Zapojení zdroje tepla s akumulačním zásobníkem tepla

Číslo patentu: 246456

Dátum: 13.03.1986

Autor: Valíeek Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

loty v zásobníku čidlo vypne zdroj tepla a dojde k přestavení regulačních prvků na provoz vytápění pouze ze zásobníku tepla popř. směšovací nádrže. Nevýhodou tohoto zapojení je to, že vytápění nemá přednost před nabíjením zásobníku a tím se prodlužuje doba zátopu, dále nelze vytápět odděleně systém, vytápění neb-o zásobník. Řešení neuvažuje použití zdroje tepla na pevná paliva vzhledem k .automatické regulaci,kde řídící hodnotou pro provoz kotle je teplo-ta v zásobníku, čímž vzniká dlouhá zátopová doba. Při provozu systému vytápění může nastat recirkulace topné vody přes zdroj tepla a tím zvětšení statické tepelné ztráty zdroje tepla. Další známé řešení uvažuje s regulovatelnně připojeným zásobníkem tepla na otqpné soustavy podle čs. AO č. 232 201. Zdrojem tepla je kotel n.a pevná paliva, na jehož hlavní stoupací potrubí je regulovatelně připojeno horní spojovací protrubí z horní části zásobníku tepla, spodní část zásobníku je spojene dolním spojovacím potrubím přes uzavírací armaturu spotrubím vratné vody otopné soustavy. Při provozu zdroje tepla lze podle nastavení armatur vytápět nebo alkumulovat teplo-. Pro využití tepla ze zásobníku je kotel výkonově utlumen na minimální výkon, který zabraňuje přerušovanému provozu uhasnutí) kotle. Tento provoz je všalk nevýhodou tohoto řešení, nebot dochází ke snižování účinnosti zdroje tepla se všemi důsledky na zdroj tepla a spotřebu paliva. Další nevýhodou je recirkulace topné vody přes zdroj tepla při vyšších teplotách v zásobníku než jsou při tlumeném provozu v kotli,čímž dojde ke zvětšení statické tepelné ztráty. Pro provoz jsou opět nezbytlné armatury se servopohonem, aby bylo možné regulovat odběr tepla do otopné soustavy. Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky odstraňuje zapojení zdroje tepla s akumulačlním zásobníkem tepla, soustavou vytápění s ovběhovými čerpadly se zpětnýmí ventily a regulátorem teploty, s .připojením akumulačníh-o zásobníku tepla paralelne na soustavu vytápění, zejména se zdrojem tepla na pevná paliva, podle vynálezu, jehož podstata spočíva ve spojení zdroje tepla se soustavou vytápění, která obsahuje čerpadla-pro cirkulaci topněho média soustavou a toto spojení vytváří základní okruh zapojenní a na tento základní olkruh zapojení jepar.alelně připojen na výstupní potrubí zezdroje tepla .akumulační zásobník, jehož zpětné potrubí je připojeno na zpětné potrubí otopné soustavy před sání čerpadla a toto propojení tvoří akumulační okruh zapojení. V základním okruhu jsou umístěny ovládací armatury a na výtlacích čerpadel jsou umístěíny zpětné ventily, které zabraňují reclrkulaci při střídavém chodu čerpadel, ovládaném regulátorem teploty z referenčního prostoru. Ovládací armatury jsou i v akumulačním okruhu a ve zkratových propojeních potrubí záikladního nebo4 mezi základním a akumulačním okruhem. Topné médium cirkuluje střídavě základním a alkumulaxčvním okruhem a jejich částmi. Podstatou vynálezu je přerušovaný provoz zdroje tepla, zejména na pevná paliva, provozovaného vždy »na maximální výkon bez ohledu na teplotu venkovního prostředí, s nepřerušrovaným provozem soustavy vytápění po celé topné období s trvale regulovanou prostorovou teplotou vytápění. Zdrojem tepla může být zařízení pro vytápění jakéhokoliv» typu na jakékoliv palivo, tj. pevné, plynné, -kapalné nebo elektrickou energií, kotle na spalování odpadu nebo méněhodnotná paliva, tepelná .