Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch

Číslo patentu: 246430

Dátum: 15.12.1987

Autor: Koenek Drahomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka zariadenia na kontr-olu hmotnosti, najmä sifönových bombičiek na rotonrouvých strojoch s krokovým alebo plynulým kruhovým pohybom.Doteraz známe zariadenie na kontrolu hmotnosti naplnených sifónových bombičiek pozostáva z dvojramennej páky uloženej na noži, kde na jednej strane je vytvorené lôžk-o pre položenie bombičky a na druhej strane je uložené prestavitelné závažie.Nevýhodou tohoto zariadenia je, že sifónová bombička- sa ikontroluje vo vodorovnej polohe a vzhľadom na značnú rozdielnosť hmotnosti prázdnej bombičky, ako aj rozdielnú dĺžku, mení sa ťažisko bombičky čo ovplyvňuje i presnosť kontroly jej hmotnosti. .Uvedené nevýhody zmierňuje .a technický problém rieši zariadenie na kontrolu hmotnosti .najmä sifónoivých bombičiek na rotorových- strojoch pozostávajúca z kruhovej dosky, na ktorej je uložená vidlica s nožom,pričom n-a noži je uložené kontrolné rameno, ktorého jedna strana .je opatrená vodiacou kiladlkou uloženou vo vodiace vačke,ktorého podstatou je, že jeden koniec kontrolného ramena je opatrený držiakom, V ktorom sú upevnené vnútorné pružné čeľu-ste.Na vnútorných pružných čeľustiach sú umiestnené vonkajšie čeľuste, ktoré sú -otočne uložené na kruhov-om nosiči. Ramená vonkajších čeľustí sú na jednom konci pružne spojené. Medzi ramenami vonkajších čeľustí je uložený kľúč opatrený pákou skladkou. Klaldka je v styku s vačkou. Na druhom ikuonci kontrolného ramena je upevnený držiak, na ktorom je umiestnené závažie a clona. Pod clonou je v kontrolnej polohe umiestnený bezdotykový snímač.zariadením na kontrolu hmotnosti najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch sa docieli presné vytriedenie nedostatočne naplnenýich sifónových bonrbičiek,čim sa zvýši výkon zariadeni-a a spoľahlivosť zariadenia.Zariadenie na kontrolu hmotnosti najmä sifónovýoh bombičiek na rotorových strojoch je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde .na dbr. 1 je nakreslený celkový pohľad na zari-adenie v náryse,na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia a na obr. 3 je anakreslený mechanizmus pre kontrolu hmotnosti.Zariadenie na kontrolu hmotnosti najmä sifónových bomlbičiek .na rotorových strojoch pozostava z rotora 1, ktorý je otočné uložený na hrialdeli 2, ktorý je .pevne uchytený na doske 3. Na prírube 4 rotora 1 je.na poďstave 5 upeivneçnej naprirube 4 upevnená kruhové doska B. Na kruhové doske 6 je uložená vidlica 7 s nožom 8. Na noži 8 je uložené kontrolné rameno 9, nad ktorým na kontrolné rameno dosadá excenter 18. Jeden koniec kontrolného ramena 3 je o 4patrený držiakom 15, v ktorom sú upevnené vnüto-rné pružné čeľuste 16, 17. Na vnútorných pružných čeľustiach 16, 17 sú umiestnené vonkajšie čeľuste 20, 21, ktoré sú uložené otočne na čape 22 na kruhovom nosiči 19.Ramená vonkajších čeľustí 2 D, 21 sú na konci pružne spojené prostredníctvom tlačnej pružiny 31. Medzi ramenami vonkajších čeľwstĺ 20, 21 je uložený kľúč 26 opatrený pákou 24 s kladk-ou 25. Klad-ka 25 je v styku s vačkou 23. Na druhom konci kontrolného ramena 9 je upevnený držiak 10, na ktorom je umiestnené závažie 14 a clona 13..Pod clonou 13 je umiestnený v kontrolnej