Zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřených pískových a vícevrstvých rychlofiltrů

Číslo patentu: 249058

Dátum: 12.03.1987

Autori: Poledna František, Procházka Vladimír, Káňa Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřených pískových a vícevrstvých rychlofiltrů.V současné dbě je známo řešení regulace odtoku vody z otevřených pískových filtrů , sestávající ze snímače průtoku napojeného přes regulátor na servopohon regulační armatury, přičemž na regulátor jsou napojena čidla minimální a provozní hladiny a zpožőovací zařízení, dále je na regulátor napojen koncový snímač otevřené polohy armatury. Toto řešení umožňuje pozvolnou náběhovou rychlost proudění ve filtrační vrstvě při začátku filtrace a nastavení parametrů regulace tak, aby se odstranilo nebezpečí kolísání průtoku v nepřípustných mezích a umožňuje se maximální využití filtračního zařízení udržováním maximální provozně přípustné rychlosti proudění ve filtrační vrstvě. Nevýhodou tohoto řešení je omezený rozsah použitelnosti, nebot toto zařízení lze aplikovat pouze u rychlofiltrů, u nichž je zajištěn nátok konstantního množství surové vody na filtr, a u tlakových rvchlofiltrů. U otevřených rychlofiltrů, u nichž není zajištěno konstantní nátokové množství vody dochází ve filtru ke kolísání hladiny od minimální po provozní hladinu, tzn. jakmile po ideálním režimu filtrace na konstantní-odtokové množství klesne hladina na úroveň minimální hladiny, čidlo min. hladiny vyšle signál k uzavření regulační armatury, čímž se zastaví odtok filtrátu. Přitok vody na filtr zůstává otevřen a jakmile hladina dosáhne úrovně provozní hladiny, vyšle čidlo provozní hladiny signál k otevření regulační armaturyła tím k opětovné regulaci odtoku. Takto dochází k nežádoucímu přerušování a nájezdu filtrace na odtoku v intervalech l - 48 hodin v závislosti na kolísání množství vody na nátoku.Dále je známo zapojení dle A 0 192410, jehož principem je hladinový spínač s triakem, zapojeným v sérii s elektrodami pro blokování min. a max. hladiny.Dále je známo zapojení dle AO 195889, jehož principem je elektronické zařízení pro dávkování léků do napájecí vody,využívající ke své funkci kontaktní hladinoměry se snímacími elektrodami a zesilovacími relé.Nevýhodou těchto zapojení je rovněž omezený rozsah použitelnosti, neboř vlivem dvoupolohové regulace dochází v systémuke kolísání průtoku,a tím ke snížení kvality filtrátu a ke zkrácení filtračního cyklu s následným zvýšením nároků na prací vodu a elektrickou energií.Dále je známý směšovač s proměnným difuzorem dle AO 180548,jehož principem je pevná a pohyblivé část proměnnéhidifuzoru,uspořádaného v tělese směšovače, který je upevněn na tělese škrtící klapky. Zařízení je použitelné pouze pro plynná mědia, nelze je využít pro kapaliny.Uvedené nevýhody odstraňuje v podstatě vynález, kterýmje zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřeného písko vého nebo vícevrstvého filtru, sestávající z čidla průtoku,napojeného přes regulátor na servopohon regulační armatury a jeho podstata spočívá v tom, že na hladinový vstup regulátoru je napojeno čidlo hladiny ve společné regulační smyčce s čidlem průtoku napojeným na průtokový vstup regulátoru.Další podstatou vynálezu je, že na kontaktní vstup regulátoru je napojen konoový spínač otevřené polohy armatury.A Vyšší účinek vynálezu lze spatřovat V tom, že zařízení ovláda režim celého filtračního cyklu i přechodové fáze, a tím je dosaženo provozu při optimálních hodnotách filtrační rychlosti i úrovně hladiny. Samostatná vazba od čidla průtoku na re- gulátor výrazně vyrovnáva nerovnoměrnosti v přítoku surové vody tím, že využívá celý objem vody nad filtrační vrstvou. Dalším