Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

240 576 vynález sa týka spôsobu výroby rozpúštadiel iniciátorovpolymerizacie etylónupri výrobe polyetylćm z ropných frakciiyprvážne alkanických frakciĺ znečis-v i tených sĺrnymi, aromatlckývní dusíkatými a olefinlckými uhľovodikmloPri výrobe vysokotlakěho polyetylénu používajú sa pri połytnarizacii etylénu iniciátorfy polymerlzacie ako Iiterciárnybutylperoxid, terciárnybutylper-Z-etylhexanoát, terciárnybutylperbenzoát a terciárnybutylperpívalat rozpústené v rozpúštädle pozostávajúca z izoparafiniďých uhľovodíkov Cu. 0 d rozpúštau die 1 ste iniclátory sa vyžaduje, aby obsahovali max. 0,0 l š hm aromátov, 0,001 X hm sir-nych zlúčenin, počitané ako sira celkovajnenasýtenć zlúčeniny vyjadrené v m Br na 100 g vzorky 150, dusfkaté zlúčeniny pod 0,001 hm Z bolí mlešatomà s používanými íniciátenni a nerozklädali ich.V súčastnošti používané rozpúšthdlo inicíátorov polymerizacie etylénu sa v vyrába. olôgosnerizaciou izobuténu za prítomnosti kyslých makroporéznych íontomeničov. Zmes po olcigotnerizacii sa potom hydrogemje. Desťilačne sa izoluje rotpúšthdlo pozostávajúca z trimćru izobutylónu s výťažkou 38 i na-pôvodny izobutén.Nevýhodou uvedeného postupu je, že sa vyžaduje čistý izobutén, drahé makroporézne -iontomeniče a dáva nizke výťažky 35 - 38 .vynález sa týka spôsobu výroby rozpúštädla pre iniciátory polymerizacie etylinu, pričom ako suroviny sa používa zmeąaaikanických uhľovodíkov s teplotou bodu varu 120 až 2.10 GC z rafinâtu extrakcie aromatických uhlbvodikov, alebo z petrolejovej frakcie. z priamej destilacie ropy. Surovina sa najskôr zbavisinnych a dusikatých zlúčenin s reakciou s vodikomapri tlaku 0,2 až 4,0 MPa a teplote 180 až 360 °C v prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje zlúčeniny kobaltu a molybdenu alebo niklu a alebo jeho zlúčenin. objemová rýchlosť je 0,4 až 1,6 oba jemu ouroviny na objem katalyzátwaiza hodinu. Dusikaté zlúčeniny je možné odstráu niť viazaniu na kysłých mkroporeznych iontomeničoch typu sulfonovaných kopolynća rou styrónu a divinylbenzénu. 243 573 Surovína sa ďalej podrobuje dearomtincii svodikom pri tlaku 1,5 gž 3,5 MPa, pričom vodik je v 50 až 200 fr-nom nadbytku teoretického množstva pri teplote 170 až 350 °C v prítomnosti katalyüštora, ktorý obsahuje kovy VIII. skupiny periodickej sústavy prvkov, alebo ich zlúčeniny a objemová rýchlosť je 0,5 až 1,5 objemu suroviny na objem katalyzútora za hoďinu. získaný produkt má max. obsah aromátov 0,01 á hm, max. obsah celkovej síry 0,001 hm, max. obsah dusikatých látok 0,005 hm, max. obsah nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až 175 OC, s obsa-v hom 0,1 Z Inn N-metylpyrolidonu, 8,6 é hm aromátov a nenasýitených zlúčenin vyjadre~ ných bromovým číslom 4,5 g Br na 100 g vzorky. Surovína sa nastrokuje v množstve 350 nl/hw do reaktora s obsahom 300 ml kobalt-molybdenového katalyzátora cez predhrůovač, kde sa vyhreje na teplotu 280 OC. Do reaktor sa privádza vodík pri tlaku 3 MPa množstve 100 l/heü. Po výstupe z reaktor sa surovma nastrekuje do druhého reaktor-a, ktorý obsahuje 300 ml platinového katalyzátora vyhrievaněho na 250 0 G. Priváozaný vodik do reaktor v množstve ZZOJ/hd má tlak 3,5 MPa.Po výstupe z reaktora sa surovína ochladí a analyzuje na obsah N-metylu pyrolídonu aromátov a nenasýterých zlúčenin.3 Zloženľe rozpúštädla čĺsb 1 zBenzínová Ťrakcia sa poodstránenĺ aromátov v- rafínát ďestíluje v hole s podmienkam 1 uvodonýní v príklade 1 a propóšťa cez makroporćzny íotomeníč Wofa-u tit OK -80 v množstve 300 ul/300 m 1 iotomoniča za jeinu hodínu pri teplote 20 °C a potom doaromtĺzuje v reaktor-e s platłnovým katüyzátorom pri teplota 300 ni a parcíünom t 1 aku vodĺka 2,7 NP. Nàstrek suroviny do raktora je 200 1111/1100.fska sa ty rozpúštäcno č. 2 o nashdujúcích parametroch ssa naístrokuje cez prudohríevač do raktora vyhrlateho na 250 °C, naplnenćhxo300 m 1 níkelnatćho katalyzitora. Do reaktor sa privádza vodík o tlaku 500 kPav unožstve 200 1/1196. F 0 výstupe z reaktor sa sur-nüvi mstrekuje do ďruhćho ktora v množstve 200 vel/hoc., mpmenćho 300 m 1 platinovćho katalyzätora a vyhrío-o vanćho na 240 °c. Do reaktor army/iu vodík o tlaku 3,1 MPa vhnožstvo so mm. Získa sa tým rozpúšhdlo č. 3 64 m., x v1 aromáty 0,00 7( hm sfra ca 1 kova 0,00 á tim bromové čfs 1 o 0,005 g Br na 100 g vzorkypredohr 1 avač v množstva 400 m 1/hoA do ruaktorâ np 1 neného 300 m 1 kobalt -ýmo-vi 1 ybdenovóho katalyzátora pri tep 1 ote 300 °C a t 1 aku vodíka 2,6 MP 2 v množstva100 I/hod Potom sa surovína nastreüuje v množstvo 400 nl/hod do druhého reaktor s oáplňou 300 § 21 platínověho kata 1 yzätdra. Top 1 ota v reaktor je 310 °C a t 1 ak vodíka 3,2 1119. Množstvo prívádzanéřlo vodíÁka je 200 1/hd. Získa sa tým rozpúštätno číslo 4 o našdodujůcích .parametroch a destHačné rozmedzie 142 u zoo °c àrolnáty 0,0095 hm sĺra celkov É 0,0005 7( hm hramové čís 1 o 0,005 g Br ha 100 g vzorkyV rozpúštädhlch pripravených podľa nrĺkladu 1 až 4 hola skúšaná státní-v» ta peroxídov a p 01 ymarizačné testy. Výsledky sú uvedaně v tabulka č. iĚią Koocontracía poroxídu, X hm hod. Rozp. Rozmčd Rozp.č.2. Roz p.č.3 Rozpočd łzopara ny v

MPK / Značky

MPK: C08F 110/02, C08F 4/34

Značky: etylénu, rozpúšťadiel, spôsob, inicátorov, výroby, polymerizácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-248576-sposob-vyroby-rozpustadiel-inicatorov-polymerizacie-etylenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu</a>

Podobne patenty