Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Číslo patentu: 252756

Dátum: 15.10.1987

Autor: Melen Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

252 756 Vynátez se týká zapojení pro sígnakízací vodívého spojení v řídících obvodech na kostru pracovních strojů, přičemž řeší problém pasívní zábrany samovotného spuštění nebo znemožnění zastavení pracovních strojů, resp. zařízení, v případach nahodílýchzkratú nebo zemních spojení v jejích řídících obvodech.Dosud známá zapojení sekundárního obvodu pomocného oddělovacího transformàtoru, napájejícího řídící obvody pracovního stroje, Lze rozdělít do dvou skupín, 2 nichž každá má své výhody a nevýhody. První skupínu tvoří zapojení aktívní ochrany před nežàdoucím spuštěním pracovního stroje nebo znemožněním jeho zastavení pří těchto poruchách. Zapojení spočívá v tom, že cívky všech stykačů, reLé a etektromagnetů se přípojí vždy jedním vývodem bezproetředně na zpětný uzemněný vodíč sekundární strany pomocného oddětovacího transformátoru a všechny kontakty v řídících obvodech se zapojí do neuzemněné větve. Toto řešení má nevýhodou v tom,že jíž pří prvním vodívém spojení v řídících obvodech na kostru pracovního stroje, dojde k okamžitému odstavení stroje z provozu. Toto okamžíté, na obsLuze stroje nezávísté odstavení může mít za nástedek, v závístostí na chrakteru pracovního stroje, např. poškození nástroje nebo obrobku. Výhoda jednoduché díagnostíky vzníkLé poruchy je znevàžena výskytem plného fázového napětí na všech prłvcích před cívkamí stykačů, což představuje rízíkový faktor pd pracovníka provádějícího díagnostícké práce v řídících obvodech. DáLe do této skupíny zapojení s aktívním působením patří zapojení s použítím pomocného oddětovacího transformátoru s vyvedeným středem sekundárního vínutí. zapojení opět již pří prvním vodívémspojení v řídících obvodech na kostru pracovního stroje odstavujestroj okamžitě z provozu s rizikem již uvedených negativních důsledků tohoto odstavení. Další nevýhodou tohoto zapojení je dražší provedení řidícího transformátoru. K tomu přístupuje daLší nevýhoda spočívající v tom, že je nutno ověřovat, zda použité typy stykačů, reLé a elektromagnetů odpadnou při poLovičním napětí po zapůsobení jíštění v jedné z neuzemněných odboček řídícího transformátoru nebo naopak, zda nebudou tyto prvky schopny přitahu, t.j. sepnuti při tomto napětí. Dotykové napětí je při jednopôLovém do~ tyku poLoviční. SpoLečná nevýhoda obou zapojení je představovàna ztrátovým časem výroby pracovního stroje při jeho odstavení. V tomto čase se musí zjistit přičína poruchy, t.j. vodivého spojení na kostru stroje a musí se zajistit její nastedné odsteaněni. Pritom první vodivé spojení v řídicích obvodech na kostru stroje nepredstavuje z htediska bezpečnosti obstuhy žádné ohrožení. Stroj by byLo možno dále provozovat, nebot z htediska jeho nežádoucího spuštění či znemožnění zastavení je rozhodující až druhé vodivé spojení. Druhou skupinu tvoří zapojení pasívni ochrany před nežádoucím spuětěním nebo znemožněnim zastavení stroje při těchto poruchách. Zapojení prostřednictvím vhodného prvku signatizuje obsLuze nepříznivý stav, t.j. vodívé spojení v řídícich obvodechna kostru stroje. Patří sem zapojení s použitím hLídače ízoLačního stavu. Ten podLe nastavení signaLizuje obstuze stroje prvni poruchu. Zapojení je však vzhledem k ceně htidače nevýhodné. Navíc je nutno funkci hLídače pravidetně ověřovat nuceným zásahem obsluhy nebo jiného pověřeného pracovníka. Zařízení řidících obvodůj pracovního stroje se tak stává z htediska obstuhy a údržby stožitějši.Výše uvedené nevýhody v pod statné míře odstraňuje zapojenípro signatizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů podle vynátezu, jehož podstata spočívá v tom, že paraletně k sekundárnímu vinutí