Elektromagnetický ventil se dvěma nezávislými elektromagnetickými obvody pro zdvojené ovládání pneumatické části ventilu

Číslo patentu: 251383

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kalina Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynllon no Ju oloktronagnotickdho vontilu oe dvčnn nenivíolłni oloktronagnetickłni obvody pro zdvojená ovldddní pneunetickć čáoti ventilu, u nlhoä ,je zobrinino elektrenognotickd vozbl nosi olektronagneticlcýni obvody.Ai dopooud oo oloktronngnotick( ventily pro zdvojená ovládání pnounntickć čdeti ventilu konotruovaly tak, o první i druhí eívka prvního i druhčho eloktríckdho obvodu byla vlolenn -nn dednon nopołwblívon Jćdru. dívky byly tak ooučáotí Jednoho elektro negnotíckłho obvodu.Nevýhodou tohoto uopořddúní byla tčoni eloktronognetická vasba nozi cívkani. Duelod ky táto tlonć vnnby vodly ko konplikovoniálínu zapoJení ovlúdiní eloktronagnotickdhoveltilu. Bylo nutno použít polovodičových diod k oanosoní ovliviovíní dollích obvodu opoJodch o cívkou, do ktorí oo vlivon tiene vauby naindukoval oloktricky inpulo. Dalií nevýhodou tito tieni vazby cívok bylo prodloužoní funkčních čaeů oloktronagnoticklho ventilu vlivon nkratu bud ve vinutí Jedni z cívek, nebo vliven kratu v obvodu připoJonłn k cívco.Uvodond nevýhody odstraňuje oloktronagnoticky ventil ne dvčna noziviolýni oloktronagnoticñni obvody pro zdvodono ovládání pneunatická čdnti vontilu, u nohož lo zabrančno oloktronngnotickč voabč neni oloktronagnotíckyni obvody podle vyniloou, jeho podetota opočíva v ton, io neni hornín nopohyblivýn jádren prv-ní cívky a druhou vloškou e kuäelovou dírou je vlolona vložka z nenagnetickćho nateríilu, na jejíž horní plole přivriconć k hornínu nopohyblivínu .júdru Je třinłctć centraüní ooazení a na jejíž dolní ploio přivrlconő ko druhú vložce o kuäelovou dírou Je čtrnłctá centrační qoazení.V ooe oounirnooti vlolky z nenagnetickóho materiálu .je průchozí vâlcoví díra, v níž lo uníotlna druha tyčka, Jodíž horní čelní oplrnć ploche Je pod dolní čelní opěrnou plochou první tyčky.výhodou tohoto řešení Jo zanezení ovliviovdní jednotlivych elektronagnoticiąých obvodů novnidon. Elektrícñ inpulo a Jednd cívky oo nouaindukujo do druhő cívky. Mezinávitový krat v cívco ani krat v pripojeniu obvodu noovlivní funkční čuy. zbyló cívlq o ventil nonční z tčchto důvodů ovůJ funkční doo. Dole toto řoloní eniäuje vliv úchylok tvaru jednotlivých ooudlotí na funkci celku a najilĺudo dobrou oořiditelnont sestavy oloktronanotickdho vontilu.Príklad prakticklho provedení přednötu vyndlezu de nn přiložonłn obrázku, na kterdn .je nobrozen řez oloktronagnetlcldn ventilen oo dvčna nezivielýní obvody.lloktronagneticky ventil Je oloäen z plochóho čtvorcovoho Víčka 1, ktorí ná v ooe oounčrnooti prdchozí vdlcovou diru o vnitřnín zúviton. V nčn jo zairoubovňno druhé trubkovo pouzdro 31 o vnijlín zdviten, ktord Jo ve čtvorcovćn víčku i zojiltčno pojiiłovací nnticí i. Dllo nd plech( čtvercovo víčko L otvory pro otahovací ovorníky 1, jejichž podílni na Jo rovnobälnd o ooou oounlrnooti eloktronagnoticklho ventilu.Tyto otvory Joou uníotlu poblíž vrcholu půdoryenóho čtverec obryeu plochćho čtvercovôho Víčka i. Na opodní ntrani plochćho čtvercovdho Víčka i .je první vložka 31 s kuäolovou dírou 54, na JoJíä horní ploie 53, na která .je včtěí průnčr kuželovd díry 54, ,je dz-uho contrační oeanoní 35 a na dolní plole i je třetí centrační onazení 33.V první kulelovd díře 54 Je vloženo první válcove pełwblivó jádro g ee středovýu otvorom Q. Pod první vložkou 31 o kuželovou dírou ji je první trubkovy plálł 1 opatřeąý na hornín konci štvrtým centračnín oeozenín zá, na dolním konci sedmýn centračníu oonzoníu 32 a na atčnl plúltl prvním otvorom j pro vývody vinutí první cívky §. V prvním trubkovćn plňlti 1 Je vloženo první cívko g tvaru dutého eilnoetčnnćho válce s vývody vyvederuni do první ovorkovnico za uníotčnć na vnčdlín povrchu prvního trubkováho plaitč 1.Vo stř-dní dutín) já první cívhr g Jo vloženo první nopołwblivo .jádro 2. no .jehož horní plolo 21 příruby Jo pot( controční ooazení 1 L o na àolní pm. 52 pfíruby je no obvodu vyhroní g »na contrační nosení n. Ve apodní části. prvního nového vrtoní 66 prvního nopokyblivoho Jour 2 Jo první trubkovo pouzdro m o první tyčkou , upevněm In první volcovon pohyblivou .jodře g volcovou nticí 1 se zořezeu.od prvníl trubkodl plütłn 1 o první cívkou § s první nepohyblivýn Jodren 2.io vlołeno vložka Lg s hliníkovo olitiny. bla Její horní plooe 22 přivrocono k hor-ním nepohyblivonu Jodru 2, Jo třinoeto centznční ooození u. Na Její dolní plooe 1 L přivrúcono ko druho vlołco u o kułelovou dírou u, Je čtrnocto cenu-dění ooozoní n.V ooo oounornooti vlołky n a hliníkovo olitiw Je průchouí volcovo díra Ľ, v níž do uníotono druhú věku u, ktoro no dolní čelní opornou plochu 11. Její horní ćelní oporno plocha ,m Jo pod dolní čolní opornou plochou 1 první tyčky l. Pod vloikou lg z hliníkovo oliting Jo druho vlołkn n o kuiolovou dírou 6 Q. TI li li horní ploie Ql, nn ktoto Jo vm průnor druho kuiolovo díry gg oeno controční ooození já.l dolní plolo §g no druhú vložka n o kułelovou dir-ou n mm centroční ooození 31. Vo druho kulolovo diřo m Jo vlolono druho volcovo pohyblivo an» j ne otř-odovým otvoron a. Pod druhou vlolkou n o kuhlovou dírou §Q Jo druhý trubkový plěšĺ jj opa~ u-ąr no hornín konci away centnčním oenzoním 35 o nn dolnín konci dvenoctým ćentrúčnín oouonín u.In .un piano druhoho trubkovoho pusu já do druhý otvor Q pro výrouy vínutí druko cívk 11. Vo druhou trubkovon plolti Já .je vlolonn druho cívko 11 tvaru dutoho eilnootonnoko volco o vývody vyvodonýni do druho ovorkonnico A uníotono no vnoJIín povrchu pusu druhom trubkovoho plolto m.Vo draho otřodni dutín a druho cívłq 11 .je vloiono druho nopohyblivo .jádro 12 ktoro no vnitřní podolnou dutinu 11 vyúotonou vo druho oiovo vrtoní 51. Vnitřní podolnou dutinou 11 proeloní pnounotickt konol Q. Druho nopohyblivo ,jodQ 12, no nn obvodo čtyři otvory o vnitřníni an pro otohovncí orouby.tyto otvory nohou no obrozku okruhu o Jsou no obvodu druhoho nepołwblivoho idu n. In horní plolo 55, příruhy druhoho nopołxyblivoho áodro n je áodonocto connoní oouoní 41,. Vo opodní