Chápadlo hriadelov

Číslo patentu: 250044

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zelina Pavol, Batrakov Sergej, Krukovec Lev, Oršulák Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týłka chápadla hriaudeľov určeného pre .priemyselné roboty a manipulátory, najmä k manipulacii s ťažkými hriadeľołvými súčiastkami.Manipulácia s ťažkými hriadeľovými polotovarmi a obrohkami sa vo výrobných prevádzkach realizujú V prevažnej miere klasickou žeriavovou a podlahov-ou transportnou technikou vyžadujúcou prítomnosť obslužných a prepravných pracovníkov.Aplikácie existujúcich portálových a mostových priemyselných robotov a manipulátorov s vyššou menovitou nosnosťou, vhodných aj pre automatizáciu operačnej a medzioperačnej manipulácie, je »podmienená spoľahlivými a bezpečnými chápadlami zamedzujúcimi možnosť uvoľnenia uchopeného hriaideľa pri výtpaldkn energetickej siete i pri jporuchových stavoch V režime činnosti týchto automatizačných prostriedkov.Známe aplikované .riešenia chápadiel pre ťažšie hriadeľové súčiastky využívajú principy uchopovania zo strán výskyvným, alebo posuvným približovaním dvoch párov čeľustí. Pre zaistenie dostat-očnej uchopnej sily proti grtavitačným a dynamickým silovým účinkom sú tieto chápwdla vybavované výkonovo náročnými pohonmi, pričom samotné chápadlá sú nobustných konštrukcií .s vysokou materiálovou spotrebou v strojnomechanickej časti.Postranný systém uchopenia nezaručuje dostatočnú bezpečnost proti postupnému uvoľňovaniu uch-opených predmetov .pri výpadku energetickej siete. V pripade nahodilej poruchy lv režime činnosti počas manipulačného cyklu a otvorenia čeľustí dochádza ku katajpilltáži uchopených predmet-ov s nebezpečenstvom materialovýych škôd i ohrozenia živej sily, ktorej prítomnost napriklad počas zoraďovacích a -odlaďovawcích prác nie je v iautomatizovanom pracovisku Vylučiteľná.Vyššie uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje chápadlo hriandeľov pozostávajúca z nosného rámu s »posuvné ul-oženým tiahlom a dvoma paralelne usporiadanými priamočiarymi vedeniami, ktorého podstata spočíva v tom, že svislé tiahlo je na pracovnej strane spojené prostredníctvom jednoosového kĺibu s vyrovnávacím výkyvným váhadlom, ~ktoré je na oboch kroncoch spojené cez jendnoosové .kĺby s koncami svislých spoj-ovacích ramien, -ktorýc-h druhé konce sú spojené cez jednoosové kĺby s jposuvnými tyčami, uloženými zĽOlVHOvbežne s tiahl-om lv priamočiarych vedesniach nosného rámu, pričom každá z dvojice posuvných tyčí je opatrená na svojom konci podhernou čeľusťou, oproti ktorej je na nosnom ráme cez Výkyvné podporné rameno upravená pridržiavacia čeľusť Ik posuvnej tyčí prichytená cez jednoosový kĺb. Podberná čeľusť môže byt opatrená uprizmatickým lôžkom a ,pridržiavacia čeľusť zo stra 4ny uchopovaného predmetu opatrenä -centr-ovacím .krivk-ovým úsekom.Chápadlo hriadeľolv .podľa vynálezu zabezpečuje nielen spoľahlivé uchopovanie pri nižšie-h výkonových požiadavkách, al-e zároveň zaisťuje bezpečnost proti uvoľňoVaniu a vypadávaniu uchopených predmetov, ktoré sú »pri výpadiku energetickej siete,prípadne pri .náhodilom otvorení čeľustí počas poruchy zachytené »dvojicou podberných čeľustí. Prizmatioké lôžko v upodbeurnýoh .