účinkem je podstatné zefektivnění provozu filtru tím,že se odstraňuje periodické uzavírání a otevírání regulační armatury.Příklad konkretního provedení je znázorněn na připújeném výkrese, který představuje blokové schéma zařízení dle vynálezu.vZařízení pro regulaci odtoku kapaliny z filtru dle vynálezu je tvořeno regulační armaturou l, ovládanou servopohonem g,napojeným na výstup g regulátoru 1, spojený dále svým průtokovým vetupem Q s čidlem 1 průtoku a hladinovým vstupem g s čidlem 2 hladiny, např. s kontinuálním výstupním signálem nebo číslicovým výstupem. Regulační armatura l a čidlo i prů 249 058, toku jsou zabudovány do potrubí Q odtoku filtrátu z filtru 1 Servopohon g je opatřen koncovým spínačem §, napojeným na kontaktní vstup Q regulátoru Q. Na pískový filtr 1 přitéká surová voda s obsahem suspendovaných látek. Suspendované látky jsou zachycovány filtrařní vrstvou filtru 1.a čistá voda filtrát je odváděn potrubím Q odtoku filtrátu. Při počátečnímostavu je regulační armatura l v poloze zavřeno. Při zahájení režimu filtrace je hladina vody nad filtrem 1 po pracím cyklu na minimální úrovni. Režim filtrace je zahájen ručně nebo automaticky neznázorněným zařízením, což způsobí pozvolné otevírání regulační armatury l. Množství odtékající vody snímané čidlem 1 průtoku, napojeným na průtokový vstup Q regulátoru à se prostřednictvím funkce regulátoru 1 pozvolna nastaví na hodnotu přítoku surové vody. Řídící veličinou regulace je výška hladiny nad pískem, snímaná čidlem Ž hladiny,napojeným na hladinový vstup Q regulátoru Q a regulace probíhá tak, že např. při snížení přítoku surové vody na filtr 1 se hladina vody začne snižovat, čidlo 2 hladiny napojené na hladinový vstup a regulátoru à změnou výstupního signálu působí na hladinový vstup g regulátoru à, který vyšle svým výstupem g signál pro pozvolné uzavírání regulační armatury l Při zvýšení přítoku surově.vody na filtr 1 se zvyšuje hladina vodv, čidlo Ž hladiny napojené na hladinový vstup g regulátoru 1 změnou výstupního signálu působí na hladinový vstup g regulátoru à, který vyšla svým výstupem g signál k pozvolnému otevírání regulační armatury l. Současně regulátor Ž porovnáva a vyhodnocuje signály z čidla Ž hladiny napojeného na hladinový vstup g regulátoru a idla 1 průtoku napojeného na průtokový vstup Q regulátoru Q. Stav, kdy tlakové ztráta způsobená zanesením filtru 1 dosáhne takové výše, že na její překonání je třeba vyšší úrovně hladiny pri zcela otevřenć regulační armatuře l, je signálem pro regeneraci filtru 1, Za těchto podmínek koncový spínač § napojený na kontaktní vstup Q regulátoru à vypíná regulaci a dává povel k zahájeníZařízení pro regulaci odtoku vody z filtru lze s výhodou používat u vodárenských pískových e vícevrstvých rychlofiltrů.1. Zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřeného pískového nebo víccvrstvého filtru, sestávající z čidla průtoku, napojeného přee regulátor na servopohom regulační armaturm vyznačující se tím, že na hledinový vstup (a) regulátoru (3) je napojeno čídlo (5) hladiny ve společné regulační smyčce s čidlem (4) průtoku napojeným na průtokový vstup (b) regulátoru (3).2. Zařízení podle bodu l,vyznačující se tím, že na kontaktnívstup (d) regulátoru (3) je napojen koncový spínač (8) otevřené polohy regulační armetury (1).

MPK / Značky

MPK: G05D 7/00

Značky: zařízení, odtoku, otevřených, rychlofiltrů, vícevrstvých, regulaci, zejména, pískových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-249058-zarizeni-pro-regulaci-odtoku-zejmena-vody-z-otevrenych-piskovych-a-vicevrstvych-rychlofiltru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřených pískových a vícevrstvých rychlofiltrů</a>

Podobne patenty