Způsob výroby pryžových dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká způsobu výroby pryžových dopravních pásů s textilními nosnými vložkami a zařízení k provádění výroby tímto způsobem.Pro dosažení vysoké kvality dopravního pásu je nutné V průběhu jeho výrobního procesu zajistit zejména rovnoměrnépředpětí jednotlivých textilních vložek a možnost nastavenínapínací síly podle vyráběného typu pásu. Důležitým požadavkem je rovněž zajištění stability napětí u jednotlivých nosných vložek v průbšhuągelé konfekce kostry dopravního pásu.Doeayadní způsob konfekce pryžových dopravních pásů a stávající Ěýrpbní zařízení neumožňují v tomto směru zajistitň současné p 0 Žädavkynàvyšší technickou úroveň pryžových dopravních pásů. Příčinou je, že konfekce pásu se neprovádí za konstantního napětí jednotlivých textilních vložek. Tyto jsou pouze přibržäovány v balících na odvíjecích stojanech,aby se zabránilo samovolnému odvíjení vložek. Navíc se změnou průměru odvíjeného balíku textilní nosné vložky se mění i brzdící účinek brzdy,a tím i napínací síla na odvíjenou textilní vložku. Dalším nedostatkem stávajícího způsobu konfekce a výrobního zařízení je nedostatečná napínací sila na jednotlivé textilní nosné vložky a vyloučení možnosti volby hodnoty napětí pro různé typy dopravních pásů. Při slepování jednotlivých textilních vložek ve slepovacím stroji dochází pak často ke shrnování textilních vložek vlivem poměrně vysokých tlaků na přítlačnćm válci,a tím ke tvorbě defektů na kostře pásu. Vysoké přítlačné tlaky však vyžaduje stávající způeob konfek-l ce a výrobní zařízení, nebot slepovací zařízení vykonává kromě245 217 slepování kostry pásu i odtah pogumovaných textilních vložek ze zábalových cívek.Uvedené nedostatky stávající výroby dopravních pásů se odstraní při použití postupu a výrobního zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že jednotlivé pogumované textilní vložky jsou po odvinutí ze zásobníku průběžně napínány konstantní silou v napínacím zařízení a slepovány za požadovaného napětí ve slepovacím dvouválci v nosnou kostru pásu, která je po ořezání průběžně odtahována tažným zařízením a navíjena do zábalového textilu v navíjecím zařízení, přičemž napětí jednotlivých pogumovaných textilních vložek i kostry pásu je prováděno v úseku mezi napínacím zařízením a tažným zařízením. Výrobní proces je kontinuální a vlastní napínání jednotlivých pogumovaných textilních vložek a posléze i kostry pásu je prováděno průběžně konstantním přibrzdováním pogumovaných textil~ ních vložek v napínacích jednotkách napínacího zařízení za současného odtahu kostry pásu tažným zařízením. Tímto postupem se docílí rozdíl v rychlostech mezi válci napínacího zařízení a válci tažného zařízení a třením vzniklým mezi pogumovanými textilními vložkami a válci napínacího zařízení se docílí příslušná napínací sila, kterou je možno regulovat změnou brzdícího-účinku na válce v napínacích jednotkách napínacího zaří zení.Příkladné provedení výrobního zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schematicky nárys zařízení výrobní linky a obr. 2 znázorňuje řez vedený rovinou AA z obr. 1. Výrobní linku tedy tvoří zásobník(1),ve kterém je umístěno čtyři až šest cívek(6), ze kterých se odvíjí pogumovaně textilní vložkY(7) a zábalový textil(8), který se navíjí na váleček(9). Pogumovaná textilní vložka(7) je zavedena do napínacího zařízení(2), které tvoří soustava čtyř až šesti napínacích jednotek(10), z nichž každá je sestavena ze tří vá 1 ců(10 a),(10 b),(10 c). válce (10 a) a(10 c) jsou volně otočné a válec (10 b) je spojen s hydraulický ovládanou brzdou(11). Jednotlivé pogumované textilní vložky(7) jsou vzájemně slepová.ny na slepovacím dvouválci(3), kde horní válec(12) je přitlačován pružinou(13) nebo jiným pružným zařízením a spodní válec(1 A) je volně otočný. Prosnadnění zavádění pogumovanýoh textilních245 217 V 10 Žek(7) je spodní válec (14) opatřen pohonom, který se při pracovním cyklu odpojí a zapojení