Vstupní část ovládání hypertermické soupravy

Číslo patentu: 248409

Dátum: 12.02.1987

Autori: Borovička Martin, Vrba Jan, Bouček Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynalez se týká zapojení vstupní části hypertermické soupravysumožňující plynulou regulaci výkonu při dosažení optimálního průběhu ohřevu.Pro léčení zhoubných nádorů se v lékařství používá hyperter 1 mie kombinovaná s chemo nebo radioterapií. ohřev nádorů na poža dovanou teplotu se provádí pomocí hypertermické soupravy, která obsahuje generátor, jehož frekvence se volí podle požadované hloubky ohřevu, ovládací část generátoru a sadu aplikátorů, které převádějí elektromagnetickou energií do nádorové tkáně. Elektromagnetická energie předaná tkáni způsobuje elektromagnetický ohřev zvolené oblasti. Výkon generátoru hypertermické soupravy musí být řízen tak, aby byla dodržována požadovaná hypertermická teplota, tj. v rozmszí 42 až 45 °C s přesností 0,2 °C. Pro dosažení žádaného efektu v nádorové tkáni a aby nsvznikla termotolerance nádorovych buněk, se požaduje, aby rychlost ohřevu byla regulövána tak, aby v počátku byl rychlý nárůst teploty a při dosa. žení zvolené hodnoty teploty došlo k rychlému dosažení ustálenéhostavu. Tento požadavek je možno splnit regulací výkonu, kdy z počátku je výkon generátoru vyšší, než odpovídá ustálenému stavua při příbližování k zvolené hypertermické teplotě výkon generátoru klesá, aby nenastalo přehřátí tkáně v důsledku velkých časových konstant regulace výkonu generátoru. Regulace výkonu generátoru hypertermická soupravy se převážně provádí lineárně, tj. výkon generátoru je úměrný měřené teplotě ohřívané oblasti a tato teplota je průběžně sledována. Dokonalejší hypertermické soupravy obsahují minipočítač, který reguluje výkon generátoru podle požadovaného programu. Použití minipočítače je účelné v soupravách pro univerzální použití v hypertermii, které obsahují ladítelný generátor v rozmazí 10 MHz až 1 000 MHz. V případě, že hyperter- 0 mická souprava pracuje s pevnou frekvencí elektromagnetického248409 záření, jsou podmínky ohřevu různých nádorů přibližně obdobné,takže není nutne použít volně programovatelný regulační člen, tj. minipočítač.Hlavním nedostatkem lineární regulace výkonu gensrátoru hypertermické soupravy je méně vhodný průběh ohřevu především v jeho počáteční fázi, protože nelze použít velkého výkonu generátoru,nebot změna by byla příliš rychlá a v důsledku časové konstanty teplotního čidla není možné sledovat ekutečnou teplotu ohŕívané oblasti v daném časovém okamžiku. Navíc dosažení ustále ného stavu, tj. zvolené teploty ohřívání nádoru, V tomto případě trvá déle. V některých případech je nutné provádět v počáteční fázi aplikace manuální regulaci výkonu generátoru a teprve po dosažení ustáleného stavu teploty tkáně se souprava přepíná na automatický provoz.Výše uvedené nedostatky z velké části odstraňuje vytvoření vstupní části hypertermíckě soupravy podle vynalezu. Tato vstupní část se skládá z teplotního čidla, spojeného e jedním analogovým členem, který je spojen s analogově-číslicovým převodníkem,na jehož výstupu je připojen displej. Podstatou vynálezu je, že teplotní čidlo je zároveň připojeno na vstup druhého analogového členu a na digitální výstupy analogově-číslicového převodníku jsou připojeny digitální vstupy nelineárního programovetelného čísli-. cově-analogového převodníku. Analogový výstup tohoto převodníku je spojen zpětnou vazbou s analogovou částí druhého anslogového členu, jehož výstup je připojen na vstup generátoru.Vyšší účinek vynálezu se projevuje především v jednoduchosti zařízení oproti hypertermiokým soupravám řízenýoh počítačem. Nevíc je toto zařízení méně nákladné a jeho obsluha není tak náročná.Na pŕiloženém výkresu je echematioky uveden příkled zapojení vstupní části hypertermioké soupravy podle vynálezu.Teplotní čidlo l je zapojeno jednak na vstup prvního analogového členu g a jednak na vstup druhého analogováho členu 5. Vý 3248 409 stup prvního analogového členn g je zepojen na vstup analogově-číslicového převodníku 1, na nějž je připojen displej 5. Výstup analogově-číslícového převodníku Qaje připojen na digitální vstupy nelineárního progremovatelného číslicově-analogového převodníku Q s možností nelineární změny závislosti výkonu generátoru na teplote. Tento číslicově-analogový převodník Q je spojen zpětnou vezbou s druhým analogovým členem Ž, jehož výstup je připojenFunkce vstupní části ovládání hypertermické soupravy podle vynálezu spočívá v tom, že signál z teplotního čidla l, které průběžně sleduje teplotu ohřívané oblasti, je veden jednak na první analogový člen g a jednak na druhý anàlogový člen Ž. Z výstupu prvního analogového člen g je signál veden na analogově-číslicový převodník 1, jehož stav je signelizován displejem 5. Digitální informace z enalogově-číslícového převodníku 1 je vedena na nelineární programovatelný číslicově-analogový převodník Q, u něhož vztah mezi vstupní digitální informací a výstupní analogovou informací lze upravovat podle požadavků regulace ohřevu s tím,že od zvolené číselné vstupní informace z ana 1 ogově-číslicového převodníku 2 mění výstup nelineárního programovatelného ćíslicově-analogového převodníku Q polaritu výstupního napětí.Například ú velkého nádoru výkon generátoru v počáteční fázi ohřevu bude 400 W s použitou výkonovou hustotou 3 W/cm a po dosažení ustáleného stavu postačí výkon nižší s výkonovou hustotou kolem 0,7 V/cmz. V první fázi ohřevu je mezi analogovým čle nem 2 a nelineárním programovatelným číslicově-analogovým pře vodníkem Q záporná zpětná vezbà,urych 1 ující růst výkonu generáto ru a tím i ohřevu, která se po přiblížení ke zvolené teplotě mění v klednou zpětnou vazbu, která urychluje snížení výkonu generátoru hypartermické soustavą a tím ustálení teploty ohřevu nádorové oblastí.PŘEDMĚT VYNÁLEZU zn-ms Vstupní část ovládání hypertermické soupravy, skládající sa z teplotního čidla, spojeného s jedním aąalogovým členem, ktorý je apojen 3 analogově-číslícovým převodníkem, na jehož výstupu je připojen displej, vyznačujicí se tim, že teblotni čidlo /1/ V je zároveň připojeno na vstup druhého analogového členn /5/ a na digitální výstupy analogově-čislícováho převodníku /3/ jsou připojeny digitální vstupy nelínsárniho programovatelnéhovčislicově-anàlogového převodniku /6/1 jehož analogový výstup je apojen zpětnou vazbou s analogovou částí druhého analógového členu /5/,jehož výstup ie připojenna vstup generátoru.

MPK / Značky

MPK: G01K 7/00, G05D 23/20

Značky: vstupní, ovládání, soupravy, část, hypertermické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-248409-vstupni-cast-ovladani-hypertermicke-soupravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vstupní část ovládání hypertermické soupravy</a>

Podobne patenty