, to znamená, že magnetický bočník g je mimo cívky § hlavního ukazatele, je výstupní napětí měřené mezi středním vývodem §g a krajním vývodem 33 případně 55 je 2,2 V. Při nasouvání magnetického bočníku 3 postupně na civky §§, §§ a jihlavního ukazatele roste po skocich 0,8 V napětí mezi vývody 5 a gg.Dalším nasouváním magnetického bočniku g na cívky §§ gg, Žł roste napětí mezi vývody gi a §g opět po skocích 0,8 V. Při dalším pohybu magnetického bočníku 3 stejným směrem zůstává mezi vývody 55 a gg plně napětí 4,6 V a napětí mezi 5 a gg se postupně po skocích 0,8 V snižuje. Tímto způsobem je možno pomocí šesti civek âł, gg, 53, âi, §§, gg indikovat 10 poloh magnetibkého bočníku g a tím i regulačního orgánu. Výstupní signál je pak veden na konektor łł pro připojení k vyhodnocovacímu zařízení. V1. Zařízení pro měření polohy lineárniho krokového pohonu sestávajlcí z tažné roury,magnetického bočníku, suchého kanálu, cívek rezervního ukazatele, civek hlavního ukazatele distanční trubky, vývodů a hermetieké průchodky vyznačené tím, že V tažné rouře (1) je upevněn magnetický bnčnik (2), jímž volně prochází suchý kanál (3), který je naplněn inertnim plynem a uzavřen hermetickou průchodkou (B) a v jeho horní části je umístäna nosné vložka(9), v níž je přestavitelně upevnšna nosné tyč (10), nesouci nejméně jednu cívku (4) rezervniho ukszstele a nejméně jednu civku (5) hlavního ukazstele, jejichž vývody (K, S) jsou vyvedeny přes hermetickou průchodku (8) na konektor (ll).2. zařízení podle bodu 1 vyznačující se tím, že nosná tyč (10) je pevné spojena s kostrou první cívky (51) hlavního ukazatele a ta je pevně spojena s distanční trubkou (6), která je pevně spojena s kostrou první civky (41) rezervního ukazatele a dále jsou přes distanční trubky (6) spojený kostry druhé až páté civky (52, 53, 54, 55) hlavního ukazatele, načež je přes distanční trubku (6) spojena kostra druhé civky (42) rezervniho ukazstele a přes dístanční trubku (6) je spojena kostra äesté civky (56) hlavního ukazatele.3. Zařízení podle bodu 1 a 2 vyznačené tím, že vinutí první a druhé civky (4) rezervního ukazatele jsou sériově spojena a jejich krajní vývody (K 1, K 2) a střední vývod (S 1) jsou vyvedeny na hermetickou prüchodku (8), a že vinuti cívek (5) hlavního ukazatele jsou spojena do série a na hermetickou průchodku (8) jsou vyvedeny jejich krajni vývody (K 3, K 4) a střední vývod (S 2), přičemž propojení vinuti cívek (4) rezervniho ukazatele a propojení vinuti cívek(5) hlavního ukazatele je provedeno vývody (7).

MPK / Značky

MPK: H02K 41/02

Značky: měření, lineárního, pohonů, krokového, polohy, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-253880-zarizeni-pro-mereni-polohy-linearniho-krokoveho-pohonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro měření polohy lineárního krokového pohonu</a>

Podobne patenty