čerpadla, solární energie apod. Akumulační zásobník je využít v největší míře zejména v přechodném období topné sezóny k uchování přebytků tepla ze zdroje pro vytápění. Systém vytápění může být proveden jakéhokoliv druhu, např. výhodné s kapalinovým topným médiem jednotrubk-ový, dvoutrublkový,souproudý, podlahový s druhotnou regulací, sálavé vytápění apold. Akumulační zásobník může být rovněž jakéhokoliv typu,ľlůplř. s výhodou vodní, latentní s vřazeným výměníkem atd. Při provozu zdroje tepla je teplo přednostně dodáváno regulovaně do soustavy vytápění tak, že regulační funkci splňuje spojení regulátoru prostorové teploty s oběma čerpadly. Do doby dosažení nastavené prostorové teploty na regulátoru je v provozu čerpadlo pro dodávku tepla ze zdroje tepla do soustavy vytápění a paralelní čerpadlo je mimo provoz. Po dosažení nastavené teploty regulátor vypne z provozu čerpadlo soustavy vytápění a zapne paralelní čerpadlo pro cirkulaci topného média mezi zdrojem tepla a akumulačním zásobníkem a tím je ohřívána náplň akumulawčního zásobníku. Po dosažení maximální dovolené teploty náplně zásobníku je dodávka tepla ze zdroje tepla ukončená odstavením zdroje z provozu. Přestavením hydraulických cest armaturami je pałk v-ytápění zajíštěno automaticky řízenýlm čerpáním .přes akumulační zásobník a mimo něj tak, že čerpadlo soustavy vytápění ze zdroje tepla plní stejnou funkci, tj. podle prostorové teploty dodává teplo z akumulač-ního zásobníku do systému vytápění a po dosažení prostorové teploty cirkuluje topné medium paralelním čerpadlem mimo akumulační zásobník .do soustavy vytápění tak dlouho, do-kud regulátor teploty při poIklesu prostorové teploty nezapne opět čerpadlo soustavy vytápění. Toto regulované střídavé čerpaní topnného média přes akumulační zásobník a mimo něj probíhá do stavu, kdy teplota akumulační náplně nedosahuje hodnoty pro docílení teploty vytápěněho prostoru, nastavené na regulátoru teploty. Po- tomto spotřebovávání tepla z akumulačního zásobníku e nutuné přestavit hydraulické cesty a zahájit provoz zdroje tepla a cyklus naakumulování zásobníkuopakovat za soutěasně automaticky regulované priestorové teploty vytápění. Při použití zdroje tepla na pevná paliva je vhodiné ukončení a uvándční zdroje tepla do provozu provád.ět ruční manipulací, u zdrojů na ušlechtílá paliva automaticky. Zapojeuní dále umožňuje vytápění pouze ze zdroje tepla základním okruhem tradičním způsobem, nebo regulované z akumulačního zásobníku např. elektrickou energií, vloženým výměníkem apod., nebo jiným zdrojem tepla v jiné částí systému vytápění, napeř. paralelné řazenným ke zdroji tepla v základním okruhu.Výhodou tohoto zapojení je dosažení maximální úspory paliva tím, že zdroj tepla,zejména na. pevná paliva, je po celé topné období PFOVDZOVŠH na jmenovitý výtkon bez ohledu na teplotu venkovního prostředí a tím je plně využite. úxčínnnost zdroje tepla. Další výhodou je přerušování provozu zdroje tepla bez prerušení dodávky tepla pro vytápění, čímž se podstatne zkrátí provozní doba zdroje tepla v top-nem období s následným snížením časových nároků na o-bsluhu. Provozování zdroje tepla vždy na jmenotvítý výkon a zkrácení ,provozní doby v copnětm období se příznívě projeví na prondloužení životnosti zdroje tepla současně s potlačením nízkoteplotních korozí. Rovněž se sníží nepříznívý vlív spalín