Stavební dílec

Číslo patentu: 252205

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hemr Jiří, Hrdlička Karel, Hnátek Jaroslav, Šedivý Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká stavebních dílců sestavených z několika stavebních prvků vytvářejících mechanický rohový spoj.Dosud známá provedení mechanického rohového spojení montovaných stavebních dílcůsestávajíoích z uzavřených profilů nosných elementů obvykle tvarového průřezu používajíke spojení nosných profilů řečených montovaných dílců ocelové nebo hliníkové rohovníky,tvarované podle průřezu spojovaných profilů. Tyto rohovníky jsou vyráběny převážně odléváním anebo lisováním z plechu. Mechanické spojení nosných profilů pomocí rohovníků se provádí jako rozebiratelné nebo nerozebiratelné.Rozebiratelné rohové spojení pomocí rohovníku, používané jak u ocelových tak i hliníkových profilů se provádí tak, že se rohovník nasune nejprve do vnitřních dutín spojovaných profilu, rohovnik se zajistí šrouby zašroubovanými bud z vnější anebo z vnitřní strany těchto profilú a procházejícími otvory v rohovníku situovanými v podélných osách spojovaných profilu.Nerozebiratelné rohové spojení pomocí rohovníků, používané většinou u hliníkových profilů se provádí tak, že poloha rohovníku zasunutého do dutín spojovaných profilů je v těchto profilech zajištěna částečným prostřihnutím profilú z jejich vnější případněvnitřní strany. Tyto stavební dílce se doposud vyráběly pouze na místě montáže a to kusovým způsobem.Nevýhodou dosavadních řešení je nepřesnost rohového spojení, ovlivněná vnitřními rozměry spojovaných profilu a jejich tolerancemí, vysoká pracnost výroby rohovníku, vysokápracnost montáže, narušení estetického vzhledu výrobků.Cílem vynálezu je odstranění výše uvedených nedostatků známých řešení a vytvoření stavebního dílce složeného z více prvků, který by vykazoval dobré mechanické vlastnosti. spoje, nízkou pracnost výroby jednotlivých montovaných prvků i jejich montáže a který by měl vyšší estetický vzhled hotového stavebního dílce. Tyto požadavky jsou splněny rozpínacím rohovníkem a způsobem jeho použití podle vynálezu.Podstata vynálezu spočívá v použití rozpínacího rohovníku a vhodným způsobem vyvozené dostatečně třecí síly mezi rameny rohovníku a vnitřními stěnami spojovaných profilu potřebné k zajištění pevného mechanického spojení jednotlivých prvků stavebního dílce, přičemž nosné profily jsou nasunuty na ramena rozpínacího rohovníku. Způsoby vhodné k vyvození pružné deformace ramen rohovníku a tím vyvození potřebné síly k mechanickému spojení dílú jsou uvedeny níže v příkladech konkrétního provedení vynálezu.Dociluje se tedy aplikací vynálezu ve srovnání s dosavadním stavem techniky stejného technického účinku, tj. pevného mechanického rohového spojení stavebního dílce, ale vyšších ůčinků ekonomického a estetického, které je nutno spatřovat v umožnění použití stavebních prvků s hrubším tolerančním polem jejich poměrů, nižší pracnosti výroby rohovníků, snazší montáže prvků do stavebního dílce, nízké pracnosti této montáže s běžným vybavením montérů,tedy bez nutnosti potřeby speciálního nářadí a pomůcek. možnosti použití kovových i plastických materiálů při výrobě rozpínacích rohovníků a dokonalém vzhledu smontovaného dílce.Na přípojených výkresech je schematicky znázorněna podstata vynálezu.Na obr. 1 je znázorněn řez rozebiratelným rohovým spojem dvou tvarových profilů stejného průřezu pomocí rozpínacího rohovníku, zajištěného ve spojovaných profilech rozpínacími klíny.Na obr. 2 je znázorněn řez rozebiratelným rohovým spojením dvou profilu pomocí rozpínacího rohovníku rozpínaného přímým působením šroubů.Na obr. 3 je znázorněn řez nerozebiratelným spojením pomocí rozpinaciho rohovníku upevněného nastřelovacimi hřeby. Na obr. 4 je znázorněn bokorys spojovaných prvků obdélníkového prúřezu.Stavební dílec podle obr. 1 se skládá z nosných profilu l, g obdélníkového průřezu,rozpĺnacího rohovnĺku à, rozpínacích klínů A, Q a upevňovacích šroubü É, 5. Rohové spojeni se vytváří tak, že k vnitřním sešikmeným plochám ramen rohovniku 1 se přisadi rozpěrovacĺ kliny 5, 3 s průchozím závitem a vodící šikmou plochou stejného úkosu, jaký mají šikmé plochy ramen rohovniku 3, a zajistĺ se šrouby §, 5 procházejícími průchozĺmi otvory V tělese rohovniku 3 a zašroubovanými v závitech rozpěracích klínů A, 1. Takto připravený rohovník Ä se nasune do dutiny nosného profilu l a jejich vzájemná poloha se zajisti utažením šroubu §. Pak se na druhé rameno rohovníku 3 nasune profil g a utažením šroubu §,otvorem § předem Vyvrtaným z vnější strany nosného profilu l se zajistí vzájemná poloha rohovníku Ä a profilu 2. Utahováním šroubú §, § se vtahují rozpěrací klíny 3, 5 do mezery mezi šikmou plochu ramene rohovníku g a vnitřní stěnu spojovaných nosných profilů l, Ä, nastává pružná deformace amen rohovníku 3 a vzniká třecí sila upevňuje rohovnik Q ve spojovaných nosných profilech l, 3 a zajištuje jejich vzájemnou polohu.Toto mechanické spojeni je rozebiratelné.Jiné provedení vynálezu je znázorněno na obr. 2. Stavební dilec se skládá z nosných profilu l, 3 obdélníkověho průřezu, rozpěracího rohovníku â, jehož ramena jsou ve stanovené délce podélně rozříznuta a jeho těleso je opatřeno závity ve směrech na sebe kolmých,rozpěracich šroubů Q, §. Rohovník 3 se nasune do profilu l a jeho rameno se rozepře zašroubováním rozpěraciho šroubu 6 do tělesa rohovníku Q opatřeného závitem ve směruosy montovaného profilu l. Pak se nasune na druhé rameno rohovníku § profil 3 a otvorem 5 předem vyvrtaném v profilu l se zašroubuje rozpěrací šroub É do tělesa rohovniku ł,ve směru osy nosného profilu g. Tím se rozepne toto rameno rohovníku 3, vyvodí se potřebnésila k pevnému mechanickému, ale rozebiratelnému spojení dilů stavebního dilce.rodle jiného provedení vynálezu, znázorněného na obr. 3 je docileno pevného, mechanického, ale nerozebiratelného spojení nosných profilů l, 3 stavebního dilce, skládajícího sez nosných profilů l, g, rozpěracĺho rohovniku g, v jehož tělese jsou průchozí otvoryna sebe kolmé a jehož ramena jsou ve stanovené délce rozříznuta v podélném směru a upevňovacích hřebů nebo nýtů 1, 1. Profil l se nasune na rameno rozpinaciho rohovniku 3a jejich vzájemné poloha se zajisti upevňovacim hřebem 1 nasunutým do průchoziho otvoruv tělese rozpinacího rohovniku 3 ve směru podelné osy profilu l. Potom se nasune nadruhé rameno rohovniku 3 nosný profil 3 a jeho poloha se zajisti upevňovacim hřebemVynález je použitelný k výrobě prefabrikovaných stavebních dílců s esteticky vzhledným rohovým spojením, zejména ve stavebnictví při stavbě budov, např. rámy oken a dveři. Dílec může být vytvořen spojením nosných profilu stejného druhu, tvarově různých průřezú1. Stavební dílec 5 pevným mechanickým rohovým spojením sestávající se z nosných uzavŕených profilů a rohovníku, vyznačující se tím, že na rohovník (3, 3, 3), jehož ramena jsou rozpinací jsou nasunuty nosné uzavřené profily (1, 2) a jejich vzájemné polohaje zajištěna spojovacĺmí prostředky.2. Stavební dílec podle bodu 1, vyznačujĺcí se tím, že rozpinací rohovník 13)je spojen s nosnými profily (1,2) pomocí spojovacích prostředků nerozebiratelně.3. Stavební dílec podle bodů 1 a 2, vyznačený tím, že spojovacimi prostředky jsou4. Stavební dilec podle bodu 1, vyznačujicí se tim, že rozpinací rohovnik (3, 3) je spojen s nosnými profily (1, 2) spojovacĺmi prostředky rozebiratelně.5. Stavební dílec podle bodů 1 a 4, vyznačený tím, že rozpinaci rohovník (3) 5 šíkmou Vodíci plochou na obou jeho ramenech spojený s posuvnými rozpínacimi klíny (4, 4) s šikmou vodíci plochou stejného sklonu jaký maji šikmé plochy amen rozpínacího rohovníku(3) pomoci šroubů (5, 5) , procházejícími průchozími otvory V tělese ŕohovníku (3) a zašroubovanými v závitech rozpěracích klínů 4, 4) je nasunut do dutín nosných profilů6. Stavební dílec podle bodů 1 a 4, vyznačujicí se tim, že rozpinací rohovnik (3) jehož ramena jsou V stanovené délce podélně rozříznutà a jehož těleso je opatřeno závity ve směrech na sebe kolmých, v nichž jsou zašroubovány rozpěrací šrouby (6, 6) je nasunutdo dutin nosných profilů (1, 2) uzavřeného průřezu. 7. Stavební dilec podle bodů 1, 2 a 4, vyznačujicí se tim, že je prefabrikátem.

MPK / Značky

MPK: E06B 1/16

Značky: dílec, stavební

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-252205-stavebni-dilec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavební dílec</a>

Podobne patenty