oddělovaciho transformátoru, napájejícího řídící obvod pracovního stroje, jsou za jistícímíprvky přípojena v sěríí zapojená prímární vínutí jednofázovýchtransformátorů, jejíchž jmenovítá napětí jsou rovna jmenovítému napětí sekundárního vínutí pomocného oddětovacího transformátoru a jejíchž nuLový bod je uzemněn, přičemž na sekundární vínutíjednofázových transformátorů jsou zapojeny sígnální žárovky.Zaoiojení pro sígnatízací vodívého spojení v řídících obvodech na kostru pracovních strojů podLe vynátezu umožňuje pří podstatném snížení nákladů na provedení řídících obvodů stoučít výhody dosud používaných zapojení, t.j. zapojení s hlídačem ízoLačního stavu a zapojení s vyvedeným středem sekundárního vínutí pomocného odděLovacího transformátoru řídících obvodů pracovních strojů. Zapojení dále snížuje ztrátové časy vzníkající-pří odstavení stroje z čínností a to jíž pří prvním vodívém spojení. Tím současněinapř. u obráběcích strojůlodstraňuje rízíko poškození nástroje nebo obrobku pří tomto odstavení. Další výhodou je autonomní kontrola přípraveností obvodu ptnít sígnalízační funkcí a zejména sígnatízace, ve které větví k prvnímu vodívému spojení na kostru stroje došlo, což umožňuje rychtejší zjištění a odstranění závady. Z hLedíska bezpečností práce má toto zapojení stejnou výhodu jako zapojení s použítím transformátoru s vyvedenýmístředem sekundárního vínutí, přítom je nepoměrně cenově výhodněj v 5Pŕíktad zapojení pro sígnaLízací vodívého spojení v řídících obvodech na kostru pracovních strojů podLe vynátezu je schematíc ky znázorněn na přípojeném výkrese.Na sekundární vínutí 1 pomocného oddětovacího transformátoruS jsou za jístícímí prvky 3, gzapojena v seríí spojená prímárníbod je uzemněn. Jmenovítá napětí sekundárního vínutí 1 pomocnéhotransformàtorů É, gjsou sí rovna. V sekundàrních obvodech jedno 252 758 afázových transformàtorů 6, Éjsou zapojeny sígnàtní žárovky 5, ŽFunkce zapojení podLe vynátezu je následující. V normàtním provozu stavu tvoří prímární vínutí ž, äjednofázových transformátorů g, gnapěřový děLíč 12 a obě sígnální žárovky 5, ijsou podžhaveny polovíčním jmenovítým napětím. Úměrně tomu svítí a tím sděLují obsluze přípravenost obvodu plnít sígnatízační funkcí pří vodívém spojení v řídícím obvodu na kostru stroje. Pří vzníku prvního vodívého spojení v řídícím obvodu na kostru pracovního stroje, např. ve větví jíštěné jístícím prvkem 3, je vodívě překlenuto prímární vínutí 3 jednofázového transformátoru 6 a jedno fázový transformátor óje tedy napájen jmenovítým napětím. Síg nàLní žárovka íse rozsvítí naptno a tím sígnatízuje obsLuze vzníktý stav. Pracovní stroj je však možno dáte provozovat do nejbLížší provozní přestávky, kdy se provede zjištění poruchy a její odstranění. Pří vodívém spojení na kostru pracovního stroje~ ve druhé větví, jíštěné jístícím prvkem gje funkce obvodu obdob ná s tím, že tento stav sígnaLízuje sígnàlní žárovka 4.zapojení pro sígnatízací vodívého spojení v řídících obvodechna kostru pracovních strojůlvyznačující se tím, že paraLelně ksekundárnímu vínutí /1/ pomocného oddětovacího transformátoru /5/napájejícího řídící obvod pracovního stroje,jsou za jístícímíprvky /2, 27 přípojena v sěríí zapojená prímární vínutí /3, 37rovna jmenovítému napětí sekundárního vínutí pomocného oddětova cího transformátoru /5/ a jejichž nulový bod je uzemněn, příčemžna sekundàrní vínutí-jednoŕäových transformátorů /6, óĺ jsou za pojeny sígnátní žárovky /4, 47.

MPK / Značky

MPK: H02H 3/14

Značky: obvodech, zapojení, vodivého, pracovních, signalizaci, spojení, řídících, kostru, strojů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-252756-zapojeni-pro-signalizaci-vodiveho-spojeni-v-ridicich-obvodech-na-kostru-pracovnich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů</a>

Podobne patenty