na komínová tělesa jak z hlediska. časového působení,tak z hlediska optímálního složení i teploty spalín, navíc se sníží í negativní vlív spalín na životní prostředí. Další výhodou je to, že u systémů vytápění, zapojených podle vynálezu, nejsou nutné žádné .armatury se servopohony, at již třícestnné směšovací, nebo regulační nebo další regulační technílka, a přesto je vytápění plně regulováno podle venkovních vlivů, Sníží se rovněž spotřeba elelçtricke energie na pohony čerpadel vzhledem k tomu, že energie čerpadel je využíto jen k překonaní odporů okruhu vytápění, tj. bez vřazených odporů regulačních armatur, tvořících z celkové tlakové ztráty systémů vytápění značný podíl.Na .ptíípojeném výkrese je schéma zapojení podle vynálezu.Na základní -okruh zapojení je paralelně připojen akumulační okruh. Základní okruh zapojení je provendean tak, že zdroj tepla Z je výstupním potrobím 4 s uzavírací armaturo-Lí S 1 spojen s přívodním potrubím 5 soustavy vytápění V, která je zpětným potrubím 6, 7 s uzavírací armaturou S 4 a 8 napojena na blok čerpadel C 1 a C 2. Blolk čerpadel je sestaven tak. že na zpětné potrubí 8 soustavy vytápění V je přípojeno potrubí 1, kde je sériově seřazena uzavírací armatura Si), čerpad.lo soustavy vytápění C 1 se zpětným ventílem ZV 1 rna výtlaku a před uzavírací armatur-ou S 8 je provedena odbočka potrubí 17 s uzavírací armaturou S 7, navazující na potrubní úsek. 9 s paraletním čerpadlem C 2, majícím na vý L 1tlaku zpětný ventil ZVZ. Výtlačná potrubíl l čerpadel C 1 a C 2 jsou propojena zkratem 10 s uzavírací .armatuirou S 11 a výtlak čerpa-del C 1, C 2 je tak bud přímo, nebo přes zkratové potrubí ll napojen na zpětné potrubí 2 s uzavírací arvmaturou S 3 přes vstupení potrubí 3 na zdroj tepla z. Na tento základní okruh je paralelne přípojen akumulační okruh tak, že na výstupní potrubí 4 zdroje tepla Z je připojeno horní spojovací potrubí 11 s uízavírací armaturou S 9 a po-kratčující potrubím 12 do horní částí akumulačního zásobníku AN. Toto horní spojovací potrubí 11, 12 je zlkratovým potrubím 16 s uzavírací armaturou S 10 spojeno se základním okruhem do zkratového potrubí 18 vý-tlaků 1, E čerpadel C 1, C 2. Spodní část akumulačního zásobníku AN je pripojene spodním spojovacím potrubím 13, 18, 19 s uzavírací armaturou S 6 na sací stranu 9 paralelnlho čerpadla C 2. Spodní výstupní potrubí 13 z akumulačního zásobníku AN je navíc spojene potrub-ním zkratem 15 s uzavírací armaturou S 12 s výtlačnýxm potrubím 1 čerpadla C 1 soustavy vytápění v místě napojení zpětného potrubí 2 do zdroje tepla Z. V základním okruhu je zpětné potrubí 6 otopné soustavy V před uzavírací armaturou S 4 zkrat-wánno potrubím 19 s uzavírací armaturou S 2 do přívodního potrubí 3 do zdroje tepla z. Dále je propojen základní okruh s akumulačním okruhem potrubím 2 G s uzavírací armaturou S 5, spojujícím spodní zpětné potrubí 18 akumulačního zásobníku AN se zpětným potrubím 7 před sání čerpadel C 1, C 2 základního okruhu. Na čerpadla C 1, C 2 je přípojen regulátor teploty RT.Funkce zapojení podle vynálezu je následující teplonosne médium je ohřívárno ve zdroji tepla Z a oběhovýtm čerpadlem C 1 soustavy vytápění V je dopravováno základním okruhem do soustavy vytápění V, kde se ochlazuje a zpětně cirvkuluje do zdroje tepla Z. Uzavřeny jsou armatury S 2, S 5, S 7,S 10, S 12, ostatní armatury, tj. S 1, S 3, S 4,S 6, S 8, S 11 jsou otevřeny, takže topné médium cirukuluje od čerpadla C 1 soustavy vytápětní V zpětným potrubím 1, 2, 3, ído zdroje tepla Z a potrubím 4, 5, soustavou vytápění V a zpětným potrubím B, 7, 8 do čerpadla C 1. Po dosažení prostorove teploty,nastavené na regulátoru RT, vypne regulátor teploty RT včerpadlo C 1 soustavy vytápění V z provozu a zapne paralelní čerpadlo C 2, které čerpá íto-pné médium ze zdroje tepla Z do .ekumulačního zásobníku AN od paralelního čerpadla G 2 zpětným potrubím 9, 10, 2, E do zdroje tepla Z a výstupním potrubím 4 do akumulačního okruhu horním spojovacím potrubím 11, 12 do akumulačního zásobníku AN a zpětným dolnim potrubím 13, 18, 14 na sání paralelxního čerpadla C 2. Paralelní čerpadlo C 2 je v provozu, dokud nepoklesne prostorová teplota pod hodnotu, nastavenou na regulátoru RT.Tehdy regulátor RT zapne opět čerpadlo C 1 soustavy vytápění V pro dodávku tepla ze zdroje tepla Z do olkruhu soustavy vytápění V. Recirkulaci topněho média mezi čerpadly C 1, C 2 zabraňuji zpětné ventily ZV 1 a ZVZ, když ventil ZVZ zabraňuje recirkulaci to-plného média přes čerpadlo C 2 při provozu čerpadla C 1 soustavy vytápění V a obráceně ventil ZV 1 zabraňuje recirikulaci přes čerpadlo C 1 při provozu paralelního čerpadla C 2. Stříndavym čerpáním topného média přes soustavu vytápění V a akumulační zásobník AN je regulována prostorová teplota a přebytek tepla ze zdroje vytápění Z je akumulován v zásobníku AN. Cyklus s-třídavého- čerpaní ohřátého teplonosněho média ze zdroje tepla Z do soustavy vytápění V nebo akumulačního zásobníku AN probíhá automaticky podle řídící funkce regulátoru teploty RT bez omezení výroby tepla ve zdroji tepla Z až do naakumulování zásobníku tepla AN na maximální limitovano-u teplotu teplnonosného média. Pro dosažení této teploty a při současně dosažené požadovaně prostorové teploty je výroba tepla ve zdroji tepla Z jpřerušena. Uzav-řením průtoku armaturami S 1, S 2, S 3, S 5, SS, S 11 a otevřením průtolltu armaturamí S 4, S 7, SB,S 9, S 10, S 12 je nastavena cirkulace topněho média pouze mezi akumulaěním zásobníkem AN, systémem vytápění V a čerpadlem C 1 soustavy vytápění V, nebo paralelním čerpadlem C 2, tj. na vytápění z akumulačního zásobníku AN. Automaticky řízená funkce vytápění regulátorem teploty RT je nezměnělna. Při zapnutém čerpadle soustavy vytápění C 1 regulátorem tepl-oty RT cirkulu-.je topvnê médium o naarkumulovaně teplotě ze zásobníku AN potrubím 12, 11, 5 do soustavy vytápění V a zpětným potrubím 6, 7, B, 1 přes čerpadlo C 1 soustavy vytápění V a spodní spojovací potrubí 15, 15 zpět do akumulačního zásobníku AN. Po dosažení hodnoty prostorové teploty nastavené na regulátoru teploty RT, zapne regulátor RT paralelní čerpadlo C 2 do provozu a topné médium cirkuluje pouze mezi paralelním čerpadlem C 2 výtlačným potrubím 9 a zkrato-vým potrubim 16 do horního spojovacího potrubí 11 akumulaěního zásobníku AN a do systému vytápění V přívodním potrubím 5 a dále zpětným potrubím B, 7, 8, 17 soustavy vytápění V zpět do paralelního čerpadla C 2 do doby poklesu prostorově teploty pod hodnotu, nastavenou na regulatoru teploty RT. Pak přepne regulátor teploty RT opět provoz na cirku lacl čerpadlem C 1 soustavy vytápění V. Recinkulaci topného média mezi čerpadly C 1, C 2 opět zabrañují zpětné ventily ZV 1 a ZVZ. Střídavým čerpáním topněho média přes akumulační zásobník AN a mimo něj do soustavy vytápění V je opět regulátorem teploty RT automaticky regulována prostorová teplota vytápění. Při poklesu tepl-oty topného média v