Čtyřpólový stejnosměrný motor s hrníčkovým rotorem a se snímačem

Číslo patentu: 252066

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný Ctibor, Vambera František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález u týká atyřpőloväno elektrického etejucsnčrnóho notoru s hrníökovýn rotorem c se snímačom otáčok nebo polohy pro presná s rychlé servoueohenisnv s výatupníu otâčivýu pohybeu. Výsledná parametry presných ą rychlých eervomehhcnísuů Jsou odvíolé od kvclíty použitého výkonovóho prvku. NejdůležítčJčím-ukezctelem určujícín technickou úroveň motoru Jsou Jeho regulační C dynamická vlastností N Jeho roznčry, hmotnoot ą šívotnoot.U příctrojů e zařízení používaných v ąutonntizoční, výpočetní teohnice ą v robotice se vyžaduje nastavení otáčok nebo polohy výstupního hřídele s velkou přesností ą rychlostí. Je to ncpř. ncetąvení polohy ucgnetíckőho pásku pod enímcíntą zázncnovýmí hlavami páskových paučtí, přesné nastavení polohy u kccrdínátníoh zařízení o da 1 iíoh.per 1 rerních zařízení výpočetní techniky, v cutomątiząční teohnice pro nastavení poloh nástroje u číslíccvč řízených obrábčcích strojů nebo u pohonu výkonových prvků průuýolových robotů.v e 17 W známé atejnoomčrnó motory nudí řadu nevýhod vyplývojícíohuz velkého momentu cetrvačnooti rotoru, níakých dynamických parametrů, ktoré ovltvšují možnoot provozu v režimu trvalých reverz-ř ci pro dané aplikační použití u zároveň 1 velké rozmčry 1 značnou hmotnoet. Gnezuqícícm faktorom pro-want těchto otroJů je 1 nutnost použití přídnwných mechonických zařízení např. epojekpre připojení snímače otáčok anebo polohý.Tyto nedostatky odstraňuje čtyřpő 1 ovýateJnosmčrný motorpre statorem výtvořeným 2 magnetického obvodu buzeného permanent ními magnety 1 se snímąčem spcjeným c hřídelem motoru do monobloku, podle vynálezu. Podstata vynálszu spočívá v tou, že hníčkový rotor Je tvcřen lepeným eamonosnŕm dvouvrotvýu vínutíu.spojky dvouvreĺvého vinutí Jsou vodivě připojeně ke kcmutátorua vytvářeąí dno hrníökovêho rctoru. Hrníökový rotor je uloženna hřídelią Ke hřídeli Je připoąen rotor snímače. Stetor sní mače je pevne epojen ee etetorem motoru. Ne předním štítu mo toru Jsou vytvoreny otvory. Zadní štít motoru Je opatřen vstup ním hrdlom. ř p ° Výhodou čtyřpőloveho otejnooměrného motoru e hrníökcvým rc tcrem podle vynálezu Je, že eamcnosná vinutí rotcru Je uspořádá Ano na malém průměru her ctáöivých železnýoh čáotí. lb umožňujedosáhnout minimálního momentu eetrvačnoeti e vysokého výkonového využitíce 1 éhc stroje. Motor je dále ulpůecben pre možnost chlazení proudem vzduchu, což umožčujerpodetctnä větší výkonové»využití motoru ą eouöoenä~zemezuje»usozování uhlíkováho prachu uvnitř rotoru. Uepcřádání snímače otáčok nebo polohy ne Jednáhřídeli o rctcrem motoru nevyžaduje použití přídevných mechanic kých epojek a umožňuje odstranění nežádoucíoh vůlí mezi snímačomorotorem motoru. zpoždění signálu snímače při ryohlých zmänách otáöení nebo při rerzacích je minimální-a Je dáno tuhoetí otáą öivých öáetí monobloku e Jeho vlastní vysokou mechanickou renonanoí.Á .