Uložení čepového uzávěru licí pánve s dolním ovládáním

Číslo patentu: 248678

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká uložení čepového uzávěru ocelářské licí pánve s dolním ovládáním a řeší zvýšení jeho těsnosti a spolehlivosti při současné možnosti odstreňování zarůstáni výtokového otvoru lici pánve.Je znám čepový uzávěr ocelářské licí pánve s dolním ovládáním, uložený ze spodu v dutině výlevkového sedla výlevkového kamene, zasazeného ve dně licí pánve, jehož hlava tvaru kulového vrchlíku je spojene se svislou vodicí tyčí, opatřenou výlevkovým pouzdrem a v dolní části víkem a maticí, v nichž jsou vytvořena pülkruhová vybrání pro uložení dvou vodorovných tyčových namen, připevněných ke svislé vodici tyčí, která jsou svými druhými konci upevněna k vnitřní stěně svislého pouzdra, ve kterémje vytvo~ řen vnější závit pro jeho hybné uložení v dolním trubkovém nástavci, připevněním k přírubě, upevněné ke dnu lici pánve, k níž je dále připevněn i horní trubkový nástavec, zapadajíci do vybráni výlevkového sedla, které je ve spodní části spojeno s výlevkovým tverovým pouzdrem, přitlačovaným k výlevkovému sedlu přírubou. Na vodorovných tyčových ramenech jsou nasunuta tělesa kapkovitého tvaru, umístěna ve vybráních tvarové rotační vyzdívky, uložené uvnitř svislého pouzdra, které je na svém vnějším obvodu opatřeno ručním ovládacím kolem a na svém dolním konci přírubou.Nevýhodou tohoto dosevadního uložení čepového uzávěru lioí pánve je to, že hlavu čepového uzávěru nelze ve výlevkovém sedle zabrušovat, což je předpokladem požadované těsnosti uzávěru , a tím se zvyšuje jeho netěsnost.Při zabrušování je totiž nutné uzávěrem otáčet, aniž by docházelo k oddalování jeho hlavy od výlevkového sedla, cožu tohoto uložení nelze dosáhnout. Další jeho nevýhodou je, že při otáčení čepového uzávěru ručním ovládacím kolem dochází bud k oddalování nebo přibližování jeho hlavy od výlevkového sedla,a tím ke změně licího proudu, čímž uzávěr nezabraňuje ani neodstraňuje zarůstání výtokového otvoru, a dále i to, že při jeho uzavření dochází k tvrdému doaednutí hlavy na výlevkové sedlo a tím může dojít nejen k jejímu poškození, ale i k poškození uzávěruáUvedené nevýhody odstraňuje uložení čepového uzávěru Avlicí pánve s dolním ovládáním podle vynálezu, kde hlavačepověho uzávěru tvaru kulového vrohlíku je uložena ze spodu v dutíně výlevkového sedla výlevkového kamene, zasazeného ve dně lioí pánve a je spojene se svislou vodicí tyčí, ke které je připevněno nejméně jedno vodorovné remeno, upevněné k vnitřní stěně svislého pouzdra, opatřeného vnějším závitem pro hybé uložení a kde ke dnu lící pánve je ze spodu upevněna deska s trubkovýn nástavcem, jehož podstata spočívá v tom, že v trubkovém nástavci desky je otočně uloženo závitové pouzdro, ve kterém je hybně uloženo svislé pouzdro čepového uzávěru, přičemž ve spodním konci trubkového nástavce je hybně uložena příruba, doléhající svou horní plochou na závitové pouzdro.Výhodou uložení čepového uzávěru podle vynálezu jeto, že je možné provést zabroušení hlavy při montáži uzávěru a dále 1 možnost odstraňování nalepené ztuhlé taveniny a tím i zabránění a odstranění zarůstání výtokového otvoru licí pánve, což zvyšuje těsnost a spolehlivost uzávěru. Další jeho výhodou je měkké dosednutí hlavy uzávěru při jeho uzavření, čímž nedochází k poškození hlavy a rovněž i ce~ lého uzávěru.Na přiloženém výkresu je příkladně znázorněno uložení čepového uzávěru licí pánve podle vynálezu, kreslené v podélném řezuoUložení čepového uzávěru licí pánve e dolním ovládáním,pod 1 e příkladného provedení,sestává z hlavy 1 tvaru ku 248 878lového vrchlíku, která je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla g výlevkového kamene 2, zasazeného ve dně 3 licí pánve a která je spojene závitovým spojem se svislou vodicí tyčí 5 opatřenou výlevkovým pouzdrem Q a v dolní části víkem 1 v nichž jsou vytvořena půlkruhová vyhrání pro uložení dvou vodorovných tyčových remen §, připevněných ke svislé vodicí tyči 5, v jejichž druhých koncích jsou vytvořeny závitové otvory pro upevnění k vnitřní stěně svialého pouzdra 2 šrouby 19, na jehož povrchu je vytvořen závit pro jeho hybné uložení v závitovém pouzdře 11,otočně uloženém v dolním trubkovém nástavci 13 desky 12,která je upevněna ze spodu ke dnu A lioí pánve a ke které je dále připevněn horní trubkový nástavec 15, zapedející do vybrání výlevkového sedla g, které je ve Spodní části spo jeno s výlevkovým tverovým pouzdrem 12, přitlačovaným k vý levkovému sedlu g deskou 11. svislé vodicí tyč Ž je na svém dolním konci opatřena maticí lg s podložkou, přiléhající na zahloubený otvor víka 1,ve kterém je uchyceno víčko 11, chráněné žárupevnou maltou. Na vodorovnýoh tyčových ramenech § jsou nasunute tělesa 1 § kapkovitého tvaru, umístěnš na vybráních tvarované rotační vyzdívky 12, uložené uvnitř svisléhopouzdra 2, které jemu svém vnějším obvodu opatřeno ručním ovládacím kolem gga na svém dolním konci přírubou gl. Ve spodním konci dolního trubkového nástavce lg je vytvořen závit pro hybné uložení příruby gg, doléhající svou horní plochou na závitové pouzdro 11, na jejímž vnějším obvodě jsou vytvořeny zuby gg, W do kterých zapadá zajištčvací západke QA ve tvaru písmeneL , která je čepem gg spojene s držákem gg, připevněným k dolnímu trubkovému nástavci lg, přičemž ze spodu k přírubě gg je připevněno seřizovací kolo g 1.Otevírání a uzavírání čepového uzávěru podle vynálezu a tím i provádění regulace výtoku tekuté oceli z licí pánve se provádí ručním ovládacím kolem gg, jehož otáčením se vyšroubovává nebo zašroubovává svislé pouzdro 2 v závitovém pouzdře 11, kde při jeho zašroubovéní směrem ke dnu A licí pánve,dojde k dosednutí hlavy 1 čepového uzávěru do výlev243375 kového sedla g e tím 1 k uzavření výtoku oceli, přičemž příruba gg, vešroubována do dolního trubkového nástavce lg, přitlačuje závitové pouzdro ll k desce lgva kde třeni vyvozené v obou stykových plochách závitového pouzdra 11 zabraňuje jeho protáčení. Velikost tohoto protáčení lze podle potřeby nastavit netočením seřizovecího kole gl a tím i příruby gg, což je zejména výhodné pro provádění zabrušování hlavy 1 čepového uzávěru, a takto nastavená poloha se zajistí zajištčvací západkou gg, která zapadne do mezery mezi zuby gg příruby gg.Uložení čepového uzávěru lioí pánve s dolním ovládáním podle vynálezu je možno použít nejen pro ocelářské licí pánve, ale i pánve pro různé tekuté kovy, jako na.příklad barevné kovy a podobně.Uložení čepového uzávěru licí pánve s dolním ovládáním, jehož hlava tvaru kulového vrchlíku je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla výlevkového kamene, zasazeného ve dně licí pánve e je spojene se svüslou vodicí tyčí, ke které je připevněno nejméně jedno vodorovné reme no, upevněné k vnitřní stěně svislého pouzdra., opatřenéhovnějším závitem pro hybné uložení a ke dnu licí pánveje ze spodu upevněna deska s trubkovým nástavcem, vyznačené tím, že v trubkovém nástavci (12) desky (13) je otočně uloženo závitově pouzdro (11), ve kterém je hybně uloženo svis 1 e pouzdro (9) čepového uzávěru, přičemž ve spodním konci trubkového.nástavce (12) je hybně uložena příruba (22) doléhající svou horní plochou na závitové pouzdro (11).

MPK / Značky

MPK: B22D 41/10, B22D 41/08

Značky: ovládáním, licí, pánve, dolním, čepového, uzávěru, uložení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-248678-ulozeni-cepoveho-uzaveru-lici-panve-s-dolnim-ovladanim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uložení čepového uzávěru licí pánve s dolním ovládáním</a>

Podobne patenty