polohe bezdotykový snímač 28. Držia-k 10 je v spodnej časti opatrený čapom 11,na ktorom je uložená Vodiaca kladka 12. Vodiaca kladlka 12 je v zábere s vodiacou vačlkou 27. V spodnej časti je rotor 1 opatrený ozubeným kolesom 29, zabezpečujúcim .náhon motora 1 od prevodovky.Funkcia zariadenia na kontrolu hmotnosti najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch je nasledovnáNaplnenú sifón-ovú bornbičku 30 dopravné zariadenie zasunie do vnútorných pružných čeľustĺ 16, 17 kontrolného mechanizmu. Proti poškodeniu je mechanizmus chránený vonkajšími čeľusťami 2 D, 21. Pri otáčani rotora 1 sa prostrednictvom kladky 25 a vačky 23 odklopí páka 24 a zároveň pootočí kľúčom 26, ktorý roztvorí vonkajšie čeľuste 20, 21, čím sa uvedie do činnosti kontrolný mechanizmus, a to nasledovneV prípade, že je sifónová bombička 3 U ťažšia alko nastavená hmotnosť, časť kontrolného ramena 9 s držiakom, 15 a pružné vnútorné čeľuste 16, 17 prevážia druhu časť kontrolného ramena 9, to je držiak 10,clonu 13 a závažie 14. Vodiaca vačka 27 je v mieste rozuvorenia vonkajších čelustí 20,21 uvoľnená a v tejto polohe zostáva polčas doby kontroly. Clona 13 so závažim 14 sa nachádzajú v .hornej polohe a takto prejdú i nad bezdotykovým snímačom 28, ktorý pritom-nosť clony 13 nezaregistruje a tým je sifónová ibombička 3 D vyrandená ako dobrá.V opačnom pripade, a-k je sifönová bombička 30 nenaplnená alebo nemá stanovenú hmotnosť, jedna časť kontrolného ramena 9 s držiakom 10, clo-nou 13 a závažím 14 prevážia druhú časť kontrolného ramena 9 a clona 13 sa presúva tesne .nad bezdotylkovým snímačom 28, ktorý registruje jej.prítomnost, vyšle impulz na od-oberacie zariadenie a nenaplnená alebo malo .naplnené sifónovä borrrbičika 3 U je vybraná alko nepodarok. Po vykonaní tejto operácie sa kladka 25 zasunie z vačky 23 a prostrednictvom jpáky 24 a tlačnej pružiny 31 sa vonkajšie čeľuste 20, 21 uzavrú a sú pripevnené na opakovanie cyklu. 245430Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmä sito-nových bomlbi-čiek na rotorových strojoch pozostávajúca z kruhovej dosky, na ktorej je uložená vidlica s nožom, pričom na noži je uložené kontrolné rameno, ktorého jedna strana je opatrená vodlacou klaudlkou uloženou vo vodiacej vačlke, vyznatčujúce sa tým, že jeden koniec kontrolného ramena 9 je opatrený »držiak-om 15, v ktorom sú upevnené vnútorné pružné čeľust-e 16, 17, pričom .na vnútorných pružnýnch čeľustiach 16, 17 sú umiestnenévonkajšie -čeľuste 20, 21, ktoré sú otočne uložené na kruhovom nosiči (191 a ktorých ramená sú na jednom konci pružne spojené,zatiaľ čo medzi ramenami vonkajších čelustí 20, 21 je uložený kľúč 26 -opatrený pákou 24 s kladkou 25, ktorá je v styku s mačka-u 23, pričom na ldruhom Ikonci kontrol-ného ramena 9 je upevnený držiak 10, na ktorom je umiestnené zá~ važie 14 a clona 13, pod ktorou je v kontrolnej polohe umiestnený bezdotykový snímač 28.

MPK / Značky

MPK: G01G 17/00

Značky: kontrolu, najmä, hmotnosti, sifónových, bombičiek, strojoch, zariadenie, rotorových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-246430-zariadenie-na-kontrolu-hmotnosti-najma-sifonovych-bombiciek-na-rotorovych-strojoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na kontrolu hmotnosti, najmä sifónových bombičiek na rotorových strojoch</a>

Podobne patenty