Kombinovaná klidová ucpávka, zejména pro chladivové turbokompresory

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká kombinované klidové ucpávky. zejměna pro chladivové turbokompresory,u nichž je nepřípustný jak únik komprimovaného média. tak i vnikání atmosfěrickěho vzduchu do stroje, a to nejen za provozu, ale i v době jejich odetavení.U chladivovýchturbokompresorů, která pracují v uzavřeněm pracovním okruhu by se unikem chladiva snižovala tlaková hladina, přisáváním vzduchu by se postupně měnilo složení náplně a tím i technické parametry celého zařízení. Některá chladiva jsou navíc poměrně drahá a netěsností by se zvyěovaly provozní náklady. Jiná ohladiva jsou ve směsi se vzduchem hořlsvá,či dokonce explozívní, některá jsou nebezpečná lidskěmu orqanismu. Z těchto důvodů je třeba,aby vnitřní prostory stroje byly od vnějších spolehlivě odděleny nejen zs provozu, ale 1 během odstávky stroje.Nejjednoduěäí způsob utěsnění spočívá v tom, že se celý turbokompresor i se svým pohonom umístí v hermetické skříni, takže ucpávky vůbec odpadnou. Toto provedení je však použitelná jenom v některých speciálních případech. Větěinu.chladivových turbokompresorú je však třeba mimo provozní ucpávky vybavit tzv. klidovými ucpávkami, které po odstavení stroje uzavřou celý vnitřní prostor turbokompresoru. V praxi se používá celá řada provedení klidových ucpávek, jejichž společnou nevýhodou je, že společně s provozními ucpávkami, řazenými za sebou,značně prodlužují osovou délku stroje, což je nevýhodné s ohledem na dynamické vlastnosti stroje, zastavěnou plochu, hmotnost atd.Uvedená nevýhody odstraňuje řešení kombinované klidově ucpávky podle vynálezu. Podstatou řešení je, že ve válcovém vybrání tělesa ucpávky je uložen centrální kroužek, zajiitěný proti axiálnímu vysunutí, který na své vnitřní válcové ploěe nase suvně, ale utěsněně jednak axiální část statorověho třecího kroužku provozní uopávky, jednak axiální část nosiče klidové ucpávky. Druhá část klidové uepávky je tvořena hydraulickým pístem, který je uložen mezi válcovým vybráním tělesa ucpávky a vnější plochou v němž pevně uchyceně mezikruhové vložky,která je svou vnitřní válcovou plochou současně částí labyrintově ucpávky.Vnitřní čelní plocha pístu je na obvodu vybrána a propojena kanálkem se zdrojem tlakového oleje. vnější čelní plocha pístu je ustavena proti límci nosiče klidově ucpávky, na jehož vnitřní čelní ploěe je v drážce uložen těsnicí kroužek z elastického materiálu, který je přidržován příložkou, uchycenou axiálními šrouby v nosiči klidově ucpávky A přitlačaván k okraji čelní plochy osazení hřídele turbokompresoru na větším průměru hřídele pružinemi klidové ucpávky, které jsou ulcženy v protilehlých vybráních nosiče a centrálního kroužku. Mezi centrálním kroužkem a radiální částí statorověho třecího kroužku jsou uloženy další pružiny provozní ucpávky. Průměr vnitřní válcové plochy centrálního kroužku je menší, než větší průměr čelní plochy osazení hřídele v místě jeho styku s pružinami přitlačovaným těs nicím krouäkem.Pro usnadnění montáže je výhodné, že v nosiči je proveden radální vývrt uzavřený zátkou s montážním otvorom. V radiálním vývrtu je umístěn jisticí kolík s pružinkou, opřenou o dno vývrtu a o rozšířsnou část jisticího kolíku, který je vysunutelně uložen v pojistném otvoru,provedenám v nákružku centrálního kroužku§Jiné výhodné montážní uspořádání nosiče klidové ucpávky a centrálního kroužku spočívá v tom, že v nosiči je provedeno axiální vybraní zakončené alespoň jedním průchozím otvorem,jímž je veden v centrálním kroužku pevně uchycený zajiščovací kolík, který má ve své horní části vytvořenu příčnou drážku, do níž je nasunutelná prohnutím drátová pružina, zakotvená jedním koncem v nosiči klidově ucpávky.Hlavní výhodou kombinované klidově ucpávky podle vynálezu je její malá osová délka,naboř vhodnou konstrukcí bylo využito dvojúčelově několik prvků provozních ucpávek pro vlastní klidovou ucpávku. Další předností ucpávky je, že je sestavena na dvou průměrech hřídele tak,že je možno využít přetlaku těsněného média ke zvýšení přítlačně síly pružin na hlavní těsnioí ełament klidově ucpávky. hespornou výhodou je i skutečnost, že v případě opravy či revizeprovozní ucpávky není nutné odčerpávat médium z vnitřních prostoru kompresoru, protože klidová ucpávka spolehlivě odděluje vnitřní prostory stroje od vnější atmosféry. Neméně důležitou výhodou provedení kombinované klidové ucpávky podle vynálezu je její neohyčejně snedná montáž.Na připojeném výkresu je znázorněn příkled provedení kombinované klidové ucpávky podle vynálezu. Na obr. 1 je podélný řez ucpávkou, uloženou na hřídeli turbokompresoru. V horní polovině obr. 1 je nakreslena ucpávku pri odstavení stroje, ve spodní polovině pak je se provozu. Obr. 2 představuje jeden příklsd montážního propojení dvou hlavních dílců klidové ucpávky. Obr. 3 znázorňuje druhý príklad funkčné obdobného propojení stejných dílců.Na výstupu hřídele l 2 vnitřního prostoru g turhokompresoru je umístěna kombinovaná ~ klidová ucpávka. Ve válcovém vybrání g tělesa 3 ucpávky je uložen centrální kroužek Q, zajištěný proti exiálnímu vysunutí pojistným kroužkem Q. Centrální kroužek § nese na své vnitřní válcová ploše o průměru 21 jednak axiální část stątorového třecího kroužku 1 provozní ucpáv~ ky (ne obr. 1 není celá znázorněna), jednak axiální část nosiče 5 klidové ucpávky. Těsněni všech suvně uložených částí ucpávky je provedeno O kroužky g.Součástí klidové ucpávky je hydraulický píst gg. který je uložen mezi válcovým vyhráním g tělesa 3 uopávky a vnější plochou v něm nalisované části mezikruhové vložky ll, která je svou vnitřní válcovou plochou lg současně součástí labyrintové ucpávky 33. Vnitřní čelní plocha hydrauľického pístu lg je po obvodu vybráne a propojene kanálkem li se zdrojem tlakového oleje. vnější čelní plocha pístu lg je ustavena proti límci lg nosiče g klidové ucpávky,na jehož vnitřní čelní ploše je v drážce uložen pryžový těsnioí kroužek lg.Těsnicí kroužek łg je přidrłován přílołkou ll. uchycenou axiálními šrouby lg v nosiči g klidové ucpávky a přitlačován k okraji čelní plochy lg osazení hřídele l turbokompresoru na větším průměru 22 hřídele l pružinami 32 klidové ucpávky, které jsou uloženy v protilehlých vybráních nosiče g a centrálního kroužku §. Mezi centrálním kroužkem § a radiální částí stetorového třecího kroužku 1 jsou ulołeny delší pružiny gł provozní ucpávky.Funkce kombinovàné klidové ucpávky vyplývá z jejího popisu. Pružiny gg klidové ucpávky se opírají o pevné dno vybrání centrálního kroužku § a přitlačují pryžový těsnicí kroužek lg nosičem § klidové ucpávky na okraj čelní plochy lg osszení hřídele l. Tím je vnitřní prostor g turbokompresoru utěsněn proti vnějšímu prostoru gg za ucpávkou.Před spuštěním stroje se uvede do provozu olejové čerpadlo. Tlakový olej, pŕivúděný otvorem kenálku lg pod vybrání vnitřní čelní plochy pístu gg odtlečí píst lg směrem k centrálnímu kroučku §. Eřitom je odtlačen exiálně těsnicí kroužek łg, který se přestane dotýkat čelní plochy hřídele 3. Protože větší průměr Q hřídele ł na čelní ploše lg osazení hřídela l je větší než průměr gl vnitřní vúlcové plochy centrálního kroužku § pretlak z vnitřního prostoru 3 působíoí na zadní stěnu nosiče g zvyšuje přítlačnou sílu pružin gg klidové ucpávky.Montážní uzel centrálního kroužku Q a nosiče g klidové ucpúvky je podle obr. 2 vytvořen tak, že v nosiči g je proveden radiální vývrt 3 uzavřený zútkou 31 s montážním otvorem gg. V rądiálním vývrtu gg je umístěn jisticí kolík 35 s pruäinkou 31. která je jednou stranou opřena o dno rsdiálního vývrtu gg a druhou stranou v rozšíłenou část jistícího kolíku gg. Jisticí kolík gg je vysunovatelně uložen v pojistném otvoru gg provedeném v nákružku centrál ního kroužku g.Před montiží po nesunutí nosiče g klidové uepávky na centrální kroužek § e po stlačení pružin gg klidové ucpávky se zasune jisticí kolík gg montúžním otvorem gg v zdtće 31 svou spodníustrenou do pojistněho otvoru gg. Tlak pružingg brání uvolnění jisticího kolíku gg. tskže montdč obou dílcůÚjemožno provést vcelku. Při prvním zapojenítlnkového oleje hydraulický píst Ag zntlači nosič Q už ne doraz k centrálnímu kroužku Q, přičemž se uvolni jísticí kolík gg. Ten pak je pružinkou 31 trvale pł 1 t 1 nčovánkžátce 21 a nebrání posuvu nosiče g klidová ucpúvky 7 °Montážní uzel centrálního kroužku § a nosiče Q klidové ucpávky je podle obr. 3 proveden tak, že v nosiči § je provedeno axiální vybraní gg zakončené třemi průchozími otvory gg,jímž jsou vedeny rajiššovací kolíky gł, které jsou pevně uchyceny v oentralním kroužku Q. Zajiščovací kolíky 3 mají ve své horní části vytvoženu příčnou drážku gg. V nosiči g je svým jedním koncem zekotvena drátová pružina 33, nasunutelná prohnutím do příčné drážky gg. Dtátová pružina gg je v montážní a klidové poloze znázorněna na obr. 3 plnou čarou, v provozní poloze čárkovaně.Před montáži po přitlačení nosiče g k oentrálnímu kroužku § se otvorem v příložcs ll zasune montážní drâtová pružina 33 do příčně drážky 33 zajiätovscího kolíku 31. Tlak pružin gg klidové uopávky opět zabraňuje uvolnění drátové pružiny 3 2 příčné drážky 33. Tak je možno opět provést společnou montáž obou dílců, ktere se od sebe oddělý při prvním funkčním pohybu hydraulického pístu lg. Uvolněnt drátová pružina Q se vrútí doprovozní polohy na dno axiálního vybraní gg.1. Kombinovaná klidová ucpávka zejména pro chladivové turbokompresory, u nichž je nepřípustný jak únik komprimovaného média, tak i vnikání atmosfériokeho vzduchu do stroje, a to nejen za provozu, ale i v době jejich odstavsní, obsahující těleso ucpávky, části vlastní klidová ucpávky a některé další obecné ucpávkové prvky vysnačující se tím, že ve váloověmvybrání (3) tělesa(4) uopávky je uložen centrální kroužek (5), zajištěný proti axiálnímu vysunutí, který na své vnitřní válcové ploše nese suvně, ale utěsněně jednak axiální částststorového třecího krouäku (7) provozní ucpávky a jednak axiální část nosiče (3) klidové ucpávky, jejíž druhá část je tvołena hydraulickým pístem (10), který je uložen mezi valcovým vybráním (3) tělesa (4) ucpávky a vnější plochou v něm pevně uchycené mezikruhové vložky(ll), která je svou vnitřní válcovou plochou (12) současně částí labyrintové uopávky (13),přitom vnitřní čelní p 1 ocha.pístu (10) je na obvodu vybrána a propojena kanálkem (14) se zdrojem tlakového oleje, zatímoo vnější čelní plocha pístu (10) je ustavena proti límcí (15) nosiče (8) klidové ucpávky, na jehož čelní ploše jev drážce uložen těsnicí kroužek (16)z elastiokého materiálu, který je přidržován příložkou (17), uohyoenou axiálními šrouby (18) V nosiči (8) klidové ucpávky a přitlačován k okraji čelní plochy (19) osazení hřídele (1) pružinami (20) klidové uopávky, uloženými v protilehlých vybráních nosiče (8) klidové ucpávky a centrálního kroužku (S), přitom mezi oentrálním kroužkem (5) a radíální částí statorového třeciho kroužku (7) jsou uloženy další pružiny (21) provozní třeoí uopávkyí2. Kombinovaná klidová ucpávka podle bodu l vyznačující se tím, že průměr (D 1) vnitřní válcové plochy centrálního kroužku (5) je menší než větší průměr (D 2) čelní plochy (19) osa zení hřídele (1) v místě jeho styku s pružinami (20) přitlačovaným těsnicím kroužkem (16).3. Kombinovaná klidová ucpávka podle bodu l a 2 vyznačující se tím, že v jejím nosiči(8) je proveden radiální vývrt (23) uzavřený zátkou (24) s montážním otvorem (25), přitom v radićlním vývrtu (23) je umístěn jisticí kolík (26) s pružinkou (27), opřenou o dno radiálního vývrtu (23) a v rozěířenou číst jisticího kolíku (26), který je vysunovatelně uložen v pojistném otvoru (28) provedeném v nákružku centralního kroužku (5).4. Kombinovaná klidová ucpávka podle bodu 1 vyznačující se tím, že v jejím nosiči (B) je provedeno axiální vybrání~(29)1 zakončene alespoň jedním průchozím otvorem (30), jímž je veden v centrálním kroužku (5) pevně uchycený zajištovací kolik (31), který má ve své horní části vytvořenu příčnou drážku (32), do níž je prohnutím nnsunutelná drátová pružina(33) zakotvená jedním koncem v nosiči (E) klidové ucpávky.

MPK / Značky

MPK: F16J 15/44, F04D 29/08

Značky: turbokompresory, klidová, chladivové, kombinovaná, zejména, ucpávka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-247447-kombinovana-klidova-ucpavka-zejmena-pro-chladivove-turbokompresory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaná klidová ucpávka, zejména pro chladivové turbokompresory</a>

Podobne patenty