Vinutie elektromagnetov

Číslo patentu: 250032

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rovný Peter, Rybár Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka vinutita elektromagnetov,ktoré pozostáva aspoň z jednej kruh-ovej mnohovrstvovej cievky so zalbudovacný-m do jej vnútra aspoň jedným oh-ladičom, pretekaným chladiacim médiom, pričom chladi-č je umiestnený medzi vrstvami závitov cievky v jej axiálnom smere.V súčasnosti známe vinutia tohoto druhu majú chladiče vyhotovené z trubiek štvorcového alebo obdĺžnikového prierezu tak,že trubka sa navinie vo forme špirály nna povrch vnútornej vrstvy zavitov cievky a na šąpirálu z trubky sa navinú ďalšie vrstvy závitov cievky. Konce trubky slúžia pre vyhotoveni-e prívodu a odvodu chladiaceho média.V súčasnosti známe riešenie chladičov pre vinutia tohoto druhu je vyhovujúce pare pomerne malé dĺžky anavinutých trulbiek, čiže pre cievky pomerne malých radiálnych a axiálnýoh rozmerov, u ktorých hydrodynamiclký odpor trublky by nešpôsobil tak velké zníženie pretexkaného množstva chladiaceho média.Pokial sa navinutá trubka použije na cievky s pomerne vellkými ,radiálnymi a axiálrnymi rozmermi, by jej hydrodynamioký odpor spôsobi-l pretekanie nedostatočného množstva chladiaceho media, pričom oteple množstva chladiaceho média, pričom oteplenie cievky by bolo nerovnomerné, a to od vstupu chladiaceho média sa až po výstuyp oteplenia zvyšovalo.Nterovnomenné rozloženie oteplenia spôsobuje to, že vodič cievky sa musí dimenzovať na jeho maximálnu hodnotu, čo vedie k zvýšenej spotrebe materiálu a nepriaznivo ovplyvňuje rozmery mag-netu.Uvedené nevýhody v súčasnosti známeho riešenia vinutia elektromagnetov sú v podstatnej rmiere odstránené predloženým vynálezom.Podstatou vynálezu je že chladič ~cievky vinutia pozostáva z kruhového plášťa vytvoreného vnútornou stenou a vonkajšou stenou a medzi týmito stenami umiestnených a k stena-m vodotesne pripevenených vonkajších dištančných vložiek a k vnútornej stene prijpevnených vnútorných dištančných vložiek, .pričom konce vonkajších dištančných vložielk sú vyhnuté v .axiálnomsmere cievIky a o ich prečnievajúce častí je pripevnené prívodné potrufbie a odvodné potrubie c-hladiaceho média.Riešením podľa vynáílezu sa udocieľujerovnatke oteplenie ecievok v ich axiálnoun smere, »čo prispieva ,k lepšiemu využitiu materiálu vodičov a k zmenšeniu rozmerov vmavgnetu. Chladič sa vyznačuje pomerne rmalým hydrodynamickým odporom a preto je vhodný aj pre použitie s uzavretým obehom chladiaceho media, čiže s chladiacou jedunotkou, polzlostävajücou z čenpa-dla a sústavy »chladiacich batérii.Na priložených obrázkoch je znázornený príkla-d vyhotovenia vinutia podľa vynalezu. Na obr. 1 je znázornený nárys rozvinutéhlo plášta chladiča, na obr. 2 je znázornený pôdorys sškruženého plášta chladiča, na obr. 3 je znázornený näryvs skruženého pláštľa chladiča s pripevnenývmi trubkami pre prívod a odvod chladiaceho média a na obr. 4 je znázornený nárys s čiastočným razom cievky opatrenej uchladičom.Vinutie elektromagnetov pozostáva z jednej kTIIhUVGÍ mnohlovrsltvovej cievtky 1 so zabudovaným do jej vnútra jedným chladičom 2. Chladič 2 je vyvhotovený z medl a je umiestnený medzi vrstvami závitov 3 cievky 1 -v jej axiálnoun smere. Chladič 2 pozostáva z lkruhového plášta 14 vytvoreného vnútornou stenou 4 a vonkajšou stenou 5 a medzi týmito stenami umiestnených vonkajších dištančných vložiek 6 a vnútorných dištančných vložiek 7.Vonkajšie dištančné vložky 6 sú k stenám 4, 5 vodotesne prispájkované a vnútorné dištančné vložky 7 sú k vnútornej stene 4 prtsąpajkovta-né bodovo. Konce 8, 9 vonkajších dištančných vložiek 6 sú vyhnuté v axiálnom smere cievky 1. 0 prečnievajúce časti koncov B, 9 cez okraje 15 stien 4, 5 je pripevnené prívodná potrubi-e 1 U a odvodné potrubie 11 crhladiaceho média. Medzistenami 4, 5 a ptrívodným potrubim 1 U a medzi stenami 4, 5 a odvodným potrubím 11 sú prispájlkvovtalné odst-rižky plechov 12, zabezpečujúce -sipolu s koncami 8, 9 vonkajších dištančných vložiek 6 spojovacie kanály 13 medzi lkruhovým plášťom 14 »chladiča 2 a prívodným jaotvrubílm 10 a odvodným potrubím 11. iVinutie elektromagnetov, ktoré pozostáva aspoň z jednej kruhovej vmnohovrstvuovej cievlky so zabudovaný-m do jej vnútra aspoň jediným chladičom, pretekanýlm uc-hiadiacim medium, pričom chladič je umiestnený medzi vrstvami závitov cievky v jej axiálnom smere, vyznačujúce sa tým, že chladič 2 cievky 1 pozostáva z kruhovénho plášta 14, vytvoreného vnútornou stenou 4 a vonkajšou stenou 5 a medzi týmito ste vnalmi 4, 5 umiestnených a fk stenám vnodotesne pripevnených vonkajších dištančných vložiek 6 a k vnútornej stene 4 pripevnených vnútorných dištančných vložiek 7, pričom konce 8, 9 vonkajších dištančných vložiek 6 sú vyľunuté V axiálnom smere cievrky l a o ich prečnievajúce časti -cez okraje 15 stien 4, 5 je prípevnené prívodná potrubie 10 a odvod-né upotrwbie 11 chladiaceho média.

MPK / Značky

MPK: H01F 7/06

Značky: vinutie, elektromagnetov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-250032-vinutie-elektromagnetov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vinutie elektromagnetov</a>

Podobne patenty