Textilie k přenosu pojiva při výrobě pojených textilií

Číslo patentu: 250083

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jirsák Oldřich, Krčma Radko

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

jména energetickom. Způsoby výroby založené na bodovém pojení laserem, ultrazvukem, nanášením pojíva systémem jehel nebo na bodovém pojení proudem horkého vzduchu nejsou dosud dořešeny technologicky aní strojné natolik, aby to umožnilo jejích využívání ve větším měřítku.Uvedené nedostatky odstraňuje textílie k přenosu pojíva .a způsob jejího využití podle vynálezu. její podstata spočíva V tom,že na porézní plošné vlákenné vrstvě, jako je řídka tkanína, sítovína, pojená textílie,vpíchovaná textílie nebo ,proplet o plošné hmotnosti 8 až 80 g/m je ve formě pojicích míst rozmístěno pojivo. Pojivem je termoplastlcký polymer. Způsob rozmístění pojíva je -dán rozměry a tvarem pojicích míst,hmotnosti pojíva v jednotlivých pojicích místech a jejích vzajemnou vzdálenosti. Způsob využití textílie spočíva ve vedení textilíe spolu s jednou nebo více vlákennýmí vrstvami tepelnou zónou, například mezi dvojlcí vyhřátých přítlačných válců, vpříčemž působením tepla a tlaku dojde k roztavení pojíva a k jeho průníku vlákennými vrstvami. Po ochlazení dojde ke zpevnění vlákenných vrstev termoplastiokým pojívem.Nános pojíva na nosných pojicích útvarech může být nespojitý a pojicl místa příblížně kruhového tvaru mají průměr 1 až 10 mm při vzájemné vzdálenosti 2 až 50 mm a hmotnosti 0,1 mg až 1 g. P-ojící místa na nosných pojicích ütvarech mohou tvořit pruhy obdélníkového tvaru o poměru stran 13 až 1 10 a mohou být uspořádána do dvou soustav určených úhlem vzájemného sklonu. Nanesený polymer na nosných pojicích útvarech může být termoplast, jako polyetylén, polypropylen, polyamid a jeho kopolymery, případně vinylový kopolymer.Nosný pojící útvar umožňuje výrobu pojených textílií podle vynálezu s bodovým rozmístěním .pojíva, jejichž výhody jsou všeobecně známy. Pro jeho přípravu exí-stují výkonná technologické zařízení s levným provozem. K výrobě nosného pojícího útvaru lze využít rozličných vlakenných níateríálů pro přípravu nosné textílie a práškových termoplastíckých polymerü, past nebo tavenin ve funkci pojíva. Pomocí nosného pojícího útvaru lze vyrobit bodově pojené textílie podle vynálezu z jakýchkolív,tedy i sekundárních vlákenných surovín,bez ohledu na jejich typ, složení směsi, způ 4sob formovaní vlakenné vrstvy a ve velmi šírokém rozsahu plošných hmotnosti, příčemž se nevyžaduje žádné předzpevnění vlákenných vrstev. Výrobu nosného pojicího útvaru lze centralizovat, protože na jednom zařízení je možno vyrábět pojivé útvary se širokou škálou geometrických parametrů rozložení a hmotnosti pojicích bodů. Proces pojení pomocí nosného pojícího útvaru je v široké míře regulovatelný zejména tlakem, jehož vlív je pro charakter výrobku mnohem významnější než vlív ostatních veličín včetně výkyvů teploty, jejíž udržení v úzkém intervalu je náročné. Změnamí parametrů pojení, zejména tlaku a volhou rozložení a hmotnosti pojicích bodů lze tedy dosáhnout široké škály-vlastností výrobků. Současně je výhodou í nizká spotřeba pojíva v rozsahu 3 až 10 hmotnostních daná vysokým stupněm jeho využití. Proces pojení je proti pojení tiskem obzvláště příznívý energeticky, protože nevyžaduje odpařování vody ani odstraňovaní pomocných prostředků. Vyrobené pojené textílie nejsou toxíkologícky závadné na rozdíl od většíny textílií pojených dísperzemí pojív.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladů jeho provedení, dvou tabulkách vk těmto příkladům a výkresech,kde obr. 1 znázorňuje rozložení pojicích míst u pojené textílie po-dle vynálezu ve tvaru kosočtverečné sítě. Obr. 2 znázorňuje rozložení pojicích míst u pojené textílie podle vynálezu ve tvaru čtvercové sítě a obr. 3 znázorňuje rozložení pojicích míst u pojené textílie podle vynálezu vetvaru obdélníkové sítě.Příklady provedení Přiklad 1Textílíe k přenosu pojíva do vlákenne vrstvy při výrobě pojených textílií se skládá z nosné textílie z polyesterových vláken pojené za tepla a tlaku, o plošné hmotnosti 18 g/m a z pojíva umístěného na jejím povrchu v kruhových plochách v množství a uspořádání podle tab. 1, vzorky č. 1 až 5. Pojívem je polyetylén, a na nosnou textílií byl rozmístěn sypáním prášku o zrnitosti 150 až 350 mikrometrů přes plechovou matríci s kruhovýmí otvory, načež byl fíxován natavením ohřevem působením infrazářiče.5 6 TABULKA 1 Vzorek Nosná textílie Pojívo Množství po- Průměr poj. vzdálenost jiva (g/mz míst D poj. míst a mm mm 1 PES PE 5 2,2 6,0 2 PES PE 10 2,2 6,0 3 PES PE 20 2,2 6,0 4 PES PE 20 1,9 3,6 5 PES PE 20 4,0 8,8 6 VS ter. PAD 20 4,0 8,8 7 VS ter. PAD 30 7,0 14,0 8 VS ter. PAD 60 7,0 14,0 Príklad 2 délníku rozmístěnýmí v ploše podle obr. 3Textilie -k přenosu pojiva do vlákenné vrstvy při výrobě pojených textilií se skládá z nosné textílie z visközových vláken pojené vplchováním, o plošné hmotnosti 35 g/mz, a z pojiva umístěného na jejím povrchu v kruhových plochách v množství a uspořádání podle tab. 1, vzorky 6 až 8. Pojivem je polyamidový terpolymer s teplotou tání 115 C a na nosnou textilii byl rozmístěíí sypánim prášku o zrnitosti 150 až 300 míkrometrů a fixován jako v příkladu 1.Textilie k přenosu pojiva se skládá z nosné textílie a pojiva jako v příkladu 1. Pojívo bylo na povrchu textílie rozmístěno nánosem prášku pomocí nanášecího válce s vyhloubeninami tvaru kulove úseče, jejichž rozměry a způsob rozložení na tpovrchu válce určuji rozložení pojiva na nosné textilii. Fixace pojiva byla provendena stejně jako v příkladu 1.Textilie k přenosu pojiva se skládá z nosné textílie a pojiva jako V příkladu 1. Pojívo bylo rozmístěno na nosné textilii sypáním přes matrici s otvory ve tvaru ob s rozměry a 1,5 mm, b 6 mm, c 2 mm v množství 10 g/m a zpevněíío jako v příkladu 1.Textilíe k přenosu pojíva se skládá z nosné textílie jako V příkladu l a z pojiva ľozmístěného v kruhových pojících plochách o průměru 2,5 mm se vzdálenosti střeclü 6 mm. Pojivem je částečně želatinovaná směs polyvinylchlorídu s díbutylftalátem v hmotnostním poměru 11. Pojívo bylo na nosnou textilii naneseno tiskem pomocí válce a částečně želatinoväno infraohřevem.Válcovým kalandrem s dvěma hladkými kovovými válci vyhřívanými na teplotu 180 Celsia s regulovatelným přítlakem prochází soustava dvou vlákenných roun s nosným pojícím útvarem vloženým mezi ně. Rouna byla pripravena příčným klandením pavučin a zhutněna pouze pfrsobením přítlačných válců. Vznikla bodově pojená textílie podle vynálezu. Obě strany nosného pojícího útvaru níěly z hlediska průniku a rozložení po~ jíva stejný charakter. Příklady použití nosného pojicího útvaru a vlákenných roun jsou v následující tahulce č. 2.Pokus složení rouna Ploš. hmot. Nosný pojicí Přítlak RychlostPokusy č. 7, 8 a 9 byl prokäzán rozho dující vliv přítlaku válců kalandru na rozIozcmr poíjiäia V ronnľua- U vzorku. 7 nebyly pojfeíibodłjía na povrchu patrné aj povrchová vrstva vláken byla volná, i když celková soudržnost textílie byla dobrá. U vzorku 8 byly pojicí body na povrchu patrné zvlněním povrchu. U vzorku 9 byly pojicí body ve formě kompaktního polymeru na obou površíćh nosného pojicího útvaru a měly oválnýĺ tvar s orientací oválů ve směru průctfoidu kalandreimU. tohoto vzorku došlo též ke zvětšení plochý. původních pojicích bodů o cca 100 0/0. Ostatní vzorky měly povrchový. charakter jako-vzorek 8 a. dobrou. soudržnost. a pevnosti Vyznačovaly se textilním. charakterem. Pojené textílie přípravené za podmínek podle bodů 1, 3, 4, 6 a 13 v tabulce 2 jsou použitelné jako oteplovací vložky do oděvů. Pojené textílie 2 a 7 jsou v kombinaci s podpůrnou tkaninou vhodněhpro. filtraci vzclušnin. Pojené textilie. 10, 11 a 12. jsou-použitelná jako. stavebnítepelne a zvukovéizolace.Válcovým kšalandrem procházív soustava složená z roun, nosného pojicího útvaru a separačního papíru za podmínek jako V příklardu 6, vz. 8. Byla získána bodové pojená textílie s rozdílným charakterem povrchu,použitelná jako filtrační material.V etážovém lisu byla lisována soustava se slbžením jako u vzorku 12, tab. 2 při 180 Celsia a tlaku 2 MPa po dobu 10 sekund. Získala se objemná bodově pojená. textílie,použitelná jako zvuková a tepelná izolace.Pojená textílie podlevynálezu je využitelná jak-o oterplovací oděvní vložka, vložka- do prošívaných přikrývek, filtrační materiál, plenkovina s. vysokou. sorpčníschopností, technická. textílie pro tepelne a. hlukově izolační. účely. s velmi. dobrými deformačními vlastnostmi a podobné.1 Textilie k. přenosu pojiva při výrobě pojenýöli ťextillí s diskrétnĺm rozmistěním pojioichlmist vyznačená tim, že je tvořena porezními vlákennými útvary jako řídkou tkaninou, sítovinou, pojenou textilií, vpíchovanou textilií nebo vpropletem o- plošné hmotnosti 8 až 80 g/m majícími na svém povríohu nánospoly-meru veformě pojicIch mier definovaných Charakteristickým rozměifem., tvarom, geometrický/m uspořádánimŕ a hmotnosti.2 Texsnilier podle bodu 1 vyznačená tím,že pojicľ místa přisbližně kruhového tvaru mají průměr 1- až 1 x 0 mm- při vzájemné3. Textllie podle bodu 1 vyznačená tím, že pojicí místa na nosných pojicích útvarech tvoří pruhy obdelníkového tvaru o poměr-u stran 1 3 až 110 a jsou uspořádána do dvou- sou-stav určených úhlem vzájemného sklonu.41 Tex-tilie podle bodů 1 až 3 vyznačená tím, že nanesený polymer na. nosných pojioích útvarechje- termopla-st, jako polyetylen polypropylen polyamid a jeho kopolymery, vinylový kopolymer nebo změkčený polyvinylchlorid.

MPK / Značky

MPK: D04H 1/62, D04H 1/00

Značky: textilie, výrobe, textilií, pojiva, přenosu, pojených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-250083-textilie-k-prenosu-pojiva-pri-vyrobe-pojenych-textilii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Textilie k přenosu pojiva při výrobě pojených textilií</a>

Podobne patenty