um. druhoho ooovoho vrtoní § 1 druhoho nopołwblivoho jádro 31.jo tłotí txjubkovo pouldro m o druhou iyčkou u upevnonou nn druhou volcovon pohyblivou Jćdřo jj, volcovou noticí i oo nořeun.Vo vnitřní podolno dutino 51 Joou ooučooti 33 pnountickoho vontilu n tlačno prułino Aj. Souěootí pnounotickoho voutilu Jo mm pružina já, ktorí přooouvo obo tyčky L, u, o volcovýni połwblivýni Joan-y §, i o volcovýni nnticoni 5 oe oi-ony do horní polołu ui notieo i prvního pohyblivoho jádro § dooodne nu druho trubkovo pouzdro n.Dolní čolní oplrno plochu 31 druho tyčky u, oo opíro o ooućootl m pnounatickoho vontilu. Horní oolní oporno plocho n druho tyčky LL doloho nn dolní ěelní opornou plochu u, první tyčb . Po přlvodoní oloktrickoho inpulou na druhou cívku 11 puoobí druhé válcovo pohyblivo Jodro i benprootřodno druhou tyćkou u na oouěonti a pneuuotickoho von» tilu o ventil otovíro průchouí pnounotxcld kanál Q.Po nruloní inpulou tloěno pružina 39 přeeune druhou tyěku 13 n druhýn volcovýn pohyblivýn Joan-on 15, do horní polohy o vontil unvře průchozí pneumatický kanál 33.1 při~ vodoní oloktrickoho inpulou nn první uívku á působí první pohyblivo .jádro § první tyčkou l Její dolní Iolní opornou plochou || no druhou työku j o dolo na ooučooti gg pnounatickoho vontilu o vontil oo otevírá průchozí pnounnticląý konol Ag.Po zruůoní elektrického impulau v první cívce § oo vlivem tločmł pružiny AQ vráti lak druhí tyčka 14 e druhým vdlcovým pohyblivým .jddrem 11 tok první tyěko J o prvním valcovýu pohyblivým Jddron 6 do horní pololu a ventil umavře prdchozí pneumatický kondl 53 g.Vlivem vložky 13 oe magnetický tok vybuzoný první cívkeu 5 ulavírd Jon magneticIdm obvodem tvořeným prvním uepohybiivým Jddron 1, prvnín trubkovýn punt- 1 a první vložkou 21 okužolovcu dírou x. Magnetický tok vybuaow druhou cívkou u, oo ozovírd jen magnoticun obvodom tvořoąým druhým nopołxyblivým lídrom 1, druhým trubkovým pldltln i a druhou vloäkou n a kušelovou dírou Q.Eloktromagnetický ventil oo dvimo nosiviolými eiektromagneticwmi obvody pro odvoJenć ovládání pneumatickd čoeti ventilu, u nłhoä Je zabrínino oloktromagnoticko voshi mezi olektromagneticldni obvody, ktorý oboohudo ploché čtvorcovd víěko, madící jednak v ooo soumčrnosti průchozi vdlcovou díru o vnitřním zaviteng v nimž Jo trubkovd pouzdro o~ voláím závitem gumu v plochőn dtvercovon vídku pojilłovací moticí a Jednak nlkolik otvoru pro etahovací ovorníký, Jejich podolmd ola Jo rovnoblind o ooou ooumlrnooti oloktromagnetickdho vontiiu, ktorí Jsou umíotlný pohli) vrcholu půdoryondho čtvorco obryou plochdho ětvorcovćho vídka, přidonł na opodní tz-ani piochdho čtvercovdho víčko je první centrační ooazoní, ktorý dále obsahuje první vlołku o kuäelovou dírou, na Jojíš horní ploäeina kterd .je votlí prdnłr kuielovć díry je druhí centradní ooazoní a na doloí ploie .je třetí contraćní oeazoní, přičonl v první kužoiovć díře Jo vloženo první vdicovd pohyblivé Jddro oe otředovýn otvorem. dále oboahudící první trubkový piílł opotřew mo hornín konci štvrtým centročním ooazením, na dolním konci nodląýn centrmčnín ooazenín o na stdnl pldlti prvním otvorom pro vývody vinutí první cívky, přičemł v prvním trubkovdm pldlti je vloženo první civka tvaru dutdho eilnootlnndho voice o vývody vyvodowmi do první evorkovnice umíetłmd na vnlgllím povrchu prvního trubkovćho pliltł, přičemž vo otřodní dutinł první cívky Je vloženo první mepołwblivd Jadro, na .jehož horní plolo Je púte centrační osazení a na dolmí plolo přírubý Je na obvodu vybraní luto centrační ooamení,přičemž ve opodaí části prvního ooovoho vrtiní prvního nopohýblivdho Jadro Je první trubkově pouzdro a první tyčkou, upevnlnou na prvním vdlcovdn pohyblivćm Jddře vúlcovou naticí se zářezem, který oboahude druhou viožku o druhpu kuäolovou dírou, ktera má na horní ploie, na ktere .je vitlí prdmlr druhá kuželová díry oomd centrační oeazoní, na dolní plcle devňtć centrační oeazení, přičemž ve druhá kuželovć díře Je vloženo druhe válcovd pohyblivé jádro ee středovým otvorem, dále obsahující druhý trubkový pläät opatřoný na hornín konci deeátým centračnín osazením, na dolním konci dvandctým nentračním ooamením a na stlni pĺúitě druhýn otvor-em pre vývody vinutí druhe cívky, přičemž ve druhdm trubkovám plňlti ,je vloženo druha cívka tvaru dutího oilnoetdnnóho valce e vývody vyvedenými do druhe evorkovnico uníntůnd no vnłjlím povrchu druhćho trubkovdho pidłto, přiěooä ve druhe otřodní dutín druhí cívky Je vloženo druhá mepołwblive ,jádro o vnitřní poddlnou dutinou a druhým oeovým vrtamím. průchozím pnounatickým kanálem, nlkolika otvory o vnitřními zdvity pre etahovací łrcuby uníotewmi na obvod druheho nepohýblivdho jádro,přičemž na horní plolo příruby druheho nepohýblivdho jádro je jedníctl centradníu ooazení a ve epodní čdoti druhého ooovdho vrtdní druhého nopohýbliváho jádro Je třetí trubkovć pouzdro o druhou tyčkou upevnlneu na druhém vdlcovem pohyblivdm jádře vdlcovou noticí oe zdřezem, přičemž. ve vnitřní poddimd dutinł Joou eeučooti pnounetickdho oentilu a tlačnd pružina vyznačený tím, do mezi hornín nepohyblivým Jddren (9) Wii MVE (3)a druhou vloäkou (13) o kuielovou dírou do vlołoma vložka (V 2) z nemognetickoho moteriúlu, na jejíž horní ploäe (50) přivrdcend k hornímu nopolxyblivdmu Jldru (9) Jo třinúctd centroění ooození (34) a na Její dolní plolo (51) přivrćcenł ke druh( vlołco (13) kuäelavou dírou (60) je čundctd centrační oooaoní (35), přičemž v ooe ooumirnooii viet 5 251383ky (12) z nomugnetickćho Iňtor 1 ň 1 u Jo průchoai vúlcnvú dirt (32) v níž do uníutlu druhá tyěka (14), .jejíž horní čela opät-ná ploche (30) .jo pod dolu čolní oplrnu p 10 chou (H) prvni tyčky (l).

MPK / Značky

MPK: H01H 33/42

Značky: pneumatické, zdvojené, ventilu, elektromagnetickými, elektromagnetický, obvody, ovládání, nezávislými, dvěma, ventil, částí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-251383-elektromagneticky-ventil-se-dvema-nezavislymi-elektromagnetickymi-obvody-pro-zdvojene-ovladani-pneumaticke-casti-ventilu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromagnetický ventil se dvěma nezávislými elektromagnetickými obvody pro zdvojené ovládání pneumatické části ventilu</a>

Podobne patenty