Zapojenie na zapínanie polovodičového prúdového meniča s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže

Číslo patentu: 245530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hora Poemysl, Mikeš Alois, Urbanec Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka puolovodičového p-rúdového meniča frekvencie s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže.Prúdový striedač v základnom zapojení s paralelným kapacitným vypínaním a bez oddelovacich diód, pri napájaní z neriadeneho zdroja prúdu nemá možnosť regulácie svojho výstupného napätia a prúdu. Preto musí byť, v prípade požiadavky regulácie, na jeho v-ýstupnej strane zapojený výlkonový kompenzačný člen - kompenzátor. je to plynule riaditelna indukčnosť realizovaná tlmivkou zapojenou cez riadený usmerňovač. Výstupné napätie je pot-om možné regulovať,príp. udržiavať na konštantnej hodnote vzájomným fázovým posunom zapínacích impulzov s-triedača a kompenzátora. Pri zapínaní takéhoto prúdového meniče obyčajne je tento fázový posun nastavený- pevne a reguluje sa až keďvýstupné napätie Ineniča dosiahne požadovanú hodnotu. Tento spôsob zapínania môže mať za následok zlyhanie komutácie pri plne záťaži, alebo prepäťové javy pri zapínaní bez záťaže.rPreto sa zapnutie meniča rieši použitím obmedzovacích prostriedkov, a to-zmenou parametrov výkonového kompenzačného člena,- zaradením predradného odporu, ~ zapnutie so zníženou frekvenciou.Prvé tri spôsoby sú nevýh-odné z hľadiska nutnosti inštalovanie prídavných elektro-mechanických, príp. výikonových polovodičlových prvkov, zapnutie so zníženou frekvenciou nie je možné použiť v prípade požiadavky konš-tantnej frekvencie, napriklad pri záskokových zdrojoch elektrickej energie,pri paralelne spolupráci a pod.Tieto nedostatky odstraňuje zapojenie na zapínanie .polovodičového prúdového meniča s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v t-om, že počas dynamického stavu pri zapnutí meniče, kým jeho výstupné napätie dosiahne nastavená hodnotu, je zapnutie riadené rozbehovým členom, ktorý zabezpečí lineárny nárast fázy zapínacích impulzov kompenzátora a striedača prúdového meniča. Po dosiahnutí nastavenej referenčnej hodnoty výstupného napätia meniča sa rozbehový člen automaticky odpojí a výstupné napätie je riadené spätnoväzbovou napäťovou slučkou.Výhodou zapojenia na zapínanie DOIIOVOdičového prúdového meniča s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže podla vynálezu je plynulý rozbeh lmenlča s približne konštantným vyipínacím uhlom tyristorov aj pri zapínaní plnej záťaže. Ďalšou výhodou zapojenia je, že je málo výkonové.Na pripojených výkresoch je na obr. 1znázornená blok-eva schéma zapojenia na zapínanie pol-ovodičového prüdového meni ča s kompenzácíou reaktívnej energie záťa-že. Na obr. 2 sú ukázané časové priebehy diskréitnyvch hodnôt napätia na komutačných kondenzátoroch meniča, t. j. komutačného napätia a vypínacieho času obvodu tyristorov meniče pri lineárnom náraste fázy zapĺnacich impulzov kompenzátora a striedača, t. j. riadiaceho uhla so strmosťou 60 ° el//1 perióda, Na obr. 3 sú ukazané časové priebehy prúdu jednosmerného medziobvodu striedača, prúdu indukčnosťou kompenzátora, t. j. fkompenzačného prúdu a napätia na komutačných kondenzáto-roch, t. j. výstupného napätia meniča pri zapnutí Ineniča s plnou záťažou.Zapojenie podla vynalezu na obr. 1 pozostáva zo snímacieho člena 1, ktorý snímavýstupné napätie meniče 11, pozostávajú»ceho z neriadeného usmerňova.ča- 9, prúdového striedača 1 U a kompenzaičného člena 5. Výstup snímacieho člena je spojený so vstupom komparátora 6 a vstupom rozdielového člena 7, ktoreho výstup je pripojený na vstup regulačného člena B a výstup tohto je pripojený» na prepínač 3. Výstup prepínače je spojený so vstupom člena nastavenia fázy 4, ktorý je spojený s výstupom striedača 10 a jeho výstup je iprivedený na vstup kompenzačného člena 5. Výstup rozbehového člena 2 je pripojený taktiež na prepínač 3, ktorý» je ovládaný výstupom komparátora 6.Činnost zapojenia na zapínanie polovodičovélro prú~dového~ menič-a s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže podla vynálezu znázxorneného na obr. 1 je nasledujúca Prizapnutí meniče 11 je jeho výstupné napä-xtie UWS, privádzané cez snímací člen 1 na komparátor B, kde sa porovnáva s referenčným napätím Uľef a pokiaľ nedosiahne jeho hodnotu, udržuje výstup komparátora 6 pre pínač 3 v polohe ROZBEH, kedy pripája vý stup riozbehového člena 2 s lineárnym na staviteľným nárastom Un, na» vstup člena nastavenia fázy 4 synchronizovanêho zapínacími impulzami striedača 1 I a výstup kto rého ovláda lkompenzačný člen 5 meniča 11. Po dosiahnutí rovnosti výstupného napätiaU s, a referenčného Um výstup komparátora 6 prepne prepínač 3 do polohy REGULÁCIA, kedy výstup snímacieho člena 1 je pripojený na jeden vstup rozdieluového člena 7, zatial čo na jeho druhý vstup je privádzana žiadaná hodnota napätia Uma a jeho vuýs-tup je prepojený so vstupom regulačného člena 8, pričom jeho výstup sa prepínačom 3 pripája na vstup člena nastavenia fázy 4,ktorého výstup je spojený s riadiacim vstupom kompenzačnéhuo člena 5, čím je uzatvorená regulačná slučka výstupného napätia Uws, meniča 11.Zapojenie na zapínanie polovodičového prúdového meniče s komenzáciou reaktívnej energie záťaže vyznačujúce sa tým, že vstup snímacieho člena 1 je spojený s výstupom meniče 11, ktorý je súčasne spojený s výstupom kompenznčnehro člena 5 a s prvým výstupom striedača 10, ktorého vstup je pripojený na výstup usmerňovača 9,pričom výstup snímacieho člena l je spojený s neinvertujúcim vstupom komparátora 6 a vstupom rozdiel-ového člena 7,ktorého výstup je pripojený na vstup regulačného člena- B a výstup tohto regulačné ho člena 8 je pripojený na prvý vstup prepínača 3, pričom výstup prepínače 3 je spojený s prvým vstupom člena nastavenia fázy 4, ktorého druhý vstup je spojený tiež s druhým výstupom strieda-če 10, pričom výstup člena nastavenia fázy 4 je spojený so vstupom- kompenzačného člena 5 a výstup rozbehového člena 2 je spojený s druhým vstupom prepínača 3, pričom ovládací vstup prepínanča 3 je spojený s výstupom kamarát-era 6, na ktorého invertujúci vstup je pripojené Um.

MPK / Značky

MPK: H02M 1/08

Značky: záťaže, meniča, polovodičového, prúdového, zapojenie, reaktívnej, energie, kompenzáciou, zapínanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-245530-zapojenie-na-zapinanie-polovodicoveho-prudoveho-menica-s-kompenzaciou-reaktivnej-energie-zataze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie na zapínanie polovodičového prúdového meniča s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže</a>

Podobne patenty