se provede pouze při zavádění nových textilních vložek do tažného zařízení. Vlastní tažnou sílu výrobní linky vytváří tažné zařízení(4), které sestává ze soustavy tří válců (15 a), (15 b),(15 c). Slepená kostra pásu(16) se navíjí navíjecím zařízením(5) do balíku(17) a prokládá se zábalovým texti 1 em(18), který seodvíjí z válce(19). Brzda(11) je ovládána hydraulickým válcemK 2 D), který je napojen na hydraulické čerpadlo(21) a tlakové médium je regulováno regulažním venti 1 em(22). Výsledný tlak se kontroluje na manometru (23). Všechny brzdy(11) válců(10 b) jsou zapojeny na jeden tlakový zdroj, čímž je dosaženo rovnoměrného napínání všech pogumovaných textilních vložek(7) při technologickém procesu. Výsledný brzdící účinek je pak závislý na výši tlaku v hydraulickém rozvodu a přímo ovlivňuje napínací sílu na pogumované textilní vložky.Při použití způsobu a zařízení podle vynálezu pro výrobu dopravních pásů s textilní nosnou kostrou se dosáhne podstatně vyšší kvality u vyráběných pásů, nebot stejně napětí u všech pogumovaných textilních vložek pásu zajistí rovnoměrné rozložení tažné síly v celé kostře pásu při jeho provozu. Tato okolnost příznivě ovlivní výslednou životnost i provozní vlastnosti dopravního pásu. Dále se odstraní defekty ne nosné kostře pásu,vznikající u stávajíoího postupu mezi slepovacími válci stávajícíhorvýrobního zařízení, protože navržená výrobní koncepce umožňuje podstatné snížení přítlačné síly na slepovací válce při dosažení požadovaného stupně slepení kostry dopravního pásu. Na výsledné přítlačné síle mezi válci slepovaçího dvouválce se totiž zčásti podílí i tahové napětí, vyvozované napínacím a tažným zařízením. Odstranění defektů nosné kostry pásu značně usnadní obslu hu konľekční linky a zlepší zárověň i kvalitu vyráběného pásu.Zařízení i způsob podle vynálezu dále umožňuje použití vyšších konfekčních rychlostí, což se pozitivně projeví ve vyšší produktivitě práce. W1. Způsob výroby pryžových dopravních pásů s textilní nosnoukostrou, vyznačený tím, že jednotlivé pogumované textilní vložky jsou při konfekci kostry pásu průběžně na pínány Konstantní silou, s výhodou podle typu pásu od 1,5 N.mm 1 do 50 N.mmJ, a při požadovaném napětí jsou slopovány V nosnou kostru pásu, která je po ořezání průběžně odtahována a navíjena doseparační zábalove vložky, přičemž takto připrave ná nosýáyhostra se potom opatří krycími vrstvami a ochranný~mi okraji, 2. szařízení pro výrobu pryžových dopravních pásů podle bodu 1, vyznačené tím, že sestává ze zásobníku (1) pogumovaných textilních vložek (7), napínacího zařízení (2), slepovdcího dvouválce.(3), tažncho zařízení (4) a navíjecího zaří 3. Zařízení podle bodu 2, vyznačené tím, že napínací zařízení (2) je tvořeno soustavou čtyř až šesti napínacích gednotek (10), z nichž každou tvoří dva až tři válce (1 Ua),(1 Ub) a silou mőnitelnou v závislosti na typu pásu.~(1 Uc), přičemž alespoň jeden je brzděn konstsntní4. r A Zařízení podle bodu 3, vyznačené tím, že napínací síla je plynule regulovatelná pomoci hydraulicky ovládané brzdy (11),působící ne válec (1 Ub) nepínacího zařízení (2).5. Zařízení podle bodu 2, vyznačené tím, že válce slepo-ň vecího dvouválce (3) jsou uloženy volně a na horní válec (12) je mechanicky nebo hydraulicky vyvozována přítlačná Síla, zabezpečující slepení pogumovanfch textilních vložek (T).6. Zařízení podle bodu 5, vyznačené tím, že spodní válec (14) může být s výhodou opatřen pohonem se spojkou, která je v pracovním cyklu rozpojena a pohon spodního válce (14) je zeřa zen pouze při zavádční pogumovaných textilníoh vložek (7) me zi válce slepovacího dvouválce (3).

MPK / Značky

MPK: B29D 29/00

Značky: provádění, tohoto, pásu, dopravních, výroby, způsob, způsobu, zařízení, pryžových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-245217-zpusob-vyroby-pryzovych-dopravnich-pasu-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby pryžových dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty