Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká prošlupního zařízení víceprošlupního tkacího stroje, obsahujícího abustavy pak pro zvedání a stahování nitěnek, které jsou dvoudílnými táhly připojeny k dvouramenným přenosovým pákám.známé prošlupní zařízení způsobující postupně zvedání a stahování sloupku nitěnek pro vytváření vlnového prošlupu víceprošlupního tkacího stroje, u něhož jsou jednotlivé sloupky seřazeny do skupin, přičemž z důvodu potřeby místa odděleně umístěných hnacích ústrojí jsou sloupky vzájemné bočně přesazeny, je opatřeno pro každé táhlo samostatným hnacím ústrojím tvořeným dvouramennou pákou zabírající s jednou nebo s jednou dvojici ze soustavy vaček,uspořádáných na jednom nebo dvou prošlupních hřídelích.Je také známo prošlupní zařízení, u něhož jsou nitěnky navlečeny na alespoň jednom ohebném drátu, který je ve styku se soustavou a s fázovým posunem svisle pohyblivě uspořádaných platin, které v drátu vyvolávají vlnitý pohyb. Vratný pohyb platin je vyvozován ovládacími šroubovitými hřídeli uspořádanými otočně v celé tkací šíři víceprošlupního tkacího stroje.Nevýhodou těchto známých prošlupních zařízení je poměrně vysoká náročnost při výrobě a seřizovaní vůlí mezi vačkami a s nimi zabírajícími kladkami. Další nevýhodou je omezená provozní rychlost celého tkacího stroje vzhledem k dynamickým účinkům celého mechanismu.Nevýhody známých řešení odstraňuje prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje,obsahující soustavy pák pro zvedání a stahování nitěnek, které jsou dvoudílnými táhly připojeny k dvouramenným přenosovým pákám, podle vynálezu, jehož podstatou je, že jedno rameno knłdé dvouramenné přenosové páky je kloubově připojeno k pouzdru otočné uloženému na výstředněm kotouči, který je společně s ostatními výstřednými kotouči uložen na prošlupním hřídeli otočně uloženém V samonosné skříni, přičemž samonosná skříň, výstředný kotouč, pouzdro a dvouramenná přenosová páka tvoří společně s dvoudílnými táhly a jedním ramenem dvouramenné ovládací páky šestičlenný küoubový mechanismus.Je výhodné, když prošlupní hřídel je povrchově rozčleněn pojistnými kroužky na úseky opatřené vždy perem a výstřednými kotouči, mezi nimiž jsou rozpěrné kroužky a jeden dvoudílný rozpěrný kroužek s maticí.Je také výhodné, když prošlupní hřídel je sestaven z dílú, z nichž jeden je opatřen dvojitým osazením s dvojicí rovnoběžných ploch a druhý odpovídajícím otvorem, přičemž vždy dva sousední díly jsou spojeny příčně uloženým kolíkem.Výhodou zařízení podle vynálezu je. že respektuje oprávněné požadavky kladené na prošlupní mechanismus jako je nízká hmotnost jeho horní části, a její snadná odpojitelnost a vyjímatelnost z tkacího stroje v případě poruchy. Výhodou zařízení podle vynálezu je také možnost dosažení vysoké tkací rychlosti a tím vysokého výkonu, což je umožněno přibližně harmonickým průběhem pohybu nitěnek. který zajiščuje minimální dynamické síly a tím namáháni mechanismu. VPříkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 představuje boční pohled a příčný řez prošlupním zařízením, obr. 2 částečný podélný řez prošlupním hřídelem a obr. 3 příčný řez prošlupním hřídelem podle čáry III-III v obr. 2.Prošlupní zařízení podle vynálezu je tvořeno prachotěsnou samonosnou skříní l uspořádanou v celé šíří víceprošlupního tkacího stroje, V níž je otočně uložen prošlupní hřídel 2 s pevně uloženou soustavou fázově pootočených výstředných kotoučů 1. Na každém výstřed něm kotouči 3 je otočné uloženo pouzdro 5, které je čepem § výkyvně připojeno k jednomuramenu Q dvouramenné přenosové páky 1 výkyvně uložené na průběžném čepu g uspoŕádaném pevněv samonosné skříni l. Druhé rameno g této dvouramenné páky 1 prochází prostupnou stěnoulg ze samonosně skříně l, kde je k němu kloubově připojeno dvoudilné táhlo ll se spojovací maticí lg. opačný konec dvoudílného táhla ll je opět kloubově připojen k jednomu ramenu lg dvouramenné ovládací páky lg výkyvně uložené na dolním čepu lg upevněném v dolní části konzoly lg, která je šrouby ll připojena k nosníku lg, který je opačným koncem připojen dalšími šrouby lg k samonosné skříni 1.K druhému ramenu gg dvouramenné ovládací páky lg je kloubově připojen dolní konec prvního sloupku gl, jehož horní konec, opatřený sadou nitěnek gg s navlečenými osnovními nitěmi gg, je kloubově připojen k horní jednoramenné páce QA, která je výkyvně uložena na horním čepu gg upevněném v horní části konzoly lg. Horní jednoramenná páka gg tak tvoří s druhým ramenem 22 dvouramenné ovládací páky lg, paralelogram. K tomuto druhému ramenu gg dvouramenné ovládací páky li je kloubově připojeno pevné táhlo gg křížově připojené svým opačným koncem k jednomu ramenu 21 horní dvouramenné páky gg výkyvně uložené na horním čepu gg.K druhému ramenu gg této horní dvouramenné páky gg je kloubově připojen horní konec druhého sloupku gg, opatřený další sadou nitěnek gl s navlečenými osnovními nítěmi gg. Dolní konec druhého sloupku 23 je kloubově připojen k dolní jednoramenné páce gä, která je výkyvně uložena na dolním čepu lg. Dolní jednoramenná páka 3 tak tvoří s druhým ramenem gg horní dvouramenné páky gg další paralelogram.Prošlupní hřídel Ä je povrchově rozčleněn na úseky ukončené pojistnými kroužky 25,mezi nimiž je prošlupní hřídel 2 osazen pery äâ pro přenos krouticího momentu z prošlupního hřídele g na výstředné kotouče Q, které jsou uloženy ve shodných odstupech a rozepřeny rozpěrnými kroužky gg, přičemž mezi jednou dvojici výstředných kotoučů Q je v každém úseku použit dvojdílný rozpěrný kroužek âl 5 pravolevým závitem a maticí §§ pro vymezení axiální vůle nezi výstřednými kotouči Q, rozpěrnými kroužky gg a pojistnými kroužky gg. Některé z rozpěrných kroužků gg jsou opatřeny ložiskem 22 pro otočné uložení V ložiskovém tělese gg připevněném šrouby gl k samonosné skříni l.Vzhledem k poměrně velké délce prošlupního hřídele g u širokých tkacích strojů je výhodné použít prošlupní hřídel g dělený a jednotlivé díly spojit. Příklad takového spojení je znázorněn na obr. 2 a 3. Jeden díl 3 prošlupního hřídele 3 je opatřen na svém konci dvojitým csazením gg, kde první část je válcovítá a druhá část je na své válcovité části opatřena dvojicí rovnoběžných ploch 31 tvořících spojku pro přenos krouticího momentu z prvního dílu 23 prošlupního hřídele g na sousední díl Až, který je opatřen na svém konci otvorem já odpovídajícím dvojitému osazení 33. Oba díly 52 a já jsou proti axiálnímu posuvu zajištěny příčně uloženým kolíkem 51. Je výhodné, když na části délky válcovité části dvojitého osazení Ag je uloženo ložisko Ag s ložiskovým tělesem gg připevněn šrouby gg k samonosné skříni l.Během tkaní se otáčí v samonosné skříní l prošlupní hřídel 2. Působením jeho výstředníkových kotoučů Q dochází k fázově posunutému vratnému kývavému pohybu celé soustavy dvouramenných přenosových pák 1 a od nich přes dvoudílná táhla ll k vratnému kývavému pohybu dvouramenných ovládacích pák lg, z nichž každá ovládá jednu spolupracující dvojici sloupků gl, gg vytvářejících prostřednictvím svých nitěnek gg a gl jeden úsek vlnového prošlupu. Každá dvouramenná ovládací páka lg při svém pohybu provádí například stažení k ní připojeného prvního sloupku gg a současně přes pevné táhlo gg a horní dvouramennou páku 33 zvednutí druhého sloupku gg a naopak.Při opravě prošlupního zařízení se jeho horní část, tvořená sloupky gl a gg s nitěnkami gg a gl, horní jednoramennou pákou 35, horní dvouramennou pákou gg, pevným táhlem gg, dolní jednoramennou pákou 33, dvouramennou ovládací pákou lg, konzolou lg a horním dílem dvoudílného tâhla ll, po odšroubování šroubů łl,z nosníku lg a uvolnění spojovací matice lg z tkacího stroje vyjme. Po provedení opravy se uvedený konstrukční celek vloží zpět do tkacího stroje, upevní šrouby ll a propojí spojovací maticí lg s druhým dílem dvoudílného táhla ll. Prošlupního zařízení podle vynálezu je možno výhodně využít při konstrukcí víceprošlupního tkacího stroje.1. Prošlupni zařízení víceprošlupniho tkacího stroje obsahující eoustavy pák pro zvedáni a stahování nitěnek, které jsou dvoudílnými táhly připojeny k dvouramenným přenosovým pákám, vyznačující se tim, že jedno rameno (6) každé dvouramenné přenosové páky (7) je kloubově pŕipojeno k pouzdru (4) otočně uloženému ha Výstředném kotouči (3), který je společně s ostatními výstřednými kotouči uložen na prošlupnim hřídeli (2) otočné uloženém v samonosné skřini (1). přičemž samonosná skříň (1), výstředný kotouč (3), pouzdro (4) a dvouramenná přenosová páka (7) tvoří společně s dvoudilným táhlem (ll) a jedním ramenem2. Prošlupní zařízení podle bodu 1, vyznačujicí se tím, že prošlupni hřídel (2) je povrchově rozčleněn pojistnými kroužky (34) na úseky opatřené vždy perem (35) a výstřednými kotouči (3), mezi nimiž jsou rozpěrné kroužky (36) a jeden dvoudílný rozpěrný kroužek3. Prošlupni zařízení podle bodu 1, vyznačujicí se tím, že prošlupní hřídle (2) je sestaven z dílů (42, 45). z nichž jeden je opatřen dvojitým osazenim (43) 5 dvojici rovnoběžných ploch (44) a druhý odpovidajícim otvorom (46), přičemž vždy dva sousedni díly (42,45) jsou spojeny přičně uloženým kolikem (47).

MPK / Značky

MPK: D03C 5/00

Značky: stroje, víceprošlupního, zařízení, tkacího, prošlupní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-247785-proslupni-zarizeni-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty