Způsob konzervace tlakových systémů

Číslo patentu: 250055

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradil Zdeněk, Běťák Jaroslav, Dragoun Vítězslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu odstavování tlakových systémů a tím spojené regulace snižovaní tlaku při konzervaci tlakových systémů, zejména tlakových systémů parních a teplovodních generátorů, tepelné technických a jiných podobných zařízení při odstavování parních generátorů podle AO č. 192 185.V běžné provozní praxi, dané provozními předpisy výrobců parních generatorů se snižování provozního tlaku při odstavení parního generátoru provádí parními armaturami v potrubí sloužícím při uvádění parního generátoru do provozu nebo přepouštěcími stanicami v potrubí turbogenerátoru,případně se parní generátor uzavře a nechá se přirozeně chladnout. Podle základního A 0 je nutno vypustit vodu z kotle při teplotách v tlakovém systému co nejvyšších, přičemž jsou v praxi limitujícími faktory počet, uspořádání a dímenzovánl odkalovacích armatur a kapacita expandéru. Tím se zvyšuje näročnost operací při řízeném vypouštění parních generátorů, prodlužuje se doba vypouštěnĺ. což u zařízení s nižšími provozními parametry může vést ke snížení kvality vysušení parního generátoru.Uvedené nevýhody řeší způsob podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že po odstavení z provozu se snižování tlaku v tlakovém systému provádí odluhovým, nebo vypouštěcíín potrubim kotlového bubnu,nebo separátoru, nebo najížděcích nádob,nebo vstřikovým potrubím podle typu parního generátoru a pro optimalizování procesu snižování tlaku a řízení vypouštění se tak využívá další vypouštěcí trasa přes expandér. Souběžně nebo po dostatečném snížení tlaku v systému parního generátoru se postupuje dále způsobeln podle vynalezu obsaženým v A 0 č. 192 185.V příkladu prvního provedení zpüsobu konzervace podle vynálezu u bubnového kotle s hmotnostním průtokeín 34,7 kg.s 1 uvedeného na obr. 1 se provede odstavení kotle tak, že tlak v tlakovém systemu se do tlaku 5 MPa snižuje řízením odpouštění odluhovým potrubím 23 do provozního expandéru 21, vypouštěiíím bubnu 22 do expandéru a zprůchodněním trasy potrubí napájecí vody do ejektoru vstřikové regulace teploty páry, otevřením vstřikové armatury 9 a 10, vstřlkové regulace teploty páry,odkalovací armaturv 13 a vypouštěcí armatury 15 na expandér, přičemž je uzavřenaoddělující armatura 24 na sběrnící napáą jecí vody a napájecí hlava 12. Dále se poSt-UPUÍG podle postupu popsanêho v základním AO.V příkladu druhého provedení způsobu konzervace podle vynálezu u průtlačného kotle s hmotnostním průtokem 180,5 kg..s 1 uvedeného na obr. 2 se provede odstavení kotle tak, že tlak ve výparníku 3 se po uzavření dělicí armatury 17 snižuje do tlaku 5 MPa řízeným odpouštěním najížděcích nádob 19, otevřeníní uzavírací armatury 20 na provozní expandér 21 a zprůchodněnĺm trasy potrubí napájecí vody od ejektortt vstřlkové regulace teploty páry,otevřením vstřikové armatury 9 a 10, odvoclnění vstříku 18 a vypouštěcí armatury 15 na éxpandér, přičemž je uzavřena napájecí hlava 12 a oddělující armatury na potrubí napájecí vody za vysokotlakými předehříváky vody turbogenerátoru. Dále se postupuje podle postupu popsanêho v základním A 0 č. 192 185.V příkladu třetího provedení způsobu konzervace podle vynalezu u bubnového kotle s hmotnostním průtokem 97,2 kg.s 1 s přihříváním páry uvedeného na obr. 3 se provede odstavení kotle tak, že tlak v ohříváku vody 2, výparníku 3, kotlovém bubnu 1, prvním předehříváku 4, druhém předehříváku 5, třetím předehříváku B vysokotlakého systému kotle se do tlaku 5 MPa snižuje řízeným odpouštěním odluhovým potrubím do provoznlho expandéru, vypouštěním z bubnu do expandéru a zprůchodněním trasy potrubim napájecí vody od ejektoru vstřikové regulace teploty páry,otevřením vstřilçové armatury 9 a 1 D, propojovací armatury 3 D předehříváku vody 25, odvodñovací armatury 33 napájecího potrubí do provozního expandéru 21, přičemž je uzavřena napájecí hlava 12 a oddělující armatury 24 předehříváku vody 25.U prvního příhříväku 34 a druhého přihříváku 35 středotlakého systému kotle se do tlaku 0,5 MPa tlak snižuje řízeným odpouštěním, zprůchodněním trasy potrubí napájecí vody od ejektoru vstřikové regulace teploty páry umístěnélío za prvním přihřívákem 34, otevřením vstřikové armatury 38 zabezpečovacího vstřiku a odvodněním potrubí 32 do provozního expandéru Z 1,přičemž je uzavřen středotlaký odběr 31 napáječky 26. Dále se postupuje podle postupu popsaného V základním A 0.Způsob konzervace tlakových systémů, provádí odluhovým, nebo vypouštěcím pozejména tlakových systémů parních a tep- truhĺm kotlového bubnu, nebo separátom,lovodních generátorů podle A 0 č. 192185 nebo najížděcích nádob, nebo vstřikovým vyznačující se tím, že po odstavení z provo- potrubím podle typu parního generátoru.zu se snižování tlaku na tlakovém systému

MPK / Značky

MPK: C23F 15/00

Značky: způsob, konzervace, tlakových, systému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-250055-zpusob-konzervace-tlakovych-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob konzervace tlakových systémů</a>

Podobne patenty