Vysokonapäťová káblová koncovka

Číslo patentu: 250029

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tichý Vladimír, Žarnovičan Juraj, Rovný Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

lVynález sa týtka problematiky ukončovania celoplastových káblov vysokého a velmi vysokého napätia, zaústenýlch ado zapuzdrenýzch elektrických zariadení s ,plynovou alebo olejovou izoláciou. Učelom vynálezu je konštrukcia integrovanej el-astomérovej káblovej .koncovky, umožňujúca Iplynotesné a kvapalinotesné pripájanie celoplastových káblov vysokého a velmi vysokého napätia »do zapuzdrených elektrických zariadení.Vysokonapätové Ikáblové koncovky slúžiace na pripájanie vysokonapäťových a velmi vysokonapätľových káblov do klasických rozváidzalčov sa pôvodne používali V podmienkach, kde bol izolazčným prostredím vzduch za normálneho tlaku. Uplatnením moderných miniaturizovanýtch elektrických rozvádzačov, ktoré sú kryté uzemneným zapuzdrením a plnené izolačným ply-nom .pod tlakom, sa vyskytla potreba použitia zmenenýąm podmienkam zodpovedajúcich kalhlových konicoviek, úlohou ktorých -bol-o okrem plnenia základ-ných funkcii aj zabezpečenie plynotesného prechodu medzi vnútorným priestorom príslušného elektrického zariadenie, naplnenéh-o p-od tlak-om, a okolitou atmosférou. V súčasnosti známe vysokonapäťové káblové koncovky na pripojovanie vysokonalpäťových a velmi vysokonapäťových káblov do z-apuzndrených elektrických r-ozvávdzaučov sú íkonšt-ruované tak, že slúžia alko mechanická ochrana konca kábla a riadia rozloženie elektrického pola, no bez prídavných prvkov nezabezpečujú otesnenie vlastného priestoru elektrického rozvádzača. Existujúce vysokonapaťové káblové koncovky určené na pripojovanie káblov vysokého a velmi vysokého napätia do zapuzdrených elektrických rozvádzačov teda môžu zabrániť úniku izolačného média zo zaouzdrených elektrický-ch rozvá-dzačov len súčasne s vytvorením a .použitím -samostatného tesnenia, ktoré zabezpečuje plynotesnosť celého lkáblového ukončenia.Uvedené nedostatky existujúcich vysokonapäťový/oh lkáblových koncoviek odstraňuje riešenie ,podľa vynálezu, .ktorého podstata spočíva v t-om, že pozostáva- z .dvojdielneho kovového puzdra z nemagnetického materiálu, ktoré má v deliacej rovine vytvorenú tesnlacu drážku a V ňom uloženého izolačného elastomérového telesa, Ikto-ré je vylisované alko jeden cel-ok tvaru zrezanéh-0 kužela so zalisołvaným pole riadiacim prvkom. Izolačné elastomérové teleso má V časti smerujúcej k deliacej rovine dvojdielného kovového puzdra na obvode vytvorený dilatačný vlnovec a tesniaci prstenec, ktorý zapadá do tesniacej drážky dvojdielneho kovového puzdra, a na zužujúcej sa časti je umiestnený .návin z izolačnej samospojitelnej elastomérovej pásky, prekrývajúci aj viaodrôtové jádro celoplastovérho kábla a najmenej dve tretiny kontaktného kolika,ktorý je ešte na spojí s viaodrôtovým jadrom celoplastového ká-bla opatrený návinomVýhody celoplaustovej vysokonapäť-ovej káblovej koncovky podla vynálezu spočívajú predovšetkým V tom, že jej konštrukčné riešenie umožňuje plniť integrovanú funkciu - jednaIk slúži ako mechanická ochrana konca celoplastového kábla, riadi rozloženie elektrického pol-a v káblovom ukončení,no súčasne aj zaisťuje vnútorný priestor elektrického zariadenia pred únikom izolačnévho plynu alebo kvapaliny. Okrem toho vysokonalpäťová káblová koncovka podla vynálezu je schopná zvládnuť aj vyššie elektrické namáhanie, ktorému je vystavené v dôsledku konštrukcie nových miniatuvrizovaných zapwzudrených elektrických zariadeni, kde vzájomná vzdialenosť stredov zberníc jednotlivých fáz a tým aj miesta IJTÍJDOjenia kálblov sú menšie, ako napríklad v klasických elektrických Zariadenach. Ďalšia výhoda podla -vy-nárlezu