- Vzhledem k charakteru tohoto elektrického stroje patří k ví» znamným parametrům přímá úmärnost mezi velikoetí proudu e velikootí výotupního momentu motoru. Vzhledem ke konstrukönímu uspořádání rotoru motoru se dosahuje velmi dobr§ch.dnemiokýoh perame- Ť trů celé sestavy monobloku motor - snímač.Příklad provedení motoru ee snímačom podle vynálezuł ve tvaru techodnema, Je znázornän na přiloženém výkreeu v öáeteöném řezu.Stutor motoru ł Je vytvořen ze etctorového Jhe, ke kterému Joou připevnänypermanentní magnety 3. Permanentní magnety 3 Jsou ne vnitřní straně opątřeny zaob 1 enými.pő 1 ovými náatavoi tak, že me-.o si plochou pőlových náetavců a nepohyblivou částí 2 e hrníčkovým ~rotcrem Jeouprovedeny Jako vá 1 oovýtrn, který vytváří pracovní vzduohovou mezeru stroje. Uvnitř této vzduchové mezery se otáöí jhrníökový rotor łj ce eamcnoeným iopeným dvcuvretvým vinutím 2 ktoré je vyvedeno ne komutâtor že spojky dvouvrstváho vinutí 2 Í pripojené ke komutâtoru 5 tvoří zároveň dno 5 hrníěkového roto 252066Je nložen v kuliökových ložiskách v předním štítu łá k v zadním štítu g s Je vyvedsn na obě strany motoru. Zadní štít g motoru je opatřen vstupním hrdlom 53 pro přívod ohladícího vzduchu. V předním štítu łg Jsou vytvořeny otvory łz pro výstup chladíoího vzduchu. Ne předním štítu łg je umíatän konektor łł motoru ą kartáöovéebäraöe 1. Volný konec hříde 1 e§ na straně kartáöových sbäraöů 1 Jo určen pro připojení zátäže A odebírání výkonu, druhý konec hříde Q eiouží pro připojení rotoru Q a snímače otáčok nebo polohy. Připojení otáöive öáati snímače k hřídeli Q motoru Je pevné bez prídavné spojky, Tím se vytváří monoblok dvoustroJů na jedné hřídeli á uložená pouze ve dvou ložiskách. Stator łg snímače łà Je pevnä spojen s jedním če~ lem statorového obvodu motoru. É~ Monoblok motor - snímač pracuje takto 3 Napájení nebo ří zení se provádí přes konektor łł motoru. Odtud se vede na kartáöové sbäraöe 1 e nakomutátor 2. Podle tvaru, velikosti a polarity napájecího nąpätí se hrníökový rotor Aj motoru 5 otá 4čí zároveň s rotorem § a se snímačom łž rychlostí úměrnou veli lćoati přivedenêho elektrického signáluva smyslem určeným jeho poiaritouo í , Při tom se otáöí hrníökový rotor łä, motoru dno 5 hrníčkováhe rotoru łž, s dvouvrstvým vínutím 2, komutâtorem §,vhřídelí Q, rctorem §, a snímeöem łł. V klidu zůstává nepohyblívávöáottvz hrníökového rotoru łj, stator motoru ł,permanontní magnety 3, kertáoové sbörače Z, stator łg snímače łg, přední štít łš a zadní štitjłz Výstupní elektrický signál snímače 55 se odebírâ přes volné vývodw nebo avorkovnici snímače § 54 Motor Je uzpůsoben pro cizí chlazení proudem vzduchu, ktorý se přivádí přes vstupní hrdlo A 3, ktoré Je na zadním štítu 51 ą prochází kolem dvouvrstvého vínutídg hrníökového rotoru ł§u vystupuje otvory 32 v předním statorovém štítu łé ná straně komutátoru 2 motoru. Tím se hrníökový rotor łgtdodateönä ooh 1 azuJe.v vynález se využije v pohybových systêmeohprůmwa 1 ovýoh ro botů, u zařízení výpočetní techniky Páokových pamätí, koordinát ních zařízení, tiskáren ą v přístrojích aäzařízeních automatizač ní techniky.čtyřpőlový atejnoauärný motor 3 hrniökovýu rotorom, se atłoron vyłvořeným z magnetického obvod huzeného pormaninimi nagnaty, ą sa snímačom çpojonýms hřidelom motoru do monobloku,vyznaöujioi se tím, r A W že hrníökový rotor (15) je tvořen leponýmuaamonosnýu dxousvrstvýmjv 1 nútím(9), jehož spojky vodivä připojonê ko kouutátoy Vru (5) vytvâřoji dno (4) hrníökového rotoru (15), ktorý jo ulo žen na hřidoli (6), k-nämuž je připojen rotor (8) snímače (ik), jehož stator (10) je povnä apojon so atatorem (1) motoru, na jehož přodním-štítu (16) jsou vytvořony otvory-(13), zatím oo na zadnim štítu (17)-je motor opatřon vstupnim hrdlom (12)§

MPK / Značky

MPK: H02K 23/40, H02K 24/00

Značky: čtyřpólový, stejnosměrný, motor, hrníčkovým, snímačem, rotorem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-252066-ctyrpolovy-stejnosmerny-motor-s-hrnickovym-rotorem-a-se-snimacem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čtyřpólový stejnosměrný motor s hrníčkovým rotorem a se snímačem</a>

Podobne patenty