Způsob a zařízení ke zpracování kuchyňských a potravinářských zbytků na tekutou směs a pevné krmivo

Číslo patentu: 249301

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hrubý Václav, Hrubý Jiří, Hrubý Miroslav, Jírů František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem a zařízením ke zpracování kuchynských a potravinářských zbytků na tekutou krmnou směs a pevné krmivo podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kuchyňské a potravinářské zbytky jsou rozdrceny nebo rozřezány,obohaoeny přísadami, např. kostňím vývarem, masovým vývarem a lapačovými tuky, s kterými jsou homogenizovány a dopravovány k tepelné a tlakové sterilizaci a destrukci. Vznikla směs je dále zahuščována, s výhodou šrotem a promísením upravována na tekutou krmnou směs, určenou k přímému zkrmování anebo jsou rozřezáné nebo rozdrcené kuchynské a potravinářské zbytky, homogenizované s přísadami, dopravovány spoĺečně s drůbeží podestýlkou nebo drůbežím trusem k tepelné a tlakové sterilizaci a destrukci.Po ní je směs sušením upravena na pevné krmivo, popřípadě je tato směs po tepelné a tlakové sterilizaci a destrukci promísena s rozdrcencu objemovou surovinou, např. slámou, popřípadě s dalšími přísadami, a bud přímo zkrmována anebo briketována s určením pro přímé zkrmování nebo krátkodobé skladování.Podstata zařízení ke zpracování kuchyñských a potravinářských zbytků na pevné krmivo spočíva v tom, že v přední části je umístěna příjmová náeypka s dopravníkem, který vyúačuje do řezačky nebo drtičky, umístěné nad vstupem nádrže. Do ní zasahuje sací potrubí čerpadla, jehož výtlačné potrubí je vyústěno do destruktoru, který je s výhodou propojen dopravníkem tekuté krmné směsi s nádrží tekuté krmné směsi, opatřené nejméně jédnou míchačkouDo této nádrže tekuté krmné směsi zasahuje dopravník, vyúsčující ze šrotovny. V přední části je rovněž umístěna další násypka s dopravníkem, který vyúsčuje do drtičky nebo řezačky, umístěné nad vstupem další nádrže. Do ní zasahuje sací potrubí čerpadla, jehož výtlačné potrubí zaústuje společně s dopravníkem surové drůběží podestýlky nebo trusu do dalšího destruktoru, který je bud propojen dopravníkem podestýlkové pasty se sušičkou,anebo je destruktor propojen dopravníkem s míchačkou.Do ní je zaústěno i potrubí rozdrcených objemových hmot od drtiče objemových hmot. Na míchačku navazuje dopravník namíchané směsi, zaústěný do briketovacího lisu, odkud je veden dopravník s elevátorem do chladiče s ventilátorem, který je opatřen pytlovacímiPřed tepelnou a tlakovou sterilizací a destrukcí je k homogenizovaným kuchynským a potravinářským zbytkům s obohacovacími pŕísadami přidávána odseparována tuhá část prasečích výkalů, piliny, peří, Vaječné skořápky a jiný odpad, vyžadující před zkrmováním sterilizaci.Chladič s ventilátorem je propojen potrubím s cyklönem odrolu, který je spojen s přetlakovým cyklönem, zaústěným do dopravníku namíchané směsi. Násypky jsou potrubím propojeny s nádrží kostního vývaru, nadrží masového vývaru a nádrží lapačových tuků.Způsob a zařízení ke zpracování kuchynských a potravinářských zbytků na tekutoukrmnou směs a pevné krmivo podle vynálezu umožňuje průmyslové zpracovávat tyto odpadys ostatními komponenty, např. koetním vývarem, masovým vývarem, lapačovými tlky, škvarkovými odpady, bachory, drůběží podestýlkou. trusem, pillnami, slámou, prasečími výkaly,peřím, skořápkami aj., na nové hodnotné krmivo, které se svojí hodnotou rovná plnohodnotnému jadrnému krmivu. Způsob a zařízení podle vynálezu zaručuje sterílizaci surovín,nebot sterilizace probíhâ v destruktoru při vyšších teplotách a tlaku za stálého míchání. přičemž brýdové páry jsou odváděny, zchlazovány a odpadní brýdová voda je znovu okysličována.Tím je odstraněno znečištování ovzduší. Při přidávání drüběží podestýlky nebo