alkumulaíčním zásobníkuAN pod hranici, kdy již nelze soustavou vytápění V docíllt teploty, nastavené na regulátoru teploty RT, je nutné zahájit výrobu tepla ve zdroji tepla Z. Armaturv základniho i akumulačního okruhu jsou nastaveny tak, aby čerpadlo C 1 soustavy vytápění V dopravovalo teplonosné médium ze zdroje tepla Z do soustavy vytápění V a paralelní čerpadlo C 2 dopravovalo přebytek tepla ze zdroje tepla Z do akumulaěního zásobníku AN. Uzavřeny jsou armatury S 2,S 5, S 7, S 10, S 12 ,a otevřeny jsou armatury S 1, S 3, S 4, S 6, SB, S 9 a S 11, takže topné médium pro vytápění cirkuluje okruhem C 1,1, 2, 3, z, 4, 5, V, 6, 7, 6 zpět do čerpadla C 1 a pro akumulování přebytků tepla cirkoluje okruhem C 2, 9, 10, 2, 3, Z, 4, 11, 12,AN, 13, 18, 14 zpět do čerpadla C 2. Tím je celý cyklus střídavého vytápění ze zdroje tepla Z nebo akumulačního zásobníku AN uzavřen .po časovém přerušení výroby tepla ve zdr-oji tepla Z, které je přímo úměrné vlivu venlkovních podmínek na soustav-u vytápění V. Znamená to, že čím je venkovní teplota vyšší, »tím je časová přestávka výroby tepla ve zdroji tepla Z delší. Regulátor prostorové teploty RT přitom zajišťuje stabilitu teploty ve vytápěném prostoru bez ohledu na to, zda je tepl-onosné médium ohřiváno ve zdroji tepla z, nebo je vytápění zajištěno z akutmulačnIh-o zásobníku AN.Armatury zapojení S 2, S 4, S 5 nejsou nutně pro provoz s automaticky řízenou teplotou vytápění regulátorem teploty RT, umožňují však další použití zapojení. Například tradiční samostatny provoz zdroje tepla Z pouze se soustavou vytápění V bez .akumulátoru tepla AN, a to bud s přirozenou cirkulací, nebo nucenou církulací topnéh-o média v soustavě vytápění V. Nebo jen akumulovaní vyrobeného tepla ve zdroji tepla Z do akumulačního zásobníku AN na pozdější použití. Například při poruše akumulačního zásobníku AN lze nastavit cirkulaci topného média okruhem potrubí 1, 2, 3, Z,4, 5, V, B, 7, 8, C 1, navíc při poruše čerpadla C 1 alternatívně pokračovat úselkem 17, C 2,9 a 1 U. Dále lze nastavit cirkulaci topnného média okruhem C 1, 1, 2, 3, Z, 4, 11, 12, AN,13, 18, 2 D, B, alternativně úsekem 17, C 2, 9 a 10. Toto nastavení lze výhodné použít v letním období spalováním domovního odpadu ve zdroji tepla Z s naakumulováním získaného tepla v zásobníku AN a při chladných letníoh dnech tepla později využít. Rovněž lze napr. při výpadku elektrické energie nastavit oirkulaci pouze mezi zdrojem tepla Z a soustavou vytápění V okruhem z, 4, 5, V, B, 19, 3 s přirozenou cirkulací topneho média. Nebo jen mezi akumulačním zásobníkem AN a soustavou vytápění V olkruhem 12, 11, 5, V, B, 7, 2 D, 18, 13 s přirozenou cirkulací např. při zisku tepla z jiněho tepelného zdroje do akumulačního zásobníku AN atd.1. Zapojení zdroje tepla s akumulačním zásobníkem tepla, soustavou vytápění s oběhovýmí čerpadly se zpětnými ventily- a regulátorem teploty, s pripojením .akumula-čního zásobníku tepla paralelně na soustavu vytápění, zejména se zdrojem tepla na pevná paliva, vyznačující se tím, že zdroj tepla Z je vystupním potrubím 4 spojen s přivodním potrubím 5 soustavy vytápění V a její zpětné potrubí 6, 7, 8, 1 je vedeno k čerpadlu C 1 soustavy vytápění V, kde je před čerpadlem C 1 z potrubí 1 vyvedena odbočka potrubí 17, 9, ve které je umístěno paralelní čerpadlo C 2 k čerpadlu C 1 soustavy vytápění V a výtlak 9 tohoto čerpadla C 2 je spojen s výtlakem 1 Čerpadla C 1 soustavy vytápění V z-kra-tovym potrubím 10, které spojuje vytlaky čerpadel 1, 9 se zpětným potrubím 2, 3, vedoucím od čerpadel C 1,C 2 do zdroje tepla Z a toto spojení tvoří základní olkruh zapojení a na tento základní okruh zapojení je do výstuspního- potrubí 4 zdroje tepla Z napojeno horní spojovací potrubí 11, 12, spojující výstupní potrubí 4 zdroje tepla Z s horní částí akumulačního zásobníku ANJ, a které je současně zkratovým po-trubím 16 spojeno se zkratovým potrubím 10 výtlaků 1, 9 čerpadel C 1, C 2 základního okruhu zapojení a spodní část akumulačního zásobníku AN je napojená spodním potrubím 13, 18, 14 na potrubí 9 základního okruhu před sání paralelníh-o čerpadla C 2, přičemž výstupní spodní potrubí 13 ze spodní části akumulačního zásobníku AN je rovněž napojeno zkratovým potrubím 15 do zkratového potrubí 10 výtlaků 1, 9 čerpadel C 1,C 2 zálklandního okruhu zapojení a toto paralelní .připojení akumulačního zásobníku AN tvoří akumulační olkruh zapojení a v obou okruzích zapojení, tj. základním i akumuilavčním jsou wmístěny armatury tak,že v základním okruhu je ve výstupním potrulbí 4 zdroje tepla Z umístěna uvzavírací armatura 31, ve zpětném potrubí 7 soustavy vytápění V je uzavíraeí .armatura S 4 mezi pripojením zkratového potrubí 19, 20 základního a akumulačního okru 1 list výkresůhu, na sací straně (čerpadel C 1, C 2 je uzavíraoí .armatura S 8 přímo před čerpadlem C 1 soustavy vytápění V, kdežto paralelní čerpadlo C 2 má uzavírací .arma-turu S 7 umístěnu v odbočce potrubí 17 z potrubí 1 čerpadla C 1 soustavy vytápění V, výtlačné strany 1, 9 čerpadel C 1, C 2 jsou opatřeny zpětnýrmi ventily ZVl, ZVIZ a uzavírací armaturzou S 11 ve zkratovém potrubí 10 vý-tlaků 1, 9 čerpadel C 1, C 2, zpěvtné potrubí 2 od čerpadel C 1, C 2 do zdroje tepla Z má umístěnu uzavírací armaturu S 3 tak, že mezi armaturou S 3 a zdrojem tepla Z je napojeno do vstupního zpětného potrubí 3 zdroje tepla Z potrubí 19 zkratu zálkladníhno okruhu, také paralelní akumulační okruh je v horním spojovacím potrubí 11 opatřen uzavírací armaturou S 9 mezi připojením horního spojovacího potrubí 11 akumulačního zásobníku AN s výstupním potrubím 4 zdroje tepla Z a zkratovým potrubím 16 se základním okruhem, které má rovněž uzavírací armaturu S 10 a ve spodním spojovacím .potrubí 14 akumulačního zásobníku AN se základním okruhem je umístěna uzavírací armatura S 6 před napojením na potrubí 9 základního okruhu na sací stranu paralelního čerpadla C 2, dále je uzavírací armatura S 12 ve zkratovém potrubí 15 spodního výstupního potrubí 13 akumulačního zásobníku AN, napojeného na zlkratové potrubí 10 výtlaků čerpadel C 1,C 2 v místě připojení zpětného potrubí 2 do zdroje tepla Z.2. zapojení podle bodu 1 vyznačující se tím, že v základním olkruhu je propojeno zpětné potrubí 6 soustavy vytápění V zkratovýlm potrubím 19 s uzavírací armaturou S 2 se zpětným vstu-pním potrubím 3 do zdroje tepla Z 1, a že základní okruh je zpětným potrubím 8 soustavy vytápění V připojen zkratovým potrubím 20 s uzavírací armaturou S 5 na akumulační okruh do spodního spojovlavcího potrubí 18 akumulačního zásobníku AN před uzavírací armaturu S 6 na sací straně paralelního čerpadla (C 2.

MPK / Značky

MPK: F24H 9/20, F24D 11/00

Značky: zásobníkem, akumulačním, tepla, zdroje, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-246456-zapojeni-zdroje-tepla-s-akumulacnim-zasobnikem-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení zdroje tepla s akumulačním zásobníkem tepla</a>

Podobne patenty