Jednoduchá dálkově řízená váha

Číslo patentu: 249163

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zítka Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

V automatizovaných provozech se používají váhy, které periodicky odvažují naetavenou hmotnost materiálu, přičemž důležité je možnost časté změny navažovąné hodnoty.. Tyto dávkovací váhy jsou podle prindipů rozděleny do třech skupinZávažové váhy, na nichž se břemeno vyvažuje kladením pctřebného protizávaží. Změna navažované hodnoty ee zde provádí výměnou vyvažovącího závaží.Nevýhodou těchto vah je nemožnost dálkového nastavování.Sklonné váhy,na kterých břemeno způsobí vychýlení sklonného vahadla ze základní polohy o výchylku, která je úměrná zatížení. Hotnost břemene je rovna hodnotě, na níž se na stupnici uatálí ukazovatel v rovnovážné poloze. Poloha ukazovatele je převedena na elektrický signál, který je pak porovnán s referenčním signálem, přičemž vyrovnání těchto aignálů značí doaažení nastavené hodnoty. Nestavování se provádí změnou referenčního signálu. uDeformační váhy, ú nichž lze zjistit a elektrickým signálem vyjádřit hmotnost břemene z velikosti pružných defprmacívyvozených zatížením. Nàstavování se provádí změnou referenčního signálu jako u vah sklonných.Nevýhodou těchto systémů je značná složitost vlastní véhy, vyhodnocovacího a zadávacího zařízení, takže váhy jsou drahě,náročné na údržbu, nepřiměřeně velké a v těžkých provo.zech málo spolehlivá. ATyto nevýhody odstraňuje jednoduchá dálkově řízená váha podle vynálezu./jejíž podstatou je vyvažovací mechanismusna řízený stabilizovaný zdroj a sestává ze dvou částí, z nichž pohyblivé část je spojene s vyvažbvacím mechanismem e Pevná je uložena na nepohyblivákonstrukci. Navážený a nena vážený stav je kontrolován čidly u krajních poloh vyvažovaoíhoElektrické pohybové ústrojí je uspořádáno tak, že jím vyvozená síla působí na vyvažovací mechanismus proti smyslu působení hmotnosti navažovaného materiálu. Při vyrovnání těchto sil.se překlopí vyvažovací mechanismus do druhé krajní polohy e čidlo naváženého stavu zajistí ukončení plnění násypky. Velikostí elektrického proudu protékejícího elektrickým pohybovým ústrojím je určena velikost vyvozované síly, a tedy hmot~ nost neváženého materiálu.Nastavování vážené hmotnosti se zde provádí.snäñno změnou velikosti elektrického proudu, jehož zdrojem je řízený stabilizovaný zdroj, čímž je zároveň zaručene vysoká přesnostváhy.Příklady provedení jednoduché dálkově řízené váhy podle vynálezu jsou uvedeny na výkrese. Na obr. 1 je schematicky znázorněna váha s pohybovým ústrojím provedeným jako pohybový odpuzující elektromagnet a na obr. 2,3 je váha s pohybovým ústrojím znázorněným jako elektromotor.Dálkově řízená váha podle vynálezu je jednoduchá, nenáročná na údržbu, proto je spolehlivá a levné. Její předností je možnost jednoduchým způsobem dálkově měnit váženou hmotnost,aniž by muselo být použito složité vyhodnocovací a zadávací zařízení. Váha podle vynálezu je především využitelná v automatizovaných zařízeních, kde je požadováno častější nastavování různých hotností, např. dle řídłcího programu. Dobře využitelná je tato váha 1 u jednoduchých zařízení, protože umožňuje naatevování z místa obsluhy jednoduchým ovlšdačem,např) potenciometrem.Vyvažovací mechanismus váhy zde znázorněný dvouramennou pákou lvotočně uloženou na konstrukcí zařízení, na jejímž krstším rameni je zavěšena násypka Q s neznázorněnýn plnicím meohanismem a v ose otáčení páky 1 nebo na jejím delším ramena. je umístěno elektrické pohybové ústrojí 2 sestavené ze dvou částí, z nichž jedna část.je spojene s pákou 1 ą druhá je uložena na konstrukcí zařízení, přičemž elektrické pohybové ústrojí je napojeno na stabilizovaný zdrojäproudu V krajníeh polohách páky 1 je umístěno čidlo 3 henaváženého stavu a čidloVáha je trvale vyvážena v nenaváženém stavu neznázorněným závažím umístěným-na dalším rameni páky 1, Proohází-li proud elektrickým pohybovým ústrojím g, vyvozuje toto ústrojí sílu ve sěru šípky, tj. proti směru působení hmotnosti véženého materiálu. Tím je delší rameno páky 1 přidržováno v dolní poloze u čidla A, jehož signál zajišřuje plnění násypky §, které probíhá do okamžiku, kdy hmotnost navažovaného materiálu přeu koná působení elektrického pohybového ústrojí g§ páka 1 je překlopena do druhe krajní polohy kontrolované čídlem 5, kteně zajistí ukončení plnění. Po výsypu materiálu se děj opakuje. Hmotnost naváženého materiálu je zde daná převodovým poměrem páky 1 a silou vyvozenou elektrickým pohybovým ústrojím g, která je přesně definovaná a úměrná velikosti proudu protékajícího elektrickým pohybovým ústrojím g. Nastavení vážené hmotnosti je realizováno změnou velikosti proudu ze stabilizovaného1. Jednoduchá dálkově řízená váha,sestávající z vyvažovacího mechanismn a elektrického pohybového ústrojí, vyznačenátím, že pohyblivé část elektrického pohybového ústrojí (2) jemechanicky vázána na vyvažovací mechaniamua a pevná část je uložona na konstrukcí zařízení, přičemž elektrické pohybové ústrojí je připojeno na zdroj (3) elektrického prpudu, jehož hod nota je říditelná.2. Jednoduchá dálkově řízená váha podle bodu 1, vyznačená tím, že je vybavena čidlem (4)-nenaváženého stavu a čidlem (5) naxáženého stavu váhy.

MPK / Značky

MPK: G01G 13/28

Značky: dálkově, jednoduchá, váha, řízená

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-249163-jednoducha-dalkove-rizena-vaha.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednoduchá dálkově řízená váha</a>

Podobne patenty