Zařízení pro galvanoplastické postupy

Číslo patentu: 252780

Dátum: 15.10.1987

Autor: Landa Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařizená pro galvannplastioké postupy,zejména pro dlouhodobé vylučwvaci procesy slitinovýoh vrstev,sestávajíci z galvanizační vany a techmologického příslušenství.Při galvannplastických procesoch se dosud obvykle používají zahraniční vany vyrobené z plastů, případně z ocelových pláštů, vyložené plasty. Technologické procesy v galvanoplastice jsou většinou dlouhodobé a trvají desítky až stovky hodin. Proto se používaji k dosaženi čistoty elektrolytu filtrační zařízení tuzemské výroby či zahraniční výroby. Při vylučování tlustých vrstev o sile až několika milimetrů a slitinovýeh materiálů se k dosaženi požadované struktury zejména povrchových vrstev pokovovaných předmětů vyžadují i přislušmá fyzikálni a technologické vlastnosti. Galvanoplastická vrstva materiálu vytváří ga 1 vanoplas~ tickou skořepinu, která se po opraoováni a oddělení od modelu nebo formy dále zesiluje zalévánim dalšími kovy, například hlinf~ kem, zinkem, bronzem a ocelí,nebo betonem,nebo plasty. U funkčních galvamoplastiokých vrstev, které naopak musí být pro požadované provozní podmínky náležitě zakotvemy a přilnuty na povrchu pokwvovaného předmětu, například součástí, zařízení, nástroje apodobně, se obvykle vyžaduje ve vylučované struktuře kovu rovnoměrnost v tlouštce několika desetin až několika milimetrů. K dosaženi rovnoměrnosti a stejnorodosti struktury těchto galvannplastickýoh slitinových vrstev, vytvářených dlouhodobě vylučovacimi procesy,je nezbytné zajistit současně rovnoměrnost v čistotě elektrolytu. Elektrolyt je i přes intenzivni filtraci průběžně znečištován odpadajicími produkty a zbytky anod, klesajícími ke dnu galvanizačni vany. Timto je do filtračnich aparátů vtahováno stále většímnožství nečistot, které se postupně zanášejí zachyoováním hrubších nečistot. Jemnější nečistoty, které prooházejí filtračními aparáty, voházejí do elektrolytu. Tímto je elekirolyt postupně znečištován a při dlouhodobýoh galvanoplastických vylučovaoích procesoch se tyto nečistoty usazují na pokovovanm předmětu,tvořícím katodu a vytvářejí na něm krystalízační zárodky, které velmi nepříznivě ovlivňují strukturu vylučovaného kovu. Timto je struktura vylučované vrstvy na vzdálenějších partiích pokovované součástí od 1 išná,a to včetně jejich fyzikálních a mechanických vlastností. Pokud jsou požadované vlastnosti funkční vrstvy jednoznačne v celé tloušťce o stejném složení slitinového kovu a stejné struktuře, jsou i technologické vlastnosti těchto funčních vrstev vyhovující i v těch případech, kdy se konečná vyloučená vrstva již dále neopraoovává. Základní požadavek proto je, aby galvanoplasticky vyloučená tlustá slitinová vrstva byla v celé V tloušťce co do struktury a dalších technologických vlastností přesně definovaná. Pro dosažení definované galvanoplastieky vy~ lučované funkční kovové slitinové vrstvy je důležité, aby nebyl elektrolyt příliš znečištován hrubými nečistotami, které při dlouhodobém technologickém procesu procházejí filtrační zařízení. Zejména při větších sériích vylučovaných tlustých slitino~ vých vrstev z jednoho elektrolytu je z ekonomické stránky ipro dosažení stále stejné struktury v slitinové vrstvě důležitá intenzivní filtrace elektrolytu. Toto je nezbytné zejména při vytváření funkčních tlustých vrstev na ploše strojní součástí o velikosti několika desítek až stovek.dm 2. V daném procesu vzniká velké množství nečístot z rozpadajících se anod. Ztohoto důvodu je vždy před vložením další součástí nutná zvláště intemzivní filtraoe elektrolytu v elektrolyzéru, při které jsou pak vtahovány hrubší částioe ze dna elektrolyzéru,atím tak postupně znečištují a zahuštují elektrolyt, který přes intenzivní filtra oi negatívne ovlivňuje vylučovací prooes,a tím následně i struk turu vylučovaného slitinového materiálu.Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje zařízení pro galvanoplastické postupy, sestâvající z galvanizační vany a příslušenství podle předmětného vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v dodní části pracovního prostoru galvanizační vany je na dn osazenvsklopný žaluziový rošt, který je upevněn na nosném rámu, spočívajícím na stojinách.3 -v 252 700 Zařízení podle vynálezu, vytvářející druhé dno v pracovním prostoru elektrolyzéru, podstatné příspívá k dosažemí čistoty galvanízační lázně. Při sklopení jednotlivých lamel zamezuje sklopný žaluziový rošt strhávání hrubších nečistot z usazeného materiálu na dně elektrolyzéru do činného prostoru zařízení. Sklopný žaluziový rošt vytváří druhé dno galvanizační vany, které uzavírá prostor odpady znečištěného elektrolyzéru. Po ukončení vylučovacího procesu a usazení hrubších nečistot na dně elektroíyzéru může býti provedenn intenzívní filtrace elektrolytu,při ktoré je zamezeno vcházení hrubších nečistot do filtračního aparátu,a tím í do čištěného elektrolytu. Toto čištění elektrolytu je bezpodmínečmě nutné pro jeho efektivní využití při dlouhodobých proceseoh, takže jeho životnost uvedeným opatrením se nàkolikanásobně zvýší a není nutno celý obsah elektrolytm nebo jeho část vyměňovat. ľímto opatřením se zvyšuje 5 až lokrát ží votnost elektrolytuhPříkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazeno na výkrese, znázorňujícím zařízení pro galvanoplastíc ké postupy v axonometrickém pohledu.Zařízení pro galvanoplastické nanášení funkční vrstvy slitinového kovu na velkorozměrný a tvarově složitý pokovovaný předmět § zavěšený na závěsných tyčích 1, sestává z galvanízační vany ł. V dolní částí pracovního prostoru je na dné galvanizační vany ł osazen sklopný žaluzíový rošt g. sestávající z řady sklopr ných lamel g osazenýoh na nosném rámu Q. Nosný rám Q spočívá prostřednictvím stojin É na dně galvanizační vany ł. Po ukončemí filtraoe a ještě před nasazením dalšího pokovovaného předmětu Q do elektrolytu se sklopný žaluzíový rošt g otevře a tím se umožní,aby uvolněné hrubší součástí z amod během vylučovacího procesu klesaly ke dnu a usazovaly se na dně galvanizační vany ł. Zařízení lze s výhodou využít i v jiných ohemiokých,popřípadě potravínářských provozeoh, u nichž dochází k možnosti vznosu nežâdoucíohkalů a usazenin ze dna pracovních nádrží.Zařízení pro galvanoplastioké postupy. estávajicí. z galvanizačni vany a příslušenstviwyznačené tim, že v dolni čáti pracovního prostoru galvanizační vany (1) je na dmě osazem sklopný žaluziový rošt (2), upevněný na nosném rámu (8) a spoćívajici na stojinách (4).

MPK / Značky

MPK: C25D 17/02

Značky: zařízení, galvanoplastické, postupy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-252780-zarizeni-pro-galvanoplasticke-postupy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro galvanoplastické postupy</a>

Podobne patenty