čeľustialch v kombinácii s centrovacim krivkovým úsekom pridržiavacích čeľustí dovoľujú uchopovanie ťažkých hriasdeľov .rôznych tvarov a rozmerov pri zaist-ení stálosti ich osi V stave uchopenia.Na pripojených výkresoch je .na obr. 1 kinematicky znázornená çprílkl-adné prevedenie chápadla hriadeľov podľa vynálezu pre manipuláciu s ťažkými rotačnými süčiastkaprevedenia chápania hriardeľov podľa vynálezu a na obr. 3 v bokoryse.Chápaidlo je vytvorené z nosného rámu 1,v ktorom sú prostrednictvom vertikálne orientovaných priamočiarych vedení 5 posu-vne uložené vtiahlo 2 a dve posuvné tyče 6. Tiahlo 2 je na pracovnom konci spojené cez jednoosový klub 9 s vyrovnávacim výkyvnym váhadlom 3 orientovaným v smere uchopovaných predmetov 10, rktoré je na obidvoch koncoch prepojené .na dvojicu posuvných tyčí 6, cez zvi-slé spojovacie ramená 4 s jednoosovými kĺbami 9 na obidvoch koncoch.Každá z dvojice .posuvných tyčí 6 je opatrená pevne prichytenou ,podbernou čeľusťou 8 a prostredníctvom jednoosového kI-bu 9 priidaržiavacou čeľusť-ou 7, ktorá je umiestnená nald pordbernou čeľustou B. Pridržiavacie čeľuste 7 sú zachytené naviac o nosný rám 1 výkyvnými podpeirnými ramenami 12. Podbenná čeľusť B môže byt dovybavená prizmatiokým lôžkom 13 a pridržiavacia čeľust 7 zo strany uchopovaného predmetu 10 centroviacim lkrivkovým úsekom 11.Z r-ozovrewtej polohy sa ipodberná čeľusť8 .a pridržlavacia čeľusť 7 prlsúvajú k ucho.povanémIu ,predmetu 10 priamočiarym pohybom tiahla 2 smerom nahor, pričom v pripade uchopovania za nerovnaké priemery po dosavdnutí jednej dvojice čeľustí 7, 8 sa pohyb .príslušnej posuvnej tyče 6 zastavuje a prostredníctvom vyrovnávacieho výkyvného váhania 3 pokračuje pohyb druhej dvojice čeľustí 7, B. Vyvodenie uch-opovacej sily nastáva po »dosadnutí oboch párov včeľusti 7, 8 na povrch uchopovaného .predmet-u 11. »A ,Predpoklad širšieho využitia chápacliel podľa vynálezu je v automatizovanej manipulácii s ťažkými veľkorozmerovými predmetmi »technologického spracovania napriklad v stavebníctve, v mireviospraciujúciuch prevádzkach, v rváranení a podobne.1. Chápadlo hríadeľov určené pre priemjnselné roboty a manipulátory, najmä k manipulácii s ťažkými súčiastkamí, .pozostér vajúce z nosného rámu s ,posuvne uloženým tiahio-m a dvoma paralelne usporiardanými priamočiarymi vedeniami vyznačené tým,že zvisle tiahio Z je na. pracovnej strane spojene prostredníctvom jednoosovêho kĺbu 9 s vyrovnávacĺm výkyvným jräha-iiom 3, ktoré je na oboch koncoch spojene cez jednoosové klby 9 -s koncamí zvislý/ch spojovavcích ramien 4, ktorý-ch druhe .konce sú spojené cez jednoosxové ,kĺby 9 s posuvnými tyčami 6, uloženými rovnobežnes tiahlom 2 V priamočiarych vedeníach 5 nosného rámu 1, pričom každá z xdvojice posuvných tyčí 6 je »opatrená na svojom konci podbernou čeľusťou 8, oproti ktorej je na nosnom ráme 1, cez Výkyvné podperné rameno 12 upravená .pridržiavacia čeliust 7 k poąuvnej tyčí 6 prichytenő. cez jednoousový klb 9.2. Chápadlo hriadeľov podľa bodu 1 vyznačené tým, že pozdberiná čeľust 8 je o« pair-ená prizmatiokým lôžkom 13 a .pridrži-avacia ~čeľusť 7 je zo strany uchopovaného predmetu 10 opatrená centrovacím krivkovým úsekom 11.

MPK / Značky

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, hriadeľov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-250044-chapadlo-hriadelov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chápadlo hriadelov</a>

Podobne patenty