zhotovenýoh vysokonapäťových .káblových koncoviek spočíva ,v skutočnosti, že pri ich výrobe a aplikácii odpadá celá jedina technologické operácia, t. j. výroba a montáž samostatného oddelovacieho epoxidového prevleku a tesnenia, potrebného na zabezpečenie plyn-ote-sného alebo kvapalinotesného pripojenia vysokonalpäüových a velmi -vysokonalpäťových cel-opla-stových káblov k zapuzdreným elekt-rickým zariadeniam.Na pripojených výkresoch je na obrázku 1 znázornený čiastočný rez celoplastovej výsokonapäťovej káblovej koncovky podľa vy-nálezu a .na obrázku 2 je taktiež v čiastočnom reze znázornená izolačné teleso vysokonapäťovej kábl-ovej koncovky.Na obrázku 1 je zobrazená vysolkonapäťová káblová kone-cvika ulkončujúca -vysok-onapäťový celoplastový kábel 15, pozostávajúca z dvojdielneho kovového puzdra 11, ktorého hor-ná časť tesnená O-krúžlk-om 22 je skrutkami pripojená na vpriruibu 21 káblového priestoru zapuzdreného elektrického zariadenia a z V ňom umiestneného izolačného telesa 10 s pole riadiacim prvkom 101 a na »obvode vytvoreným tesniacim prstencom 102 a udilatačwným vlnov-com 103. Dvojdielne kovové puzdro 11 je na spodnej časti opatrené prevlečnou .maticou 12, zverným elastoměrovým krúžkom 13 a pritlačnýum krúžkom 14, upevňujúcimi celoplastový kábel 15 a vývod jeho kovového tienenie 151,ktoré je s pole riadiacim prvkom 101 izvolačnéhvo telesa 1 D spojené çpreipojovacim medeným drôtom 20. Polovodivé tienenie 152 celoplastového kábla 15 je s pole riadiacim prvkom 101 izolačného telesa 10 prepojené návinom z vodivej samospojitelnej elastomérovej pásky 17 a návinom z plášťovej samospojitelnej elastomérovej .pásky 18. Vladrôtové jadro 153 celoplastového kábla i 15 je ~uk~ončené kontalktným kolikom 16, na spojí s viacdrôtovým jadrom 153 celoplarstoveho kábla 15 opatrené návinom z vodivejsamospojitelnej elastomérovej pásky 17,ako aj návinom z izolačnej samospojiteľnej ela-stomérovej pásky 19, zasahujúcim aj na zužujúcu sa časť izolačného telesa 10.Na obrázku 2 je znázornený detail izolačného telesa 10 vysokonapäťovej káblovej koncovky s pole riadiacim prvkom 101, tesniacim prstencom 102 a -dilatačným vlnovcom 103, ktoré tvoria súčasť izolačného telesa 10, alko aj izolačný »obal 23, oddelujúci dvojdielne kovové puzdro 11 od pole riadiaceho prvtku 101 iz-olačného telesa 10, ktorý umožňuje v prípadoch, keď je potrebné elektriolkými metódami zistovat celistvost celoplastového kábla 15, odizolovanie pole rialdiacevho prvku 101 od spodnej časti dvojdielneho kovového puzdra 11.Podstata riešenia je konkretizovaná v nvedenom príklade.Vysokonatpäťová »káblová koncovka ukončujúca vysokonapäťový celoplastový kábel zaústený do zapuzdreného elektrického rozvádzača do 38 kV, s izoláciou z hexafluoridu síry, j.e vytvorená z dvoch hlavných ~č.astí, a to násuvnej elastomérovej koncovky a dvojudielneho kovového puzdra z nemagnetického materiálu. Násuvné elastomérová koncovka je vytvorená ako prefabrikát. Z rnevodivého materiálu vytvorené izolačné teleso 10 vnásuvnej elastomérovej Ilmncovky tvorí jeden celok s tesniacim prstencom 102 a dilatačným vlnovcom 103 a s v ňom zalisovaným pole riadiacim prvkom 101 z vodivéh-o alebo -polovodivého.elastomérn Násuvná elastomérová koncovka nasunutá na celoplastový kábel 15 je umiestnená v dvojdielnom .kovovom puzdre 11 z nemagnetického materiálu, .ktoré má V deliacej rovine vyt-vorenú tesniacu drážiku. Horný diel dvojdielneli-o kovového puzdra 11, slkrutkami pripojený na priruzbu 21 lkáblového priestoru elektrického rozvádzača, je tesnený O-krúžkom 22 a tvori s elektrickým rozvádzačom jeden heXafluorido-m siry naplnený priestor. Unilkaniu iz-olaoného média z horného dielu dvojdielneho kovového puzdra 11 zabraňuje tesniaci prstenec 102, vytvorený na obvode izolačného telesa 10 násuvnej elastomérovej lçonoovłky, ktorý jeepodným .dielom dvojdielneho kovového puzdra 11 vtlančený do tesnialcej drážky, vytvorenej v hornom dieli .dvojdielneho kovového púzdra 11. Na obvode izolačného telesa 10 vytvorený dilatačný vlnovec 103 vyrovnáva dilatácie násu-vnej elarstomér-ovej koncovtky a cel-oplastového kábla 15, vznikajúce pri prüdovom zaťažení celoplastového kábla 15 a vyrovnáva r-ozdiely v priemeroch izolácie celoplastového kábla 15 v rozmedzí jeho výrobných to-lerancii. Prevlečná matice 12, zverný elastomérový krúžok 13 a pritlačný krúžok 14, ako súčasti spodného dielu .dvojdielneho kovového puzdra 11 umožňujú centrioké upevnenie celoplastového kábla 15 a vývod jeho kovového tienenia 151.Prepojenie polovodivého tienenie 152 celoplavstového kábla 15 s pole riadiacim prvkom 101 izolačného telesa 10 zabezpečuje návin z -vodi-vej samospojitelnej elastomérovej pásky 17 a návin z plášť-ovej samospojiteľnej elastomérovej pásiky 10, ktoré siahajú od polovodivého tienenie 152 celoplastového .kábla 15 až na pole riadia-ci prvok 101 izola-čného telesa 10 a kovové tienenie 151 celoplastového kábla 15 je s pole riadiacim prvkom 101 izolančného telesa 1 U spojené pomocou .prepojovacieho medeného drôtu 20.Viacdrôtové jadro 153 celoplastového kábla 15 je ukončené kontaktnýlm kolikom 16,ktorý je na viacdrôtové jadro 153 celoplastovévho kábla 15 nalisovaný alebo na-varený. Miesto spojenia kontaktného kolika 1 G s viacdrôtovým jadrom 153 celoplastového kábla 15 je ovinuté návinom zrvoidivejsamospojitelnej elast-omérovej pásiky 17 a .celok vrátane zužujücej sa časti izolačného telesa 10 náxsuvnej elastomérovej .koncovky, je opatrený návinom z izolačnej samospojiteľnej elastomérovej pásky 19. Návin z izolačinej tsa-morspojitelĺnej elastomérovej pásky 19 .zabraňuje úniku .hexafluoridu síry do viacdrôtového jadra 153 cel-oplastovéh-o kábla 15.Riešenie podľa vynálezu nájde uplatnenie najmä pri stavbách a rekonštrukciách káblových rozvodov elektrickej energie vysokého napätia všade tam, kde sa používajú za-pilz-dmené elektrické zariadenia s plynovou alebo -olejovou izoláciou.1. Vysokonapätová káblová koncovka na ukončovanie vysokonapäťových a velmi vyvsolkonapäťovýoh celoplavstových káblov, zaústený-ch do zapuzdrenýoh elektrických zariadení s plynovou alebo olejovou izoláciou,vyznačujúca sa tým, že pozostáva z dvoj-dielneho kovového puzdra 11 z nemagnetického materálu, ktoré má v deliacej rovine vytvorenú tesniacu -drážku, a v ňom uloženého izolačného- telesa 10 vylisovaného alko jeden celok tvaru zrezaného kužeľa so zalisovaným pole riadiacim prvkom 101, pričom izolačné teleso 10 má V časti smerujúcej k adeliacej rovine dvojdielneho KDvového puzdra 11 -na obvode vytvorený dilatačný -vlnovec 103 a tesniaci prstenec 102 zajpavdajúci »do tesniacej drážky dvojdielneho ikovového puzdra 11 z nnemagnetického materiálu a na zužujúcej sa časti je opatrené návinom z izolačnej samo-spojitelnej elastomérovej pásky 19, prekrývajúcim aj viacdrôtové jadro 153 celoplastového kábla 15 a naj-menej dve tretiny kon 25011297 8 taktného kolika 16, ktorý je na spojí s dľa budu 1, vyznačujüca sa tým, že medzi viacdrôtovým jadrom (153) celoplastového dvojudielne skovové puzdro 11 z nemagne~ kábla 15 ~opatrený návinom z vodívej sa- tického materiálu a pole riadiaci prvok mospojiteľnej enla-stumérovej pásky 17, 101 je umiestnený izolačný obal (231.2. Vys-oalçonapäťová káblová Ikoncovka po 2 listy výkresov

MPK / Značky

MPK: H01R 11/00

Značky: káblová, vysokonapäťová, koncovka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-250029-vysokonapatova-kablova-koncovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysokonapäťová káblová koncovka</a>

Podobne patenty