trusu k rozdrceným odpadúm se při sterílizaci o vysokém tlaku rozpadají celulôzní látky v podestýlce a naopak zbylé proteinové látky se neznehodnocují a vzniká krmivo o vysoké nutriční hodnotě. Přídávání pilin je velmi vhodñéi v destruktoru dochází vysokou teplotou a tlakem ke zvýšení stravitelnosti lignocelulőzového materiálu.Zařízení umožňuje sterilízovanou směs sušit na krmivo nebo zhodnotit drcenou slámu s možností přidávání dalších přísad a briketovat. Kostní vývar, získaný při zpracování kostí je využít jako komponent k obohaoování surových odpadů. Zařízení je vysoce mechanizováno, vyžaduje minimální počet pracovníků, jejichž činnost je zaměřena převážně na kontrolu činnosti zařízení. Zařízení umožňuje dodržování stanovených dávek jednotlivých surovín, čímž je dosažena přibližná standartizace krmiva.- Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkresu, který představuje celkový pohled na zařízení.V přední části zařízení ke zpracování kuchynských a potravinářských zbytků na tekutou krmnou směs je umístěna příjmová násypka łg s dopravníkem ł, který vyústuje do řezačky 3 upevnené nad vstupem nádrže à, do níž zasahuje sací potrubí g 3 čerpadla łl, jehož výtlačné potrubí 3 je vyústěno do destruktoru gg.Nádrž Q opatřená míchadly 1, je potrubím gg propojena s nádrží kostního vývaru 13,nádrži masového vývaru łg a nádrží lapačových tuků łg. Výstup destruktoru 35 je s výhodou propojen dopravníkem gg krmné směsi s nádrží gg tekuté krmné směsi, do níž zaústuje šnekový dopravník gł, vyúsčující ze šrotovny gg. Nádrž gg tekutékrmné směsi je opatřena nejméně jednou míchačkou 39.V přední části zařízení ke zpracování kuchynských a potravinářských zbytků na pevné krmivo je umístěna násypka łg s dopravníkem 3, který zaúsčuje do drtičky Ž. která je upevněna nad vstupem nádrže §, do níž zasahuje sací potrubí gg čepradla łl, jehož výtlačnépotrubí 3 zaústuje do destruktoru 31 společně s dopravníkem gł surové drůbeží podestýlky,který je veden od příjmového šneku 33 surové podestýlky.Nádrž § rozdrcených zbytků je opatřena míchadly 1 a je potrubím gg propojena s nádrží kostního vývaru łg, masového vývaru łg s nádrží lapačových tuků lg. Výstup destruktoru 31 je propojen bud dopravníkem 35 podestýlkové pasty se sušičkou gg, nebo je s výhodou propojen dopravníkem Ag s míchačkou 51, do které je zaústěno i potrubí 32 rozdrcených objemových hmot od drtiče gg objemových hmot.Na míchačku 51 navazuje dopravník âł namíchané směsi, zaústěný do briketovacího lisu gg, odkud je veden dopravník s elevátorem §§ do chladiče s ventilátorem gg, který je opatřen pytlovacími výpustmi âá, přičemž chladič s ventilíátorem gg je propojen potrubím §§ s cyklônem odrolu gg, který je spojen s přetlakovým cyklônem já, zaústěným do dopravníku áł namíchané směsi.V přední části je umístěna rovněž příjmová násypka kostí§à, do níž je zaústěn dopravník kostí 5, který svým druhým koncem zaústuje do stojatých autokláv 2, propojených s nádrží łg kostního vývaru. Nádrž kostního vývaru łg je s výhodou propojena přes čerpadlo łg s nádrží tuku łâ. Na výstup autokláv 2 navazuje sběrný dopravník łg, zaústěný do drtiče kostí łł, jehož výstup je dopravníkem 33 rozdrcených kostí propojen se vstupem sušičky gg, do kterého zaústuje rovněž dopravník gg podestýlkové pasty z destruktoru gl. Výstup sušičky 55 je dopravníkem úsušků gl propojen se vstupem šrotovníkú 35, který je potrubím gg propojen s cyklónem moučky gg.Cyklön AQ je přes přetlakový cyklón moučky gł propojen se spodním pytlovacím šnekovým dopravníkem 13, který zaüsčuje do mísiče gg. Z mísiče 3 je veden horní šnekový dopravník gg, jehož výstup je veden na vstup spodního šnekového dopravníku gg.Při zpracování kuchyňských s potravinářských zbytkü na tekutou krmnou směs jsou zbytky dopravovány do příjmové násypky łg, odkud jsou dopravovány dópravníkem ł do řezačky 2, z níž je rozřezaná hmota přepouštěna do nádrže 3.Hmota v nádrži 3 je obohacována komponenty, např. kostnim vývarem z nádrže 33,masovým vývarem z nádrže 33, lapačovými tuky z nádrže 33, popřípadě jinými komponenty z dalších nevyznačených nádrží. Přidávání komponentů je možno provádět z jednotlivýchnádrží samostatné, ze všech současně nebo dávkování kombinovat.V nádrži je hmota s komponenty homogenizována míchadly Z. V případě větší tučnostije tuk z nádrže kostniho vývaru 2 přečerpáván do nádrže ä stáčeného tuku. Homogenizovanâ hmota je z nádrže 3 dopravována čerpadlem 31 do destruktoru 3 §, kde je podrobena tlakovéa tepelné sterilizaci po dobu 30 min. při teplotě 130 °C při tlaku 3 až 8 at. Sterilizovaná hmota ve formě tekuté krmné směsi je s výhodou dopravována do nádrže 33 tekutékrmné směsi, kde je zahuščována, např. šroty, dopravenými sem šnekovým dopravnikem 33Krmná tekutá směs je v nádrži 33 smíchána se šrotem míchačkou 39. Dávkování je zajištěno neznázorněnými časovými spínači na čerpadle 31. Hotová tekutá směs je určenaPři zpracování kuchynských a potravínářských zbytků na pevné krmivo jsou zbytky dopravovány do násypky 32, odkud jsou dopravovány do drtičky §. Rozdrcené zbytky jsou z drtičky § přepouštěny do nádrže É, kde jsou rozdrcené zbytky obohacovány komponenty,např. kostním vývarem, masovým vývarem, lapačovými tuky apod., s nimi homogenizovány a dopravovány do destruktoru 33 spolu s drůbeži podestýlkou nebo trussm.Je možno přidávat piliny, peřĺ, Vaječné skořápky, prasečí výkaly aj. V homogenizátoru33 je homogenizovaná hmota spolu s podestýlkou tepelné a tlakově sterilizována a rozložena. Získané podestýlková pasta o vlhkosti cca 45 může být dopravena do sušičky §§, kde je dosušena a odtud potom dopravena dopravníkem 31 úsušků přes šrotovnik 33 potrubím 33 do cyklönu moučky 53, anebo může být podestýlková pasta s výhodou dopravena z destruk toru 31 dopravnikem já do míchačky 31.V míchačce 51 je podestýlková pasta smíchána s drcenou objemovousurovinou, např. slámou, která je sem přepouštěna z cyklónu slámy 33, který je plněn drtičem sláma gg. Hmota může být V míchačce 53 obohacena různými komponenty a smichána s nimi. Takto smíchaná hmota je dopravována do briketovaciho lisu 53 a ódtud potom ve formě briket do chladiče s ventilátorem 55. Po zchlazeni jsou brikety určeny k přímému zkrmování nebo ke krátkodobému skladování.Odrol z chladiče s ventilátorem äi je s výhodou dopraven do cyklönu 33 a přes tlakový cyklón AŽ je dopraven zpět k briketováni. Tim je uzavřen okruh, který zamezuje ztrátám.Při zpracování kostí jsou tyto z přijmové násypky dopravovány dopravnikem § kostído stojatých autokláv 3. Po naplnění jedné autoklávy 2, která je tlakovou nádobou, jsou kosti po dobu cca 3 hod. sterilizovány a vařeny tlakovou párou, přičemž se odděli od uvařených kosti. Tekutá část, tj. kostní vývar s tukem, je přepouštěn do nádrže 33 kostniho vývaru a odtud může být použit k obohaceni drcených nebo rozřezaných kuchynských a potravinářských zbytků při jejích homogenizaci před sterilizováním.V případě větší tučnosti je tuk z nádrže 33 kostnĺho vývaru přepouštěn do nádrže łá stáčeného tuku. Vyvařené kostí jsou doptaveny do drtiče 33 kostí, kde jsou ŕozdrceny na menší části, které jsou potom dopravovány do sušičky 32. Tato kostní drť, která má vlhkost cca 25 S, je v sušičce gg dosušena na vlhkost cca 6 až B . Tato usušená kostní drť je dopravena dopravnikem 31 úsušků došrotovniku 33.z něho jde kostní moučka potrubim 33 přes cyklôn moučky gg do spodniho šnekovéhodopravníku 33 k přimému pytlováni anebo po uzavření výsypných pytlovacich otvorú postupujekostni moučka do misiče A 3.Mísič 5 může být využíván bud k homogenizaci moučky, nebo jako míchací mezizásobník,eventuálně k míchání dalších moučkových přísad. Naplní-li se mísič 53, je horním šnekovým dopravníkem 35 eventuálně dopravena upravená kostní moučka do spodního šnekového dopravníku 3 k pytlování. Tohoto způsobu se používá k napytlování celého obsahu mísiče gg.1. Způsob zpracování kuchyñských a potravinářských zbytků na tekutou krmnou směs a pevné krmivo, vyznačující se tím, že kuchynské a potravinářské zbytky jsou rozdrceny nebo rozřezávány, obohaceny přísadami, např. kostním vývarem, masovým vývarem a lapačovými tuky, s kterými jsou homogenizovány a dopravovány k tepelné a tlakové sterilizaci a vzniklé směs je dále zahuščována, s výhodu šrotem a promísením upravována na tekutou krmnou směs,určenou k přímému zkrmování a nebo jsou rozřezené, nebo rozdroené kuchynské a potravinářské zbytky, homogenizované s přísadami dopravovány společně s drůbeží podestýlkou, neho drůbežím trusem k tepelné a tlakové sterilizaci a destrucki, po níž je směs sušením upravena na pevné krmivo, popřípadě je tato směs po tepelné a tlakové sterilizaci a destrukbi promísena s s drcenou objemovou surovinou, např. slámou, popřípadě s dalšími přisadami, a bud přímo zkrmována a nebo bríketována s určením pro přímé zkromování nebo krátkodobé skladování.2. Způsob zpracování podle bodu 1, vyznačující se tím, že před tepelnou a tlakovou sterilizací a destrukcí je k homogenizovaným kuchyňským a potravinářským zbytkům s obohacovaćími přísadami přidávána odseparovaná tuhá část prasečích výkalů, piliny, peří,Vaječné skořápky a jiný odpad, vyžadující před zkrmováním sterilizaci.3. Zařízení k provádění způsobu podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že v přední části je umístěna příjmová násypka (18) s dopravníkem (1), který vyúsčuje do řezačky nebo drtičky (2), umístěné nad vstupem nádrže (3), do níž zasahuje sací potrubí (24) čerpadla (17), jehož výtlačné potrubí (25) je vyústěno do destruktoru (26), který je s výhodou propojen dopravníkem (28) tekuté krmné směsi s nádrží tekuté krmné směsi (29),opatřené nejméně jednou míchačkou (30), přičemž do této nádrže krmné směsi (29) zaúsčuje dopravník (31), vyúsřujíćí ze šrotovny (32), přičemž V přední části je rovněž umístěna další násypka (19) 5 dopravníkem (4), který vyúsčuje do drtičky nebo řezačky (5), umístěñé nad vstupem další nádrže (6), do níž zasahuje sací potrubí (24) čerpadla (17), jehož výtlačné potrubí (25) zaústuje společně s dopravníkem (21) surové drůbeží podestýlky nebo trusu do dalšího destruktoru (27), který je bud propojen dopravníkem (36) podestýlkové pasty se sušičkou (35), anebo je destruktor (27) propojen dopravníkem (46) s míchačkou(47), do které je zaústěno i potrubí (49) rozdrcených objemových hmot do drtiče (50) objemových hmot, přičemž na míchačku (47) navazuje dopravník (51) namíchané směsi,zaústěný do briketovacího lisu (52), odkud je veden dopravník s elevátorem (53) do chladiče s venitlátorem (54), který je opatřen pytlovacími výpustmi (55).4. Zařízení podle bodu 2, vyznačující se tím, že chladič s ventilátorem (54) je propojen potrubím (56) 5 cyklónem odrolu (22), který je spojen s přetlakovým cyklônem (45),zaústěňým do dopravníku (51) namíchané směsi.5, Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že nádrže (3) a (6) jsou potrubím (20) propojeny s nádrží kostního vývaru (12), nádrží masového vývaru (13) a nádrží lapačových

MPK / Značky

MPK: A23K 1/10

Značky: potravinářských, zbytků, krmivo, kuchyňských, zpracování, směs, zařízení, způsob, pevně, tekutou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-249301-zpusob-a-zarizeni-ke-zpracovani-kuchynskych-a-potravinarskych-zbytku-na-tekutou-smes-a-pevne-krmivo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob a zařízení ke zpracování kuchyňských a potravinářských zbytků na tekutou směs a pevné krmivo</a>

Podobne patenty