Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilace

Číslo patentu: 252324

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlček Miloš, Cagaš Jaroslav, Koláček Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilace a řeší jeho konstrukci s ohledem na snadnou výměnu krystalizátoru.Dossvadní známé zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilace je tvořeno svislou ohdélníkovou deskou pevně spojenou s rámem pohonu, která je opatřena na jedne své ploše dvěma dvojicemi svislych žeber. Zebra každé dvojice mají vytvořeny proti sobě průchozí otvory, jejichž podělná osa je vodorovná. V otvorech každé dvojice svislých žeber je upraven čep, který pricházi otvorem v kyvném háku a spojuje ho se svislou deskou. V horní části kyvněho háku je upraven otočně upínací šroub s maticí. Spojení krystalizátoru s pohonem oscilace nastává tím, že upínaoí deska krystalizátoru se svou spodní hranou se vsune poděl svislé desky do přesazeněho konce kyvných háků.současně se horní okraj svislé desky zadune do vybrání žeher, jež jsou součástí upínací desky krystalizátoru. Upínací šrouby na kyvném háku se pootoěí, zasunou do vybrání v horním okraji upínací desky a jejím přitažením dojde ke spojení krystalizátoru s pohonem oscilace. Nevýhodou je, že ustavování krystalizátoru do přesně polohy je velmi pracné. Upínací deska krystalizátoru i svislá deska musejí být při montáži rovnoběžné, svislé.Nevýhodou je také, že kmity, jež jsou vybuzovány pohonem oscilace se poměrně nepříznivě projevují ve styku upínací desky krystalizátoru se svislou deskou. Středící plošky, které jsou ve styku, trpí přenosem vnitřních sil systému a dochází k jejich otlaěení. Rovněž stranové středění je nedostatočná. Desky se musí proti sobě vzájemně dostředovat, což je velmi pracné. Tím se ztrácírna přesností spojení krystalizátoru s pohonem oscilace, což má rovněž negativní vliv na funkci těsnění průchozích otvorü pro chladící médium v upínací desce krystalizátoru a svislé desce. Nevýhodou,je že renovaci opotřebených ploch lze jen velmi těžce provádět.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu osoilace podle vyhálezu, tvořené upínací deskou krystalizátoru, která je přilehlá ke svislé desce rámu pohonu oscilace. Podstatou vynálezu je to, že ve spodním okraji upínací desky je vytvořen vyřez, jehož boční hrany jsou zkoseny a v jehož středu je vytvořena svislá průchozí drážka, jejíž Spodní hrany jsou rovněž zkoseny. Po obou stranách této drážky jsou ke spodní hraně v jejím výřezu připevněna pera a válcovou pracovní plochou.K hornímu okraji upínací desky a k rámu krystalizátoru jsou připevněny dvě dvojide svislých žeher. Žehra každé dvojice jsou propojena čepem, na němž je kyvně uložen hák, v jehož tělese je zhora vytvořen otvor pro upevňovací šroub. Svislá deska má podel svého dolního okraje vytvořan boční výstupek menší délky než je šířka výřezu upínací desky, po jehož délce je vytvořena válcová drážka, uprostřed níž je ke svislé desce pŕipevněno pero, jehož podélná osa je svislá a jehož horní konec je zkosen. U obou koncu horního okraje svislé desky jsouze strany rámu pohonu osoilace vytvořeny šikmé dosedací plochy, pod kterými jsou v tělesesvislé desky vytvořeny průchozí otvory, ve kterých jsou upevněny matice.Výhodou zařízení podle vynálezu je,.že ustavování krystalizátoru do přesné polohy je samonavíděcí, velmi jednoduché s rychlé, styk upínací desky se svislou deskou je bez vůle a kmity vybuzené pohonem oscilace nemají proto nepříznivý vliv na středící plochy. Středící plochy se tímto minimálně otlačují s jejich renovaci pri opravách lze provést velmi jednoduše výměnou. výhodou je rovněž to, že připojení krystàlizátoru k rámu pohonu oscilace se provádí poměrně snadno, i když upínací deska krystalizátoru je jeho zavěšením na jeřáb vůči svislé desce šikmá. Také je výhodou, že přesně spojení upínací desky se svislou deskou zabezpečuje dobrou funkci těsnění průchozích otvorů pro chladící médium.Na pžiložených výkresech,je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu,kde na obr. 1 je nárys zařízení s krystalizátorem v částečném řezu a s částí rámu pohonu oscilace, na obr. 2 püdorys zařízení s krystalizátorem a s částí rámu pohonu oscilace, naobr. 3 je řez vedený rovinou A-A z obr. 1, na obr. 4 je částečný řez vedený B-B z obr. 3, 3 252324na obr. 5 je žez vedený rovinou CC z obr. 1, na obr. 6 je řez vedený rovinou D-D z obr. 5 a na obr. 7 je řez vedený rovinou E-E z obr. 5.Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilace v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno upínaoí deskou l krystalizátoru, jejíž spodní okraj má vytvořen poměrně široký výřez, jehož boční hrany 3 jsou zkoseny, takže šířku výřezu na spodním okraji upínaoí desky l rozšiřují. Ve středu výrezu je vytvořena svislá průchozí drážka Q, jejíž spodní hrany jsou zkoseny, čímž je šířka této drážky gna spodním okraji rozšířené. Po obou stranách drážky Q jsou ke spodní hraně upínací desky ł v jejím výřezu připevněny šrouby 5 pera 5 s válcovou pracovní plochou. K hornímu okraji upínací desky l a k rámu 5 krystalizátoru jsou pŕipevněny dvě dvojice svislých žeber 1.V žěbrech 1 každé dvojice jsou vytvoreny prüchozí otvory, jejichž osy jsou rovnoběžné s horním okrajem upínací desky ł a v nichž jsou uloženy čepy g, na kterých jsou kyvně uloženy háky 2, V jejichž tělese jsou vytvoreny svislé prüchozí otvory, kterými jsou prostrčeny upevñovací šrouby lg těchto háků 2. Upínací deska ł krystalizátoru je pŕitlačena ke svislé desce ll,jež je svou odvrácenou plochou spojena s rámem lg pohonu oscilace a která má podél svého dolního okraje vytvořen boční výstupek lg, jež má o potřebnou vůli menší délku než je šířkavýřezu upínací desky ł. Po celé délce výstupku lg je vytvořena válcová drážka łg a uprostřední ke svislé desce ll připevněno šrouby lg pero lg, jehož podélná osa je svislá a jehož horní konec je zkosen. U obou konoů horního okraje svislé desky ll jsou vytvořeny šikmé dosedací plochy lg, pod kterými jsou v tělese svislé desky ll vytvořeny průchozí otvory s podélnou osou vodorovnou, ve kterých jsou upévněny matice ll.Při spojování krystalizátoru upínací deskou L se svislou deskou łł rámu lg pohonu osctlace se upínací deska l přiblíží ke svislé desce łł ve vodorovném směru, přičemž háky 2 jsou ve zvednuté poloze. Upínací deska ł se ve svislém směru začne posunovat podél svislé . desky ll směrem dolů, až zkosení pera lg a bočních hran 3 navedou upínací desku łdo takové polohy, kdy její pera § dosednou do válcové drážky łg bočního výstupku łg svislé desky łł a její pero lg se zasune do průchozí drážky 3 upínací desky l. Háky se sklopí do polohy,kdy jejich funkční styková plocha se dostane do styku se šikmými dosedacími p 1 ochamił§ svislé desky li a upínací deska l se tak přitlačíke svislé desce łł. Do svislých otvoru v hácích 3 se vloží šrouby lg, které se zašroubují do závitových otvorů matic ll, čímž se vyvodí pevný styk funkčních stykových ploch háků g s dosedacími plochami gg, takže dojde . k pevněmu spojení upínací desky l krystalizátoru se svislou deskou ll rámu lg pohonu oscilace.Demontáž se provádí opačným postupom.Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilaoe, tvořené upínací doskou krystalizátoru, která je přilehlá ke svislé desce rámu pohonu oscilace, vyznačené tím, že ve spodním okraji upínací desky /xl je vytvořen výřez, jehož boční hrany /2/ jsou zkoseny a v jehož středu je vytvořena svislá průchozí drážka /3/, jejíž spodní hrany jsou rovněž zkoseny a po obou stranách této drážky /3/ jsou ke spodní hraně v jejím výřezu připevněna pera /5/ s válce vou pracovní plochou, k hornímu okraji upínací desky /1/ a k rámu /6/ krystalizátoru jsou připevněny dvě dvojice svislých žeber /7/ a Žehra /7/ každé dvojice jsou propojena čepem /8/,na němž je kyvně uiožen hák /9/, v jehož tělese je zhora vytvořen otvor pro«upevñovaci / šroub /10/, přičemž svislá deska /11/ má podél svého dolního okraje vytvořen boční výstupek/12/ menší délky než je šířka výřezu upínací desky /1/, po jehož délce je vytvořena,vá 1 cová drážka /13/, uprostřed níž je ke svislé desce /11/,připevněno pero /15/, jehož podélna osa je svislá a jehož horní konec je zkosen, u obou konců horního okraje svislé desky /11/ jsou ze strany rámu /18/ pohonu oscilace vytvořeny šikmé dosedací plochy /16/, pod kterými jsou V tělese svis 1 é.do|ky /11/ vytvoŕeny průchozí otvory, ve kterých jsou upevněny matice /17/.

MPK / Značky

MPK: B22D 11/04, B22D 11/14

Značky: zařízení, krystalizátoru, pohonů, oscilace, připojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-252324-zarizeni-pro-pripojeni-krystalizatoru-k-pohonu-oscilace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilace</a>

Podobne patenty