Zařízení k soukání útku do zanašečů ze stacionárních cívek u víceprošlupního tkacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení k soukání útku do zanášečú ze stacionárních cívek u víceprošlupního tkacího stroje, kde se zanášeče za sebou pohybují v nekonečné dráze a souběžně se soukacími jednotkami v dávkovací dráze, tvořicí část nekonečné dráhy. V dávkovací dráze soukací jednotky jsou vybaveny hnacímí kotouči, které v dávkovací dráze dosedají na příruby útkových cívek v zanášečích.Dcsavadní známé zařízení k soukání útku se na víceprošlupních strojích provádí V podstatě dvěma principiálne odlišnými způsoby. Z jednotlivých zásobovacích cívek, pohybujících se spolu se soukanými cívečkami v zanášeči, nebo ze stacíonární cívečnice.Ý obou případech se útek souká na útkové cívky, uložené trvale v zanášečích, které se nepřetržitě pohybují po uzavřené dráze. Část této dráhy, oválného nebo kruhového tvaru, je určena pro provádění operace soukání, která je realizována navíjením útku na útkovou oívku. K navíjení dochází bud rotací soukané útkové cívky kolem vlastní osy, nebo rotaoí soukaoího křídla nad pevnou útkovou cívkou. Útek je každé cívoe předkládán v místě jejího vstupu do úseku soukání a po nasoukání potřebné délky je ustřižen, když plná útková cívka se ząnášečem opouští úsek soukání.V prvním případě se v úseku soukání nad útkovou soukanou cívkou pohybuje soukací hlavice, která nese předlohovou cívku. Nevýhoda tohoto řešení je zjevná jednak problémy s výměnou předlohových cívek, jednak dynamické problémy spojené s velkými pohybujícími se hmotami.V druhém případě se soukaný útek odebírá ze stacionární cívečnice. Rotačního pohybu utkových cívek se dociluje odvalem útkových cívek po otáčejícím se ozubeném prstenci. změny soukací rychlosti se zde dosahuje změnou rychlosti otáčení ozubeného prstence. To ovšem znamená, že nelze měnit rychlost soukání individuálně na jednotlivých hlavicích navzájem nezávisle.Další známé zařízení je zařízení, kterým je opatřena soustava zanášeč-soukací hlavice a která mezi těmito dvěma prvky vytváří při soukání mechanickou vazbu a umožňuje tak reali~ zaci soukací operace. Toto řešení má stejné nevýhody jako známý stav druhého případu.Uvedené nevýhody známých řešení odstraňuje vynález, jehož podstatou je zařízení k soukání útku do zanášečů ze stácionárních cívek, které má mezi vstupem zanášečů do dávkovací dráhy a výstupem zanášečů z dávkovací dráhy ve směru od stacionárních oívek uspořádaný rozdělovací člen, opatřený stříhačem na straně výstupu zanášečů z dávkovací dráhy. Každá soukací jednotka je opatřena vlastním rotačním pohonem. Stacionární cívky jsou umístěny nad nekonečnou drahou zanášečů, před jejich vstupem do dávkovací dráhy.Pokrok vynálezu je v tom, že zařízení je velice jednoduché proti známému stavu techniky, dále jsou odstraněny problémy s výměnou předlohových stacionárních cívek a zařízení umožňuje změnu soukací rychlosti individuálně u kterékoliv útkové cívky v postupujícím zanášeči v dávkovací dráze.Na připojených výkresech je znázorněno příkladné provedení, kde na obr. 1 je dávkovaoí dráha se vstupem a výstupem zanášečů do zanášecí dráhy a umístění stacionárních cívek, obr.2 značí odebírání konce útku ze stacionární cívky vedeného přes rozdělovací člen, na obr. 3 je synchronizovaný pohyb zanášečů se soukacími jednotkami dávkovacím úsekem dávkovací dráhy ana obr. 4 je znázorněna soukací jednotka s pohonem navazujícím na útkovou cívku v zanášeči v bočním pohledu.Zanášeče g pohybující se za sebou V nekonečné dráze ł se souběžně se soukacími jednotkami á též pohybují V dávkovací dráze 5. Dávkovací dráha 5 je vytvořena jako dávkovací úsek 3 nekonečné dráhy l. Mezi vstupem B zanášečů g a výstupom Q zanášečů g z dávkovací dráhy Aze směru od stacionárních cívek 1 je uspořádán rozdělovací čleň B, u něhož na straně výstupuC zanášeču 1 z dávkovací dráhy A je umístěn střihač g útku 6.opatřena vlastním rotačním pohonem ll. Stacionární cívky 1 jsou umístěny nad nekonečnou dráhou ł zanášečů 3 před jejich vstupem g do dávkovacĺ dráhy 3.Každá soukací jednotka Ž jeV dávkovacím úseku 5, zabírajícím větší část dávkovací dráhy 3, se uskutečñuje soukání útku Q na útkovou cívku g, otočně uloženou v pohybujících se zanášečích g neustále přes dávkovací úsek 4 dávkovací dráhy A a postupujíci dále do nekonečné dráhy ł zanášečů 3.V dávkovací dráze 3 se synchronně se zanášeči 3 pohybují soukací jednotky 5. V dávkovacídráze A, konkrětně v dávkovacím úseku 5 se soukací jednotky § pohybují souběžně a V těsné blízkosti zanášečů Q. Dávkovací dráhy 3 může mít zčásti tvar kruhu nebo oválu.Každá soukací jednotka § je opatřena vlastním pohonem ll, který jí udílí rotační pohyb. Pohonem łl může být elektromotorek nebo turbínka známého provedení. Soukací jednotka á Vykonává mimo posuvného pohybu v uzavřené dávkovací dráze A ještě rotační pohyb kolem své vlastní csy Ä, který se přenáší ze soukací jednotky á na útkovou cívku 3 od vstupu § zanášeče Q do dávkovacího úseku 5 dávkovací dráhy g, až do výstupu Q zanášečů g z této dávkovací dráhy A. Konec É útku Q je do zanášečů 3 veden od stacionární cívky 1 přes rozdělovací člen gna najíždějící zanášeč Q.U stacionárních cívek 1 umístěných mimo dávkovací dráhu 1, je rozdělovací člen § umístěn v bodě Ě mezi vstupem § a výstupem Q zanášečů 3 z dávkovací dráhy 5. V prostoru dávkovací dráhy A je u výstupu Q rozdělovací člen § opatřen střihačem 3 pro přerušení útku Q po jeho nasoukání soukací jednotkou 5 na útkovou cívku g postupujícího zanášeče g nekonečnou dráhou l do prošlupu lg.Zařízení podle vynálezu pracuje V průběhu tvorby tkaniny tak, že zanášeč 3 po ukončení svého průběhu prošlupem łg a nekonečnou dráhou Q nese prázdnou útkovou cívku Q a vstupuje ve vstupu Ě do dávkovacího úseku 3 dávkovací dráhy Q, kde je utkové cívce Q pŕedložen konec § útku Q odebíraný ze stacionární cívky 1 a vedený přes rozdělovací člen § umístěný v bodě Ě. Současně S předložením útku É zanášeči 3 dojde k vytvoření mechanické vazby mezi zanášečem Q a soukací jednotkou á, pomocí neznázorněného provedení hřídele soukací jednotky á navazující na rotační pohon. Na konci této hřídele je vytvořena talířcvá podložka, která svou vnější plochou V dávkovacím úseku 1 dávkovací dráhy A zabírá do vnější plochy tělesaútkové cívky Q s útkem Q najíždějícím od rozdělovacího členu §.Pohon łl soukací jednotky § udílí rotační pohyb a mechanická vazba vyvolává navíjení útku Q na útkovou cívku Q v zanášeči g. V průběhu mezi vstupem Ě a výstupem Q zanášečů 3 do dávkovacího úseku 3 probíhá scukání. Rozdílnost délek útků Q mezi polohou útkové cívky Q a bodem 5 umístění rozdělovacího členu § lze kompenzovat individuální změncu rychlosti ctáček soukací jednotky Q. Po plném nasoukání útkové cívky 3 pctřebnou délkou útku § přichází zanášeč 3 k výstupu Q z dávkovací dráhy 5. Zde se jednak rozpojí mechanická vazbu mezi zanášečem g a soukací jednotkou 5 a jednak se střihačem 3 navinutý útek § oddělí od stacionární cívky 1. zanášeč Q s navinutou útkovou cívkou 3 postupuje nekonečnou dráhou ł do pro šlupu lg a na konci vytvářené tkaniny se útková cívka Q vyprázdní.Zanášeč 3 s vyprázdněnou útkovou cívkou 3 přichází znovu nekonečnou dráhou 1 ke vstupuB zanášečů 2 do dávkovacího úseku 4 dávkovací dráhy A a celý proces se znovu opakuje.Zařízení k soukání útku do zanášečů ze stacionárních cívek u viceprošlupního tkacího stroje, kde zanášeče se za sebou pohybují v nekonečné dráze a v dávkovací dráze souběžně se soukacími jednotkami, vytvářející část nekonečné dráhy, kde soukací jednotky jsou vybaveny hnacími kotouči, které v dávkovací dráze dosedají na příruby útkových cívek v zanášečích, 249291 4vyznačené tim, že mezi vstupem (B) zanášečů (2) do dávkovací dráhy (4) a výstupem (C) zanášečú(2) z dávkovacĺ dráhy (4) ve směru od stacionárních civek (7) je uspcřádán rozdělovací člen(8) na straně výstupu (C) zanášečů (2) z dávkovací dráhy (4) opatřený střihačem (9) útku(6), přičemž každá soukaci jednotka (5) je opatřena vlastnim rotačnim pohonem (11) a Stacionární cívky (7) jsou umístěny nad nekonečnou dráhou (1) zanášečů (2) před jejich vstupem (B 1do dávkovací dráhy (4).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: cívek, zanašečů, stacionárních, útku, zařízení, stroje, tkacího, soukání, víceprošlupního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-249291-zarizeni-k-soukani-utku-do-zanasecu-ze-stacionarnich-civek-u-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k soukání útku do zanašečů ze stacionárních cívek u víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty