Magnetický ovladač zavzdušňovacího ventilu

Číslo patentu: 246666

Dátum: 15.10.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Šesták František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká magnetického ovladače zavzdušňovacího ventilu rotační vývěvy.Při současném stavu konstrukce rotačních vývěv je žádoucí zahezpečlt vstupní sací hrdlo zszvdušňovacím ventílem, který je po dobu sání vývěvy uzavŕen, ale při jejím zastavení se otevře a vpustí vzduch do vývěvy, takže nastane vyrovnání tlaku mezi sacím a výíukovým hrd lem. Často je sací hrdlo vývěvy vedle zavzdušňovacího ventilu vybavena l uzavíracím ventilem a pracovní režim obou ventilů a vývěvy je svázán.Při součssném stavu konstrukce vývěvy je zavzdušnění sacího hrdla dosaženo bud využitím elektromagneticky ovládaných ventilů montovaných na potrubí, jejichž napájecí obvod je zapojen do obvodu vývävy nebo ventilů. jejichž ovládání je odvozeno od rotačního pohybu vývěvy obvykle mechanismy na principu Wattova regulátoru nebo mechanismus odvozující potřsbnou sílu od rotující vačky, případně od tlaku oleje z olejového čerpadla, pokud je jím vývěva opatřena.Nevýhody popsaných způsobů konstrukce spočívají zejména v použitísamostatných elektromagnetických ventilů pro zavzdušnění, jejichž výroba je náročná a drahá, nebo v případě použití různých druhů dosud užívaných mechanismů v jejich nedostatečné spolehlivosti.Uvedené nevýhody odstraňuje do značné míry zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že soustava íeritových magnetů pevně uložených v unášecím kotouči z nemagnetickěho materiálu je na zadní straně překlenuta kotoučem z magneticky měkkého materiálu. Na tuto sestavu pevně přípevněnou na hřídeli přiléhá volný distanční kroužek, k němu tlačný kotouč z nemagnetického, elektricky dobře vodivého materiálu volně točně uložený na hřídeli a zajištěný proti posunutí. Na tlačném kotcučí je pevně uchycena patka, která se opíra o delší rameno dvojzvratné páky, uložené na čepu. Na kratší rameno páky je upevněno táhlo, které je zavěšeno na střední části pružného sklopného raménka, které je jednou stranou připevněno na víku a na volném konci je upevněna ventilová deska, pod níž je umístěno sedlo zavzdušňovacího ventilu.výhody uvedeného zařízení spočívají ve vyloučení nutnosti použití samostatných elektromagnetických ventilů, jednoduché a spolehlivá funkci zavzduěňovacího ventilu umožňujícího ovládání samočinného ventilu v sacím hrdle rotační vývěvy.Potrebné díly jsou jednoduchého plošného tvaru vhodného k lisování z plechu, nenáročné na přesnost. zařízení je jednoduché pro montáž i demontáž a nevyžaduje náročné seŕízení. Pracuje na vzduchu i v oleji, takže se funkce může vyzkoušet bez olejové náplně při montáži. V důsledku toho, že nevznlkají rázy je rovněž snížena hlučnost vývěvy.Příklad provedení zařízení s uvedeným vynálezem je znázorněno na připojených výkresoch. na obr. 1, 2 a 3. obr. 1 je schematický osový řez střední části (spojka) rotační olejové vývěvy. Obr. 2 a 3 znázorňují příčné řezy.Čelem l statoru vývěvy prochází spojka g, na kterou je přišroubován unášecí kotouč l,ve kterém jsou zatmeleny permanentní feritové magnety l. Na zadních vyčnívajících částech permanentních feritových magnetů l je vlastní silou magnetú přichycen ocelový kotouč Q. Na spojku 3 je dále nasunut distanční kroužek §, vymezující potřebnou vzdálenost mezi unášecím kotoučem l à tlačným kotoučem 1. Tlačný kotouč 1 je volně točně uložen na spojce g a zajištěn podložkou § a pojistným kroužkem 2. Na tlačném kotouči 1 je přinýtována patka lg, která dosedá na páku ll otočně uloženou na čepu ll. Druhé rameno páky ll je spojeno táhlem ll ve střední části pružného ohebného raménka ll. Na volném konci pružného sklopnáho raménka ll je upevněna ventilová deska lg, pod kterou je uloženo sedlo lg zavzdušñovacího systému.Zařízení pracuje takto nákresy jsou kreslený v klidovém stavu, kdy motor a vývěva stojí. Sedlo lg zavzdušňovacího systemu je otevřené. Když se motor vývěvy roztočí. roztočí se spojka g, s ní unášecí kotouč l se zalepenými permanentními feritovými magnety 5. Tyto magnety 3 vytvářejí magnetické pole, které se uzavírá přes ocelový kotouč §, spojku l, čelo l, procházítlnčným kotoučem 1 zpět do mngnetů. Při roztočeni, indukuje toto magnetické pole v tlačném kotouči 1 vířivé proudý, které se podle Lencova pravidla snaží tlačný kotouč 1 roztočit. Nanýtovaná patka łg nadzvedne dostatečnou stálou silou rameno páky 11 uložené na čepu gg,které pomocí táhla 13 přitáhne pružné sklopné raménko łi. Toto, upevněnou ventilovou deskou łg, uzavře ventilové sedlo łg zavzdušñouacího systému. Dokud vývěva pracuje, zůstává toto sedlo gg spolehlivě uzavřeno. Když se vývěva zastaví, přeatanou se indukovat viřivé proudy v tlačném kotouči 1. Tlačná sila pomine. Pružně sklopné raménko 15 se vlastni silou nadzvedne, otevře ventilové sedlo łg zavzdušňovaciho systému a zároveň táhlem 1 přes páku 11 pootočí tlašný kotouč 1 do původní klidové polohy. zařízení pracuje na vzduchu í v oleji, případně v dalších podobných prostředich. Prostředí s vyšší viskozitou (olej) zvyšuje výslednou silu vlivem adhezních sil. Magnetický ovladač zavzdušňovacího ventilu podle tohoto vynálezu je možno využít u všech typů rotačnich vývěv.Magnetický ovladač zavzdušñovaciho ventílu rotační vývěvy, vyznačený tim, že obsahuje tlačný kotouč (3) z nemagnetického materiálu s pevně vestavěnými permanentními feritovými magnety (4) a ocelovým kotoučem (5) z magnetický měkkého materiálu, který je pevně uchycený na hřídeli (2) a je volným distančním kroužkem (6) oddělen od tlačného kotouče (7) z nemagnetického a elektricky vodivého materiálu, který je volně točně uložen a zajištěný na hřídeli(2) pcdložkou (8), pojistným kroužkem (9), a svou pevně úchycenou patkou (10) se opírá o delší rameno ünüzvratně páky (11) uložené na čepu (12), na jejíž kratší rameno je uchyceno táhlo(13), které je druhým koncem zavěšeno do střední části pevně vetknutého pružného sklopného raménka (14), na jehož volném konci je uchycena ventílovâ deska (15), dosedajicí na ventilové

MPK / Značky

MPK: F16K 31/08

Značky: ovladač, magnetický, zavzdušňovacího, ventilu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-246666-magneticky-ovladac-zavzdusnovaciho-ventilu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Magnetický ovladač zavzdušňovacího ventilu</a>

Podobne patenty